Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 48 din 25.04.2019


Dosar nr. XXX/217/2018contestaţie la executare

Cod operator date cu caracter personal înregistrat sub nr. : 3029

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DARABANI

Şedinţa publică din data de: 18 decembrie  2018

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – XXXXX

GREFIER – YYYYY

Sentinţa civilă nr.xxxx

La ordine, pronunţarea asupra contestaţiei la executare formulată de contestatorul XXXXXX în contradictoriu cu intimata YYYYYY

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 12  decembrie 2018, susţinerile apărătorului substituent pentru contestator fiind cosemnate în încheierea de şedinţă din acea dată  care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când din lipsă de timp pentru deliberare s-a amânat pronunţarea pentru data de 18 decembrie 2018, când

 J U D E C Ă T O R I A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată la această  sub nr.XXX/217/2018 din data de 07.05.2018, contestatorul XXXX  în contradictoriu cu intimata XXXX, a formulat contestaţie la executarea silită pornită în dosarul de executare nr. XXX/2018 al B.EJ., solicitând:

- să se constatate intervenită prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi să anulaţi toate formele de executare pornite în dosarul susmenţionat, inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de Judecătoria XXX în dosarul XX/193/2018. înştiinţarea, respectiv încheierea nr.XXX din 16.04.2018, somaţia imobiliară din 16.04.2018, adresa privind măsura popririi din 16.04.2018, întrucât nu au fost întocmite cu respectarea legislaţiei în vigoare,

- să se dispună încetarea executării silite începute împotriva sa în dosarul de executare susmenţionat, întrucât nu datorează debilul de 25.067,58 lei, ce face obiectul dosarului de executare nr.925/2018;

În temeiul art.453 Cod proc. civilă, solicită obligarea  intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În temeiul art. 45 alin. l lit. f) din OUG 80/2013, solicită să se dispună restituirea taxei judiciare de timbru la rămânerea definitivă a hotărârii de admitere a contestaţiei la executare.

În motivare se arată că, referitor la excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, în data de 25.04.2007 a încheiat cu Bancpost SA un Contract de facilitare de overdraft (descoperire de cont), acordată prin contul cardului de debit pe care îşi încasa drepturile băneşti, limita de creditare fiind de 12.700 lei.

În Actele de executare ce i-au fost comunicate se face referire şi la două acte adiţionale respectiv nr.XXXXX din 15.10.2010 şi altul fără număr din 07.05.2007, însă aceste acte nu i-au fost comunicate, nici nu are nici un exemplar al lor pentru a putea să îmi fac apărări şi prin prisma clauzelor lor.

Potrivit art. V alineatul 3 termenul de valabilitate al contractului este de 12 luni", termen care s-a împlinit evident la 25.04.2008.

Următorul aliniat prevede că "Contractul se prelungeşte automat pe perioade de 12 luni", însă apreciează că această clauză este una abuzivă având în vedere că, fără acordul său nu se poate prelungi la infinit un contract, ori el nu şi-a exprimat acordul din nou, după scurgerea primelor 12 luni, astfel că, apreciază că, la data de 25.04.2008 contractul de facilitate de overdraft a ajuns la termen.

De asemenea, potrivit art.8.1 din contract Banca este îndreptăţită să rezilieze contractul şi să treacă la executarea silita, în situaţia în care"...împrumutatul nu mai primeşte drepturile băneşti prin contul de card de debit cu facilitate de overdraft pentru o perioadă de 3 luni".

Precizează că din septembrie 2009 (nu  reţine exact data), şi-a deschis un alt cont pe care încasa drepturile băneşti la Garanti Bank, astfel că Banca putea să treacă la executarea sa, fiind îndeplinite condiţiile în acest sens, cel mai târziu începând cu 01.01.2010, luând în considerare ca şi început de curgere a termenului de 3 luni ultima zi din luna septembrie 2009. Pentru dovedirea acestui aspect solicită emiterea unei adrese către Garanţi Bank -Sucursala Botoşani pentru a comunica data deschiderii contului la această bancă şi eventual o copie a contractului aferent.

Potrivit art.705 Cod proc.civ. dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani astfel că a demara o executare silită după 8 ani este inadmisibil.

Susţine contestatorul  că în toată această perioadă (începând cu ianuarie 2010) nu a primit nici o înştiinţare de la intimată sau de la Bancpost SA, nici o somaţie, absolut nimic care să îl atenţioneze în vreun fel despre vreun debit restant şi nici nu a făcut vreo plată către Bancpost sau către intimată.

