Litigii de munca. Drepturi salariale, indemnizaţii

Hotărâre 403/Ap din 05.04.2018


Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii.

Aplicarea prevederilor art. 11 alin. 1 teza finala din anexa VII din Legea nr. 284/2010 şi în situaţia altor categorii de personal militar decât celor la care face trimitere HP 35/2017 a ICCJ.

Temei drept:  art. 11 alin. 1 din anexa VII a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

HP 35/2017 a ICCJ

Asupra apelului de faţă;

Constată că, prin sentinţa civilă nr.50/25.01.2018, Tribunalul Covasna a respins excepţia de conexare şi excepţia prescripţiei dreptului şi a respins acţiunea formulată  şi precizată de partea reclamantă A. prin avocat B. - mun. C., str. D., nr. xx, bl. x, sc. x, et. x, ap. x, Judeţ C., în contradictoriu cu partea pârâtă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "E." F. (I.J.J) Unitatea Militară (U.M) xxxx, cu sediul în mun. G., B-dul H. nr. xx, cod poştal xxxxxx, judeţ F.,  ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţa, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată şi precizată la fila 17, respectiv la fila 77 din dosarul cu numărul de mai sus, de către partea reclamantă A., acesta  a chemat în judecată partea pârâtă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "E." F. (I.J.J) - Unitatea Militară (U.M) xxxx, cu solicitarea ca prin sentinţa ce se va  pronunţa să dispună următoarele :

1. Obligarea pârâtului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "E." F. (I.J.J.) la recalcularea, acordarea gradaţiei corespunzătoare vechimii în muncă/serviciu şi plata drepturilor salariale aferente, cu luarea în considerare şi a perioadei de studii în unitatea de învăţământ militar din sistemul de apărare şi securitate naţională (Academia de Poliţie „I.” J. - 4 ani);

2. Obligarea pârâtului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "E." F. (I.J.J.) la recalcularea şi acordarea gradaţiei corespunzătoare pentru vechimea în muncă prin luarea în considerare a perioadelor de la pct. 1 din prezenta acţiune şi  plata drepturilor salariale şi pentru viitor;

3. Obligarea pârâtului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "E." F. (I.J.J.) la actualizarea acestor sume cu rata inflaţiei, defalcat pe fiecare lună, de la data scadenţei fiecăreia şi până la plata efectivă a sumelor datorate şi a dobânzii legale aferente drepturilor băneşti, începând cu data naşterii dreptului la acţiune şi până la data plăţii efective;

4. Obligarea pârâtului Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "E." F. (I.J.J.) la plata cheltuielilor de judecată.

În prezent, reclamantul îşi desfăşoară activitatea în cadrul aceleiaşi instituții, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "E." F. (I.J.J.), în calitate de ofiţer cadru militar.

În urma unor discuţii cu colegii din cadrul I.J.J. F., absolvenţi ai Academiei de Poliţie şi ai altor instituţii militare, reclamantul a aflat despre faptul că, perioada pe care a desfăşurat-o în cadrul Academiei de Poliţie, ca student, trebuie să fie luată în considerare la calculul gradaţiei de vechime în muncă/serviciu, întrucât studenţii instituţiilor de învăţământ militar din sistemul de apărare şi securitate naţională sunt consideraţi în serviciul militar, iar timpul cât o persoană îndeplineşte serviciul militar constituie vechime în muncă (potrivit Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare).

În prezent, aşa cum rezultă din adeverinţa eliberată de I.J.J. F. (anexată prezentei acţiuni), reclamantul beneficiază de gradaţia de vechime 1, urmând ca începând cu anul 2016 să beneficieze de gradaţia 6.

În drept sunt aplicabile disp. art.11 din Legea - cadru nr. 284/2010 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, unde se arată următoarele:

(1) În raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1 - 7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradaţii.

(2) Fiecare gradaţie reprezintă 3% din solda de funcţie/salariul de funcţie.

(3) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează:

- 3 - 6 ani gradaţia I;

- 6 - 10 ani gradaţia a II-a;

- 10 - 15 ani gradaţia a III-a;

- 15 - 20 de ani gradaţia a IV-a;

- 20 - 25 de ani gradaţia a V-a;

- peste 25 de ani gradaţia a VI-a.

(4) Personalul militar trecut în rezervă care este rechemat în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit prin aplicarea prevederilor alin. (3), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă.

(5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor voluntari trecuţi în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei de activitate.

