Contestaţie la executare

Decizie 72/2019 din 08.01.2019


Dosar nr. /318/2018

Cod operator

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

SECŢIA CIVILĂ

ÎNCHEIEREA Nr. 72

Şedinţa publică de la 08 Ianuarie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatorul  C.S. şi pe intimaţii I şi  Biroul Executorului Judecătoresc  D.D.M., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatorul, asistat de avocat M.T, care a depus chitanţa ce atestă plata de către contestator a onorariului său de apărător ales, lipsă intimaţii prin reprezentanţii lor legali.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, s-a constatat ataşat la dosarul cauzei , în copie conformă cu originalul, dosarul de executare silită nr. …. instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M, după care instanţa a pus în discuţie excepţia de tardivitate a contestaţiei la executare, invocată de intimata I. prin întâmpinare şi excepţia lipsei calităţii procesuale a Biroului Executorului Judecătoresc D.D.M, excepţie invocată de acest intimat.

Avocat M.T, pentru contestator , a solicitat respingerea excepţiei de tardivitate, având în vedere că la formularea contestaţiei la executare de faţă a fost respectat termenul legal şi  admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale a Biroului Executorului Judecătoresc D.D.M.

Instanţa a constatat cercetarea judecătorească încheiată şi a acordat cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat M.T a solicitat admiterea contestaţiei la executare aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Deliberând, constată :

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Jiu la data de 05.07.2018 sub nr. ….., contestatorul C.S. a solicitat instanţei de judecată ca, în contradictoriu cu intimaţii I.  şi Biroul Executorului Judecătoresc  D.D.M, să dispună anularea tuturor formelor de executare silită şi a executării silite însăşi din dosarul execuţional nr. ….. instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc  D.D.M, anularea actelor de executare silită şi să se dispună întoarcerea executării silite , restabilirea situaţiei anterioare executării silite, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea contestaţiei la executare, contestatorul a precizat faptul că în baza unui contract de leasing încheiat cu SC R.L.R a achiziţionat un autoturism marca Logan laureate, iar din cauza unor probleme de sănătate a întârziat plata a două rate, motiv pentru care contractul a fost reziliat şi autoturismul predat finanţatorului, la data de 14.07.2009.

A susţinut contestatorul că începând din anul 2012 a primit somaţii şi angajamente de plată de la SC K  prin SC  şi, fiind ameninţat cu executarea silită, a achitat în perioada 20.03.2012-14.03.2013 câte 400 lei lunar, însă de la data de 14.03.2013 nu a mai efectuat nici o plată, apreciind că a achitat suma de 1000 de euro, care i se solicitase prin notificare.

Contestatorul a învederat instanţei că de la acea dată şi până la 02 iulie 2018, când a primit înştiinţarea privind pornirea executării silite în cauza de faţă, nu a mai făcut plăţi şi nu a mai fost contactat.

În temeiul art. 705 C.pr.civ., contestatorul a invocat excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită, întrucât de la data de 14.03.2013 şi până la data formulării cererii de executare silită au trecut peste cinci ani, cu atât mai mult cu cât este vorba despre un contract încheiat în anul 2008.

A precizat contestatorul că în cauză nu a intervenit nici un caz de întrerupere sau de suspendare a cursului prescripţiei, care sunt expres şi limitativ prevăzute de lege, invocând în acest context prevederile art. 706 C.pr.civ., Decretul nr. 167/1958, art. 2535 Cod civil.

În acelaşi timp, contestatorul a invocat excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant conform art. 82 c.pr.civ. din perspectiva deciziei nr.9/2016 a instanţei supreme, iar pe fondul cauzei a arătat că a predat autoturismul, a achitat suma de 1000 euro cum i s-a pretins, astfel încât nu mai datorează nimic pentru a fi executat silit.

Cererea a fost legal timbrată cu 1000 lei pentru contestaţia la executare şi cu 300 lei pentru capătul de cerere privind întoarcerea executării silite, chitanţele doveditoare fiind ataşate la filele 73 (1000 lei), 74 (50 lei) şi 82 (250 lei ) din dosar.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimatul I. a invocat, în principal, excepţia netimbrării acţiunii, excepţia tardivităţii contestaţiei la executare formulată în cauză, din perspectiva dispoziţiilor art. 715 C.pr.civ.,excepţia inadmisibilităţii cererii privind capătul de cerere referitor la prescripţia extinctivă, invocând dispoziţiile art. 713 C.pr.civ., art. 2513 Cod civil, art. 205 , art. 249 , art. 22 , art. 254 C.pr.civ.

