Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 1261 din 28.09.2017


Pe rol  fiind  soluţionarea cauzei, având ca obiect - ordonanţă preşedinţială, suplinire consimţământ, formulată de reclamantul xx împotriva pârâtei xx în contradictoriu cu  Autoritățile Tutelare din cadrul Primăriei xxx, județul Teleorman și din cadrul Primăriei Sectoruluixx București.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare, au răspuns reclamantul personal şi  asistat de avocat xxx şi pârâta personal, lipsă fiind reprezentanţii autorităţilor tutelare.

Acţiunea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 20 lei conform chitanţei seria TRPV, nr. 07024/13.09.2017.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că dosarul se află la al doilea termen de judecată cu citarea legală a părților.

În temeiul dispoziţiilor art. 131 alin. 1 raportat la art. 94 şi art. 1029 din Codul de Procedură Civilă, instanţa constată că este legal sesizată, din punctul de vedere al competenţei generale, materiale şi teritoriale să judece cauza dedusă judecăţii.

Pentru reclamant, depune împuternicire avocaţială de reprezentare avocat xxxx

La interpelarea instanţei, pârâta arată că a fost de acord ca minorul să meargă la şcoală însă provizoriu.

Apărătorul ales al reclamantului arată că pârâta şi-a dat acordul dar pentru o perioada de 30 de zile şi ca acesta să fie înscris în calitate de audient.

Pârâta arată că la momentul de faţă există o hotărâre judecătorească prin care copiilor li s-a stabilit domiciliul la ea, hotărâre pe care pârâtul nu a respectat-o. Mai arată pârâta că deja şi-a dat acordul, fiul său fiind înscris la Şcoala Nr.xx Videle, depunând la dosar un set de înscrisuri.

Reclamantul, prin apărător ales, depune la dosar înscrisuri şi învederează instanţei faptul că şcoala nu îl înscrie pe minor pentru că avizul este provizoriu, copilul neavând calitatea de elev, motiv pentru care minorul nu primeşte calificative şi nici nu va putea avea media sau situaţia scolara încheiată. Totodată, mai arată că părţile sunt încă în proces , astfel că pentru a fi respectat principiul interesului superior al minorului, se impune suplinirea consimţământului pentru ca acesta sa poata frecventa cursurile şcolare.

În temeiul dispoziţiilor art.255 raportat la art.258 Cod procedură civilă instanţa încuviinţează părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind că această probă este admisibilă potrivit legii şi duce la soluţionarea procesului.

Nemaifiind alte cereri de formulat excepţii de invocat, instanţa constată terminată etapa cercetării procesului şi în temeiul art. 392 Cod procedură civilă acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Apărător ales pentru reclamant, având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi  suplinirea consimţământului pârâtei de înscriere la şcoală a minorului,  având în vedere că trebuie să primeze interesul superior al minorului, care trebuie să înveţe şi să  beneficieze de toate drepturile, şcoala neputând fi arbitru între cei doi părinţi. Totodată, depune la dosar concluzii scrise.

Pârâta, având cuvântul pe fond, arată că este de acord cu un consimţământ provizoriu, având în vedere că potrivit Deciziei civile nr. xxxx pronunţată de Tribunalul Teleorman s-a stabilit domiciliul copiilor la mamă. Solicită de asemenea ca instanţa să vizualizeze încheierea de şedinţă din 30.05.2017 din dosarul de divorţ, unde arată că reclamantul îi reţine în mod ilegal copilul din data de 01.05.2017, motiv pentru care la data de 03.05.2017 a formulat plângere penală pentru nerespectarea hotărârii judecătoreşti, dosarul fiind înregistrat sub nr. xxxxxx Poliţia Videle.

Faţă de susţinerile reclamantei, instanţa apreciază că se impune audierea minorului, şi pune în discuţie necesitatea aceste probe.

 Reclamantul învederează instanţei că este de acord şi  îl va prezenta în câteva minute pe minor, stând în apropiere.

Pârâta arată că se opune audierii minorului, având în vedere că acesta a mai fost audiat şi în celelalte dosare.

Instanţa, apreciind că audierea minorului este o probă utilă, pertinentă şi concludentă în soluţionarea cauzei,  dispune suspendarea şedinţei şi îi pune în vedere reclamantului să prezinte minorul pentru a fi audiat în camera de consiliu.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare, au răspuns reclamantul personal şi  asistat de avocat Teodorescu Ion şi pârâta personal, lipsă fiind reprezentanţii autorităţilor tutelare.

