Contestaţie la executare

Hotărâre 91 din 28.01.2019


Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare, privind pe contestatorul HVD , în contradictoriu cu intimatul HVD BB prin mandatar SC Colectare Recuperare Creanţe SRL.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu se prezintă părţile, contestatorul fiind reprezentat de avocat CV.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Grefierul expune referatul cauzei în cadrul căruia învederează că reclamantul-contestator nu a depus actul de executare pe care îl contestă.

Avocat CV, pentru contestator, depune dovada achitării ac/val copiilor din dosarul de executare, în contul BEJ CVA.

La interpelarea instanţei, apărătorul contestatorului arată că actul de executare contestat este cel depus odată cu contestaţia la executare, precizând că se contestă şi executarea silită însăşi.

Instanţa uneşte excepţiile invocate de intimată prin întâmpinare cu fondul cauzei şi acordă cuvântul pentru propunerea de probe.

Pentru dovedirea contestaţiei şi în apărare pe excepţii, apărătorul contestatorului solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile existente la dosar.

Instanţa apreciază proba cu înscrisurile de la dosar ca pertinentă, concludentă şi utilă pentru justa soluţionare a cauzei deduse judecăţi şi, în temeiul art.258 alin.1 coroborat cu art.255 alin.1 C.p.civ., o încuviinţează ca atare.

Nemaifiind cereri de formulat şi nici probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri asupra excepţiilor şi a fondului.

Avocat CV, pentru contestator, solicită respingerea excepţiilor netimbrării, autorităţii de lucru judecat şi tardivităţii formulării contestaţiei ca neîntemeiate, ţinând seama de faptul că cererea a fost legal timbrată, introdusă în termenul prevăzut de lege, iar contestaţia nu a mai fost judecată anterior, ci doar anulată ca netimbrată. Pe fond, solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată,  anularea formelor de executare constatând prescris dreptul creditoarei de a solicita executarea silită. Solicită cheltuieli de judecată.

I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.10.2018 sub nr.2177/184/2018, contestatorul HVD  a formulat, în contradictoriu cu intimatul HVD BB prin mandatar SC Colectare Recuperare Creanţe SRL, contestaţie la executare, solicitând anularea tuturor formelor de executare silită pornite împotriva sa în dosarul de executare nr.1284/EX/2016 al BEJ CVA. A formulat contestaţie la executare şi împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare, arătând că suma de 431,83 – cheltuieli de executare este prea mare.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, de la data încheierii contractului de credit ce constituie titlu executoriu au trecut 9 ani, fără ca în această perioadă să se fi făcut vreun act de executare silită astfel că dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, potrivit art. 6 din Decretul nr.167/1958.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri.

Intimatul a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţiile netimbrării contestaţiei, tardivităţii şi autorităţii de lucru judecat, iar pe fond a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Contestatorul a timbrat cererea..

La solicitarea instanţei, BEJ CVA a înaintat dosarul de executare nr. 1284/EX/2016, formulând cerere de obligare a contestatorului la plata către acesta a copiilor certificate din dosarele respective, în cuantum de 109 lei, achitată de către contestator.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele :

Va respinge excepţia netimbrării contestaţiei, invocată de intimat prin întâmpinare, având în vedere că prin chitanţa de la fila 15, contestatorul a făcut dovada achitării taxei de timbru de 394 lei.

Va respinge excepţia autorităţii de lucru de judecat, invocată de intimat, având în vedere că anterior, pe rolul Judecătoriei Balş a fost înregistrată o contestaţiei la executare formulată de către acelaşi contestator împotiva executării pornite împotriva sa în dosarul de executare nr.1284/EX/2016 al BEJ CVA., dar care a fost anulată ca netimbrată, fără a se intra în cercetarea fondului, în dosarul civil nr.1848/184/2016.

