Contestație la executare – garanți – cadru procesual pasiv – introducerea în cauză de împrumutatului

Sentinţă civilă 8366 din 13.07.2019


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA C

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Constanța, Str. Traian Nr. 33;  Tel. 0241 / 617760; Fax. 0241/619669

Dosar civil nr.25140/212/2015

SENTINȚA CIVILĂ nr. 8366

Ședința Publică din data de 13 Iulie 2017

Instanța constituită din:

Președinte: Judecător

Grefier:

Contestație la executare – garanți – cadru procesual pasiv – introducerea în cauză de împrumutatului

Pe rol, judecarea cauzei civile având ca obiect contestație la executare – acțiune formulată de contestatorii B.C. și B.O., în contradictoriu cu:

–intimata S.C. NL IFN S.A. 

–intimatul BEJ 

–introdusul în cauză / proces S.C. A.C. S.R.L., în insolvență.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 08.05.2017 și au fost consemnate în încheierea de ședință din acea dată, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera și stabilind că pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, în temeiul art.396 alin.1 și alin.2 C.proc.civ.rep. (în cazuri justificate, dacă instanța nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 15 zile și în caz de amânare, odată cu anunțarea termenului la care a fost amânată pronunțarea, poate stabili că pronunțarea hotărârii se va face prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței), a amânat succesiv pronunțarea la 23.05.2017, 30.05.2017, 12.06.2017, 21.06.2017, 05.07.2017, 11.07.2017, 12.07.2017 și la 13.07.2017 când, după ce a deliberat în secret, conform art.395 C.proc.civ.rep., a adoptat următoarea hotărâre:

I N S T A N Ț A,

Deliberând, constată următoarele:

I. Obiectul și istoricul cauzei.

1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța la data de 06.10.2015, sub numărul 25140/212/2015, contestatorii B.C. și B.O., au solicitat instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța în contradictoriu cu intimații S.C. N.L. IFN S.A. și B.E.J.:

1.să constate ca fiind prescris dreptul creditorului de a cere executarea silită

2.să anuleze executarea silită însăși și, implicit, toate actele de executare, care fac obiectul Dosarului de Executare nr…., instrumentat de B.E.J. si, pe cale accesorie, să dispună repunerea părților în situația anterioară începerii executării silite (întoarcerea executării silite)

3.să anuleze anularea Încheierea nr…., prin care B.E.J. a încuviințat cererea de executare silită formulată de intimata S.C. N.L. IFN S.A., precum și a oricărei alte încheieri pronunțate de executorul judecătoresc având ca obiect încuviințarea cererii de executare silită împotriva contestatorilor, formulate de intimată 

4.să anuleze anularea anularea Încheierea nr…, prin care B.E.J. a stabilit cheltuielile de executare în dosarul de executare nr…./… precum și orice altă încheiere dată de executorul judecătoresc având ca obiect stabilirea cheltuielilor de executare în dosarul de executare menționat, iar în subsidiar, în situația în care instanța de judecată ar respinge cererea de anulare mai sus menționată, să cenzureze cheltuielile de executare stabilite de executorul judecătoresc;

5.să anuleze Încheierea nr…. pronunțată de Judecătoria C, în dosarul civil nr…., prin care  s-a dispus învestirea cu formulă executorie a Contractului de Leasing Financiar nr…., modificat prin Actul Aditional nr…. și a Contractului de Leasing Financiar nr…., modificat prin Actul Aditional nr….;

6.să oblige pe intimata S.C. N.L. IFN S.A. la plata cheltuielilor de judecată.

Motivarea cererii de chemare în judecată

(A). Istoricul situației de fapt

(1). Între S.C. A.C. S.R.L., în calitate de utilizator, și contestatorul B.C., în calitate de fidejusor, pe de o parte, și S.C. E.L. IFN S.A. (în prezent, conform sustinerilor intimatei-creditoare S.C. N.L. S.A.), în calitate de finanțator, s-au încheiat următoarele două contracte de leasing:

1.Contract de Leasing Financiar nr.... (în continuare, primul contract)

2.Contract de Leasing Financiar nr.... (în continuare, al doilea contract).

Între S.C. A.C. S.R.L., în calitate de utilizator, și contestatorii B.C. și B.O., în calitate de fidejusori, pe de o parte, și S.C. E.L. IFN S.A. (în prezent, conform sustinerilor intimatei-creditoare S.C. N.L. IFN S.A.), în calitate de finanțator, s-au încheiat următoarele două acte aditionale la contractele de leasing:

1.Actul Aditional nr.... la Contractul de Leasing Financiar nr….;

2.Actul Aditional nr…. la Contractul de Leasing Financiar nr.....

La data de 03.11.2009, ca urmare a neachitării de către S.C. A.C. S.R.L. a ratelor de leasing, intimata-creditoare a reziliat cele două contracte de leasing și, pe cale de consecință, a reintrat în posesia bunurilor, așa cum rezultă din:

3.Procesul verbal de predare-primire nr...., privind predarea bunului auto ..., ce a făcut obiectul Contractului de Leasing Financiar nr....

1.Procesul verbal de predare-primire nr.... privind predarea bunului auto ..., ce a facut obiectul Contractului de Leasing Financiar nr.....

La data rezilierii contractelor de leasing, situația creanțelor datorate de către S.C. A.C. S.R.L., conform calculelor intimatei-creditoare S.C. N.L. IFN S.A., se prezenta astfel, după cum rezultă din cererea de executare silita nr..../....:

–16.553,60 lei –  obligații de plată restante la data rezilierii contractelor de leasing, cheltuieli datorate și penalități aferente acestora, din care:

–10.625,57 lei – facturi emise și neîncasate

a)6.919,62 lei, pentru primul contract, facturile

i.FF ..., cu scadența la data de 02.04.2009;

ii.FF ..., cu scadența la data de 02.04.2009;

b)3.732,95 lei, pentru al doilea contract:

i.suma de 299,97 lei – rest plata factura nr. .., cu scadența la data de 02.04.2009;

ii.suma de 3.432,98 – conform facturii nr. ..., cu scadența la data de 02.04.2009;

–5.901,03 lei – cheltuieli conform condițiilor generale leasing A.C. S.R.L., din care:

a)3.484,74 lei – pentru primul contract, sumă compusă, la rândul ei, din:

i.3.419,04 lei – din data de 30.11.2009, reprezentând cheltuială importată de pe factura ...;

ii.65,70 lei – din data de 22.12.2009, reprezentând aviz garanție inițială;

b)2.416,29 lei – pentru al doilea contract, sumă compusă, la rândul ei, din:

i.2.350,59 lei – din data de 30.11.2009, reprezentând cheltuială importaă de pe factura ...;

ii.65,70 lei – din data de 22.12.2009, reprezentând aviz garanție inițială.

