Cerere de valoare redusă. Perimarea judecării cererii.

Hotărâre 7082 din 06.11.2018


Deliberând asupra cauzei civile de faţă instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.2017, sub nr. xx/299/2017, reclamantul A  a chemat în judecată pârât B solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea acestuia la plata sumei de 1875 lei reprezentând despăgubiri, a penalităţilor de întârziere de 0,16% pe zi, precum şi a cheltuielilor de judecată.

Prin încheierea de şedinţă din data de 09.01.2018, instanţa a suspendat judecarea cauzei pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina reclamantei.

Analizând actele dosarului prin prisma excepţiei invocate, instanţa constată următoarele:

Potrivit art. 416 alin. (1) C.proc.civ., „Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de 6 luni.”

Rezultă astfel că perimarea este o sancţiune procesuală care se bazează pe prezumţia de desistare a părţii de la cererea făcută, dedusă din faptul nestăruinţei vreme îndelungată în judecată. Momentul de la care începe să curgă termenul de perimare este marcat de data ultimului act de procedură îndeplinit în cauză, act ce nu a mai fost urmat, din vina părţii reclamante, de actele de procedură ce trebuia să se succeadă în mod firesc, astfel încât pricina a rămas în nelucrare.

Împrejurarea că partea interesată putea ataca cu recurs încheierea de suspendare nu este de natură să înlăture culpa părţilor şi să stabilească un alt moment de început al termenului de perimare.

Or, în prezenta cauză se constată împlinirea termenului de 6 luni al perimării, care a început să curgă, la data suspendării cauzei prin acordul părţilor.

În consecinţă, în temeiul art. 248 C.proc.civ. şi având în vedere că nu s-a făcut dovada existenţei vreunei cauze de suspendare sau de întrerupere a termenului perimării, instanţa, în baza art. 252 alin. (1) C.proc.civ., va admite excepţia perimării invocată din oficiu şi va constata perimată cererea de chemare în judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia perimării cererii de chemare în judecată.

Constată perimată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul A, cu domiciliul în …. în contradictoriu cu  pârâtul B, cu domiciliul în …..

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică azi XX.XX.2018.