Instanţa, aduce la cunoştinţă părţilor că a fost ascultat minorul în camera de consiliu şi acordă cuvântul părţilor pe fondul cauzei.

Reclamantul prin apărător ales şi pârâta personal, arată că nu mai au alte concluzii faţă de cele arătate anterior.

Având în vedere actele şi lucrările dosarului şi în conformitate cu art. 394 Cod procedură civilă, instanţa declară închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Videle, sub numărul de mai sus, la data de 13.09.2017, reclamantul x a chemat în judecată pe pârâta xx, solicitând instanţei ca în contradictoriu cu aceasta să se dispună suplinirea consimţământului pârâtei în vederea înscrierii minorului xxxx la cursurile Şcolii Gimnaziale nr. xx Videle.

În fapt, în motivarea acţiunii, reclamantul a arătat, în esenţă, că  părţile sunt în proces de divorţ, ce face obiectul dosarului nr. xxx, relaţie de căsătorie din care au rezultat doi copii, încă minori, xxxxxx

Prin sentinţa civilă nr. xxx pronunţată de Judecătoria Videle în dosar nr. xxx având ca obiect ordonanţă preşedinţială, reclamantul a arătat că instanţa pe baza probelor administrate şi ţinând cont de opinia copiilor, a stabilit ca locuinţa minorului xxxx să fie la domiciliul pârâtei, iar locuinţa minorului xxxx la domiciliul său.

Tribunalul Teleorman, prin decizia civila nr.xxxx a admis apelul declarat de către apelanta-reclamantă xxx împotriva sentinței civile nr. xxx pronunțata de Judecătoria Videle, în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din Cadrul Primăriei Videle cu sediul in Videle, județul Teleorman şi intimatul-pârât xxx, a schimbat în parte sentinţa atacată, a admis în parte cererea principală, a stabilit ca autoritatea părintească asupra minorilor sa fie exercitată în comun şi în mod egal de către ambii părinţi, a stabilit provizoriu domiciliul şi locuinţa minorilor xxxxx la locuinţa mamei xxxxx

Prin aceeaşi decizie, instanţa a încuviinţat reclamantului un program de legături personale cu minorii, care în privinţa lui xxxx nu a putut fi niciodată fructificat.

În privința lui xxxx, reclamantul arată că lucrurile au fost clare de la început, acesta declarând permanent și constant că dorește să locuiască la tatăl său în Videle, deși pârâta a încercat și în privința lui să îngrădească legăturile personale, dar nu a reuşit el fiind practic cel care i-a impus pârâtei să-i respecte dreptul de a veni la domiciliul său.

În acest context, reclamantul precizează că amândoi copiii au fost transferați de pârâtă la unităţi de învăţământ din Bucureşti, fără a avea acordul său, acordul copiilor şi fără a informa respectivele instituţii şcolare de existenţa dosarului de divorţ.

A mai arătat reclamantul că deşi pârâta cunoaşte extrem de bine opinia copilului şi caracterul ferm al acesteia a refuzat să-şi exprime acordul în acest sens, iar el nu a recurs la astfel de lucruri, nu a încercat să îl înscrie pe fiul său fără a informa despre situaţia actuală şi existenţa dosarului de divorţ ori a ordonanţei preşedinţiale precedente, dimpotrivă, a făcut chiar şi o solicitare scrisă inclusiv la Inspectoratul Şcolar, prezentându-le în detaliu situaţia şi actele ce justificau solicitarea.

Totodată, arată reclamantul că pe baza acestor demersuri legale li temeinic justificate, a reuşit să înscrie copilul la şcoala din Videle, dar în calitate de audient în anul şcolar 2016-2017.

Deşi pârâta cunoaşte extrem de bine opinia copilului şi caracterul ferm al acesteia a refuzat să-şi exprime acordul în acest sens, iar reclamantul arată că nu a încercat să-l înscrie fără a informa despre situaţia actuală şi existentă a dosarului de divorţ ori a ordonanţei preşedinţiale precedente, reuşind pe baza acestor demersuri legale să înscrie copilul la şcoala din Videle, dar în calitate de audient deocamdată. Această calitate permite participarea la cursuri la fel ca oricare alt elev, monitorizarea prezenţei, dar fără a i se putea da calificative, fapt pentru care nu i se poate încheia situaţia şcolară la niciuna dintre şcoli, nici în Bucureşti, nici în Videle.