Pe fondul cauzei, intimatul a subliniat că dreptul de a cere executarea silită nu este prescris, în condiţiile în care contestatorul a efectuat plăţi benevole prin care a fost întrerupt cursul prescripţiei, iar cesiunea de creanţă care a intervenit a fost legală şi s-au respectat toate dispoziţiile legale aplicabile.

A subliniat intimatul că  executarea silită este corectă şi legală, neexistând cauze de natură a atrage nulitatea actelor de executare, motivele invocate de contestator nefiind reale sau susţinute probator.

În ceea ce priveşte întoarcerea executării silite, intimatul a solicitat respingerea cererii, întrucât contestatorul nu poate justifica un interes în ceea ce priveşte plata sumelor de bani pe care, de altfel, le datora potrivit clauzelor contractuale, sumele fiind reţinute ca urmare a relei credinţe a debitorului.

Cu privire la lipsa calităţii de reprezentant a K., intimatul a arătat că decizia instanţei supreme este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial, menţionând în acest context prevederile art. 84 C.pr.civ., art. 792, art. 795, art. 976 şi art. 797 cod civil.

S-a subliniat faptul că în condiţiile existenţei între părţi a unui acord de administrare a bunurilor altuia, instituţia reprezentării nu mai este guvernată de prevederile art. 84 C.pr.civ., ci de dispoziţiile art. 810 Cod civil.

Intimatul a enunţat textele legale ale art. 80, 84 C.pr.civ., art. 209 Cod civil, aspecte jurisprudenţiale, art. 810 Cod civil.

În cele peste 21 de file ale întâmpinării, intimatul a susţinut că nici unul dintre motivele cererii nu sunt întemeiate sau dovedite, impunându-se respingerea acesteia.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 C.pr.civ.şi Legea nr. 193/2000, precum şi textele legale menţionate în cuprinsul întâmpinării.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind ataşat la filele 86-226 dosarul de executare silită nr. 729/E/2018 instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M, care prin nota de şedinţă de la fila 85 a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive.

Având a se pronunţa mai întâi asupra acestei excepţii, instanţa constată că executorul judecătoresc dobândeşte calitate procesuală pasivă în contestaţia la executare doar în situaţiile în care acesta ar refuza începerea sau continuarea executării, ar omite sau ar îndeplini actele de executare în mod neregulat, ar interpreta greşit titlul executoriu, atribuind-ui alt înţeles, ajungând la diminuarea creanţei, ar indisponibiliza un număr insuficient de bunuri ale debitorului, ar fixa termene de îndeplinire a actelor de procedură peste limitele maxime prevăzute de lege, situaţii în care, de regulă, promovarea contestaţiei la executare se face de către creditor. Concluzia se desprinde din dispoziţiile art. 399 alin. 1 teza finală Cod pr. civilă, dar şi din dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 188/2000, potrivit cărora, împotriva refuzului executorului judecătoresc de a întocmi un act, partea interesată poate introduce plângere în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acest refuz la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc. În cazul admiterii plângerii instanţa va indica modul în care trebuie întocmit actul, iar executorul judecătoresc este obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti rămase irevocabile, iar în cazul în care, cu rea-credinţă nu se va supune obligaţiei stabilite, fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. 6 din Legea nr. 188/2000.

Legat de calitatea procesuală pasivă a executorului judecătoresc, Curtea Constituţională, având de soluţionat excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 Cod pr. civilă, care, în opinia autorului excepţiei, prin omisiune nu prevede obligativitatea citării, ca parte în cadrul contestaţiei la executare, a executorului judecătoresc, a stabilit că „în cadrul executării silite, ca şi în cazul contestaţiei la executare, organul de executare nu are interese proprii şi, în consecinţă, nu are calitatea de parte în proces şi nu este necesar să fie citat ca atare, iar problema unei asemenea calităţi a organului de executare s-ar putea pune numai în ipoteza din art. 399 alin. 1 ultima teză din Codul de procedură civilă, atunci când se face contestaţie la executare pentru motivul că organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege” ( Decizia nr. 162/22 aprilie 2003).