–61.655,82 lei – daune interese, în cuantum de 25% din valoarea de intrare a Bunului, din care:

–35.685,92 lei, conform Factură Proforma nr...., cu scadența la data de 03.11.2009 (pentru primul contract);

–suma de 25.969,90 lei, conform Factură Proforma nr. ..., cu scadența la data de 03.11.2009 (pentru al doilea contract).

Conform centralizatorului creanțelor S.C. A.C. S.R.L., întocmit de către intimata-creditoare S.C. N.L. IFN S.A., creanțele mai sus prezentate, pretinse fidejusorilor,  de către aceasta, sunt în suma totală de 78.209,42 lei, compusă din:

a)46.090,28 lei – pentru primul contract,

b)32.119,14 lei – pentru al doilea contract.

La data de 17.12.2014, intimata-creditoare a emis către contestatori notificarile nr..... și nr...., la adresa din Mun. ..... Intimata nu a face dovada comunicării acestor notificări către contestatori.

La data de 06.05.2015, intimata-creditoare a formulat cererea de executare silită, îinregistrată sub nr....., la B.E.J., prin care în baza celor două contracte, astfel cum au fost modificate prin actele adiționale, a solicitat începerea executării silite a contestatorilor, suma de 78.209,02 lei, compusa din:

–16.553,60 ron – reprezentând obligații de plată restante la data rezilierii contractelor de leasing, cheltuieli datorate și penalitățile aferente acestora;

–61.655,82 ron – reprezentând daune interese în cuantum de 25% din valoarea de intrare a Bunului.

Prin Încheierea nr..../...., pronunțată în dosarulul civil nr..../212/2015, Judecătoria C a dispus învestirea cu formulă executorie a celor două contracte de leasing.

Prin Încheierea nr....., B.E.J. constituind dosarul de executare silită nr...., a încuviințat executarea silită împotriva contestatorilor pentru suma totala de 78.209,02 lei, dar numai în temeiul  titlului executoriu Contract de Leasing financiar nr.... modificat prin Act Adițional nr..... Tot la data de 19.08.2015, executroul judecătoresc a emis Încheierea nr.... prin care a stabilit cheltuieli de executare în sumă totală de 6.394 lei (6.200 lei inclusiv TVA – onorariu executor judecătoresc).

Ulterior, executorul judecătoresc a inființat poprire la mai multe bănci comerciale, așa cum rezulta din Adresa de Înființare poprire din data de 19.08.2015 și, de asemenea a solicitat informații de la mai multe Primării din județul Constanța, asa cum rezultă din adresele emise la 19.08.2015.

Contestatorul B.C. a fost anunțat telefonic de către B că s-a instituit poprirea conturilor sale, deschise la această bancă, drept pentru care, în data de 18.09.2015, a solicitat executorului judecătoresc, prin e-mail, eliberarea unei copii a dosarului de executare.

La data de 21.09.2015, executorul judecătoresc a comunicat la adresa din ..., Înstiintarea privind înființarea popririi pe conturi, asa cum rezulta din Procesul verbal de înmanare din data de ....

 (B). Argumentele invocate

(1). Prescripția dreptului de a cere executarea silită

Contestatorii înțeleg să invoce excepția dreptului de a obține executarea silită de către intimata creditoare, având în vedere că de la data la care aceasta putea solicita executarea silită a pretinselor creanțe, respectiv fie de la data scadenței la plată a facturilor (02.04.2009) pretins neachitate, fie de la data rezilierii contractelor de leasing și calculării daunelor interese (03.11.2009), au trecut cu mult peste cei 3 ani prevăzuti de art.706 alin.1C.proc.civ., prin raportare la data de 06.05.2015, data formularii cererii de executare silită.

În subsidiar, contestatorii înțeleg să invoce excepția dreptului de a cere executarea silită de către intimată, având în vedere că termenul de prescripție privind dreptul de executare silită a a început și s-a împlinit sub imperiul dispozitiilor ale art.6 și art.7 ale Decretului nr.167/1958, aplicabile cauzei prin prisma dispozițiilor art.6 alin.1și alin.4 Cod Civil (Legea nr.287/2009). În condițiile în care de la data la care intimata-creditoare putea solicita executarea silită a pretinselor creanțe, fie de la data scadenței la plată a facturilor (02.04.2009) pretins neachitate, fie de la data rezilierii contractelor de leasing și calculării daunelor interese (03.11.2009), au trecut cu mult peste cei 3 ani prevăzuți de art.6 din Decretul nr.167/1958 prin raportare la data de 06.05.2015, data formularii cererii de executare silită.

(2). B.E.J. a încuviințat executarea silită doar în temeiul unuia din cele două titluri executorii

Prin Încheierea nr...., B.E.J., constituind dosarul de executare silită nr...., a încuviințat executarea silită împotriva contestatorilor pentru suma totala de 78.209,02 lei, dar numai în temeiul  titlului executoriu Contract de Leasing financiar nr..... modificat prin Act Adițional nr......

Sub acest aspect, se impune a constata că, prin prisma încuviințării de către executorul judecatoresc a executării silite doar în baza contractul de leasing financiar nr.... și a actului adițional nr...., executarea silită a contestatorilor pentru o creanță în sumă totală de 78.209,02 lei, în conditiile în care creanța aferentă contractului de leasing financiar nr....., conform precizarilor intimatei-creditoare S.C. N.L. IFN S.A., este de doar 46.090,28 lei, așa cum rezultă din înscrisul denumit Centralizator creanțe AC S.R.L., este nelegală și, pe cale de consecință, nulă de drept, fiind facută în baza unui act neîncuviințat a fi executat silit, în conformitate cu dispozitiile art.666 al. (2), (3) si (4) C.proc.civ..

În privința onorariului executorului judecătoresc, se impune a constata că, în condițiile în care onorariul executorului a fost stabilit la 1.000 lei, plus TVA, așa cum rezultă din Factura nr.... și din pct.2 al Borderoului atașat facturii anterior menționate, solicitarea de către executorul judecătoresc prin Încheierea nr.... a unui onorariu în sumă de 6.200 lei, inclusiv TVA, respectiv de 5.000 lei, fără TVA, este abuzivă, fiind de 5 ori mai mare decat onorariu stabilit inițial.