Mai mult decât atât, în condiţiile în care pârâta cunoaşte poziţia copilului şi chiar i-a adus rechizitele necesare, cărţile şi caietele, a considerat oportun să anunţe Autoritatea Tutelară Videle că reclamantul este cel care reţine copilul la domiciliul său., iar inspectorii din cadrul aceste instituţii s-au deplasat la domiciliul său, unde au putut constat cu propriile simţuri că minorul este foarte bine îngrijit, locuieşte la reclamant şi frecventează şcoala din oraş, fiind practic în prezenţa unei exprimări publice a opiniei copilului, făcută în faţa unor persoane cu atribuţii în ceea ce priveşte protecţia drepturilor copilului.

În privinţa condiţiilor de admisibilitate, vremelnicia este vădit îndeplinită, pentru ca măsurile urmează a-şi produce efectele temporar, până la soluţionarea dosarului de fond indicat, iar în plus, vremelnicia se apreciază nu doar prin caracterul mai mult sau mai puţin provizoriu al măsurilor, ci prin caracterul reversibil sau ireversibil al acestora.

Invocă reclamantul în drept dispoziţiile art. 996-1001 C,pr.civ.

La termenul de judecată din data de 28.09.2017, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile de la dosar  şi din oficiu a încuviinţat audierea minorului xxxxx, sens în care s-a procedat la acelaşi termen la ascultarea acestuia, fiind încheiat un proces verbal în acest sens, proces verbal consemnat în scris şi ataşat la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. xxx pronunţată de Judecătoria Videle în dosar nr. xxx având ca obiect ordonanţă preşedinţială, instanţa pe baza probelor administrate şi ţinând cont de opinia copiilor ascultaţi în camera de consiliu, a stabilit ca locuinţa minorului xxx să fie la domiciliul pârâtei, iar locuinţa minorului xxx la domiciliul său.

Prin decizia civilă nr. xxx, Tribunalului Teleorman, Secția Civilă, a  apreciat că este în interesul minorilor xxx să locuiască împreună la mamă şi, astfel, a stabilit provizoriu, domiciliul şi locuinţa acestora la locuinţa mamei lor, xxx

A fost obligat reclamantul intimat-pârât la o pensie de întreținere în favoarea celor 2 copii, stabilindu-se totodată dreptul tatălui de a avea legături personale cu ambii copii, conform unui program stabilit prin respectiva decizie, prin luarea acestora de la locuinţa mamei, de către tatăl care va trebui să respecte cu stricteţe intervalele stabilite de instanţă.

S-a mai stabilit că autoritatea părintească asupra minorilor să fie exercitată în comun şi în mod egal de ambii părinţi.

Urmare acestei decizii, pârâta a stabilit locuinţa copiilor la domiciliul său, i-a înscris la şcoală în municipiul Bucureşti.

Prin sentinţa civilă nr.xx, instanţa a dispus desface căsătoria încheiată între părţi la data x şi înregistrată în Registrul Stării Civile al Primăriei xxx, judeţul Teleorman, sub nr.x din aceeaşi dată, din culpa comună a soţilor,  exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minorii xxx de către ambii părinţi.

 Totodată s-a stabilit  locuinţa minorilor x  la domiciliul reclamantului-pârâte, respectiv la mama.

Reţine instanţă că la momentul actual sentinţa civilă xx pronunţată în dosarul de divorţ nu este definitivă, părţile având posibilitatea de a uza de calea de atac.

Reţine instanţa că, deşi prin hotărâre judecătorească minorului i s-a stabilit domiciliul la mamă, minorul a declara constant că doreşte să locuiască în Videle şi să urmeze cursurile şcolii din localitate Videle, fapt ce reiese atât din procesele verbal întocmite de executorul judecătoresc, din referatele întocmite din autoritatea tutelară, dar şi cu ocazia ascultării acestuia în camera de consiliu, la termenul de judecată din data de 28.09.2017.

Mai reţine instanţa că minorul xxx, nu a mai mers la domiciliul mamei şi implicit la şcoală în municipiul Bucureşti, însă a fost acceptat să participe la cursuri la şcoala nr. 1 din Videle, în calitate de audient, aceasta însemnând totuşi participarea la cursuri, monitorizarea prezenţei, dar fără calificative şi fără a i se încheia situaţia şcolară.

Din actele dosarului, instanţa reţine totodată că pârâta şi-a dat acordul provizoriu cu privire la înscrierea minorului la cursurile Şcolii Gimnaziale nr.x Videle, în anul şcolar 2017-2018.

 Conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului "Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti."