Prin urmare, executorul judecătoresc poate dobândi calitate procesuală doar atunci când refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare, când partea interesată are la îndemână, fie calea contestaţiei la executare, fie calea plângerii, după caz. În toate celelalte situaţii biroul executorului judecătoresc nu dobândeşte calitate procesuală pasivă, această calitate aparţinând persoanelor implicate în executare, dar hotărârea ce se va da îi va fi opozabilă executorului, chiar dacă nu a fost parte în proces. Cum în prezenta cauză nu este vorba despre vreuna din situaţiile amintite, BEJ D.D.M  nu are calitate procesuală pasivă şi, deci, excepţia invocată va fi admisă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 13.11.2018, instanţa a respins excepţia de netimbrare invocată prin întâmpinare de I.

Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, invocată de asemenea prin întâmpinare de I., instanţa a dispus unirea acesteia cu fondul cauzei; analizând excepţia, pe baza înscrisurilor de la dosar, se constată că la data de 03.07.2018 contestatorului i s-a comunicat înştiinţarea cu privire la executarea silită, aşa cum rezultă din comunicarea de la fila 149 din dosar, iar la  data de 05.07.2018 a fost formulată contestaţia la executare de faţă, fiind astfel respectat termenul de 15 zile , termen imperativ, de decădere, stabilit de art. 715 C.pr.civ; ca atare, excepţia este neîntemeiată şi va fi respinsă ca atare.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa constată şi reţine că în fapt, între conte stator şi  SC R.L.R s-a încheiat contractul de leasing financiar nr. ……/2008, prin care contestatorul a dobândit un autoturism cu plata în sistem leasing, însă în anul 2009 nu a mai putut achita ratele convenite, astfel încât la data de 09.07.2009 contractul a fost reziliat, iar autoturismul a fost predat finanţatorului la data de 14.07.2009 (filele 30, 31).

Instanţa reţine că la data rezilierii nu s-a prevăzut  că ar exista un debit datorat de către contestator, fiind reziliat contractul şi predat autoturismul fără alte menţiuni.

Cu toate acestea, la data de 19.03.2012 K. a comunicat contestatorului faptul că ar avea de plătit în contul contractului de leasing suma de 43,381.11 lei, astfel încât în perioada 20.03.2012-14.03.2013, lunar, contestatorul a achitat câte 400 lei în această considerare, după care a sistat orice plată către K. şi nici nu a mai fost contactat de cineva pentru această cauză (filele 33-45 din dosar).

Ulterior, la data de 31.05.2018, I. a solicitat executarea silită a contestatorului pentru suma de 7569,12 euro, titlul executoriu invocat fiind contractul de leasing nr. 101762/2008, fiind astfel format dosarul de executare silită nr. 729/E/2018 instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M.

Instanţa reţine că R.L.R a cedat creanţa în valoare de 36038,48 lei deţinută faţă de contestator la data de 04.04.2011, iar la data de 07.12.2017 S.  a cedat creanţa în sumă de 7569,12 euro deţinută faţă de contestator către I., în temeiul contractului din data de 20.07.2008 încheiat cu R.L.R.

Din actele aflate la dosarul cauzei, rezultă că ultima plată a fost realizată de contestator în contul acestei creanţe la data de 14.03.2014 (fila 45).

Contestatorul  a formulat contestaţie la executare împotriva formelor de executare efectuate în dosarul nr . …/E/2018 instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M, printre motivele acțiunii fiind invocată și  prescripţia executării silite, ce va fi analizată cu prioritate de instanță.

Conform art. 712  C.pr.civ. împotriva executării silite a încheierilor date de executorul judecătoresc dar şi împotriva oricărui act de executare silită,  se poate formula contestaţie de către cei interesaţi . Conform art. 713 alin. 2 C.p.civ., în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desființarea lui.

În raport de  înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa apreciază că  apărarea contestatorului privind prescripția dreptului de a solicita executarea silită, este întemeiată.

Astfel, conform art. 6 din Decretul 167/1958,  dreptul de a cere executarea silită in temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani. Aceeași dispoziție se regăsește şi la art. 706 C.pr.civ.

Conform art. 7 din același decret,  prescripția începe să curgă de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită. Dacă debitorul este obligat la prestații succesive, dreptul la acțiune cu privire la fiecare din aceste prestații se stinge într-o prescripție distinctă. Articolele 13 şi 16 din Decret prevăd cazurile și condițiile în care cursul prescripției extinctive este suspendat sau întrerupt, însă în cauza dedusă judecății nu se constată niciunul dintre aceste cazuri strict determinate de lege, cesiunile  de creanță neavând ca efect întreruperea sau suspendarea prescripției. Instanța constată că  cesionarul se subrogă în drepturile şi obligaţiile cedentului,  ceea ce  înseamnă  însă că  prin încheierea  unui astfel de  contract de cesiune curgerea prescripţiei  nu este suspendată sau întreruptă şi nici că cesionarul se bucură de un nou termen de prescripţie.

