Minori şi familie

Sentinţă civilă 937 din 22.05.2017


Document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2017:001.000937

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

JUDB

Sentinta Civila Nr. 937/2017

Sedinta publica de la 22 Mai 2017

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii de fata, constata:

La data de 31.10.2016 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei Bârlad, sub nr. X, cererea formulata de reclamantul X X, in contradictoriu cu pârâta XX prin care a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna partajul apartamentului situat in Mun. Bârlad , str. X (fosta X), X, Jud. Vaslui, precum si a terenului aferent in suprafata de 14,55 m.p. atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei, dobândita in baza Contractului de vânzare - cumparare nr. X/1992, incheiat cu GOSLOC R.A. Bârlad la data de 15.03.1992; sa se constate contributia reclamantului de 100% la dobândirea bunului comun; sa se stabileasca ca el, reclamantul are un drept de creanta constituit din lucrarile pe care le-am facut la apartament dupa ramânerea definitiva a hotarârii de divort, bunuri care vor fi enumerate in cuprinsulcererii de chemare in judecata si care sa fie dedus din valoarea apartamentului; sa se dispuna atribuirea in natura catre reclamant a locuintei, impreuna cu terenul aferent.

In motivarea in fapt, reclamantul a aratat ca s-a casatorit cu pârâta la data de 14 iulie 1981, casatorie desfacuta prin divort, conform Sentintei civile nr. 6297 din 13 decembrie 1993 pronuntata de Judecatoria Bârlad in Dosarul nr. Xsi Deciziei civile nr. 726/A pronuntata de Tribunalul Vaslui in Dosarul nr. X. Sentinta civila a ramas definitiva la data de 1 martie 1994. Asa cum rezulta din considerentele sentintei civile mai sus aratate, intrate in puterea lucrului judecat, s-au despartit definitiv in fapt in luna ianuarie 1991, când parata a parasit domiciliul conjugal, nemaireluând niciodata convietuirea.

Din ianuarie 1991 parata locuieste in Municipiul Hunedoara, el ramânând in apartamentul din Bârlad, str. X ,unde locuieste si in prezent.

In baza Decretului - Lege nr. 61/1990 si HG nr. 562/1991 a facut demersuri pentru cumpararea apartamentului, sens in care la data de 27.XI.1991, a platit la GOSLOC R.A. Bârlad suma de 15.350 ROL conform Chitantei nr. 20930 si la data de 10.XII 1991 a achitat la aceeasi institutie suma de 5000 ROL cu Chitanta nr. 22515, in total suma de 20.350 ROL, reprezentând avans din pretul apartamentului.

La achitarea acestui avans parata nu a avut nicio contributie, ei fiind despartiti definitiv in fapt, asa cum rezulta din sentinta civila nr. 6297 din 13.12.1993 pronuntata de Judecatoria Bârlad.

La data de 05.03.1992, tot in perioada despartirii definitive in fapt, a incheiat Contractul de vânzare - cumparare nr. X cu GOSLOC R.A. Bârlad, prin care a cumparat cu plata in rate apartamentul mai susmentXat. Suma ramasa de plata cu titlu de pret al apartamentului a fost de 225.134 ROL, formata din suma de 173.180 ROL reprezentând rate + suma de 51.954 ROL, reprezentând dobânzi. Suma totala ramasa de plata urma sa o achite conform contractului de vânzare cumparare, in 180 de rate lunare pe timp de 15 ani, incepând din luna martie 1992 si pana in februarie 2007.

Mai arata ca, la data când a incheiat contractul de vânzare cumparare erau despartiti definitiv in fapt, contractul a fost semnat doar de catre el, la rubrica cumparator, parata locuind in Mun. Hunedoara. Pretul total al apartamentului a fost achitat numai de catre el, prin retinerea lunara din salariul acestuia a ratelor si dobânzilor conform contractului de vânzare - cumparare, pe statul de plata, de catre Unitatea Militara 01458 Bârlad, unde a lucrat, parata necontribuind cu nimic la achitarea acestui apartament. MentXeaza ca, la data de 13.01.2006, a terminat de platit pretul apartamentului.

Asa cum rezulta din Adresa nr. X/13.10.2016 eliberata de Directia pentru Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Bârlad, in perioada martie 1992 si pana in februarie 1994 au fost retinute pe statul de plata la U.M. 01458, rate si dobânzi pentru apartament, in suma de 28.773 ROL. Deci, in timpul despartirii in fapt a achitat din pretul apartamentului suma de: 49.123 ROL.

Tot din aceasta adresa rezulta ca, dupa ramânerea definitiva a hotarârii de divort, in perioada martie 1994 si pana in iunie 2005 i s-aretinut pe statul de plata pentru apartament, rate si dobânzi in suma de 167.923 ROL.