Bancpost ar fi trebuit să declare scadent întregul credit acordat pentru a putea cesiona creanţa, însă cesionarea creanţei s-a tăcut cu încălcarea clauzelor contractuale, deoarece banca trebuia să mă notifice înainte de a declara scadent acest credit, fapt ce nu s-a realizai, pe de o parte, iar pe de altă parte s-a cesionat o creanţă ce constituia obiectul unui contract de credit ajuns la termen, deci care nu mai era în fiinţă.

Cesiunea de la Bancpost către PROSPEROCAPITAL S.A.R.L., care nu i-a fost notificata/comunicată, nu întrerupe termenul de prescripţie.

De asemenea, arată că nu există nici o întrerupere a termenului de prescripţie, nefiind incidente în cauză nici unul din cazurile prevăzute de art.709 Cod proc civ. sau de art.2537 Cod civil, anterior împlinirii termenului de prescripţie.

Faptul că între Bancpost şi intimată a intervenit cesiunea de creanţă nu are nici o relevanţă, deoarece cesionarul s-a subrogat în drepturile şi obligaţiile cedentului, termenul de prescripţie curgând şi împotriva lui.

Cererea de executare silită este depusă în data de 19.03.2018, după împlinirea termenul de prescripţie de 3 ani.

Referitor la lipsa caracterului de titlu executoriu al Contractului de credit susţine contestatorul că, potrivit dispoziţiilor art. 632 din C. proc. civ. executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Deşi nu i-a fost adus la cunoştinţă acest lucru printr-o notificare, este evident că între Bancpost, banca cu care a avut el încheiat contractul de credit şi PROSPEROCAPITAL S.A.R.L. a intervenit un contract de cesiune de creanţe, care nici nu este menţionat în încheierea de încuviinţare a executării silite.

Contractul de cesiune de creanţă nu constituie titlu executoriu, deoarece legea nu îi conferă acest caracter.

Problema de drept dedusă judecăţii, este aceea dacă acel caracter de titlu executoriu al contractului de credit se apreciază exclusiv în persoana instituţiei bancare şi a debitorului împrumutat sau se aplică şi cesionarului în cazul cesiunii de creanţă a contractului de credit.

Asupra acestei probleme de drept, în opinia sa, atunci când creditorul care solicită executarea silita a unui contract de credit este creditorul cesionar în urma Încheierii unei cesiuni de creanţă cu instituţia de credit, executarea silita este lipsita de un titlu executoriu.

Valoarea de titlu executoriu al unui înscris, altul decât o hotărâre judecătorească, trebuie expres statuată de legiuitor.

Însă, ca instrument juridic care conferă calitatea de creditor al obligaţiei pecuniare, contractul de cesiune de creanţă nu are natura juridică a unui contract de garanţie (reală sau personală) în sensul celor arătate mai sus. Ca urmare, nu se poate extrapola caracterul de titlu executoriu în privinţa contractului de cesiune de creanţă.

Este adevărat că cesiunea de creanţă implică transmiterea creanţei împreună cu accesoriile şi garanţiile sale, potrivit ar. 1568 din noul Cod civil, probabil aplicabil speţei de faţă.

Referitor la chestiunea necomunicării/nenotificării cesiunii de creanţe dintre. BancPost SA si PROSPEROCAPITAL SARL, susţine contestatorul că în lipsa comunicării cesiunii, potrivit dispoziţiilor legale, către debitorul cedat - împrumutatul din contractul de credit, cesiunea de creanţă nu produce niciun efect, astfel că executarea silită demarată de cesionar şi PROSPEROCAPITAL S.A.R.L, prin KRUK România SRL împotriva subsemnatului, este nelegală.

Cu privire la cesiunea de creanţă arătă că sunt incidente prevederile  Cod Civil, Contractul de cesiune creanţe fiind încheiat după intrarea în vigoare a acestui act normativ.

Solicită contestatorul să se reţină în acest sens şi prev. art. 3 şi art. 102 din Legea nr. 71/2011, potrivit cărora cesiunea dc creanţă, fiind un contract, rămâne supusă dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiată, în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea efectele, executarea şi încetarea sa, însă, creanţa transmisă printr-o cesiune intervenită după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil îşi păstrează regimul stabilit de normele în vigoare la data naşterii creanţei, conform art. 117 alin. 1 din Legea nr. 71/2011.