Analizând excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare cu privire la motivele referitoare la executarea silită însăşi (propriu-zisă) şi cu privire la contestaţia la executare formulată împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare, instanţa constată că aceasta este întemeiată.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 715 alin. 1 C.proc.civ., dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

În cauză se constată că se contestă în concret atât executarea silită însăşi desfăşurată în dosarul de executare nr.1284/EX/2016 al BEJ CVA şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, aşa cum expres a arătat contestatorul în cererea de chemare în judecată cât şi ultimul act de executare - adresă de înfiinţare a popririi din 10.10.2018 – precizare – la termenul din 28.01.2019. Astfel stând lucrurile, instanţa arată că momentul de început al termenului de 15 zile în care trebuia să fie introdusă contestaţia la executare cu privire la motivele referitoare la executarea silită însăşi (propriu-zisă) şi şi cu privire la contestaţia la executare formulată împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare nu are legătură cu ultimul act de executare întreprins în dosarul menţionat.

Se observă, aşadar, că se putea formula contestaţie la executare în termen de 15 zile de la momentul în care contestatorul a aflat de executarea pornită împotriva sa, potrivit punctului 3 din textul de lege susmenţionat, respectiv în 15 zile de la data comunicării încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare.

Instanţa reţine că în cauză contestatorul ştia de existenţa dosarului de executare silită şi de executarea silită pornită împotriva sa, anterior fiindu-i comunicate somaţia de plată şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, cu dovada din 06.09.2016 – ds. executare. Este, aşadar, evident că în speţă contestatorul avea cunoştinţă de executarea pe care o contestă încă din septembrie 2016. Cum contestaţia la executare a fost înregistrată pe rolul instanţei în data de 29.10.2018,  se constată că termenul de 15 zile reglementat de art. 715 C.proc.civ. a fost cu mult depăşit.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează să admită excepţia tardivităţii contestaţiei la executare cu privire la motivele referitoare la executarea silită însăşi (propriu-zisă) şi cu privire la contestaţia la executare formulată împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare.

Prin contestaţie s-au invocat motive privind: prescripţia executării.

Astfel, prescripţia executării silite este o chestiune ce priveşte nelegalitatea executării silite, ce trebuie invocată în termenul de 15 zile prevăzut de art. 715 C.pr.civ. Indiferent că este vorba de o prescripţie de ordine publică (potrivit Decretului nr. 167/1958) ori una de ordine privată (aşa cum o reglementează noul cod civil) aceasta poate fi invocată (de părţi sau instanţă, din oficiu, dacă a început să curgă anterior datei de 01.10.2011) doar într-o contestaţie formulată în termen. O altă concluzie este exclusă având în vedere că raţiunea reglementării termenului de 15 zile pentru critici privind executarea silită însăşi este tocmai aceea de a impune contestatorului de a aduce în faţa instanţei de executare, încă de la început, toate criticile privind nelegalitatea executării silite înseşi. Prin urmare, contestaţia la executare este tardivă cu privire la motivul privind prescripţia executării silite.

Cu privire însă la contestarea ultimului act de executare - adresă de înfiinţare a popririi din 10.10.2018 – precizare – la termenul din 28.01.2019, se constată că acest act a fost contestat în termenul legal de 15 zile de la data comunicării – 22.10.2018 –  antepenultima filă ds executare.

Instanţa va respinge însă ca neîntemeiată contestaţia privind legalitatea actului de executare criticat în termen - adresa de înfiinţare a popririi emisă la 10.10.2018 întrucât se constată că sumele datorate de contestator, sunt în concordanţă cu prevederile titlului executoriu, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă.

Va lua act că intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge excepţia netimbrării contestaţiei, invocată de intimat prin întâmpinare.

Respinge excepţia autorităţii de lucru de judecat, invocată de intimat.

Admite excepţia tardivităţii contestaţiei la executare cu privire la motivele referitoare la executarea silită însăşi (propriu-zisă) şi cu privire la contestaţia la executare formulată împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare.

Respinge ca tardiv formulată contestaţia la executare în ceea ce priveşte motivele referitoare la executarea silită însăşi şi contestaţia la executare formulată împotriva încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare.

Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia la executare pentru restul motivelor (legalitatea actelor de executare criticate în termen), formulată de contestatorul HVD în contradictoriu cu intimatul HVD BB prin mandatar SC Colectare Recuperare Creanţe SRL.

Hotararea se va comunica dupa ramanea definitivă către Executor Judecătoresc CVA.

Ia act că intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în 10 zile de la comunicare, la Judecătoria Balş.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.01.2019.

Data publicarii pe site: 14.03.2019