Amenzi aplicate, prin hotărâri diferite, pentru infractiuni concurente

Sentinţă penală 29/DCP/2019 din 08.03.2019


Prin sentinţa penală nr..../20.02.2019, Judecătoria O, în temeiul art. 597 alin.4 raportat la art.598 alin.1 lit. c teza a II-a Cod de procedură penală, a respins contestaţiile la executare formulate de către Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O și condamnatul I D V [.., deținut în Penitenciarul O] cu privire la pedeapsa de 200 de zile închisoare în regim privativ de libertate, dispusă prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare.

În temeiul art. 8 Cod de procedură penală și art. 4 din Legea nr. 253/2013 a constatat dreptul condamnatului I D V la restituirea sumei de 2000 de lei, plătite cu titlu de amendă stabilită în dosarul nr. d.../271/2017 al Judecătoriei O, conform chitanței seria TS076 nr. //*//din data de 14.02.2019, emise de Ministerul Finanţelor Publice – Trezorerie Municipiul O.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin sentinţa penală nr. b.../28.08.2017 pronunţată de Judecătoria O în dosar penal nr. c.../271/2017, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare, în baza  art. 336 alin. 1 Cod penal,  raportat la art. 61 alin. 4 lit. c) Cod penal şi cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod procedură penală a fost condamnat inculpatul I D V, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului,  la pedeapsa de 150 zile-amendă.

Prin aceeași hotărâre, în baza  art. 335 alin. 2 Cod penal,  raportat la art. 61 alin. 4 lit. c) Cod penal şi cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod procedură penală a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul Având permisul de conducere suspendat, la pedeapsa de 150 zile-amendă.

În baza art.38, art. 39 al. 1 lit. c) Cod penal au fost contopite cele două pedepse, s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 150 zile amendă, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, stabilindu-se pedeapsa rezultantă de 200 zile amendă.

În baza art. 61 al.2 Cod penal s-a stabilit suma corespunzătoare unei zile-amendă la 10 lei, astfel că s-a dispus ca inculpatul I D V să execute o amendă de 2.000 lei.

S-a atras atenţia inculpatului I D V asupra prevederilor art. 63 alin. 1 din Codul penal, respectiv că în situaţia în care, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu numărul corespunzător de zile cu închisoarea.

S-a pus în vedere inculpatului I D V că, potrivit art. 559 alin.1 Cod procedură penală, are obligaţia să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea din cadrul Judecătoriei O, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a respectivei hotărâri.

II. Prin sentinţa penală nr. e.../23.02.2018 pronunţată de Judecătoria O în dosarul penal nr. d.../271/2017, definitivă la data de 21.03.2018 prin neapelare, în baza art. 335 alin.2 Cod penal raportat la art. 61 alin.4 lit.c) Cod penal a fost condamnat inculpatul I D V pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere suspendat, la pedeapsa de 200 zile-amendă.

S-a descontopit pedeapsa de 200 zile amendă aplicată prin sentința penală nr.b.../2017 a Judecătoriei O, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare, în pedepsele componente de 150 zile amendă şi 150 zile amendă şi s-a înlăturat sporul de pedeapsă de 50 zile amendă.

În baza art.40 al.1, art. 39 al. 1 lit. c) Cod penal s-au contopit pedepsele, s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 200 zile amendă, la care s-a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 100 zile amendă, stabilindu-se pedeapsa rezultantă de 300 zile amendă.

În baza art. 61 al.2 Cod penal s-a stabilit suma corespunzătoare unei zile-amendă la 10 lei, astfel că s-a dispus ca inculpatul I D V să execute o amendă de 3.000 de lei.

III. Prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare, în baza art. 586 Cod procedură penală raportat la art. 63 alin. (1) Cod penal s-a admis sesizarea Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei O privind pe condamnatul I D V faţă de neexecutarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 2000 lei aplicate prin sentinţa penală nr. b.../28.08.2017 pronunţată de Judecătoria O în dosar penal nr. c.../271/2017, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare.

În baza art. 63 alin.(3) Cod penal s-a înlocuit pedeapsa amenzii penale în cuantum de 2000 lei (stabilită prin înmulţirea unui număr de 200 zile-amendă cu suma de 10 lei corespunzătoare unei zile amendă) aplicată prin sentinţa penală nr. b.../28.08.2017 pronunţată de Judecătoria O în dosar penal nr. c.../271/2017, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare, cu pedeapsa de 200 de zile închisoare în regim privativ de libertate.