(3). Neîndeplinirea condițiilor impuse de art.663 C.proc.civ.rep.

Creanțele pretinse de intimată nu sunt certe, lichide și exigibile întrucât intimata:

–nu a probat aceste creanțe prin facturi emise în condițiile legii

–nu a prezentat modul de calcul și calculul penalităților pretinse

–facturile proforme privind daunele interese nu sunt acte reglementate de lege și, implicit, nu reprezintă înscrisuri probatorii privind creanța pretinsă.

În drept, contestatorii au invocat art.663 și art.706 C.proc.civ.; art.6 și art.7 din  Decretul nr.167/1958.

În susținerea cererii, contestatorii au depus la dosarul cauzei înscrisuri (filele nr.13 – 69, vol.1 dosar).

Cererea a fost legal timbrată, conform art.10 alin.2 și alin.4 din O.U.G. nr.80/2013, cu taxă judiciară de timbru de 1.300,00 lei (1.000,00 lei pentru capătul de cerere privind contestația la executare și 300,00 lei pentru capătul de cerere privind întoarcerea executării silite), achitată conform chitanțelor Seria/Nr./Data CT XWM …/… și CT XWM …/… (fila nr.140 și fils nr.81, vol.1 dosar).

2. Întâmpinarea formulată de intimata S.C. N.L. IFN S.A. 

La data de 20.11.2015, intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare – act de procedură prin care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Pe fondul cauzei, intimata a invocat următoarele argumente:

Datorită neplăților constante, a solicitat deschiderea procedurii insolvenței împotriva S.C. A.C. S.R.L., cauza fiind înregistrată pe rolul Tribunalului C sub numărul X. Cererea creditoarei a fost conexată la dosarul nr.Y, întrucât debitoarea solicitase insolvența, pe cale separată.

Intimata s-a înscris la masa credală cu creanța rezultată din cele două titluri executorii, penmtru suma de 127.513,34 lei, conform Tabelului definitiv de creanțe publicat în BPI nr…. și a celui de consolidare din data de 27.08.2015.

Cererea formulată de creditoare la 05.03.2010, prin care a solicitat insolvența S.C. A.C. S.R.L., a întrerupt prescripția, conform art.16 din Decretul nr.167/1958, fapt care a condus la recunoașterea creanței de către debitori, prin administratortul judiciar, la data publicării în BPI – astfel că excepțiile invocate de contestatori sunt neîntemeiate.

Notificările adresate de intimată contestatorilor au avut caracter pur informativ.

În privința omisiunii executorului judecătoresc, cuprinse în încheierea nr…./…, referitoare la nemenționarea celui de al doilea titlu executoriu, creditoarea urmează a face dovada rectificării acesteia.

Onorariul executorului judecătoresc a fost stabilit conform normelor în materie, suma din factură emisă de executor reprezentând doar un avans din totalul onorariului stabilit.

În drept, intimata a invocat art.16 din Decretul nr.167/1958.

În susținerea întâmpinării, intimata a depus la dosarul cauzei, înscrisuri (filele nr.107 – 110, vol.1 dosar).

3. Incidența în speță a dispozițiilor art.78 alin.2 și alin.3 C.proc.civ.rep.

Prin Încheierea din 23.11.2015, în temeiul art.78 alin.2 și alin.3 C.proc.civ.rep., instanța a dispus introducerea în cauză a S.C. A.C. S.R.L. (filele nr.114 – 116, vol.1 dosar).

4. Întâmpinarea formulată de introdusul în cauză S.C. A.C. S.R.L.

M SPRL, în calitate de lichidator judiciar al introdusului în cauză, a arătat că, la data de 03.06.2010, acesta a înregistrat pe rolul Tribunalului C propria cerere de deschidere a procedurii insolvenței, sens în care s-a format dosarul civil nr.X. Prin Încheierea nr…. /com/…, pronunțată în dosarul civil nr.X, Tribunalul C a dispus deschiderea procedurii insolvenței față de S.C. A.C. S.R.L., în temeiul Legii nr.85/2006, desemnând ca administrator judiciar provizoriu C.I.I..

Separat de acest dosar, la data de 05.03.2010, pe rolul Tribunalului C a fost înregistrat și dosarul civil nr.Y, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței împotriva S.C. A.C. S.R.L., la cererea S.C. N.L. IFN S.A. Tribunalul C a dispus conexarea dosarului civil Y la dosarul civil nr.X.

Administratorul judiciar în mandat la acea dată, a analizat creanța pretinsă de S.C. N.L. IFN S.A. și a publicat în B.P.I. nr…./…, tabelul preliminar rectificat al creanțelor împotriva debitoarei. Potrivit acestui tabel, la poziția nr…., S.C. N.L. IFN S.A. i-a fost admisă o creanță chirografară în cuantum de 127.513,34 lei, în temeiul celor două contracte de leasing, cuprinzând facturile emise și neachitate de către debitoare, precum și daune interese. În cererea sa, S.C. N.L. IFN S.A. a arătat că suma pretinsă se compune din:

–58.167,77 – rate de leasing

–69.345,57 lei – indemnizație de reziliere, calculată conform art.8 din Condițiile Generale ale contractelor de leasing.

Creanța pretinsă de S.C. N.L. IFN S.A. a fost admisă în tabelul cu obligațiile S.C. A.C. S.R.L. și nu a fost contestată de nicio parte interesată.

Prin Încheierea nr.2587/05.04.2011, Tribunalul C a dispus înlocuira administratorului judiciar desemnat inițial, cu M PURL, care, ulterior, a devenit SPRL.

Prin Sentința Civilă nr…., judecătorul sindic a dispus începerea procedurii falimentului asupra debitoarei, M SPRL fiind desemnată lichidator judiciar.

După intrarea în mandat a M SPRL, atât ca administrator judiciar, cât și ca lichidator judiciar, creanța S.C. N.L. IFN S.A. admisă la masa credală a fost preluată atât în tabelul definitiv, cât și în tabelul definitiv consolidat.

La data formulării întâmpinării (22.12.2015) a fost realizată o singură distribuție către creditorii garanți și cei cu creanțe salariale, nefiind efectuată nicio distribuție către creditorii chirografari, din rândul cărora face parte și S.C. N.L. IFN S.A..

În susținerea întâmpinării, introdusul în cauză a depus la dosarul cauzei, înscrisuri (filele nr.146 – 171, vol.1 dosar).

