Anulare act

Sentinţă civilă 123/1018 din 01.02.2018


Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei de Litigii de muncă privind pe reclamantul Sindicatul Judeţean Sanitas Vaslui, în numele şi pentru membrii săi de sindicat, în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad,  având ca obiect anulare act-hotărâre de amânare acordare tichete de masă.

…………………………………………………………………………………………..

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

 Cererea de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Vaslui sub nr. 2569/89/2017 din data de 21.08.2017, Sindicatul Județean Sanitas Vaslui, în numele şi pentru membrii de sindicat a chemat în judecată pârâtul Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman”, Bârlad pentru a fi obligat la :

-anularea hotărârii/măsurii de amânare a acordării tichetelor de masă pentru luna iunie 2017 pe o perioada nedeterrninată de timp, până la identificarea resurselor financiare, întrucât este nelegală şi netemeinică;

-obligarea pârâtului la calculul si la plata contravalorii tichetelor de masa neacordate începând cu luna iunie 2017 si până la pronunţare;

-obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

……………………………………………………………………………………

Soluția instanței.

Analizând actele şi lucrările dosarului, raportat la obiectul cererii de chemare în judecată, instanţa  reţine următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art. 248 din Codul de procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Sindicatul Judeţean Sanitas Vaslui instanţa reţine că potrivit art. 28 alin. 1 din Legea 62/2011 „Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), organizațiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice acțiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acțiune în justiție în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acțiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizația sindicală dacă cel în cauză se opune sau renunță la judecată în mod expres.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de alin. (1) și (2), organizațiile sindicale au calitate procesuală activă.

Potrivit anexelor la cererea de chemare în judecată,  la cererea de chemare în judecată membrii de sindicat P M, S V, PD, M A, P M-, L M L, P E, C A-M, P G-M nu şi-au exprimat opţiunea de a fi reprezentaţi de sindicatul reclamant, lipsind împuternicirea acestora pentru promovarea prezentei acțiuni, iar B T, C G, GG, N D, R D, B V, O M au depus cerere de retragere din sindicat. Drept urmare, în privința acestora, instanța constată ca întemeiată excepția lipsei calității procesuale active a sindicatului reclamant, urmând să o admită și să respingă acțiunea formulată în numele și pentru acești membri de sindicat ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Pe fondul cauzei, reclamantul Sindicatul Județean  Sanitas Vaslui, în numele și pentru membrii de sindicat (indicați în tabelele de la filele 25-102) a contestat măsura luată de pârâtul Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, de amânare a acordării tichetelor de masă începând cu luna iunie 2017 pe o perioadă nelimitată de timp, solicitând anularea măsurii și obligarea pârâtului la calculul și plata contravalorii tichetelor de masă neacordate începând cu luna iunie 2017 și până la pronunțare.

Membrii de sindicat reprezentaţi de reclamant  sunt încadraţi  cu contracte individuale de muncă la Spitalul Municipal de Urgenţă  „Elena Beldiman” Bârlad.

Spitalul Municipal de Urgenţă  Elena Beldiman Bârlad este  o unitate publică sanitară cu personalitate juridică finanţată integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, care  funcţionează pe principiul autonomiei financiare, conform legii nr. 95/2006, cap. IV,  angajaţilor fiindu-le aplicabile prevederile Codul muncii, precum şi  dispoziţiile OUG nr. 115/2004, modificată, privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile  sanitare publice.

Reclamantul a fost încunoștiințat prin adresa nr. 13106/05.07.2017 că în ședința Comitetului Director din data de 30.06.2017 s-a hotărât amânarea temporară a acordării tichetelor de masa pentru luna iunie 2017, datorită situaţiei financiare deficitare în care se află unitatea, urmând a se acorda ulterior, când se va identifica susţinere financiară a acestora.

Prin dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă este prevăzută posibilitatea sau vocaţia salariatului la acordarea unei alocaţii de hrană sub forma tichetelor de masă.

Această lege are caracterul de normă generală în ceea ce priveşte acordarea tichetelor de masă.

Însă în speţă, membrilor de sindicat reprezentaţi de Sindicatul Judeţean Sanitas Vaslui le sunt aplicabile prevederile art. 23 din OUG nr. 115/2004, modificată și aprobată prin Legea nr. 125/2005,  care stabilesc : „… personalul  încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii  realizat prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, beneficiază lunar de maxim 20 tichete de masă.”

OUG nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice are caracterul unei norme speciale, ce se aplică exclusiv categoriei de personal în favoarea căreia a fost edictată.

Spre deosebire de prevederile  art. 1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 142/1998 care condiţionează  acordarea tichetelor de masă fie de negocierea colectivă, fie de prevederea sumelor necesare pentru achiziţionarea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli, dispoziţiile art. 23 din OUG nr. 115/2004 prevăd obligaţia angajatorului de a acorda aceste tichete de masă salariaţilor.