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut, în esență, că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 63 alin.1 Cod penal, evidențiind faptul că inculpatul I D V s-a prezentat în cursul judecării cauzei care format obiectul dosarului nr. c.../271/2017 al Judecătoriei O, optând pentru judecarea cauzei conform procedurii abreviate, acesta având aşadar cunoştinţă de procedura penală desfăşurată împotriva acestuia, având totodată previzibilitatea pronunţării unei soluţii de condamnare și, cu toate acestea, condamnatul nu a înţeles să execute prin plată sancţiunea amenzii în cuantum de 2000 lei dispusă de instanţă.

Instanţa a reținut că neexecutarea sancţiunii penale s-a realizat cu rea-credinţă, datorită dezinteresului personei condamnate cu privire la procesul penal desfășurat împotriva sa, apreciind că o atare atitudine de sfidare a soluției dispuse de o instanță într-o cauză penală, trădează inaptitudinea sancțiunii constând în amendă penală de a contribui la realizarea scopurilor educativ și preventiv al legii, fiind necesară executarea unei pedepse privative de libertate.

În baza sentinței penale nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare, s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. d.../2018 al Judecătoriei O pentru pedeapsa de 200 de zile închisoare în regim privativ de libertate.

IV. Contestația la executare este mijlocul procesul ce poate fi exercitat pentru soluționarea incidentelor prevăzute de legea penală sau procesual penală care privesc executarea hotărârii penale definitive.

Instanţa reţine că pe calea contestației la executare nu se poate proceda la modificarea dispozițiilor din hotărârea instanței care au intrat în puterea lucrului judecat.

Potrivit art. 598 Cod de procedură penală contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

Astfel, cu privire la pedeapsa de 200 de zile închisoare a cărei executare este contestată de către condamnat, instanţa a reţinut că aceasta este stabilită prin hotărâre definitivă, care se bucură de autoritate de lucru judecat, respectiv sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare, executarea este îndreptată împotriva persoanei prevăzute în hotărârea de condamnare, respectiv a numitului I D V (fiul lui Ioan şi Maria, născut la data de 20.09.1973 în loc. Bârsana, jud. M, CNP //..//), în privința pedepsei care se execută nu s-a invocat amnistia, prescripţia, graţierea și nu s-a identificat vreo altă cauză de stingere ori de micşorare a acesteia, iar până în prezent nu s-a ivit vreo nelămurire cu privire la sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O și nicio împiedicare la executarea pedepsei de 200 de zile închisoare.

Referitor la motivul arătat în susținerea sesizărilor, referitor la faptul că s-ar fi procedat în mod nelegal la înlocuirea cu pedeapsa închisorii a pedepsei amenzii de 2000 de lei care a fost anterior contopită cu pedeapsa de 200 de zile-amendă, prin sentinţa penală nr. e.../23.02.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 21.03.2018, s-a reținut că acesta nu reprezintă, potrivit legii procedural-penale, o împiedicare la executarea pedepsei închisorii.

În primul rând, se evidențiază faptul că, deși contestaţiile la executare formulate de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O și de către condamnatul I D V vizează, în fapt, nelegalitatea soluției dispuse prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, niciuna dintre acestea nu indică norma legală a cărei nerespectare se invocă, care să interzică înlocuirea pedepsei amenzii ce a făcut obiectul contopirii, în temeiul art. 40 alin.1 Cod penal, cu atât mai mult cu cât dispozițiile art. 63 alin.1 Cod penal reglementeză înlocuirea cu pedeapsa închisorii a pedepsei amenzii, în tot sau în parte.

În acest sens, în considerarea obiectului prezentei cauze, instanța se limitează la a remarca faptul că, la data de 26.06.2018, pedeapsa amenzii penale în cuantum de 2000 lei, aplicată prin sentinţa penală nr. b.../28.08.2017 a Judecătoriei O, exista, producând efecte juridice, fiind parte integrantă din pedeapsa rezultantă de 3000 de lei amendă, stabilită prin sentinţa penală nr. e.../23.02.2018 a Judecătoriei O, subzistând și obligația de plată a acesteia de către condamnat, fiind împlinit termenul prevăzut de art. 559 alin.1 Cod de procedură penală, iar verificarea condițiilor prevăzute de art. 63 alin.1 Cod penal a făcut obiectul cauzei deduse judecății în dosarul nr. f...../271/2018 al Judecătoriei O.

În al doilea rând, soluția dispusă prin sentinţa penală nr. e.../23.02.2018 a Judecătoriei O nu este de natură să reprezinte un impediment la executarea pedepsei de 200 de zile închisoare dispuse ulterior, prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018.