5. Excepții și apărări de fond

Prin Încheierea din 23.11.2015, instanța (filele nr.114 – 116, vol.1 dosar):

–a invocat, din oficiu, și a pus în discuție excepția lipsei calității procesual pasive a B.E.J., având în vedere Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești și Decizia Curții Constituționale nr.162/22.04.2003

–a admis excepția lipsei calității procesual pasive a B.E.J. urmând ca efectul soluției dispuse asupra excepției să fie dat prin hotărârea ce urma a fi pronunțată în cauză

–în temeiul art.245 rap. la art.31 C.proc.civ.rep., cu aplicarea art.22 alin.4 și alin.5 C.proc.civ.rep., a calificat drept apărare de fond excepția prescripției dreptului de a cere executarea silită invocată de contestatori.

6. Dosarul de executare

Prin rezoluție, instanța a dispus atașarea dosarului de executare nr… instrumentat de către B.E.J..

7. Probe încuviințate și administrate

În cauză au fost încuviințate și administrate proba cu înscrisuri și proba cu expertiza contabilă.

II. Aprecierea instanței

Analizând cererea de chemare în judecată, înscrisurile depuse la dosar și normele legale invocate în susținere, instanța reține următoarele:

1. Asupra efectului soluției de admitere a excepției lipsei calității procesual pasive a B.E.J.:

Prin Încheierea din …, instanța a admis excepția lipsei calității procesual pasive a B.E.J. urmând ca efectul soluției dispuse asupra excepției să fie dat prin hotărârea ce urma a fi pronunțată în cauză.

Având în vedere dispozițiile art.429 prima teză C.proc.civ.rep. (După pronunțarea hotărârii instanța se dezînvestește … .), raportat la actul de procedură prin care s-a pronunțat soluția asupra excepției (încheiere), rezultă că efectul corespunzător soluției de admitere a celor două excepții se impune a fi dat prin hotărârea ce urma a fi pronunțată pe fondul cauzei.

Față de soluția de admitere a excepției, în temeiul art.40 C.proc.civ.rep., instanța va respinge acțiunea formulată de contestatorii BC și CO, în contradictoriu cu intimatul B.E.J., ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

2. Asupra contestației la executare

2.1. Analiza dosarului de executare:

Între S.C. AC S.R.L., în calitate de utilizator, contestatorul BC, în calitate de fidejusor, și S.C. EL IFN S.A. (în prezent, S.C. NL IFN S.A.), în calitate de finanțator, s-au încheiat următoarele două contracte de leasing:

1.Contract de Leasing Financiar nr…. (filele nr.3 – 8, dosar de executare)

2.Contract de Leasing Financiar nr…. (filele nr.11 – 16, dosar de executare).

De asemenea, între S.C. AC S.R.L., în calitate de utilizator, și contestatorii B Cși B O , în calitate de fidejusori, și S.C. EL IFN S.A. (în prezent, S.C. NL IFN S.A.), în calitate de finanțator, s-au încheiat următoarele două acte aditionale la contractele de leasing:

1.Actul Aditional nr.... la Contractul de Leasing Financiar nr…. (filele nr.9 – 10, dosar de executare);

2.Actul Aditional nr.... la Contractul de Leasing Financiar nr.... (filele nr.17 – 18, dosar de executare).

La data de 03.11.2009, ca urmare a neachitării de către S.C. AC S.R.L. a ratelor de leasing, intimata-creditoare a reziliat cele două contracte de leasing și, pe cale de consecință, a reintrat în posesia bunurilor, așa cum rezultă din:

1.Procesul verbal de predare-primire nr...., privind predarea bunului ..., ce a făcut obiectul Contractului de Leasing Financiar nr... (filele nr.24 – 25, dosar de executare)

2.Procesul verbal de predare-primire nr.... privind predarea bunului ..., ce a facut obiectul Contractului de Leasing Financiar nr.... (filele nr.22 – 23, dosar de executare).

La data de 06.05.2015, intimata s-a adresat B.E.J. cu cerere de începere a executării silite împotriva debitorilor fidejusori, pentru recuperarea unui debit restant în cuantum de 78.209,02 lei, în temeiul celor două contracte de leasing, astfel cum acestea au fost modificate prin cele două acte adiționale (filele nr.1 – 2, dosar de executare).

Prin Încheierea nr...., pronunțată în dosarulul civil nr...., Judecătoria C a dispus învestirea cu formulă executorie a celor două contracte de leasing (fila nr.20, dosar de executare).

Prin Încheierea nr...., executorul judecătoresc a admis cererea formulată de creditoare, a dispus înregistrarea cererii de executare silită în registrul general al biroului și a dispus deschiderea dosarului de executare silită nr…. (fila nr.37, dosar de executare). Deși prin cererea de executare silită se solicitase încuviințarea executării silite împotriva contestatorilor pentru suma totala de 78.209,02 lei, în temeiul celor două titluri executorii, prin încheierea anterior menționată, B.E.J. a încuviințat executarea silită împotriva contestatorilor pentru suma totală dar numai în temeiul  titlului executoriu Contract de Leasing financiar nr.... modificat prin Act Adițional nr..... Pentru acuratețe, instanța reproduce fidel din conținutul dispozitivului încheierii:

Dispune

Încuviintarea executării silite a debitorilor ..., cu domiciliul în ...., la cererea creditoarei S.C. NL IFN S.A., cu sediul în ..., prin toate modalitatile prevăzute de lege, în baza titlului executoriu contract de leasing financiar nr.... și actul adițional nr...., învestit cu formulă executorie prin încheierea nr.... a Judecătoriei C, în dosar nr...., în vederea recuperarii sumei de 78.209,02 lei (16.553,60 lei reprezentând obligații de plată restante la data rezilierii contractului de leasing și penalitățile aferente acestora și 61.655,82 lei reprezentând daune interese în cuantum de 25% din valoarea de intrare a bunului) și în continuare până la data plății efective.

Prin Încheierea nr...., executorul judecătoresc a stabilit cheltuieli de executare în cuantum total, la momentul procedurii, de 6.394,00 lei cu TVA inclus, din care 6.200,00 lei onorariul său (fila nr.39, dosar de executare).

Prin Adresa de Înființare a Popririi din data de …, executorul judecătoresc a dispus înființarea popririi asupra tuturor conturilor deschise de contestatori (fila nr.43, dosar de executare).

La data de 21.09.2015, executorul judecătoresc a comunicat la adresa din ..., Înstiintarea privind înființarea popririi pe conturi, asa cum rezulta din Procesul verbal de înmanare din data de .... (fila nr.66, dosar de executare).