(6) Prevederile alin. (3) - (5) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Aşadar, tribunalul reţine faptul că părţii reclamante i se aplică disp. art.11 din Legea - cadru nr. 284/2010  alin. 3 şi 5 şi, pe cale de consecinţă, se poate reţine că legiuitorul a avut în vedere că pentru absolvenţii  instituţiilor militare de învăţământ să fie considerată vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat doar perioada de dinainte, respectiv de după absolvirea instituţiilor militare de învăţământ respective.

Prin cererea sa de chemare în judecată şi precizată ulterior, partea reclamantă  cere instanţei, practic, să adauge la lege, iar acest fapt nu este permis dat fiind că judecătorii doar aplică legea şi nu pot adăuga la lege.

Mai mult chiar, prin Decizia nr. 35/2017, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. xxxx/121/2015 și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din anexa nr. VII la Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 3 din Legea nr. 446/2006, privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, la stabilirea gradațiilor nu se ia în calcul perioada cât un polițist a urmat cursurile unei instituții de învățământ pentru formarea polițiștilor.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul A. criticând sentinţa faţă de dispoziţia de respingere pe fond a cererii de chemare în judecată.

În motivarea apelului arată că Tribunalul Braşov nu a făcut o interpretare corectă a prevederilor art. 11, alin. 1 şi 5 din Anexa VII a Legii nr. 284/2010. Acestea prevăd că ,,(1) In raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradaţii.”

Invocă şi decizia de HP 35/15.05.2017 a ICCJ, susţinând ca nu se aplica datelor spetei. Mai invoca următoarele:

La data intrării în vigoare a Legii nr. 284/2010, angajatorul trebuia să ia în considerare, la calculul gradaţiei şi perioada în care apelantul a urmat cursurile Academiei de Poliţie „I.” – arma jandarmi.

Instanţa de fond nu a avut în vedere cele cuprinse în Punctul 39 din considerentele Deciziei pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 35/2017, în sensul că „atunci când legiuitorul a intenţionat să ia în calcul perioada studiilor la stabilirea gradaţiilor a prevăzut în mod expres acest lucru – în alin. 1 al art. 11 din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 arătându-se, pentru prima dată, că intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ, se ia în calcul la stabilirea de gradaţii”.

Legiuitorul a modificat categoriile de personal care beneficiază de gradaţie, considerând în mod corect că şi studenţii militari trebuie incluşi în această categorie, iar prin legea amintită s-a  introdus teza a II-a a alin. 11, prin care se precizează indubitabil că, „intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul  la stabilirea de gradaţii”, astfel că, pe întreaga perioadă din cadrul şcolii militare de ofiţeri jandarmi apelantul a purtat uniformă, i s-au acordat grade militare (fruntaş, caporal şi sergent), fiind obligat să poarte pe uniformă însemnele gradului militar deţinut.

In apel nu s-au depus probe, iar intimata pârâtă nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 11 alin. 1 din anexa VII a Legii nr. 284/2010 ,,(1) În raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradaţii.”

Prin urmare, potrivit acestor dispoziţii cu caracter special în ce priveşte perioadele care se iau în calcul la stabilirea gradaţiilor, numai intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii, nu întreaga perioadă în care personalul militar a fost elev sau student în cadrul instituţiei militare de învăţământ; fiind o prevedere de excepţie aceasta este de strictă interpretare şi aplicare, neputând fi extinsă în interpretare şi aplicare pe baza analogiei cu alte instituţii precum vechimea în serviciu, stagiul de cotizare sau alte componente salariale  care  stau la baza calculării unor sporuri salariale/pensiei şi care sunt stabilite prin alte legi care au caracter general faţă de prevederile art. 11 din anexa VII din Legea nr. 284/2010.

Apelantul, deşi invoca faptul ca perioada studiilor militare constituie vechime in munca si se ia in calcul la stabilirea de gradaţii de tipul celor din 3 in 3 ani, totuşi, nu face dovada datei acordării primului grad militar, care ar fi trebuit sa fie plasata, după afirmaţiile apelantului in perioada absolvirii academiei. Se observa in conţinutul motivelor de apel ca acesta se rezuma doar la reproducerea textului de lege respectiv art. 11 alin. 1 din anexa VII din Legea nr. 284/2010 fără a determina elementele practice, specifice situaţiei proprii. Astfel, era atributul reclamantului, sarcina probei incumbându-i, să dovedească faptul ca perioada studiilor urmate la Academia de politie – arma jandarmi – a fost o perioada de studii militare care presupun acordare de grad militar si respectiv de gradaţii.

În speţă, din conţinutul adeverinţei depusă la fond  de reclamant nr. 1982848/13.06.2016 emisa de IJJ  „E.” F. rezulta ca reclamantul, în prezent colonel, a absolvit in 1996 Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Politie I. si a avut gradaţia 0 la numirea în prima funcţie, iar în prezent are gradaţia 6.