Fiind derogatorie de la norma generală, norma specială se aplică ori de câte ori ne găsim în fața unui caz ce intră sub incidența prevederilor sale, deci norma specială se aplică prioritar față de norma generală, chiar dacă acest lucru nu este prevăzut în mod expres în norma specială.

Așadar, în speţa de faţă, limitele şi condiţiile prevăzute de lege sunt cele stabilite prin norma specială, OUG 115/2004, care prevăd obligativitatea acordării tichetelor de masă.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ICCJ a stabilit, prin Decizia nr. 5/2016, că: „ alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate reprezintă, un drept, iar nu o vocaţie”.

Mai mult, așa cum rezultă din art.139 din Contractul Colectiv de Muncă, contract aplicabil părţilor,  acordarea tichetelor de masă a fost inserată şi în conţinutul acestuia.

În considerarea acestor dispoziții legale, măsura adoptată de pârât în ședința Comitetului Director din 30.06.2017 este vădit nelegală, întrucât această suspendare a acordării tichetelor de masă cuvenite salariaţilor pe o perioadă nedeterminată de timp, începând cu luna iunie 2017 şi până la redresarea financiară a unităţii reprezintă de fapt o modificare a Contractului Colectiv de Muncă aplicabil, or potrivit dispoziţiilor art. 149 din Legea nr. 62/2011, clauzele contractului colectiv de muncă pot fi modificate pe parcursul executării lui în condiţiile  legii, ori de câte ori toate părţile îndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă convin acest lucru.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 132 din Legea dialogului social,  Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Or, măsura dispusă de către pârât (motivată de grave probleme financiare) a fost unilaterală, cealaltă parte semnatară a contractului colectiv de muncă neconvenind în acest sens. Faptul că Spitalul Municipal de Urgenţă Elena Beldiman Bârlad se confruntă cu anumite dificultăţi financiare nu-i dă posibilitatea adoptării unei măsuri ce tinde la îngrădirea unor drepturi legale cuvenite salariaţilor.

În ce priveşte al doilea capăt de cerere solicitat de reclamant, respectiv calculul şi plata contravalorii tichetelor  de masă începând cu luna februarie 2014  până la pronunţare instanţa reţine că dispoziţiile art. 1527 alin. 1 Codul Civil prevăd: „Creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să fie constrâns să execute obligaţia în natură, cu excepţia cazului în care o asemenea executare este imposibilă.”

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 142/1998, tichetele de masă pe suport de hârtie  se distribuie lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare de către angajator, iar fiecare salariat primeşte un număr de tichete corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna în care se face distribuirea.

Dată fiind procedura de acordare şi utilizare a tichetelor de masă reglementată de art. 2 şi următoarele din Legea nr. 142/1998 – legea cadru -  executarea în natură a obligaţiei pârâtului, nu mai este posibilă.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 9 din aceeaşi lege: Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă neutilizate, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă neutilizate, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.

Faţă de această dispoziţie legală se constată că este practic imposibil de executat în natură obligaţia creditorului pârât.

Tribunalul constată că, în situaţia în care obligaţia nu poate fi executată  întocmai, creditorul are dreptul la dezdăunări. Acestea se cuvin la nivelul valorii prevăzute prin lege pentru perioada în care  angajatorul ar fi trebuit să acorde membrilor de sindicat reprezentaţi de reclamant, tichetele de masă  pentru a constitui o executare prin echivalent.

În  ceea ce priveşte perioada pentru care sunt îndreptățiți reclamanții la plata contravalorii tichetelor de masă, instanța constată că cererea de acordare  a acestora până la data pronunțării este lipsită de temei legal.  Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a abrogat prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă din Legea nr.142/1998. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 18 alin.1 din Legea nr.153/2017 „Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit alin.5 al aceluiași articol, „Pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, indemnizaţia de hrană se acordă începând cu 1 ianuarie 2018, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1).”

Raportat celor expuse mai sus, instanţa  va admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Sindicatul Judeţean Sanitas Vaslui, în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Municipal de Urgenţă  Elena Beldiman Bârlad conform dispozitivului prezentei sentințe.

Pentru aceleaşi considerente, participând la deliberări, in conformitate cu prevederile art. 55 alin.(2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, asistenţii judiciari şi-au exprimat opinia in sensul celor reţinute.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului pentru membrii de sindicat P M, S V, P D, M A, P M-A, L M L, p E, C A-M, P G-M, B T, C G, G G, N D, R D, B V, O M, invocată din oficiu.

 Respinge cererea reclamantului Sindicatul Judeţean Sanitas Vaslui, în numele şi pentru aceste persoane, ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.

Admite în parte cererea formulată de reclamantul Sindicatul Judeţean Sanitas Vaslui, , în numele şi pentru membrii de sindicat…., cerere formulată în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Municipal de Urgenţă ˝Elena Beldiman˝ Bârlad,.

Obligă pârâtul să calculeze şi să plătească membrilor de sindicat enumeraţi contravaloarea tichetelor de masă neacordate începând cu luna iunie 2017 şi până la data de 31 decembrie 2017. 

Respinge pretenţiile privind perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2017.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.