La data de 01.10.2015, B.E.J. dă o nouă Încheiere de încuviințare a executării silite, prin care dispune încă o dată admiterea cererii de executare formulate de creditoare și  încuviințarea executării silite împotriva contestatorilor pentru suma totala de 78.209,02 lei, în temeiul celor două titluri executorii. Pentru acuratețe, instanța reproduce fidel din conținutul dispozitivului încheierii (fila nr.80, dosar de executare):

Dispune

Încuviintarea executării silite a debitorilor ..., cu domiciliul în ..., la cererea creditoarei S.C. NL IFN S.A., cu sediul în ..., prin toate modalitatile prevăzute de lege, în baza titlului executoriu contract de leasing financiar nr.... și actul adițional nr.... și contract de leasing financiar nr.... și actul adițional nr...., învestit cu formulă executorie prin încheierea nr.... a Judecătoriei Constanța, în dosar nr...., în vederea recuperarii sumei de 78.209,02 lei (16.553,60 lei reprezentând obligații de plată restante la data rezilierii contractului de leasing și penalitățile aferente acestora și 61.655,82 lei reprezentând daune interese în cuantum de 25% din valoarea de intrare a bunului) și în continuare până la data plății efective.

La data de 25.11.2015, intimata a depus la B.E.J. cerere de actualizare a creanței, solicitând executarea silită a fidejusorilor pentru o creanță în cuantum de 128.319,74 lei (fila nr.111, dosar de executare).

Potrivit adresei nr...., comunicate de B executorului judecătoresc, având în vedere disponibilul existent în contul contestatorului, banca a procedat la virarea sumei de 239,75 lei în contul B.E.J. (fila nr.62, dosar de executare). Dosarul de executare, atașat la dosarul cauzei, nu cuprinde alte înscrisuri din care să rezulte executarea prin poprire a altor sume decât cea menționată.

2.2. Analiza argumentelor invocate de părți

2.2.1. Prescripția dreptului de a cere executarea silită

(1). În drept:

Art.706 C.proc.civ.rep. : (1) Dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. ….. (2) Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, termenul de prescripție începe să curgă de la data rămânerii lor definitive.

Art.707 C.proc.civ. rep.: (1) Prescripția nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. (2) Prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie. În cazul hotărârilor judecătorești și arbitrale, dacă dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil sau, după caz, nu s-a prescris, creditorul poate obține un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără a i se putea opune excepția autorității de lucru judecat.

(2). În speță:

Pe fondul contestației la executare, prescripția dreptului de a cere executarea silită invocată de către contestator nu este, în contextul executării silite, o excepție propriu-zisă, ci o apărare de fond, o critică adusă demersului execuțional – ceea ce înseamnă că trebuie să fie analizată în planul criticilor de legalitate a executării, iar nu în planul excepțiilor procesuale.

Este aprecierea instanței că apărarea contestatorilor referitoare prescripția dreptului creditoarei de a cere executarea silită este o critică întemeiată.

Potrivit cererii de executare silită, la data formulării cererii, debitoarea S.C. A.C. S.R.L. datora intimatei-creditoare S.C. N.L. IFN S.A., potrivit calculelor efectuate de aceasta din urmă, o creanță în cuantum de 78.209,02 lei, compusă din:

–16.553,60 lei reprezentând obligații de plată restante la data rezilierii contractelor de leasing, cheltuieli datorate și penalități aferente acestora

–61.655,82 lei reprezentând daune interese, în cuantum de 25% din valoarea de intrare a Bunului, și alte costuri conform art.8 pct.2 din Condițiile Generale ale Contractelor de Leasing Financiar.

Intimata a precizat în cererea de executare silită că, la cele două sume componente, anterior menționate, se adaugă dobânzile, penalități, precum și orice alte sume datorate conform titlueilor executorii, care vor fi calculate până la data achitării integrale a debitului.

Prin cererea de executare silită, intimata nu a indicat structura creanței pretinse. Însă, potrivit înscrisului denumit Centralizator Creanță A.C. S.R.L., întocmit de intimată, la 17.12.2014, creanța pretinsă se compune din (fila nr.30, dosar de executare):

–16.553,60 lei –  obligații de plată restante la data rezilierii contractelor de leasing, cheltuieli datorate și penalități aferente acestora, din care:

–10.625,57 lei – facturi emise și neîncasate

a)6.919,62 lei, pentru primul contract, facturile

–FF nr...., cu scadența la data de 02.04.2009;

–FF nr. ..., cu scadența la data de 02.04.2009;

b)3.732,95 lei, pentru al doilea contract:

–suma de 299,97 lei – rest plata factura nr. ..., cu scadența la data de 02.04.2009;

–suma de 3.432,98 – conform facturii nr. ..., cu scadența la data de 02.04.2009;

–5.901,03 lei – cheltuieli conform condițiilor generale leasing A.C. S.R.L. (fila nr.29, dosar de executare), din care:

a)3.484,74 lei – pentru primul contract, sumă compusă, la rândul ei, din:

–3.419,04 lei – reprezentând cheltuială din data de 30.11.2009, importată de pe factura ..., Bun ...;

–65,70 lei – reprezentând cheltuială din data de 22.12.2009, pentru avizul de garanție inițială;

b)2.416,29 lei – pentru al doilea contract, sumă compusă, la rândul ei, din:

–2.350,59 lei – reprezentând cheltuială din data de 30.11.2009, importaă de pe factura ..., Bun ...;

–65,70 lei – reprezentând cheltuială din data de 22.12.2009, pentru avizul de garanție inițială.

–61.655,82 lei – daune interese, în cuantum de 25% din valoarea de intrare a Bunului, din care:

–pentru primul contract, 35.685,92 lei, conform Factură Proforma nr...., cu scadența la data de 03.11.2009 (fila nr.27, dosar executare);

–pentru primul contract, 25.969,90 lei, conform Factură Proforma nr. ..., cu scadența la data de 03.11.2009 (fila nr.28, dosar executare).

De asemenea, în centralizatorul creanțelor S.C. A.C. S.R.L., întocmit de către intimata-creditoare, creanța totală pretinsă fidejusorilor, de către aceasta, este defalcată, după cum urmează:

–46.090,28 lei – pentru primul contract,

–32.119,14 lei – pentru al doilea contract.

Instanța mai reține că, conform art.8.1.2 din contracte, în cazul rezilierii contractelor, debitorul principal și fidejusorii aveau obligația de a plăti intimatei ratele de leasing scadente și neachitate până în acel moment, inclusiv penalitățile aferente, precum și o indemnizație de reziliere (compusă din costurile reposesiei, costurile aducerii bunului în stare normală de funcționare, daune interese de 25% din valoarea de intrare a bunului) exigibilă imediat prin efectul rezilierii.

