Constituire comisie pentru atribuire contract executie lucrări. Emitere decizie privind plata indemnizatiei membrilor comisiei. Solicitare anulare decizie. Competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal de solutionare a cauzei.

Decizie 1012/CA din 12.09.2018


În mod legal Primarul comunei [...] a procedat la emiterea Dispoziţiei din 04.04.2017 privind remunerarea membrilor comisiei de evaluare constituită ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică.

În condiţiile în care printr-un astfel de act administrativ se reglementează remunerarea unor funcţionari publici, situaţie care corespunde noţiunii generale de raport de serviciu al acestora, cauzele care au astfel de obiect sunt date potrivit art.109 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici în competenţa de soluţionare a secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.

Astfel, indiferent de modalitatea de abordare, act administrativ sau raport de serviciu, decizia astfel emisă în mod corect a fost supusă analizei instanţei de contencios administrativ.

Art.109 din Legea nr.188/1999

Art.126 din HG nr. 395/2016

Anexa I  la Legea-Cadru nr. 284/2010

Art. 61 din Legea nr. 215/2001

Având în vedere că sesizarea instanţei s-a făcut sub imperiul legii noi de procedură, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.499 din (N) Codul de procedură civilă, potrivit cu care „Prin derogare de la prevederile art.425 alin.1 lit.b, hotărârea instanţei de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate şi analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins.”

Prin ac?iunea promovată şi înregistrată la data de 21.11.2017 pe rolul Tribunalului Constanta - Sec?ia de contencios administrativ şi fiscal sub nr. [...]/118/2017, reclamantul Prefectul Jude?ului Constanta, în contradictoriu cu pârâ?ii Comuna [...] prin Primar şi Primarul Comunei [...], a solicitat instan?ei ca prin hotărârea ce o va pronun?a să dispună anularea Dispoziţiei nr.72/04.04.2017 privind plata unei indemnizaţii pentru activitatea depusă de membrii comisiei de evaluare stabilite prin Dispoziţia Primarului nr. …/04.04.2017, precum şi obligarea primarului comunei [...], în calitatea sa de ordonator principal de credite să recupereze sumele de bani acordate în mod nelegal persoanelor beneficiare.

Prin notele de ?edin?ă depuse de către pârâţi, pe cale de excep?ie a fost invocată lipsa calită?ii procesuale active a reclamantului, în raport de prevederile art.20 din L.nr.340/2004.

Prin Sentinţa civilă nr. 347/06.03.2018 Tribunalul Constanţa a respins excep?ia lipsei calităţii procesuale active par?iale a reclamantului, ca nefondată.

A respins ac?iunea ca neîntemeiată.

A obligat reclamantul la plata către pârâţi a sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată - onorariu avoca?ial.

Împotriva Sentinţei civile nr. 347/06.03.2018 pronunţată de Tribunalul Constanţa a declarat recurs INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL CONSTANŢA, solicitând admiterea sa cu consecinţa casării acesteia şi rejudecând cauza pe fond să se dispună admiterea acţiunii astfel cum a fost promovată.

În motivele de nelegalitate a hotărârii instanţei de fond se arată faptul că aceasta a fost dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material, în sensul că instanţa de fond trebuia să ţină cont în verificarea îndeplinirii condiţiilor de atacare în contencios administrativ a Dispoziţiei nr. 72/04.04.2017, de prevederile art.2 alin.1 lit. c din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, raportat la temeiul invocat în preambulul actului administrativ, respectiv HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, coroborat cu prevederile art.80 - 82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, actualizată.

Instanţa de fond a apreciat eronat că Dispoziţia nr.72/04.04.2017 este un act circumscris dreptului muncii, pentru că ar reglementa raporturi de natură salarială, între ordonatorul principal de credite si salariaţi, stabilite prin Anexa I - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE", Capitolul I, lit.B "Reglementări specifice funcţionarilor publici", art.7 alin.1, lit."a":

ART.7

(1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:

a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii;

Astfel, enumerarea unor prevederi legale referitoare la salarizarea funcţionarilor publici din cadrul primăriei, ca temei pentru emiterea Dispoziţiei nr.72/04.04.2017, chiar dacă acestea au fost greşite, nu poate eluda verificarea condiţiilor de fond şi de formă, ale temeiurilor de fapt şi de drept ale actului administrativ, care sunt stabilite expres în sarcina prefectului prin art.3 alin. 1 teza I:

ART 3

Tutela administrativă

(1) Prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale;

În speţa dedusă judecăţii, instanţa de fond, pornind de la premisa că o parte din temeiurile de drept ale Dispoziţiei nr.72/04.04.2017 privesc salarizarea funcţionarilor publici, a obstrucţionat verificarea legalităţii unui act emis de o autoritate a administraţiei publice locale.

