Autorizare desfiinţare lucrări

Hotărâre 179/A din 08.04.2021


Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2021:..................

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ Dosar nr. .................

DECIZIA CIVILĂ Nr.179/A/2021

Şedinţa publică din data de 8 aprilie 2021

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: .........

JUDECĂTOR: ...............

GREFIER: ..............

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului declarat de către apelantul PRIMARUL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, în contradictoriu cu intimata T.L.,  împotriva sentinţei civile nr. 1132 din 23 iulie 2020, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosarul nr. ...., având ca obiect autorizare desfiinţare lucrări (legea 50/1991).

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 11 martie 2021, acestea fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la data respectivă, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 25 martie 2021, respectiv 1 aprilie 2021, iar apoi pentru astăzi, 8 aprilie 2021, când a decis următoarele:

TRIBUNALUL

Prin  sentinţa civilă nr. 1132 din 23.07.2020,  pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe,  s-a dispus respingerea cererii formulate de către reclamantul MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE în contradictoriu cu pârâta T.L., ca neîntemeiată.

Motivele pe care se întemeiază sentinţa judecătoriei.

Prima instanţă a reţinut că potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 „o dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. 1 lit. a şi b se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei”.

Conform art. 32 alin. 1, astfel cum s-a arătat, „în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. 1, organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal”.

În cauză se observă că prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. 09/03.10.2019 s-a reţinut în sarcina pârâtei săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 26 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, fiind aplicată sancţiunea amenzii în sumă de 1000 lei.

Pentru a se dispune astfel s-a reţinut că în urma controlului efectuat s-a constatat că a fost construită o extindere la locuinţa existentă, fără autorizaţie de construire şi proiect elaborat de către un proiectant autorizat.

De asemenea, prin acelaşi proces-verbal s-a dispus şi sancţiunea complementară a legalizării lucrărilor prin obţinerea autorizaţiei de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, stabilindu-se termen până la data de 15.12.2019.

Având în vedere că măsurile dispuse prin procesul-verbal nu s-au realizat, s-a solicitat desfiinţarea lucrărilor.

Posibilitatea pentru reclamant, în calitate de autoritate competentă în domeniul autorizării executării lucrărilor de construire, de a solicita desfiinţarea construcţiilor realizate fără respectarea prevederilor legale este condiţionată de prealabila sancţionare contravenţională pentru săvârşirea unei contravenţii prevăzute de art. 26 din Legea nr. 50/1991 şi aplicarea în acelaşi timp a sancţiunii complementare a desfiinţării lucrărilor. Însă, această din urmă cerinţă nu este îndeplinită în cauză.

Deşi s-a constatat săvârşirea faptei prevăzute de art. 26 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 şi s-a aplicat sancţiunea principală a amenzii, ca şi sancţiune complementară s-a dispus doar obţinerea autorizaţiei de construire, nedispunându-se asupra desfiinţării lucrărilor.

Prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991 instituie dreptul organelor care au aplicat sancţiunile de a solicita executarea acestora şi aducerea măsurilor dispuse la îndeplinire în situaţia în care cei sancţionaţi nu se conformează de bună-voie. Însă, pentru a se dispune în consecinţă se impune, în prealabil, stabilirea acestor obligaţii în sarcina contravenientului.

Or, cum în cauză, prin proces-verbal de constatare a contravenţiei nr. 09/03.10.2019 nu s-a dispus asupra desfiinţării lucrărilor, instanţa a apreciat că în cauză nu sunt întrunite cerinţele prevăzute de art. 32 din Legea nr. 50/1991, neputându-se dispune desfiinţarea lucrărilor realizate de către pârâtă, motiv pentru care cererea a fost respinsă.

 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE solicitând modificarea sentinţei în sensul admiterii cererii formulate.

 În motivare se arată că alin. (2) al art. 28 din Legea nr. 50/1991 prevede că "decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente sau, după caz, de instanţă”. De asemenea, alin. (3) al aceluiaşi articol stipulează: "Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară." Potrivit 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991: "în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: (...) b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal."

Se arată că autoritatea de control a procedat corect în ceea ce priveşte dispunerea sancţiunii complementare a legalizării lucrărilor prin obţinerea autorizaţiei de construire, efectuând o corectă analiză de oportunitate. Legea nr. 50/1991 oferă organului abilitat posibilitatea aplicării oricărei sancţiuni complementare prevăzute de art. 28 alin. (1), cât timp o astfel de sancţiune respectă principiul proporţionalităţii. Sancţiunea complementară a desfiinţării lucrărilor ar fi fost o măsură excesivă, având în vedere circumstanţele speţei, respectiv efectuarea lucrărilor pe fondul degradării imobilului. Scopul primordial urmărit de autoritatea administraţiei publice locale este protejarea interesului public, prin prohibirea activităţilor nelegale de construire. Acest fapt nu contravine însă posibilităţii menţinerii lucrărilor prin emiterea unei autorizaţii pentru intrarea în legalitate, în măsura în care prin aceasta nu se aduce atingere prevederilor legale în vigoare. Măsura desfiinţării lucrărilor trebuie dispusă în situaţii cu totul excepţionale, fiind o măsură de ultima ratio. Aşadar, s-a dispus legalizarea construcţiei prin obţinerea unei autorizaţii de construire, în ideea că aceasta constituie o măsură suficientă raportat la circumstanţele speţei. Dat fiind însă faptul că intimata nu s-a conformat dispoziţiilor procesului-verbal prin care a fost constatată contravenţia, s-a procedat la acţionarea intimatei în vederea desfiinţării lucrărilor.