Instanța a solicitat expertului contabil desemnat în cauză, C, să verifice scadența la plată a creanței solicitate de creditoarea S.C. N.L. IFN S.A. (pe fiecare contract de leasing financiar, așa cum au fost acestea modificate prin acte adiționale) pe rate restante (principalul), dobanzi contractuale, comisioane, penalitati, daune interese, accize, taxe vamale, alte costuri și alte accesorii pentru:

–suma de 78.209,02 lei înscrisă în Cererea de executare silita nr.... din 06.05.2015

–suma de 128.319,74 lei înscrisă în Cererea de actualizare a creantei nr.... din 25.11.2015.

Din concluziile Raportului de Expertiză Contabilă întocmit de expert desemnat în cauză, C, instanța reține că data scadenței este înscrisă la fiecare factură în parte, iar la datele de 06.05.2015 și 25.11.2015, sumele cuprinse în facturi erau exigibile, cu toate elementele care le compun: ratele restante (principalul), dobânzile contractuale, penalități, alte costuri și alte accesorii (prime asigurare RCA, CASCO, taxa modificare contract, cost somații conform contract, diferențe de curs valutar). Pentru daunele interese, nefacturate, prevăzute în fiecare contract de leasing financiar, așa cum au fost acestea modificate prin acte aditionale, în conformitate cu Cap.8 „Rezilierea contractului”, art. 8.1, alin.2 din „Conditii Generale”, utilizatorul (fidejusorii) este obligat să platească Finanțatorului ratele de leasing scadente și neachitate până în acel moment (nota expertului: 03.11.2009), inclusiv penalitățile aferente și o indemnizație de reziliere care devine exigibilă imediat prin efectul rezilierii, compusă din costurile reposesiei, costurile aducerii Bunului în stare normală de funcționare conform prescripțiilor producătorului și daune interese reprezentand 25 % din valoarea de intrare a Bunului.” În art.134^1 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, coroborată cu H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  se prevede că, În cazul operațiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plății.

Prin urmare, instanța reține că:

–pentru ratele de leasing și pentru penalitățile facturate, termenul de prescripție al executării silite a început să curgă de la data scadenței facturilor menționate

–pentru indemnizația de reziliere, termenul de prescripție al executării silite a început să curgă de la data declarării rezilierii contractelor de către intimată (art.8.1.2 din contracte).

Pe cale de consecință, față de data la care intimata putea solicita executarea silită a pretinselor creanțe, respectiv fie de la data scadenței la plată a facturilor (02.04.2009) pretins neachitate, fie de la data rezilierii contractelor de leasing și a calculării daunelor interese (03.11.2009), termenul de prescripție impus de art.706 C.proc.civ.rep. s-a împlinit la  02.04.2012, în primul caz, respectiv la 03.11.2012, în cel de al doilea caz.

Cum cererea de începere a executării silite formulată de intimată a fost înregistrată în evidențele B.E.J., sub nr…., la data de 06.05.2015, deci ulterior împlinirii termenului de trei ani, rezultă că formularea acesteia nu a întrerupt cursul prescripției, neputându-se  reține incidența în speță a art.709 alin.1 pct.2 C.proc.civ.rep. (fila nr.1, din dosarul executare).

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei nu rezultă incidența altor cauze de întrerupere a cursului prescripției și nici a unor cauze de suspendare a cursului acesteia.

Apărările intimatei referitoare la întreruperea cursului prescripției nu pot fi reținute. Susține intimata că, în aplicarea art.16 lit.(b) din Decretul nr.167/1958, ar fi operat întreruperea cursului prescripției dată fiind cererea de chemare în judecată prin care a solicitat insolvența S.C. AC S.R.L.. Din actele dosarului rezultă că:

–la data de 03.06.2010, S.C. AC S.R.L. a înregistrat pe rolul Tribunalului C propria cerere de deschidere a procedurii insolvenței, cererea făcând obiectului dosarul civilnr.X (fila nr.146, vol.1 dosar)

–prin Încheierea nr…./com/…, pronunțată în dosarul civil nr.X, în temeiul art.32 alin.1 rap. la art.34 din Legea nr.85/2006, Tribunalul C a dispus deschiderea procedurii insolvenței față de S.C. AC S.R.L. și a desemnat ca administrator judiciar provizoriu C.I.I. (filele nr.146 – 147, vol.1 dosar)

–la data de 05.03.2010, pe rolul Tribunalului C a fost înregistrat dosarul civil nr.Y, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței împotriva S.C. AC S.R.L., la cererea S.C. NL IFN S.A. (fila nr.148, vol.1 dosar

–în temeiul art.31 alin.5 din Legea nr.85/2006, Tribunalul C a dispus conexarea dosarului civil Y la dosarul civil nr.X.

Or, câtă vreme fidejusorii nu sunt parte în dosarul civil nr.X, cauza întreruptivă invocată nu operează față de aceștia. În plus, potrivit art.5 pct.2 din contractele de leasing, fidejusorii au renunțat la beneficiul de discuțiune și la beneficiul de diviziune, ceea ce înseamnă că, din moment ce debitorul principal S.C. AC S.R.L. nu și-a executat obligația, intimata-creditoare putea să urmărească direct pe fidejusori, pentru executarea creanței, fără ca această urmărire să fie condiționată de o urmărire prealabilă a debitorului principal (art.1663Cod civil din 1864), fiecare dintre cei doi fidejusori urmând a răspunde pentru întreaga datorie (art.1666 Cod Civil din 1864). În egală măsură, față de prevederile art.36 din Legea nr.85/2006, trebuie observat că suspendarea vizează doar acțiunile împotriva debitorului S.C. AC S.R.L. și, întrucât dispoziția legală evocată este un text cu un conținut expres, prevederile sale nu pot fi extinse și asupra fidejusorilor.

Raportat la argumentele expuse, instanța reține, în acord cu contestatorii, că executarea silită care face obiectul dosarului de executare nr…., instrumentat de B.E.J., poartă asupra unei creanțe pentru care dreptul creditoarei de a o pune în executare era deja prescris la data formulării cererii sale privind începerea executării silite a debitorilor contestatori. Ca efect al împlinirii termenului de prescripție, față de dispozițiile art.707 alin.2 C.proc.civ.rep., instanța constată că, la data formulării cererii de executare silită, dreptul intimatei de a obține executarea silită era stins prin prescripție, titlurile executorii pierzând puterea executorie, începând cu data de 02.04.2012 pentru creanța reprezentând rate de leasing și penalități facturate, respectiv începând cu 03.11.2012, pentru indemnizația de reziliere,  pretinse de intimată în executarea silită analizată.