Legiuitorul, în cadrul tutelei administrative, a permis prefectului să atace direct în faţa instanţei de contencios administrativ, fără notificare prealabilă (ca în cazul persoanelor care se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual - art.7 alin. l, din Legea nr. 554/2004, actualizată) un act al autorităţii administraţiei publice locale, dacă îl consideră nelegal. Legiuitorul nu a scris actele administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, ci actele emise de autorităţile administraţiei publice focale.

Aşadar, apreciază că a fost incorect raportată, în motivarea instanţei, referirea la semnificaţia termenului "act administrativ", ca materializare a ceea ce poate fi verificat din punct de vedere al legalităţii de către prefect şi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ.

Pe de altă parte, presupunând că ceea ce a interpretat instanţa este corect, atunci judecătorul nu s-a raportat la întreaga argumentaţie juridică a legiuitorului în cazul explicării termenului "act administrativ", deoarece în cuprinsul art.2 alin.1 lit.c" din Legea nr.554/2004, actualizată, actului administrativ (ca act unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice) îi sunt asimilate şi prevederile referitoare la achiziţiile publice (care sunt judecate, pe fond, prin efectul legii, de secţia contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa).

Recurenta apreciază că art.126 din H.G. nr.395/2016 ca temei invocat de primarul comunei [...] în preambulul Dispoziţiei nr.72/04.04.2017 se circumscrie încadrării actului în categoria celor care pot fi atacate în faţa instanţei de contencios administrativ.

În concluzie, chiar dacă s-ar lua în considerare că judecătorul a apreciat că numai actele administrative pot fi atacate în faţa instanţei de contencios administrativ, cel din speţa de faţă fiind, în accepţiunea sa, un act de dreptul muncii, chiar dacă legiuitorul nu le-a catalogat astfel (art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004, actualizată) sau este un act administrativ (pentru că a fost emis pentru reglementarea sferei achiziţiilor publice din cadrul Primăriei comunei [...] - art.126 din H.G. nr.395/2016, actualizată), însă judecătorul nu a luat în considerare acest aspect în stabilirea temeiniciei promovării acţiunii de anulare a Dispoziţiei nr. …/04.04.2017

Solicită casarea sentinţei civile atacate şi, rejudecând, pe fond, să fie admisă acţiunea promovată de Prefectul judeţului Constanţa şi să se dispună anularea Dispoziţiei nr…./04.04.2017 pentru motivele indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată.

Prin întâmpinare, intimatele pârâte au solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu consecinţa menţinerii hotărârii atacate ca fiind legală şi temeinică.

Examinând legalitatea sentinţei primei instanţe din perspectiva criticilor formulate, Curtea consideră recursul nefondat urmând a fi respins pentru următoarele considerente,

Prin Dispoziţia nr.71/04.04.2017 emisă de Primarul comunei [...], jud. Constanţa s-a constituit comisia de evaluare pentru atribuirea contractului execuţie lucrări aferente obiectivului „Modernizare drum comunal DC 82 în localitatea [...], comuna [...], jud. Constanţa” - cod CPV: [...] prin Procedură simplificată având următorii membri: [...], secretarul comunei - Preşedinte cu drept de vot, [...], referent în cadrul compartimentului juridic şi resurse umane cu atribuţii de stare civilă-membru, [...], referent în cadrul compartimentului buget, finanţe, contabilitate cu atribuţii de salarizare-membru şi membru de rezervă: [...], referent în cadrul compartimentului impozite şi taxe cu atribuţii de colectare debite.