Dupa aparitia Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei natXale, a mai achitat rate si dobânzi in suma de 3,22 RON. Incepând din anul 2001 si pana in 2003, a facut pe cheltuiala sa, urmatoarele lucrari de imbunatatire la apartament : a introdus instalatie de gaze naturale si centrala termica si a schimbat 2 calorifere in valoare de 350 lei; a schimbat 7 usi in valoare de 3500 lei; a schimbat geamurile in valoare de 500 lei; a montat lambriu pe peretii si tavanul din dormitor, sufragerie, bucatarie si hol in valoare de 3400 lei;am pus dusumea din lemn in camere, hol si bucatarie in valoare de 500 lei; a pus gresie si faianta in baie, camara si balcon in valoare de 1000 lei;a inchis balconul cu geam termopan in valoare de 1600 lei; a facut izolarea termica exterioara a apartamentului in valoare de 1600 lei;

Fata de cele aratate mai sus, reclamantul considera ca are o contributie exclusiva la dobândirea apartamentului, parata necontribuind cu nimic la achizitXarea acestuia.

Cerereaafostmotivataindrept pedispozitiileart. 979 si urm C.proc. Civ.

In dovedirea cererii, a solicitat proba cu interogatoriul pârâtei,proba cu inscrisuri; expertiza tehnica in constructii; proba testimoniala.

A atasat copie de pe inscrisuri ( f. 8-36)

Pârâta nu a formulat intâmpinare in termenul prevazut de lege .

La data de 06.03.2017 a fost inregistrat punctul de vedere al pârâtei cu privire la actiunea formulata aratând ca lasa la aprecierea instantei modul de solutXare a dosarului dar solicita sa nu fie obligata la plata cheltuielilor de judecata.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, testimoniala si proba cu expertiza tehnica judiciara in specialitate constructii.

Analizând probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de 14.07.1981, iar casatoria lor a fost desfacutadin vina ambilor soti,prin sentinta civila nr. 6297pronuntata la data de 13.12.1993 de Judecatoria Bârlad in dosarul nr. X, prin care s-a mai dispus si ca sotia sa revina la numele avut anterior casatoriei, X. Cu privire la minora rezultata din casatorie X X X s-a dispus incredintarea ei mamei.

In considerentele sentintei amintite s-a retinut ca cei doi au dobândit cu chirie un apartament, iar despartirea definitiva a celor doi s-a produs in luna ianuarie 1991, când pârâta a parasit domiciliul conjugal.

Potrivit Contractului de vânzare-cumparare nr. X/05.03.1992SC GOSLOC SA Bârlad a vândut lui X X+X apartamentul situat in Bârlad , str. X, X, Jud. Vaslui. Totodata a fost atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei terenul aferent in suprafata de 14,55 m.p.

S-a prevazut ca pretul imobilului sa fie achitat astfel 20350 lei avans iar diferenta de 173180 lei in 180 de rate lunare.

Potrivit adeverintei nr. X/13.11.2016 emisa de Directia pentru Administrarea Pietelor , Parcarilor si Cimitirelor Bârlad pretul contractului de vânzare cumparare nr. X/1992 este achitat integral, conform chitantei nr. 18884/13.01.2006.

Potrivit adresei nr. 870/12.08.2016 emisa de UM 01458 Bârlad i s-a adus la cunostinta reclamantului ca ultima rata de 1434 lei a fost achitata in luna mai 2005, insa documentele au avut termen de pastrare 10 ani, astfel ca nu mai sunt in evidentele institutiei.

Potrivit Certificatului de atestare fiscala nr. 18365din data de 26.10.2016 emis de Primaria mun. Bârlad, partile din prezentul dosar figureaza inscrise in evidentele fiscale cu unapartament, situat inBârlad, str. X, bl. X, cu o valoare impozabila de 179.317,60 lei, si nu figureaza cu creante fiscale reprezentând impozit pentru acest imobil.

Potrivit certificatului de sarcini nr. 39837/25.10.2016 emis de Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara Vasluipe numele lui X X si XX nu sunt inregistrate sarcini.

Prin declaratia data in fata instantei martorul X X, audiat la propunerea reclamantului, a aratat ca cei doi au fost casatoriti pâna, aproximativ, in anul 1992. Reclamantul a cumparatun apartamentcu platain rate, iar pentruprimarata l-a imprumutatelcu bani. Celelalte rate au fost platite de catre reclamant, care i-a restituit si banii imprumutati. Reclamantul a facutimbunatatiri laimobil, dupadespartireade pârâta. Apusinstalatiedegazsicentralatermica, a schimbatcaloriferele, a schimbat5 usi ( toate), a schimbatgeamurile, a pus lambriuri in sufragerie, a pus dusumeainsufragerie. Pârâtanu a contribuit la acesteimbunatatiri, nu a mai revenit in imobil decânda plecat.

Prin declaratia data in fata instanteimartorul X X,audiat la propunerea reclamantului a aratat ca apartamentul apartine reclamantului,i-a fostatribuit de UnitateaMilitara, dupa care a fostcumparat. Reclamantul a facutimbunatatirilaimobil decândpârâtaeste plecata, respectiv : a introdusinstalatie de gaz sicentralatermicasiaschimbat2calorifere; a schimbattoateusile , a schimbatgeamurile, apuslambriu in toatecamerele; a pusdusumeade lemn in bucatarie, sufragerie, dormitor; inhol , baie si inbalcon a pusgresie; ainchisbalconul cu geamtermopan,apartamentul esteizolatin exterior.