În drept se invocă art. 466 şi art. 470 Cod Proc.Civ., art. 59 alin. (1) din Normele Metodologice.

 Intimata T.L. a depus la dosar întâmpinare prin care a arătat că a executat numai reparaţii la imobil, nu a făcut alte construcţii.

 Analizând sentinţa atacată, prin raportare la actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că apelul este fondat  pentru următoarele considerente:

 Astfel, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. 09/03.10.2019 s-a reţinut în sarcina pârâtei săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 26 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, fiind aplicată sancţiunea amenzii în sumă de 1000 lei. S-a reţinut că în urma controlului efectuat s-a constatat că a fost construită o extindere la locuinţa existentă, fără autorizaţie de construire şi proiect elaborat de către un proiectant autorizat. Prin acelaşi proces-verbal s-a dispus şi sancţiunea complementară a legalizării lucrărilor prin obţinerea autorizaţiei de construire potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, stabilindu-se termen până la data de 15.12.2019.

La data de 18.12.2019, a fost efectuat un control la locuinţa intimatei de către reprezentantul Compartimentului pentru Disciplina în Construcţii pentru a verifica modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal. La faţa locului s-a constatat că nu au fost îndeplinite măsurile dispuse, ca urmare s-a întocmit Procesul-verbal de control nr. 2748/18.12.2019, reţinându-se şi faptul că nu a fost solicitată emiterea unei autorizaţii de construire.

În drept, tribunalul reţine prevederile art. 28 alin. 3 din L nr. 50/1991 ce stipulează că măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară.

În acelaşi sens, art. 32 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 50/1991 prevede că în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz, încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

În lumina acestor dispoziţii legale se constată că măsura desfiinţării construcţiilor se poate solicita şi în situaţia în care prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nu s-a dispus o astfel de măsură, sub acest aspect hotărârea judecătoriei fiind pronunţată cu încălcarea prevederilor legale sus-menţionate, drept consecinţă urmând a fi schimbată.

Analizând pe fond cererea de desfiinţare a lucrărilor tribunalul reţine că organul de control care a întocmit procesul verbal de control a constatat că s-a executat o extindere la locuinţa existentă şi s-a schimbat forma acoperişului, acestea fiind în fapt construcţiile realizate nelegal a căror desfiinţare o solicită apelanta-reclamantă.

Intimata –pârâtă, pe de altă parte, a arătat că au fost executate doar reparaţii la locuinţă.

Potrivit art. 249 Cod. proc. civ. cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.

Verificând probele administrate în dosar tribunalul reţine că nu există nicio dovadă în sensul că intimata a construit o extindere la imobil, identificată în mod expres, pentru a putea face obiectul unei cereri de desfiinţare. Din fotografiile aflate la filele 17-19 şi cele aflate la fila 36 rezultă doar că s-a schimbat forma acoperişului, aceasta fiind singura schimbare ce poate fi observată de către instanţă. O altă dovadă a construirii unei extinderi la imobil nu a fost făcută în litigiu.

Ca urmare, cum intimata nu a fost în măsură să prezinte o autorizaţie de construcţie pentru schimbarea formei acoperişului şi nici nu a făcut dovada că a început demersurile pentru a  intra în legalitate cu privire la modificările realizate, în lumina prevederilor legale anterior prezentate, tribunalul va dispune desfiinţarea acesteia.

Pe cale de consecinţă, luând în considerare că prima instanţă a pronunţat o hotărâre nelegală, tribunalul constată că apelul este fondat, sens în care, văzând si art. 480 NCpc acesta urmează a fi admis, cu consecinţa schimbării în parte a sentinţei, în sensul că se va admite doar în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe în contradictoriu cu pârâta T.L. şi va fi obligată pârâta să readucă acoperişul la forma anterioară realizării lucrărilor de construire, la imobilul situat pe str. ....., nr. ..... Tribunalul va respinge restul capetelor de cerere ca neîntemeiate.

În temeiul art. 453 Cod.proc.civ, va obliga pârâta la plata către reclamant a sumei de 20 lei cheltuieli de judecată în  fond şi a sumei de  20 lei cheltuieli de judecată în apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de apelantul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, CIF 4404605 în contradictoriu cu intimata T.L., CNP ............... domiciliată în ............................., împotriva sentinţei civile nr. 1132/23.07.2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe – pe care o schimbă în parte în sensul că:

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe în contradictoriu cu pârâta T.L..

Obligă pârâta să readucă acoperişul la forma anterioară realizării lucrărilor de construire, la imobilul situat pe str. ....., nr. ...., în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Respinge restul capetelor de cerere ca neîntemeiate.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de  20 lei cheltuieli de judecată în  fond.

Obligă intimata  la plata către apelant a sumei de  20 lei cheltuieli de judecată în apel.

Pronunţată azi, 8.04.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, GREFIER,