Contestaţia la executare a fost legal timbrată (f.19 vol.I), potrivit art.10 alin.(2) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Intimata PROSPEROCAPITAL SaRL a formulat întâmpinare (f.38 vol.I) prin care a solicitat respingerea ca nelegală şi neîntemeiată a contestației la executare formulate împotrivă executării silite înseși şi a actelor de executare încheiate de executorul judecătoresc în dosarul execuţional nr.xxx/2018, arătând că la data de 23.11.2009, a fost încheiat Contractul, între BANCPOST SA, în calitate împrumutator și xxx în calitate de împrumutat. Întrucât debitorul a încetat sa mai achite ratele, instituţia financiar bancară a declarat creditul scadent anticipat și ulterior a cesionat întreaga creanţa subscrisei. Totodată, au fost efectuate formalităţile de înscriere a Contractului de cesiune creanţe în Arhiva Electronic de Garanţii Reale Mobiliare în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Încercările creditorului de a oferi consiliere si posibilitatea rambursării creanţei în mai multe rate avantajoase au fost ignorate de către contestator, motiv pentru care în 22.02.2018, intimata a demarat executarea silită prin intermediul BEJ xxxx.

Prin aceeași întâmpinare, intimata PROSPEROCAPITAL SaRL a invocat excepţia netimbrarii contestaţiei la executare precum și excepţia tardivitatii formulării contestaţiei la executare, soluționate prin încheierea din 12.12.2018, fiind respinse ca neîntemeiate.

Analizând contestaţia la executare formulată în probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele.

Prin contestația formulată, contestatorul xxxx a solicitat constatarea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, anularea tuturor actelor de executare silită în Dosarul de executare xxx/2018 al BEJ xxx şi încetarea executării silite pornite împotriva sa.

Analizând conținutul dosarului execuțional, instanța constată că între debitorul contestator xxxx şi Bancpost SA s-a încheiat Contractul de facilitare de overdraft nr.xxx din 19.02.2002 (f.89 vol.I) pentru suma de 12.700 lei, restructurat ulterior prin contractul nr.XXXX din 23.11.2009, pentru suma de 12492,20 lei şi modificat ulterior prin actul adiţional nr.070RES31028xxxx din 10.15.2010.

Prin contractul de cesiune de creanţe încheiat între Bancpost Sa şi ProsperoCapital SaRL la 20.05.2016, creanţa urmărită a fost cesionată către intimata PROSPEROCAPITAL SaRL, cesiunea fiind comunicată debitorului xxxx (f.145).

Prin încheierea dată de Judecătoria xxxx la data de 29.03.2018 în Dosarul xxxx/217/2018 s-a încuviinţat executarea silită în conformitate cu dispoziţiile din titlul executoriu reprezentat de  Contractul de credit nr.xxx din data de 25.04.2007, modificat prin Actul Adiţional nr.070RES10288xxxx din data de 15.10.2010, modificat prin act adiţional  f.n. din 07.05.2007, emis de  Bancpost S.A., sub nr.xxx/2018 şi accesoriile acestuia, pentru recuperarea sumei de 22.179,35 RON, cu titlu de împrumut nerestituit  şi dobânda aferentă. Ca urmare, a fost demarată executarea silită în Dosarul de executare xxx/2018 al BEJ xxx, iar primul act de executare silită comunicat debitorului în acest dosar este somaţia de executare, comunicată contestatorului la data de 20.04.2018 (f.52, vol.I).

În temeiul art.248 C.proc.civ., instanţa va analiza cu prioritate excepţiile de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Astfel, contestatoarea invocă excepţia prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită a titlului executoriu, excepţie care va fi analizată mai întâi faţă de efectele sale peremptorii.

Raportat la momentul naşterii raportului juridic de creditare, instanţa stabileşte că atât contractului de credit cât şi prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită, le sunt aplicabile normele juridice anterioare, respectiv Decretul 167/1958, care prin art.7 alin.(1) dispune că prescripţia începe să curgă de la momentul naşterii dreptului de a cere executarea silită.

Analizând conţinutul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul iniţial de facilitare de overdraft nr.1423/19.02.2002 (f.89-90), înscris care reprezintă “legea părţilor” în conformitate cu dispoziţiile art.969 din Codul civil de la 1864, instanţa constată că  la pct.8 se prevede că „Banca este îndreptăţită să rezilieze contractul şi să treacă la executarea silită, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei, în următoarele situaţii: a)împrumutatul sau posesorii desemnaţi încalcă condiţiile contractuale”.