2.2.2. Neîndeplinirea condițiilor impuse de art.632 alin.1 și de art.663 alin.1 – alin.4 C.proc.civ.rep.

Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu (art.632 alin.1 C.proc.civ.rep.). Așadar, pentru declanșarea executării silite, intimata trebuia să se afle în posesia unui titlu executoriu. Condiția nu poate fi apreciată ca fiind îndeplinită câtă vreme, astfel cum s-a argumentat în precedent, la data formulării cererii de executare silită, în temeiul art.707 alin.2 C.proc.civ.rep., contractele de leasing erau lipsite de putere executorie.

În egală măsură, executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă. Creanța este certă când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul executoriu. Creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elementele care permit stabilirea lui. Creanța este exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată (art.663 alin.1 – alin.4 C.proc.civ.rep.). Pentru același argument, respectiv pierderea puterii executorii a titlului, instanța opinează în sensul că suma pusă în executare nu îndeplinește criteriul certitudinii, analiza celorlalte două criterii fiind de prisos câtă vreme prima dintre condiții nu este îndeplinită. 

Instanța nu va reține însă, așa cum susțin contestatorii, prin concluziile scrise depuse la dosar, că executarea silită analizată încalcă dispozițiile art.663 alin.1 – alin.4 C.proc.civ.rep. pe motiv că o parte a creanței solicitate nu a fost facturată de către intimată (sau că a fost înscrisă doar în facturi proforma) și, pe cale de consecință, nu a fost înregistrată în evidența contabilă a intimatei. Astfel cum a învederat introdusul în cauză și cum rezultă din înscrisurile depuse de acesta la dosarul cauzei (filele nr.150 – 151, vol.1 dosar), administratorul judiciar desemnat inițial a analizat creanța pretinsă de S.C. NL IFN S.A. și a publicat în B.P.I. nr.24/03.01.2011, tabelul preliminar rectificat al creanțelor împotriva debitoarei. Potrivit acestui tabel (poziția nr.21), S.C. NL IFN S.A. i-a fost admisă o creanță chirografară în cuantum de 127.513,34 lei, în temeiul celor două contracte de leasing, cuprinzând facturile emise și neachitate de către debitoare, precum și daune interese. De asemenea, creanța pretinsă de S.C. NL IFN S.A. a fost admisă în tabelul cu obligațiile S.C. AC S.R.L. și nu a fost contestată de nicio parte interesată, iar după intrarea în mandat a M SPRL, atât ca administrator judiciar, cât și ca lichidator judiciar, creanța S.C. NL IFN S.A. admisă la masa credală a fost preluată atât în tabelul definitiv, cât și în tabelul definitiv consolidat. Pe cale de consecință, nu s-ar putea susține, astfel cum pretind contesatatorii, că intimata însăși a recunoscut doar creanțele facturate și înscrise în contabilitate în fișa clientului debitor S.C. AC S.R.L..

2.3. Soluția instanței:

2.3.1. În drept:

Art.712 alin.1 și alin.3 C.proc.civ.rep.: împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale.

Art.720 alin.1 C.proc.civ.rep.: Dacă admite contestația la executare, instanța, ținând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseși, va anula ori lămuri titlul executoriu.

2.3.2. În speță:

În baza considerentelor de fapt și de drept expuse anterior, instanța:

-în temeiul art.706 C.proc.civ.rep., va constata că executarea silită care face obiectul dosarului de executare nr…. instrumentat de B.E.J. poartă asupra unei creanțe pentru care dreptul creditoarei  S.C. NL IFN S.A. de a o pune în executare era deja prescris la data formulării cererii sale privind începerea executării silite împotriva debitorilor contestatori

-va admite contestația la executare formulată de către contestatorii BC și BO, în contradictoriu cu intimata S.C. NL IFN S.A. și cu introdusul în cauză / proces S.C. AC S.R.L.

-în temeiul art.720 alin.1 C.proc.civ.rep., va dispune anularea executării silite înseși, care face obiectul dosarului de executare nr…. instrumentat de către B.E.J. și, implicit, anularea tuturor actelor de executare emise în dosarul execuțional menționat.

Întrucât efectele soluției dispuse se întind asupra tuturor actelor de executare emise de B.E.J. în Dosarul de executare silită nr…., instanța apreciază că nu se impune a se pronunța, în mod distinct, asupra fiecărui act de executare în parte.

Însă, față de dispozițiile art.712 alin.3 C.proc.civ.rep., potrivit cu care cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum și a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condițiilor legale, și față de împrejurarea că executarea silită s-a făcut cu nesocotirea art.663 C.proc.civ.rep., instanța se va pronunța distinct asupra anulării încheierii privind învestirea cu formulă executorie a celor două contracte de leasing, și va dispune, în consecință, anularea Încheierii nr…, pronunțate în dosarul civil nr….

3. Asupra întoarcerii executării silite:

3.1. În drept:

Art.723 alin.1 C.proc.civ.rep.:

În toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului.

3.2. În speță:

Potrivit adresei nr...., comunicate de B S.A. executorului judecătoresc, având în vedere disponibilul existent în contul contestatorului, banca a procedat la virarea sumei de 239,75 lei în contul B.E.J. (fila nr.62, dosar de executare). Dosarul de executare, atașat la dosarul cauzei, nu cuprinde alte înscrisuri din care să rezulte executarea prin poprire a altor sume decât cea menționată.

3.3. Soluția instanței:

În temeiul art.723 alin.1 C.proc.civ.rep., instanța va obliga intimata să procedeze la întoarcerea executării, prin restituirea către contestatorul BC a sumei de 239,75 lei, executate silit prin poprire, în dosarul de executare nr…., instrumentat de către B.E.J..

4. Asupra cheltuielilor de judecată solicitate de contestatori:

4.1. În drept:

Art. 453 C.proc.civ.rep.: (1) Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. (2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată.

