Obligaţia comunicării actului administrativ fiscal la domiciliul fiscal

Decizie 3908 din 09.11.2018


Recurs. Obligaţia comunicării actului administrativ fiscal la domiciliul fiscal

Domiciliul fiscal definit se modifică la/de organul fiscal central în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea de către contribuabil a unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta. Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Curtea de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal

Decizia nr. 3908 din 9 noiembrie 2018

- art. 31, 32 şi 47 din Legea nr. 207/2015

 

Prin Sentința nr. (...)/CA/02.05.2018, Tribunalul (...) a admis în parte acţiunea în contencios administrativ fiscal înaintată de reclamanta (...) în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (...) şi, în consecinţă:

A obligat pârâta să comunice reclamantei răspunsul nr. (...)/18.07.2017, la adresa indicată de reclamantă în cererea înregistrată sub nr. (...)/22.03.2017.

A respins restul pretenţiilor formulate.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Tribunalul (...) a reţinut că, deşi reclamanta, în cererea sa recepţionată de pârâtă la data de 22.03.2017 a indicat adresa sa de domiciliu ca fiind sat (...), nr. (...), com. (...) (fila 18), răspunsul nr. (...)/18.07.2017 a fost comunicat reclamantei la o altă adresă, respectiv în (...), Bld. (...) nr. (...). La această adresă a locuit anterior de reclamanta, aşa cum reiese din Sentinţa Comercială nr. (...)/F/2010 pronunţată de Tribunalul (...) în dosar nr. (...)/2009, iar actul menţionat nu a putut fi comunicat (filele 36 şi 38) ceea ce echivalează cu o lipsă a comunicării actului.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs recurenta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (...) prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (...), solicitând admiterea recursului, modificarea sentinței civile în sensul de a respinge în tot acțiunea promovată ca fiind netemeinică.

În motivare, recurenta arată că în mod netemeinic a fost obligată la a recomunica răspunsul nr. (...) din 18.07.2017 la adresa indicată de reclamanta în cererea formulată, faţă de împrejurarea că acest act a fost comunicat la adresa existentă în baza de date a instituției, domiciliul fiscal al intimatei - reclamante.

Recurenta apreciază că intimata avea obligația legală de a comunica instituției modificarea domiciliului fiscal, fapt ce nu 1-a realizat nici până în prezent, aceasta neputând să îşi invoce propria culpă.

Recurenta precizează că potrivit tabelului definitiv consolidat al creanţelor debitoarei SC (...) SRL CUI (...), prin Sentinţa comercială nr. (...)/F/24.06.2009, pronunțată în dosar (...)/2009 de către Tribunalul (...), a fost instituit debitul și executarea silită.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, „când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.”

Învederează că executarea silita a fost demarată în baza titlurilor executorii a căror suspendare sau anulare nu a fost obținută pe calea acțiunii în contencios administrativ. Motivele invocate de către intimata-reclamantă privesc nelegalitatea titlului de creanță și nu nelegalitatea măsurilor de executare silită, motive a căror temeinicie nu pot fi dezbătute în cadrul prezentului litigiu.

Precizează că forța probantă a actelor de executare silită nu a fost înlăturată, bucurându-se în continuare de certitudinea legalității și temeiniciei instituită de lege în favoarea sa.

În aceeași ordine de idei, recurenta arată că Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Fizice cu adresa nr. (...) din 05.07.2018 i-a comunicat faptul că adresa de răspuns nr. (...) din 18.07.2017 a fost comunicată și la adresa solicitată în cerere, loc. (...) nr. (...), com. (...), jud. (...).

În drept, recurenta invocă dispozițiile legale la care s-a făcut referire în cererea de recurs.

Intimata (...), legal citată, nu a formulat întâmpinare.

Analizând recursul declarat de pârâta Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (...) prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (...), prin prisma motivelor invocate şi a prevederilor legale aplicabile, Curtea a constatat că este întemeiat, pentru următoarele considerente:

Prin acţiunea formulată de reclamanta (...) s-a solicitat obligarea pârâtei la emiterea unui răspuns la adresa transmisă de reclamantă către pârâtă prin serviciul poştal, cu confirmare de primire şi recepţionată de pârâtă la data de 22.03.2017.

Conform înscrisurilor depuse în probaţiune (filele 18-20), intimata reclamantă a adresat pârâtei o cerere referitoare la dosarul de executare nr. (...)/2013, trimisă prin poştă cu confirmare de primire, recepţionată de pârâtă şi înregistrată cu nr. (...)/22.03.2017. Prin această cerere intimata îşi indică domiciliul în sat (...), nr.(...), comuna (...), însă recurenta a formulat şi comunicat un răspuns reclamantei la o altă adresă, respectiv în (...), Bd. (...), nr. (...), răspuns care a fost restituit de serviciul poştal (filele 36-38), motiv pentru care prima instanţă a considerat că actul menţionat nu a putut fi comunicat, fapt ce echivalează cu necomunicarea lui şi a obligat pârâta să comunice reclamantei răspunsul nr. (...)/18.07.2017 la adresa indicată de aceasta în cererea înregistrată sub nr. (...)/22.03.2017.

Curtea a reţinut că, potrivit înscrisurilor depuse în probaţiune de recurenta pârâtă, intimata a comunicat răspunsul nr. (...)/2017 la adresa existentă în baza de date a acesteia, respectiv la domiciliul fiscal al intimatei.

Conform prevederilor art.32 alin. 1 Cod procedură fiscală, domiciliul fiscal definit potrivit art. 31 se modifică la/de organul fiscal central în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea de către contribuabil a unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

Prevederile art. 47 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, stabilesc că actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Prin urmare, în speţă, în mod legal s-a făcut comunicarea răspunsului la adresa existentă în baza de date a acesteia ca fiind domiciliul fiscal al intimatei, aceasta nesolicitând modificarea acestui domiciliu fiscal cu adresa la care domiciliază în prezent.

Pentru aceste aspecte, Curtea a reţinut că recursul declarat de pârâtă este întemeiat şi, în temeiul art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, a fost admis, casată în tot sentinţa şi, rejudecând fondul, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta (...) în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (...).