Ordonanță președințială minori si familie

Sentinţă civilă 1406 din 18.04.2019


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ../2019 reclamanta P.C.G. a chemat în judecată pe pârâtul P.I.G. solicitând instanţei, pe calea ordonanţei preşedinţiale, să dispună obligarea acestuia să-i permită să aibă legături personale cu minora P.A.M., ns. la .., în fiecare sfârşit de săptămână, de vineri orele 16.00, până duminica orele 20.00, la domiciliul mătuşii sale ..., din ...., precum şi dreptul de a vizita minora şi în afara programului solicitat, telefonic, până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii ce se va pronunţa în dosarul civil nr. .../2018 al Judecătoriei ..., ce are ca obiect desfacerea căsătoriei.

În motivarea cererii reclamanta a susţinut în esență că s-a căsătorit cu pârâtul în ... şi din căsătorie a rezultat minora. Domiciliul conjugal a fost în casa părinţilor soţului din ..., pe care l-a părăsit împreună cu minora la ..., după ce a aflat de relația extraconjugală a soțului. A formulat cerere de divorț la Judecătoria ... (dosar nr. .../2018). Din ... s-a mutat în ... împreună cu minora. De la despărţirea în fapt a comunicat cu soţul său telefonic, iar la ... acesta a venit să vadă minora, ieșind cu fetița la plimbare în oraș. Și la ... pârâtul a venit la ... și i-a solicitat să iasă cu fetița la plimbare, însă nu a mai revenit, plecând cu minora la domiciliul său din ..... De la acea dată îi interzice orice contact cu minora. Pe rolul Judecătoriei .... se află alte două dosare conexate, fiecare solicitând stabilirea provizorie a locuinţei minorei până la soluţionarea divorţului (dosar nr. .../2019). Pârâtul și familia sa îi interzic să o vadă pe minoră, nu-i permit să comunice sau să vorbească liber cu aceasta, să o poată lua peste noapte la domiciliul surorii sale din .... Minora are ... şi îi este foarte ataşată, dar e lipsită de afecțiunea ambilor părinţi. Programul de vizită îl solicită doar provizoriu, până la data soluţionării definitive a dosarului de divorț. Urgența măsurii derivă din faptul că este în interesul minorei să menţină relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi. Și condiția privind neprejudecarea fondului este îndeplinită, măsura având caracter provizoriu, instanța urmând să analizeze doar aparența dreptului. În locuinţa mătuşii - nașa de botez a minorei din .... a mai stat peste noapte cu fiica sa, având condiţii optime pentru vizitele conform programului solicitat.

În drept a invocat art. 996 şi urm. C.pr.civ., art. 2 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, art. 3 din Convenția Europeană privind Drepturile Copilului.

Pârâtul a formulat în apărare întâmpinare prin care a solicitat admiterea în parte a acţiunii, în sensul ca reclamanta să aibă legături personale cu minora prin luarea minorei în domiciliul indicat de către reclamantă la sfârşitul primei şi a treia săptămână din fiecare lună calendaristică, de vineri, orele 16 și până duminica orele 17, până la soluţionarea definitivă a acţiunii de divorţ cu accesorii în dosarul nr. ..../2018; fără cheltuieli de judecată.

În cuprinsul acestei cereri a susținut în esență că mariajul s-a destrămat din culpa pârâtei care la ...., pretinzând că merge la serviciu, nu s-a mai întors acasă, lăsând minora în grija sa. Reclamanta nu demonstrează caracterul urgent al cererii, a vizitat minora când a dorit, a păstrat legătura și telefonic. Prin ordonanța președințială în dosarul nr. .../2019 instanța a stabilit domiciliul legal al minorei vremelnic la acesta și reclamanta a fost de acord la termenul din ..., prin mandatar, ca fiica să aibă domiciliul legal vremelnic la tată. Este în interesul minorei să păstreze legături personale în continuare cu mama sa, însă programul solicitat îl împiedică să-și petreacă weekend-ul cu minora, fiind salariat, lucrând de luni până vineri, iar fetița urmează cursurile Grădiniței ... din ...și pentru a o pregăti pentru ziua de luni, solicită ca ora de înapoiere să fie 17.00. Motivele învederate de reclamantă prin cererea introductivă sunt neîntemeiate. La începutul lunii .... reclamanta de bună voie i-a adus fetița să locuiască la acesta în ..., iar la ... a înscris minora din nou la grădinița mai sus indicată. Domiciliul minorei a fost mereu la acesta în .... și de creșterea, educarea minorei s-a ocupat împreună cu mama sa, bunica paternă. În prezent minora nu vrea să meargă la mama sa.

În drept a invocat art. 205, art. 997 și urm. C.pr.civ., art. 400 Cod civil, art. 453 C.pr.civ., art. 920 C.pr.civ., art. 14, art. 15, art. 17 și urm. din Legea nr. 272/2004 și a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

La întâmpinare a atașat, în copie, înscrisuri și mai multe planșe foto.

