Suspendare a executării silite

Sentinţă civilă 0 din 12.04.2019


ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din 16.02.2017

Se procedează la judecarea cererii de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea ….. în contradictoriu cu intimaţii …. şi ….

La apelul nominal se prezintă reprezentanta contestatoarei, consilier juridic ……, lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care reprezentanta contestatoarei depune delegaţie de reprezentare. Susţine cererea de suspendare a executării silite.

Se constată depus de contestatoare cauţiunea stabilită de către instanţă în cuantum de …. lei.

Instanţa se pronunţă asupra cererii de executare silită.

INSTANŢA:

 Examinând documentele din dosarul cauzei, cel cu nr. …. al Judecătoriei Lipova, precum şi motivarea cererii conţinând contestaţia raportat la cea a întâmpinării, formulate în aceste dosare, instanţa constată că, referitor la  judecarea cererii de suspendare a executării, se justifică admiterea acesteia pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.718 alin. 1 Cod procedură civilă, pentru motive temeinice şi condiţionat de plata cauţiunii, se poate dispune suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei. Cum s-a acordat un termen pentru achitarea cauţiunii în sumă de …. lei fixată de instanţă conform dispoziţiilor art. 718 alin. 2 lit. a şi alin. 3 Cod procedură civilă, petenta contestatoare a depus la registrul de valori recipisa care atestă consemnarea acestei cauţiuni.

Motivele temeinice care justifică această soluţie, rezultând din obiectul şi miza contestaţiei, decurg din împrejurările pe care le implică executarea silită. Însăşi una dintre creditoare, …., confirmă prin întâmpinare că – pe terenul pentru care se îndeplinesc actele de executare consecinţă a admiterii acţiunii în revendicarea acestuia – este ocupat de obiectivul specificat de contestatoare, un drum public, din moment ce intimata creditoare afirmă că debitoarea contestatoare realizează venituri din încasarea taxei de drum. În consecinţă, instanţa care soluţionează contestaţia va trebui să analizeze consecinţele pe care le implică executarea silită prin punerea în posesie a unei persoane private asupra unui teren pe care este amplasat un drum public. Aceasta, înainte de a confirma prin eventuala respingere a contestaţiei că actele de executare, în modalitatea concepută de executor, sunt legale şi a da astfel girul său pentru continuarea executării. Referitor la cuantumul cheltuielilor de executare, ele trebuie să fie verificate şi eventual cenzurate tot de către judecătorul fondului contestaţiei în funcţie de cele antemenţionate şi de aprecierea sa asupra complexităţii actelor de executare. La o examinare de suprafaţă, atât cât o permite procedura de soluţionare a cererii de suspendare, suprafaţa relativ mică de teren care s-a preconizat că face obiectul executării silite, poate creea dubii referitor la cuantumul cheltuielilor de executare preconizate de executorul judecătoresc la suma de 7637,70 lei. Acestea sunt însă chestiuni pe care le va examina judecătorul fondului contestaţiei, o altă persoană decât judecătorul cererii de suspendare, în condiţiile în care cel dintâi efectuează concediul de odihnă.

În consecinţă, fiind îndeplinite cerinţele din normele legale menţionate în considerentele care preced, instanţa va reţine că prin recipisa seria TA nr. …, nr.  …./1 şi ordin de plată nr. … din ….. contestatoarea a achitat cauţiunea stabilită de către instanţă cuantum de …. lei.

În baza art. 718 alineat 1 Cod procedură civilă, va admite cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea …..

Va suspenda, până la soluţionarea contestaţiei la executare, executarea silită din dosarul execuţional nr. … al …...

În baza art. 718 alin. 8 Cod procedură civilă, va dispune comunicarea prezentei încheieri cu …….

Va fixa, în baza art. 716 Cod procedură civilă, pentru păstrarea continuităţii completului căruia i s-a repartizat cauza potrivit dispoziţiilor legale şi regulamentare în materia repartizării aleatorii spre judecată a cauzelor, termen …..

DISPUNE:

Admite cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea ….

 Suspendă, până la soluţionarea contestaţiei la executare, executarea silită din dosarul execuţional nr. … al ….

Comunicarea prezentei încheieri cu ….

Amână judecata pe fondul contestaţiei la data …..

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare pentru contestatoare şi de la comunicare pentru intimaţi, în ce priveşte cererea de suspendare a executării silite