Desi a fost citata cu mentiunea personal la interogatoriu, pârâta nu s-a prezentat in fata instantei pentru administrarea acestei probe, astfel ca in temeiul art. 358 C. proc. civ. instanta urmeaza a aprecia aceasta atitudine ca fiind un inceput de dovada in folosul reclamantului .

Pentru identificarea si evaluarea imobilului a fost efectuata o expertiza tehnica judiciara in specialitatea constructii de catre expertul X X, depusa la dosarul cauzei la data de 28.03.2017,filele 58-84.

Instanta urmeaza a aprecia ca expertiza efectuata in cauza este utilasi concludenta cauzei, conform art.330 Cod proc.civila.

In concluziile raportului de expertiza in specialitatea constructii s-a aratat ca valoarea actuala de circulatie a imobilului aflat in litigiu - apartament cu 2 camere si dependinte identificat in Bârlad, strada GXral Magheru (fosta X), nr.X, jud. Vaslui este 125.000 Iei, suma care include imbunatatirile aduse la acest apartament in perioada 2001 - 2003 de catre reclamantul X X. Total valoare actuala de circulatie lucrari de constructii si instalatii efectuate reprezentând imbunatatiri aduse de catre reclamantul X X in perioada 2001 - 2003 la apartamentul cu 2 camere si dependinte cu partiu decomandat considerate bunuri proprii ale reclamantului, este 25.343 lei. Apartamentul cu 2 camere si dependinte aflat in litigiu din punct de vedere tehnic si igienico — sanitar nu se poate comod, corect si just utilitar a se partaja in natura.

Prin art. 5 alin.2 din Legea nr. 71/2011 s-a prevazut ca „Dispozitiile Codului civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul gXral al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a Codului civil”.

In cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 357 din Legea nr. 287/2009, potrivit carora: ” (1) In cadrul lichidarii comunitatii, fiecare dintre soti preia bunurile sale proprii, dupa care se va proceda la partajul bunurilor comune si la regularizarea datoriilor.

(2) In acest scop, se determina mai intâi cota-parte ce revine fiecarui sot, pe baza contributiei sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât si la indeplinirea obligatiilor comune. Pâna la proba contrara, se prezuma ca sotii au avut o contributie egala.

Prin art. 66 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, s-a prevazut ca: „(1) Dispozitiile art. 669 - 686 din Codul civil sunt aplicabile conventiilor de partaj incheiate dupa intrarea in vigoare a Codului civil.

(2) De asemXa, dispozitiile art. 669 - 686 din Codul civil se aplica si partajului judiciar, atunci când cererea de chemare in judecata a fost introdusa dupa intrarea in vigoare a Codului civil. „

Cu privire la cota de contributie la dobândirea bunurilor comune instanta constata ca, reclamantul are o cota de contributie de 100 %, având in vedereintreg materialul probator administrat in cauza din care rezulta ca din anul 1991 partile sunt despartite definitiv, nu au mai reluat convietuirea , iar pârâta nu a fost vazuta la imobilul din litigiu.

Fata de aceste motive urmeaza ca in temeiul dispozitiilor legale citate mai sus a constata ca partile au dobândit in timpul casatoriei in cote de 100% pentru reclamantun apartament, situat in mun. Bârlad, str. X, bl. X, jud. Vaslui, conform contractului de vânzare-cumparare nr. X/1992 incheiat cu GOSLOC RA Bârlad la data de 15.03.1992

In temeiul art. 984, art. 986 din Codul de proc.civ. urmeaza sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la apartamentul dobândit in timpul casatoriei, descris mai sussi atribuirea acestuia direct in proprietatea reclamantului.

Având in vedere solutia la care s-a oprit instanta in stabilirea cotei de contributie a partilor si cu privire la iesirea din indiviziune se varespinge: cererea de constatare a dreptului de creanta al reclamantului asupra imobilului apartament descris mai sus, având in vedere ca acesta este bXficiarul acestora imbunatatiri, neavând in interes in stabilirea lor separata.

La termenul din data de 03.05.2017 reclamantul a formulat cerere de restituire a diferentei de taxa judiciara de timbru achitata in plus.

Instanta retine ca aceasta cerere este neintemeiata având in vedereca potrivitart. 104 C. proc. civ.valoare imobilului se determina in functie de valoare impozabila, stabilita potrivit legislatiei fiscale. De asemXa, aplicabile in cauza sunt si dispozitiile art. 197 C. proc. civ , coroborate cu art. 33 din OUG nr. 80/2013 potrivit carora taxele de timbru se platesc anticipat, dar si dispozitiile art. 37 din OUG nr. 80/2013 potrivit carora in cazul in care se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate, taxa de timbru se percepe la valoarea initiala.

Cererea a fost legal timbrata.

Red./Tehnored. / 29.06.2017

E.D. / 4 ex./30.06.2017

4