La ...2019 reclamanta a precizat acţiunea solicitând obligarea pârâtului să-i permită să aibă legături personale cu minora în prima şi a treia săptămână din lună, de vineri, orele 16.00 până duminica orele 17.00 la domiciliul mătuşii sale, ...., din ...., până la data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii ce se va pronunța în dosarul civil nr. ..../2018 al Judecătoriei ...., ce are ca obiect desfacerea căsătoriei părților.

Prin întâmpinarea la acțiunea precizată, înregistrată la dosar la ....2019, pârâtul a solicitat admiterea acţiunii precizată, fără cheltuieli de judecată și judecarea cauzei în lipsa sa.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, inclusiv ancheta psihosocială ce a fost întocmită și completată de autoritatea tutelară din cadrul Primăriei ..... De asemenea au fost depuse mai mute planșe fotografice.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din căsătoria părţilor ce s-a încheiat la ... a rezultat minora P.A.M., născută la ....

Soții sunt despărțiți în fapt, iar pe rolul ... se află în curs de soluţionare dosarul de divorţ al acestora, nr. ..../2018.

Prin hotărârea pronunțată în dosarul nr. .../2019 al ..., având ca obiect tot ordonanță președințială, a fost stabilit domiciliul minorei la domiciliul tatălui până la soluționarea dosarului de divorț anterior indicat.

În prezenta cauză reclamanta solicită pe calea ordonanței președințiale, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a dosarului de divorț, obligarea pârâtului să-i permită legături personale cu minora în prima și a treia săptămână din lună, de vineri ora 16.00, până duminica ora 17.00, la domiciliul mătușii acesteia, ...., din ......

Din cuprinsul anchetei psihosociale întocmită și completată de autoritatea tutelară din cadrul Primăriei .... reiese că mătușa reclamantei, ...., care e și nașa de botez a minorei, dorește să o sprijine pe reclamantă cu privire la păstrarea legăturii cu fiica la domiciliul acesteia și e de acord să le ofere spațiu de cazare, respectiv o cameră (sufrageria) de la parterul casei și cu acces la dependințe, având condiții locative bune.

Ordonanţa preşedinţială se înfățișează ca o procedură specială reglementată de lege în scopul luării unor măsuri vremelnice în cazuri urgente. Procedura ordonanţei preşedinţiale este reglementată de art. 997-1002 C.pr.civ.

Pe lângă condiţiile generale ce trebuie îndeplinite în cazul oricărei acţiunii civile (formularea unei pretenţii, interesul, capacitatea procesuală şi calitatea procesuală), admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale presupune şi îndeplinirea unor condiţii speciale care se desprind din art. 997 C.pr.civ.

Potrivit art. 997 alin. 1 C.pr.civ., instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Din interpretarea disp. art. 997 C.pr.civ. rezultă condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, respectiv: aparența dreptului, caracterul provizoriu al măsurilor, existența unor cazuri grabnice și neprejudecarea fondului, numai sub rezerva îndeplinirii cumulative a acestor condiţii putându-se recurge la procedura ordonanţei preşedinţiale.

Pentru a stabili dacă se impune luarea unor măsuri vremelnice cu privire la minor, trebuie avut în vedere cu prioritate interesul superior al acestuia, aşa cum prevede art. 2 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi astfel cum este reglementat în art. 3 din Convenţia Europeană privind Drepturile Copilului.

Instanţa are în vedere în soluţionarea prezentei cereri de ordonanţă preşedinţială şi disp. art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care reglementează dreptul la respectarea vieţii private şi de familie şi care, potrivit Constituţiei României, fac parte din dreptul intern, având aplicabilitate directă în sistemul român de drept comun, precum şi soluţiile jurisprudenţei adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, acolo unde interesele părinţilor sunt în conflict, drepturile şi interesele prioritare ale copilului trebuie să fie promovate, de dispoziţiile art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului trebuind să beneficieze nu doar părinţii, ci şi copilul (Cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României, Hotărârea CEDO din 25.01.2000, Cauza Pini, Betani, Manera şi Atripaldi împotriva României, Hotărârea CEDO din 22.06.2004).

Cu privire la condiţia generală de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială, respectiv a urgenţei, se reţine că în speţă caracterul urgent al măsurilor luate trebuie stabilit prin raportare la scopul luării acestora, iar condiţia neprejudecării fondului limitează judecata în cererea de ordonanţă preşedinţială doar la verificarea aparenţei dreptului afirmat de către reclamant.

În acest sens, instanţa are  în vedere că, în aplicarea art. 8 din Convenţie Europeană a Drepturilor Omului, statele membre au o serie de obligaţii pozitive, inerente asigurării respectului efectiv al vieţii de familie, care impun luarea unor măsuri de protecţie a titularilor dreptului conferit de Convenţie.

