Exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine).

Sentinţă civilă 961/2017 din 19.09.2017


Pe rol se află judecarea cauzei civil privind pe reclamant ……….,  având ca obiect exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine).

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunlului Vaslui sub nr. ……. la data de ….. reclamanta ……, in condiţiile art.1094 şi următoarele din Codul de procedura civila solicita recunoaşterea de plin drept in România a testamentului lăsat de mama petentei ……., precum si a Ordinului de Executare Testamentara emis de Oficiul de înregistrare a Moştenirilor, Districtul Tel Aviv in Dosar …….. prin care s-a stabilit ca Testamentul întocmit la data de 07.01.2004 aparţinând defunctei ….. decedata la data de 18.09.2016 cu ultimul domiciliu in Israel oraş …….., este valabil.

În motivarea cererii se arată că părinţii petentei, cetăţeni israelieni, au întocmit, in condiţiile legii israeliene, un testament prin care au dispus de averea lor, după încetarea din viata.

In cuprinsul testamentului, la pct. 2.12 cu privire la bunurile si drepturile testatorilor din afara Statului Israel, inclusiv cele din România, se dispune ca revin in totalitate fiicei testatorilor, ……. Tatăl petentei, ….., a decedat înaintea survenirii decesului mamei.

Testamentul, conform legislaţiei israeliene a fost declarat ca valabil prin ordinului de executare testamentara emis de Oficiul de înregistrare a moştenirilor, Districtul Tel Aviv in dosar ……………….

Documentele a căror recunoaştere se solicita au fost întocmite si emise, conform legislaţiei israeliene, de o autoritate competenta intr-o materie in care autoritatea străină avea competenta sa se pronunţe.

De asemeni, ordinul de executare testamentara emis de Oficiul de înregistrare a moştenirilor, Districtul Tel Aviv in dosar …………… este un înscris autentic eliberat de autoritatea competenta potrivit legii israeliene, nu exista un alt înscris care sa fie inconciliabil cu acesta, nu încălcă ordinea publica de drept internaţional privat roman, are caracter definitiv prin efectul legii israeliene si nu intra in competenţa exclusiva a instanţelor/autorităţilor romane.

Cu privire la condiţia reciprocităţii in ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine intre România si statul Israel in speţa, ceruta de dispoziţiile art. 1095 alin. l lit. c Cod proc.civ., acesta noţiune trebuie interpretata in sensul art. 2561 alin. 2 teza a doua C. civ. conform căruia îndeplinirea condiţiei reciprocităţii de fapt este prezumata pana la dovada contrara care se stabileşte de Ministerul Justiţiei, prin consultare cu Ministerul Afacerilor Externe.

Solicită recunoaşterea de plin drept în România a testamentului lăsat de mama petentei ……, precum si a ordinului de executare testamentara emis de Oficiul de înregistrare a moştenirilor, Districtul Tel Aviv in dosar ………… prin care s-a stabilit ca testamentul întocmit la data de 07.01.2004 aparţinând defunctei ………. decedata la data de 18.09.2016 cu ultimul domiciliu in Israel oraş Hod Hasharon, este valabil prin admiterea cererii.

Probe: înscrisuri

In drept invocam dispoziţiile art. 1094 şi următoarele din Codul de procedura civila

Cererea este legal timbrată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor  şi apărărilor invocate, probelor administrate şi a  dispoziţiilor legale aplicabile, tribunalul constată următoarele:

La data de 07.01.2004, părinţii reclamantei ………. întocmesc testamentul prin care înţeleg să împartă averea care va rămâne la decesul acestora moştenitorilor, eveniment care s-a produs la momentul introducerii cererii de chemare în judecată. Acest testament a fost înregistrat după decesul testatorilor şi după ce acesta a produs efecte juridice la Oficiul de înregistrate a moştenirilor, Districtul Tel Aviv la data de 19.04.2017 prin care s-a constatat că aceste testament este valabil.

Potrivit dispoziţiilor art. 1094 C. proc. Civ. „… termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene”. Art. 1095 C. proc. Civ. prevede că „hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca aplicabilă, conform dreptului intenţional privat român, nu sunt contrarii ordinii publice de drept intenţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare”.

Instanţa constată că, în cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale mai sus arătate. Astfel, testamentul nu este un act în sensul art. 1094 C. proc. Civ., respectiv nu este un act de jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, este un act privat întocmit de o persoană fizică prin care a înţeles să lase bunurile sale mobile sau imobile la momentul încetării din viaţă. În ceea ce priveşte ordinul de executare testamentară, acesta este un act eliberat de o autoritate publică, însă nu se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde s-a emis, ci priveşte bunurile succesorale.

Faţă de cele arătate, instanţa va respinge cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de ……., dom. în Israel, ………… pentru recunoaşterea de plin drept în România a testamentului lăsat de mama reclamantei …… şi a ordinului de executare testamentară emis de Oficiul de înregistrare a moştenirilor.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Tribunalul Vaslui.

Domenii speta