Cazul de contestație la executare prevăzut de art. 598 lit.c teza a II-a Cod de procedură penală privește situația în care, ulterior unei hotărâri penale definitive, înainte de executare sau în timpul executării acesteia, se ivește o împiedicare la executarea hotărârii definitive.

Astfel, situația contopirii pedepsei amenzii penale în cuantum de 2000 lei, prin sentinţa penală nr. e.../23.02.2018 a Judecătoriei O, nu s-a ivit ulterior sentinţei penale nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitive la data de 12.07.2018 și nu privește sub nicio formă executarea pedepsei închisorii dispuse prin aceasta, iar soluția pronunțată prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O a dobândit puterea lucrului judecat și nu poate fi modificată pe calea contestaţiei la executare.

Contestația la executare privește numai incidentele în legătură cu executarea hotărârii definitive, fără a se putea ajunge la modificarea dispozițiilor hotărârii judecătorești care au intrat în puterea lucrului judecat, astfel încât motivul pe care se sprijină contestațiile la executare deduse judecății în prezenta cauză nu poate fi valorificat pe calea acestui mijloc procedural, în privința sentinţei penale nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitive.

Prin urmare, reţinând că motivul arătat în susţinerea contestaţiilor la executare formulate de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O și de către condamnatul I D V nu face parte dintre cazurile expres prevăzute de art. 598 Cod de procedură penală, în temeiul art. 597 alin.4 raportat la art.598 alin.1 lit. c teza a II-a Cod de procedură penală s-a dispus respingerea contestaţiilor la executare, conform dispozitivului  hotărârii.

Pe de altă parte, având în vedere că pe timpul executării pedepsei închisorii dispuse prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, condamnatul I D V a făcut dovada plății sumei de bani, stabilite cu titlu de amendă în dosarul nr. d.../271/2017 al Judecătoriei O, în lipsa cererii condamantului de a se dispune restituirea sumei de bani achitate potrivit chitanței seria TS076 nr. //*//din data de 14.02.2019, emise de Ministerul Finanţelor Publice – Trezorerie Municipiul O și în considerarea dispozițiilor art. 8 Cod de procedură penală și art. 4 din Legea nr. 253/2013, instanța a constatat dreptul condamnatului I D V la restituirea sumei de 2000 de lei, aferente pedepsei de 200 de zile închisoare, pe care condamnatul o execută în stare de detenție.

Reținând culpa procesuală a condamnatului, în temeiul art. 275 alin.2 Cod de procedură penală, instanţa l-a obligat pe acesta la plata sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Împotriva acestei sentinţe, a formulat contestaţie, în termen legal condamnatul I D V solicitând admiterea contestaţiei, cu consecinţa admiterii contestaţiei la executare formulată împotriva executării sentinţei penale nr. .a.../2018 pronunţată de către Judecătoria O în dosarul nr. f...../271/2018, a anulării mandatului de executare a pedepsei nr.d.../2018 emis de către Judecătoria O şi a punerii de îndată în libertate a condamnatului.

Apreciază că la pronunţarea soluţiei atacate, instanţa de fond nu a ţinut cont de următoarele argumente:

Condamnatul, ulterior lunii septembrie 2017 a plecat la muncă în Germania, revenind n ţară doar pentru perioade scurte de câteva zile, cu ocazia sărbătorilor sau a unor evenimente familiale importante. Astfel, cu ocazia întoarcerii în ţară pentru petrecerea Crăciunului 2018 alături de familie a constatat că i-a expirat buletinul şi s-a prezentat la Serviciul de evidenţă a populaţiei în vederea reînnoirii acestui act de identitate. Cu această ocazie a fost ridicat de către organele abilitate şi predat în custodia Penitenciarului O spunându-i-se că are de executat o pedeapsă privativă de libertate.

Din analiza situaţiei juridice a condamnatului reies următoarele aspecte privind starea de fapt şi de drept:  Prin sentinţa penală nr.b.../28.08.2017 pronunţată în dosarul nr. c.../271/2017 al Judecătoriei O, condamnatul a primit o pedeapsă de 200 zile de amendă (rezultată din contopirea a două pedepse de 150 de zile de amendă), pentru care s-a stabilit. executarea unei amenzi penale de 2000 de lei; aceasta sentinţa a rămas definitivă pun neapelare la 20.09.2017;

Prin sentinţa penală nr.e.../23.02.2018 pronunţată în dosarul nr. d.../271/2017 al Judecătoriei O, condamnatul a primit o pedeapsă de 300 zile de amendă instanţa individualizând pedeapsa în felul următor: a descontopit pedeapsa de 200 zile amendă aplicată prin sentinţa penală nr. b.../28.08.2017 în pedepsele componente de 150 de zile amendă şi 150 de zile amendă şi a înlăturat sporul de pedeapsă de 50 de zile de amendă; a contopit cele două pedepse de 150 de zile amendă cu cea de 200 zile amendă primită în acest dosar la care a adăugat un spor de 100 zile amendă (1/3 din totalul celorlalte pedepse) rezultând o pedeapsă de 300 zile, pentru care s-a stabilit executarea unei amenzi penale de 3000 de lei.