Constatând că  data ultimei plăti efectuate în temeiul  contractului de leasing  ce reprezintă titlul executoriu în cauza de față a fost la data de 14.03.2014, de la această dată s-a născut dreptul la acțiune privind executarea silită în favoarea creditorului, acesta având dreptul dar și obligația de a sesiza organele competente pentru executarea obligațiilor, în termenul de 3 ani de când s-a născut dreptul la executarea silită, în cazul de față acest termen expirând la data de 14.03.2017.

Constatându-se că potrivit dovezilor de la dosar cererea de executare silită a fost formulată de către intimat la data de 31.05.2018,  după expirarea termenului de trei ani de la momentul în care s-a născut dreptul creditorului pentru a solicita executarea silită, instanța constată că dreptul de a cere executarea silita era prescris la momentul formulării cererii.

În consecinţă, instanţa va constata prescris dreptul de a obţine executarea silită în temeiul dispoziţiilor art. 707 alin. 2 C.p.c., potrivit cu care prescripţia stinge dreptul de a obţine executarea silită şi orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie,  admiţând astfel contestaţia la executare formulată de către contestator pe acest considerent şi urmând  să  fie  anulate formele de executare emise în dosarul execuţional  nr . …./E/2018 instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M .

Întrucât la filele 209-225 se regăsesc înscrisuri din care rezultă că în cauză au fost recuperate sumei de bani de la contestator în cadrul dosarului de executare silită în vederea stingerii datoriei pentru care s-a format dosarul de executare silită nr. …/E/2018 instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M, iar contestatorul a solicitat întoarcerea executării silite în cauză, instanţa, în temeiul art. 723 şi 724 C .pr.civ., va admite şi acest capăt de cerere şi în condiţiile în care a dispus anularea întregii executări silite, va dispune întoarcerea executării silite şi repunerea părţilor în situaţia anterioară executării silite întreprinse în dosarul nr. …/E/2018 prin restituirea către contestator a sumelor reţinute în acest dosar din conturile debitorului contestator.

În temeiul art. 453 C.pr.civ., instanţa va obliga intimatul la 1000 lei cheltuieli de judecată contestatorului, reprezentând onorariul achitat apărătorului ales, potrivit chitanţei de la fila 229 din dosar.

 În raport de dispozițiile art. 45 lit. f din OG 80/2013 care prevede că  ,,se restituie sumele achitate cu titlu de taxa de timbru, la cererea petiţionarului, când contestaţia la executare a fost admisă iar hotărârea a rămas definitivă”, instanța va dispune restituirea  taxei de timbru la data rămânerii definitive a sentinței de admitere a contestației la executare pronunțată în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE :

Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei la executare de faţă, excepţie invocată de intimatul I.  prin întâmpinare.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale a Biroului Executorului Judecătoresc D.D.M, excepţie invocată de acest intimat.

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul C.S cu domiciliul în …….  în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M cu sediul în ……., ca fiind promovată împotriva unei persoane care nu are calitate procesuală pasivă în cauză.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul C.S. în contradictoriu cu intimatul I.  cu sediul în …..

Anulează în totalitate actele şi formele de executare întreprinse în dosarul de executare silită nr. …./E/2018 instrumentat de Biroul Executorului Judecătoresc D.D.M.

Dispune întoarcerea executării silite şi repunerea părţilor în situaţia anterioară executării silite întreprinse în dosarul nr. …./E/2018 prin restituirea către contestator a sumelor reţinute în acest dosar din conturile debitorului contestator.

Obligă intimatul la 1000 lei cheltuieli de judecată contestatorului.

În temeiul art. 45 din OUG nr. 80/2013 dispune ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri contestatorului să îi fie restituite suma de 1300 lei achitată cu titlul de taxă de timbru în cauză, potrivit chitanţelor de la filele 73 (1000 lei), 74 (50 lei) şi 82 (250 lei ) din dosar.

Cu apel care se va depune la Judecătoria Tg.-Jiu în termen de 10 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.01.2019 la Judecătoria Tg.-Jiu.

PREŞEDINTE

GREFIER

5ex/10 Ianuarie 2019