Astfel, în cadrul relației dintre părinţi şi copii, exerciţiul drepturilor părinteşti reprezintă un element fundamental al vieţii de familie, iar respectul pentru viaţa familială implică, în materia separației copiilor de părinţi, obligaţia pozitivă a statului de a lua toate măsurile necesare, atât pentru a menţine legăturile personale, cât şi pentru a reuni copilul cu părintele său, ţinând cont de interesul superior al minorului.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că urgenţa este dată de împrejurarea că interesul minorei impune păstrarea relaţiilor personale cu ambii părinţi, iar împiedicarea părintelui de a stabili legături personale poate avea consecințe negative asupra dezvoltării fizice şi, mai ales, psihice, a copilului.

Sub acest aspect nu este de neglijat nici faptul că, dată fiind vârsta minorei, întreruperea legăturilor dintre aceasta şi mamă va putea avea drept consecinţă înstrăinarea copilului de propriul părinte, o relaţie ulterioară fiind greu de reconstituit.

În ceea ce priveşte condiţia aparenţei dreptului în favoarea reclamantei, instanţa reţine că această condiţie trebuie stabilită în raport de persoana căreia i se opune dreptul în cadrul unui raport juridic şi aparenţa dreptului este în favoarea reclamantei dacă poziţia acesteia în cadrul raportului juridic pe care se grefează ordonanţa preşedinţială este preferabilă din punct de vedere legal, în condiţiile unei sumare analize a situaţiei de fapt.

În speţă, faţă de ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa apreciază că aparenţa dreptului este în favoarea reclamantei.

Pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se pot lua măsuri definitive care privesc rezolvarea fondului, ci numai măsuri provizorii care tind să preîntâmpine o pagubă iminentă și ireparabilă.

Sub acest aspect în literatura și practica judiciară s-a admis că ordonanţa preşedinţială este o instituție procesuală pusă la dispoziţia părţilor doar pentru a se lua unele măsuri provizorii, a unor „măsuri vremelnice”, rațiunea ordonanţei fiind chiar aceea de a se permite luarea unei măsuri rapide și cu caracter temporar.

Măsura luată de instanţă își păstrează însă caracterul vremelnic. Esenţial, în cadrul procedurii ordonanţei preşedinţiale, este faptul că instanţa nu rezolvă fondul dreptului, ci adoptă doar măsuri provizorii.

În cazul de față, reclamanta solicită doar luarea unei măsuri provizorii, având în vedere că pe rolul Judecătoriei ... se află acţiunea de divorţ ce face obiectul dosarului nr. .../2018, mai precis până la soluționarea acestui dosar.

Referitor la neprejudecarea fondului cauzei se reţine că analiza acestei condiţii presupune un examen sumar al fondului cauzei, determinând astfel de partea cui este aparența dreptului.

În concordanță cu prevederile art. 2 din Legea nr. 272/2004, principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. Acest principiu este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligaţiile ce revin părinţilor copilului și trebuie să prevaleze în toate cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti. Ambii părinți sunt responsabili pentru creşterea și educarea copiilor lor.

În măsura în care există neînțelegeri între părinți, care afectează în mod direct și minorul, iar instanţa judecătorească este chemată să se pronunţe cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligaţiilor părintești, este necesar să fie considerat în primul rând interesul superior al copilului, astfel încât măsura dispusă să asigure bunăstarea materială și spirituală a copilului.

Ori, în cauză, se doreşte stabilirea unui program de vizitare al minorei de către reclamantă, iar această măsura e importantă pentru păstrarea unor legături fireşti dintre mamă și minoră, fiind astfel în interesul superior al acesteia din urmă.

Instanţa reţine că păstrarea legăturile personale dintre mamă şi minoră, în mod regulat, contribuie substanţial la satisfacerea nevoilor de ordin emoțional şi afectiv ale minorei, care presupun asigurarea unui mediu familial şi social stabil, din care trebuie să facă parte ambii părinţi, precum şi dezvoltarea unei relaţii materne fireşti şi a unei comunicări fără niciun fel de restrângere.

Instanţa are în vedere că, prin derogare de la regula potrivit căreia orice drept dă expresie unui interes legitim, dreptul părintelui de a avea legături personale cu minorul este recunoscut în considerarea interesului exclusiv al acestuia din urmă.

Având în vedere considerentele anterior expuse și luând în considerare și poziția pârâtului exprimată prin întâmpinarea la acțiunea precizată, instanţa, în temeiul art. 997 C.pr.civ. va admite cererea de ordonanţă președințială, astfel cum a fost precizată, obligând pârâtul să permită reclamantei să aibă legături personale cu minora în prima și a treia săptămână din lună, de vineri ora 16.00 până duminica ora 17.00, la domiciliul mătuşii reclamantei, ..., din ...., până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. .../2018 al Judecătoriei ....

Urmează a lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Văzând și disp. art. 997 alin. 2 și art. 1000 alin. 1 C.pr.civ.,