Potrivit art. 613/2 Cod Procedura Civilă "Instanţa poate lua, pe tot parcursul procesului, prin ordonanţa președințială, masuri vremelnice cu privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de întreținere, la alocaţia pentru copii si la folosinţa locuinţei".Doctrina şi jurisprudența sunt unanime in a aprecia ca, în astfel de cazuri, urgenţa este prezumată, fără a fi necesare probe suplimentare pe acest aspect.

Potrivit art. 98 alin. 1 din Codul Familiei măsurile privitoare la persoana şi bunurile copiilor se iau de către părinţi, de comun acord. Or, in cazul în care intre părinţi se declanşează o procedură de divorț, este greu de presupus că aceştia ar mai putea să cadă de acord asupra masurilor privitoare la minor.

Potrivit art. 997 alin. 1 Cod procedură civilă, „instanţa de judecată, stabilind în favoarea uneia dintre părți exista aparenţa de drept, va putea să ordone masuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.„

In drept, sub aspectul admisibilităţii căii procesuale, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 997 Cod procedură civilă, potrivit cărora: (1) Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. (2) Ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului. (3) La cererea reclamantului, instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea unui termen. (4) Ordonanţa va putea fi dată chiar şi atunci când este în curs judecata asupra fondului. (5) Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt”.

Analizând cererea de ordonanţă preşedinţială în lumina condiţiilor de admisibilitate ale ordonanţei şi a dispoziţiilor privind înscrierea în învăţământul primar în anul şcolar 2017-2018, prin prisma înscrisurilor existente la dosarul cauzei, a situaţiei de fapt astfel cum a fost reţinută de către instanţa de judecată, precum si a interesului superior al minorului, instanţa apreciază că cererea de chemare în judecată este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Instanţa constată că este îndeplinită în cauză condiţia afirmării de către reclamant a aparenţei de drept, poziţia acestuia, în cadrul raportului juridic pe care se grefează ordonanţa preşedinţială fiind preferabilă din punct de vedere legal, în condiţiile unei sumare caracterizări şi analize a situaţiei de fapt.

Astfel, părţilor, în calitate de părinţi ai minorului în vârstă de 7 ani, le revine obligaţia legală a înscrierii acesteia în învăţământul primar, iar în exercitarea drepturilor  şi obligaţiilor care formează conţinutul autorităţii părinteşti, acestea pot şi trebuie să îşi exprime opţiunea pentru depunerea cererii de înscriere a minorului la o instituţie de învăţământ.  Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că deşi între părţi au existat discuţii cu privire la înscrierea minorului la şcoală, iar pârâta a efectuat demersuri şi a manifestat preocupare pentru acest aspect, până în prezent, aceasta şi-a  manifestat acordul său cu privire la înscrierea minorului doar în calitate de audient şi nu de elev, fapt ce este în detrimentul minorului.

Instanţa apreciază, raportat la prezenta cauză că aparenţa de drept este în favoarea reclamantului, având în vedere solicitarea ce face obiectul prezentei acţiuni, respectiv, suplinirea acordului pârâtului pentru înscrierea minorului la şcoală, având în vedere şi interesul superior al minorului, care primează în orice cerere privitoare la aceştia.

În ce priveşte caracterul provizoriu, cu semnificaţia conţinutului reversibil al măsurilor luate, în condiţiile în care pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se pot lua măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt, instanţa apreciază că suplinirea consimţământului pârâtei la înscrierea minorului la Şcoala Gimnazială nr.x Videle reprezintă doar o modalitate de a preîntâmpina pierderea dreptului minorului de a frecventa şcoala aleasă.

Este îndeplinită în cauză şi condiţia urgenţei în emiterea ordonanţei preşedinţiale atât la data introducerii cererii 13.09.2017, cât şi la data soluţionării acesteia 28.09.2017, având în vedere că anul şcolar deja a început.

Pentru aceste considerente, apreciind îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, instanţa urmează să admită cererea şi să suplinească consimţământul pârâtei pentru înscrierea minorului xxxx, în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 la Şcoala Gimnazială nr.x Videle, judeţul Teleorman.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de ordonanţă preşedinţială, suplinire consimţământ formulată și completată de reclamantul xxx împotriva pârâtei xxx în contradictoriu cu  Autoritățile Tutelare din cadrul Primăriei xxx județul Teleorman și din cadrul Primăriei Sectorului x București.

Suplineşte consimţământul pârâtei pentru înscrierea minorului xxxx, în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 la Şcoala Gimnazială nr.xx Videle, judeţul Teleorman.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Videle.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.09.2017.

Domenii speta