Art.451 alin.1 C.proc.civ.rep.: Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

4.2. În speță:

Totalul cheltuielilor de judecată dovedite de contestatorI în condițiile art.452 C.proc.civ.rep., este de 4.352,66 lei și se compune din taxe poștale (filele nr.195, 196, 198, 133, 199, 222, 236, 221, 234, 222, 237, 246, 247, 251, 252, 253, vol.1 dosar; filele nr.75, 76, 77, 78 vol.2 dosar); taxa judiciară de timbru aferentă întoarcerii executării silite și taxa judiciară de timbru aferentă fotocopierii dosarului (fila nr.140 și fila nr.136, vol.1 dosar); contravaloarea fotocopierrii dosarului de executare (fila 207 și fila nr.228, vol.1 dosar); onorariul expertului contabil (fila nr.261, vol.1 dosar); onorariul avocațial (fila nr.197, vol.1 dosar); cheltuieli de depșlasare (filele nr.200 și nr.201, vol.1 dosar; filele nr.84, nr.85, vol.2 dosar).

Contestatorii au solicitat inițial 5.352,66 lei cu titlul cheltuieli de judecată, incluzând în axceastă sumă și taxa judiciară de timbru aferentă contestației la executare. Ulterior, prin cererea depusă la dosarul cauzei la data de 17.05.2017, deci, după rămânerea în pronunțare asupra cauzei, contestatorii au solicitat un supliment de 976,22 lei al cheltuielilor de judecată, pentru care depus înscrisuri în dovedire. Instanța constată că cererea formulată de contestatori pentru suplimentarea cheltuielilor de judecată a fost formulată cu încălcarea dispozițiilor art.452 C.proc.civ.rep..

De asemenea, instanța reține că, în privința taxei judiciare de timbru aferente capătului de cerere privind contestația la executare silită, sunt incidente dispozițiile art.45 alin.1 lit.(f) și alin.2 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, potrivit cu care: Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, în următoarele situații:

f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;

În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) și i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporțional cu admiterea contestației. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluționat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Având în vedere cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de contestatori și soluția dispusă pe fondul cauzei, în temeiul art.453 alin.1 C.proc.civ.rep., instanța va obliga pe intimată să plătească contestatorilor 4.352,66 lei, cu titlul cheltuieli de judecată.

5. Asupra restituirii taxei judiciare de timbru aferente contestației la executare:

Pentru capătul de cerere privind contestația la executare, contestatorii au achitat 1.000,00 lei cu titlul taxă judiciară de timbru, conform art.10 alin.2 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (chitanța Seria/Nr./Data … – fila nr.81, din dosar).

Având în vedere soluția dispusă în privința contestației la executare raportată la art.45 alin.1 lit.(f) din O.U.G. nr.80/2013, precum și cererea de restituire a taxei judiciare de timbru formulată cu ocazia cuvântului pe fondul cauzei, instanța, sub condiția rămânerii definitive a hotărârii, va dispune restituirea sumei de 1.000,00 lei, achitate de contestatori cu titlul taxă judiciară de timbru (aferentă petitului privind contestația la executare), conform chitanței Seria/Nr./Data …. 

III. Instanța din oficiu:

În temeiul art.22 alin.6 C.proc.civ.rep. în referire la art.453 C.proc.civ.rep.,  instanța va lua act că intimații și introdusul în cauză nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Având în vedere dispozițiile legale ce succed:

–art.466 alin.1 C.proc.civ.rep. coroborate cu art.651 alin.4 C.proc.civ.rep.

–art.471 alin.1 C.proc.civ.rep.,

–art.720 alin.4 C.proc.civ.rep.,

- hotărârea este supusă numai apelului la Tribunal, în termen de 10 de zile, de la comunicare, cererea de apel depunându-se, sub sancțiunea nulității, la Judecătoria C (instanța a cărei hotărâre se atacă).

- hotărârea, rămasă definitivă, va fi comunicată, din oficiu și de îndată, către  B.E.J..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

JUDECĂTORIA, ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea de chemare în judecată, având ca obiect contestație la executare, formulată de contestatorii BC și BO, în contradictoriu cu intimatul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

Admite cererea de chemare în judecată, având ca obiect contestație la executare –acțiune formulată de contestatorii BC și BO, în contradictoriu cu:

–intimata S.C. N L S.A., înmatriculată la O.R.C. București sub nr. …, având C.U.I. …, cu sediul în B, Strada … nr. 3, Etaj …, …, Sector …

–introdusul în cauză / proces S.C. A CS.R.L., în insolvență, înmatriculată la O.R.C. sub nr. …, C.U.I. …, cu sediul în Mun. C, Bvd. …, Județ C, prin lichidator judiciar M A I S.P.R.L., cu sediul în Mun. C, Strada …, Etaj 1, Județ C.

Constată că executarea silită care face obiectul dosarului de executare nr…./…, instrumentat de B.E.J. R C, poartă asupra unei creanțe pentru care dreptul creditoarei S.C. N LS.A. de a o pune în executare era deja prescris la data formulării cererii sale privind începerea executării silite împotriva debitorilor contestatori B C și B O .

Anulează executarea silită însăși, care face obiectul dosarului de executare nr…./…, instrumentat de către B.E.J. R C, și, implicit, anulează toate actele de executare emise în dosarul execuțional menționat.

Anulează Încheierea nr…./…, pronunțată de Judecătoria C, în dosarul civil nr…./…/….

Obligă pe intimata S.C. N LS.A.:

–să procedeze la întoarcerea executării, prin restituirea către contestatorul B Ca sumei de 239,75 lei, executate silit prin poprire, în dosarul de executare nr.527/2015, instrumentat de către B.E.J. R C;

–să plătească contestatorilor 4.352,66  lei, cu titlul cheltuieli de judecată.

În temeiul art.22 alin.6 C.proc.civ.rep., în referire la art.453 C.proc.civ.rep.,  ia act că intimații și introdusul în cauză nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Sub condiția rămânerii definitive a hotărârii, dispune restituirea către contestatori a sumei de 1.000,00 lei, achitate de către aceștia cu titlul taxă judiciară de timbru (aferentă petitului privind contestația la executare), conform chitanței Seria/Nr./Data CT XWM …/…. 

Hotărârea se comunică din oficiu și de îndată ce va rămâne definitivă, către B.E.J., conform art.720 alin.4 C.proc.civ.rep..

Cu drept de apel la Tribunal, în termen de 10 de zile, de la comunicare, conform art.718 alin.1 C.proc.civ. rep. coroborat cu art.651 alin.4 C.proc.civ.rep..

Apelul se depune la Judecătoria C, sub sancțiunea nulității, conform art.471 alin.1 C.proc.civ.rep..

Pronunțată astăzi, …, punerea soluției la dispoziția părților fiind realizată prin mijlocirea grefei instanței, conform art.396 alin.2 C.proc.civ.rep..

Președinte, Grefier,