În considerentele acestui act administrativ primarul în calitate de emitent a avut în vedere prevederile Hotărârii CL [...] nr.11/22.02.2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi?ii „Modernizare drum comunal DC 82 în localitatea [...], com.[...], jud. Constanţa” precum şi dispoziţiile art.126 din HG nr. 395/2016 pentru Aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

La aceeaşi dată 04.04.2017 Primarul com. [...], jud. Constanţa a emis Dispoziţia nr. … prin care a acordat membrilor comisiei de evaluare stabilită prin Dispoziţia nr.71/04.04.2017 o indemnizaţie egală cu indemnizaţia de şedinţă a consilierilor locali pentru fiecare zi de activitate în cadrul comisiei, indiferent de numărul de ore al fiecărei şedinţe a comisiei de evaluare.

Se menţionează faptul că indemnizaţia se va acorda fiecărui membru al comisiei pentru fiecare şedinţă a comisiei de evaluare la care a participat, pe baza documentelor doveditoare care confirmă şedinţa.

Potrivit art.126 din HG nr. 395/2016 în forma în vigoare la momentul emiterii dispoziţiei de către primar,

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor şi, după caz, a solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând compartimentelor autorităţii contractante, iar în cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă autoritate contractantă, din cadrul respectivei autorităţi contractante.

(3) În cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul achiziţiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi, care desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie de către furnizorii de servicii auxiliare achiziţiei.

(4) Nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract/acord-cadru în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte/acorduri-cadru, acest din urmă caz aplicându-se când contractele respective sunt de complexitate redusă.

(5) În cazul procedurilor cu mai multe etape, nominalizarea persoanelor care constituie comisia de evaluare se poate realiza atât pentru fiecare etapă în parte, cât şi pentru toate etapele.

(6) Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire din cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor.

(7) Preşedintele comisiei de evaluare poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmă caz neavând drept de vot.

(8) Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie să fie în relaţii de subordonare ierarhică unele faţă de altele, în măsura în care structura organizatorică permite acest lucru.

(9) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(10) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.

(11) După producerea înlocuirii prevăzute la alin. (10), calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.

Legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice nu reglementează în mod expres remunerarea membrilor comisiilor de evaluare, deşi scopul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice este reprezentat de asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială, art.2 alin.1.

Din cuprinsul Dispoziţiei nr.71/04.04.2017 rezultă faptul că membri comisiei de evaluare sunt reprezentaţi de salariaţi din cadrul autorităţii contractante persoane care îndeplinesc condiţia de funcţionari publici.

La momentul emiterii Dispoziţiei nr.72/04.04.2017 era în vigoare Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice care la Anexa I rezervată Familiei Ocupaţionale de Funcţii Bugetare „Administraţie”, Cap.1 Reglementări specifice funcţionarilor publici, art.7 prevedea faptul că,

(1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:

a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii;

...

Salarizarea funcţionarilor publici din compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului este realizată de acesta în calitatea sa de autoritate publică executivă astfel cum prevăd dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 215/2001.

Atribuţia primarului referitoare la bugetul local este reglementată de art.63 alin.1 lit.c din Legea nr. 215/2001 în exercitarea căreia la alin.4 se prevede faptul că primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

...

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz, art.68 alin.1 din Legea nr. 215/2001.

Urmare a dispoziţiilor legale prezentate mai sus, rezultă faptul că intimatul pârât reprezentat de Primarul com. [...] în mod legal a procedat la emiterea Dispoziţiei … din 04.04.2017 privind remunerarea membrilor comisiei de evaluare constituită ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică.

În condiţiile în care printr-un astfel de act administrativ se reglementează remunerarea unor funcţionari publici, situaţie care corespunde noţiunii generale de raport de serviciu al acestora, cauzele care au astfel de obiect sunt date potrivit art.109 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici în competenţa de soluţionare a secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.

Astfel, indiferent de modalitatea de abordare, act administrativ sau raport de serviciu, decizia astfel emisă în mod corect a fost supusă analizei instanţei de contencios administrativ.

Din cele prezentate mai sus, Curtea în temeiul dispoziţiilor art.496 alin.1 C.pr.civ urmează a dispune respingerea recursului ca nefondat, cu consecinţa menţinerii hotărârii primei instanţe ca legală.

În temeiul dispoziţiilor art.453 alin.1 C.pr.civ, recurentul fiind partea care a pierdut procesul acesta va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată solicitate de intimaţii pârâţi şi reprezentate de onorariu apărător ales.