Funcţiile îndeplinite de la data absolvirii academiei au fost următoarele:

-25.07.1996-25.09.1998 comandant de brigada;

-25.09.1998-01.12.1999 comandant de pluton;

-01.01.2000-01.01.2005 locţiitor comandant detaşament;

-01.05.2005- în prezent - şef serviciu.

Aşadar, adeverinţa atesta o situaţie contrară susţinerilor apelantului, respectiv atesta faptul ca primul grad militar i s-a acordat apelantului la terminarea academiei astfel că nu-i pot fi aplicate prevederile art. 11 alin. 1 teza finală din anexa VII din Legea nr. 284/2010, în sensul că acesta nu are un interval de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ pentru a-i fi luat în calcul la stabilirea de gradaţii, primul grad militar fiind acordat după absolvirea academiei.

Prin excepţie de la excepţie, alineatul 3 al art. 11 din anexa VII a Legii nr. 284/2010 arată că  „Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit…”

Având în vedere aceste dispoziţii exprese, numai pentru cei chemaţi/rechemaţi în activitate vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare  este luat în considerare şi sunt considerate prin lege ca fiind egale cu perioada care va fi luată în considerare la stabilirea gradaţiilor, aşa cum acestea sunt stabilite în mod expres în alin. 3 al art. 11 din Legea nr. 284/2010.

Apelantul, absolvind facultatea de Drept din cadrul Academiei, în lipsa unor dovezi, nu se poate stabili că această perioadă de studii, reprezintă „ studii militare” şi implicit „ timp servit în calitate de personal militar” aşa cum impune art. art. 11 alin. 1 din anexa VII din Legea nr. 284/2010, pentru a fi avut în vedere la stabilirea gradaţiilor.

Pe de altă parte instanţa reţine că deşi decizia nr. 35/15.05.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a analizat în mod special categoria poliţiştilor - funcţionari publici cu statut special, întrebarea fiind ridicată într-un dosar în care reclamanţi erau poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, nu se poate spune că dezlegarea în drept nu este aplicabilă şi personalului militar, pentru că art. 11 alin. 1 din anexa VII a Legii nr. 284/2010 reglementează stabilirea gradaţiilor pentru cele 3 categorii enumerate: „…personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare…” astfel că pentru identitate de raţiune excluderea perioadei de instruire în stabilirea gradaţiilor este valabilă pentru toate categoriile enumerate de textul de lege.

Pe de altă parte decizia ICCJ este dată în interpretarea şi aplicarea art. 11 alin. 3, 5 şi 6 din anexa VII la Legea nr. 284/2010, ori la art. 11 alin. 5 este prevăzută situaţia absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ. Din moment ce alin. 6 din art. 11 al anexei menţionate specifică faptul că prevederile alin. 3-5 se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor, iar ICCJ prin decizia de HP nr. 35/2017 face referire la excluderea de la stabilirea gradaţiilor a perioadei cât un poliţist a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, este evident că dezlegarea dată de ICCJ este aplicabilă în acelaşi sens şi cazului de speţă similar din moment ce chiar legiuitorul face această asemănare aplicând corespunzător şi poliţiştilor, prevederile din alin 3-5 ale art. 11,  referitoare la cadrele militare.

Aşadar, va fi înlăturata susţinerea intimatului de a nu se aplica în speţă decizia ICCJ 35/2017. In realitate este vorba de aplicarea prin analogie a raţionamentului juridic expus în considerentele acelei decizii de către completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, care a pronunţat decizia menţionată. Analogia, ca procedeu tehnico - juridic de interpretare a legii, este consacrată de Codul civil, fiind interzisă doar atunci când textul analog conţine o regulă de principiu şi de drept comun, adică o normă cu caracter general, iar nu special, de strictă interpretare. Prin urmare, nimic nu împiedică instanţele învestite cu soluţionarea cererilor în discuţie să recurgă la aceleaşi principii în interpretarea şi aplicarea textelor de lege invocate de reclamantul în cauză în considerarea calităţii sale de militar.

Instanţa nu contestă că prevederile paragrafului 39 din decizia ICCJ trebuie interpretate în sensul celor indicate de apelant, însa, în speţă, în raport de dovezile prezentate, respectiv adeverinţa de mai sus, rezultă că primul grad militar i-a fost acordat apelantului după terminarea studiilor, astfel că, i-a fost stabilită corect gradaţia 6.

Pentru aceste considerente instanţa va respinge apelul şi va păstra în tot sentinţa atacată.