Instanţa va reţine că, potrivit pct.6 din actul adiţional din 15.10.2010 (f.149), în situaţia neachitării unei rate din credit ajunse la scadenţă, împrumutatul este trecut în aceeaşi zi la credite nerambursate la scadenţă, iar conform pct.7 din acelaşi act adiţional, în această situaţie banca poate declara scadent creditul şi poate declanşa procedura de recuperare a datoriei.

Din extrasul de cont comunicat la dosarul cauzei de către Bancpost SA (f.206 verso), rezultă că ultima plată efectuată în contul contestatorului afectat creditului contractat este în sumă de 230 lei, efectuată prin depunere în numerar la data de 14.07.2011.

Toate aceste date rezultate din dosarul de executare silită şi din celelalte înscrisuri sus indicate, coroborate cu susţinerea intimatei PROSPEROCAPITAL SaRL din întâmpinare, potrivit căreia „întrucât debitorul a încetat să mai achite ratele, creditul a fost declarat scadent anticipat”(f.39 vol.I), duc la concluzia că termenul general de prescipţie, prevăzut de art.3 din Decretul 167/1958, curge de la data ultimei plăţi efectuate de către debitor, plată care poate fi considerată cauză de încetare a termenului de prescripţie şi face să curgă un nou termen.

Începând cu data de 14.07.2011, din cuprinsul dosarului de executare silită instanţa nu a identificat o cauză de întrerupere sau de suspendare a termenului de prescripție a executării silite, după cum nici intimata PROSPEROCAPITAL SARL nu a invocat o asemenea cauză. 

Ori faţă de data la care primul act de executare silită a fost comunicat debitorului – 20.04.2018, termenul de prescripţie este cu mult depăşit, acesta împlinindu-se cel târziu la data de 14.07.2014, anterior cesiunii creanţei către intimata PROSPEROCAPITAL SaRL, care a dobândit practic o creanţă prescrisă.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează a admite contestaţia la executare formulată şi a constata intervenită prescripţia dreptului de a obţine executarea silită a contractului de credit Contractul de credit nr.1423 din data de 19.02.2002, cu toate modificările sale ulterioare.

Tot pentru aceleaşi considerente, urmează a fi anulate atât încheiera de încuviinţare a executării silite din 29.03.2018 pronunțată de Judecătoria Darabani în Dosarul xxx/217/2018, precum şi toate actele de executare silită şi executarea silită însăşi în Dosarul execuţional xxx/2018 al BEJ xxxxx, creditoarea nemaiputând apela la forţa coercitivă a statului pentru satisfacerea unui drept de creanţă prescris.

Văzând cererea contestatoarei, soluția primită de contestația la executare, precum și dispozițiile art.453 C.proc.civ., instanța va obliga intimata Prosperocapital SaRL să plătească contestatoarei cheltuieli de judecată în cuantum de 100 lei, constând în contravaloarea copiilor dosarului de executare silită, însă va respinge cheltuielile de judecată solicitate cu titlu de onorariu de avocat, motivat de faptul că înscrisurile privind dovada acestora au fost depuse la data de 18.12.2018 după închiderea dezbaterilor, peste termenul statornicit de art.452 C.pro.civ.

În ce priveşte taxa judiciară de timbru achitată, văzând cererea contestatorului, dovada plăţii acesteia (f.19 vol.I) precum şi dispoziţiile art.45 alin.(1) lit.f) din OUG 80/2013, instanţa urmează a  Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul XXXX, în contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPITAL S.A.R.L. - prin KRUK ROMÂNIA SRL cu sediul în Sector 3 Bucureşti, Splaiul Unirii, Clădire TN OFFICES, nr. 165.

Constată intervenită prescripţia dreptului de a obţine executarea silită a contractului de credit nr.XXXX/22.08.2005, modificat prin actul adiţional nr.XXXX DIN 15.10.2010, încheiate între debitorul XXXX şi creditoarea iniţială BANCPOST SA.

Dispune anularea încheierii de încuviinţare a executării silite din 29.03.2018 pronunțată de Judecătoria XXXX în Dosarul XXX/217/2018.

Dispune anularea tuturor actelor de executare silită şi a executării silite înseşi în Dosarul execuţional XXX/2018 al BEJXXX

Obligă intimata Prosperocapital SaRL la plata către contestator a sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.000 lei, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria XXXX.

Pronunţată, azi, 18.12.2018, în condiţiile art.396 alin.(2) C.proc.civ., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte, Grefier,

v