Prin sentinţa penală nr.a.../26.06.2018 pronunţată în dosarul nr. f...../271/2018 al Judecătoriei O, s-a admis sesizarea Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei O (sesizare înregistrată la 18.01.2018 - adică anterior descontopirii acestei pedepse) şi a înlocuit pedeapsa amenzii de 2000 iei (care nu mai exista la data pronunţării hotărârii, fiind absorbită în pedeapsa amenzii de 3000 le-stabilită prin sentinţa penală nr.e.../23.02.2018 pronunţată în dosarul nr. d.../271/2017 al Judecătoriei O) cu pedeapsa de 200 de zile de închisoare în regim privativ de libertate. La 12.07.2018 în dosarul nr. f...../271/2018 al Judecătoriei O s-a emis mandatul de executare a pedepsei nr.d.../2018. La 15.10.2018 Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei O înregistrează o sesizare pentru înlocuirea pedepsei amenzii de 3000 lei stabilită prin sentinţa penală nr.e.../23.02.2018 pronunţată în dosarul nr. d.../271/2017 al Judecătoriei O (singura pedeapsă actuală stabilită în sarcina condamnatului) cu închisoarea, cerere respinsă prin Sentinţa penală nr. 170/14.02.2019 pronunţată de către Judecătoria O în dos.nr. g...../271/2018.

Raportat la aspectele prezentate mai sus este indubitabil că instanţa a procedat în mod it şi nelegal când a admis sesizarea Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei ea fără a solicita cazierul condamnatului deoarece între momentul formulării sesizării şi pronunţării hotărârii situaţia juridică s-a schimbat. întrucât pedeapsa pentru care s-a făcut sesizarea a fost desfiinţată implicit de către Judecătoria O în dosarul d.../271/2017 sentinţa penală nr.e.../23.02.2018 care a descontopit pedepsele din care s-a format şi a înlăturat sporul de 50 de zile de amendă, înlocuirea unei pedepse ce nu mai subzista cu soarea este nelegală.

A formulat cerere de repunere în termen şi contestaţie împotriva sentinţei penală a.../26.06.2018; în cererea de repunere în termenul de promovare a contestaţiei am arătat teri or pronunţării primei condamnării în dosarul nr.c.../271/2017 al Judecătoriei O anterior comunicării soluţiei condamnatul a plecat la muncă în Germania ne luând la cunoştinţă soluţia pronunţată. Chiar dacă la adresa din buletin unde nu mai locuia efectiv a afişată înştiinţarea de a se prezenta pentru a ridica hotărârea acesta nu s-a putut sentinţa penală nr.b.../28.08.2017. Ba mai mult, întregul demers juridic  cuprins în dosarele ulterioare enunţate anterior de la  nr. 2 Ia 5 a avut loc în perioada în care acesta muncea în străinătate neavând cunoştinţă  de acestea.  De altfel, dacă se verifică procedura de citare din aceste trei dosare ulterioare se observa că acesta nu a fost prezent la nici un termen, inclusiv pentru mandatele de aducere întocmindu-se proces verbal cu menţiunea expresă că nu poate fi prezentat în instanţă întrucât „ e plecat în Germania pentru o perioadă nedeterminată de timp ". Ca atare, condamnatul la data pronunţării hotărârii atacate nu a putui lua efectiv la cunoştinţă de existenţa acesteia fiind la muncă în Germania, şi din acest motiv nici nu a putut iova contestaţia în termen, fiind vorba de o cauză temeinică de împiedicare. De asemenea, neavând cunoştinţă de existenţa acestui dosar în care se judeca sesizarea Biroului executări penale din cadrul judecătoriei O de înlocuire a unei pedepse cu amenda ce nu mai exista într-una cu închisoarea, dreptul său la apărare şi la un proces echitabil nu a fost îndeplinit efectiv, condamnatului nefiindu-i oferită posibilitatea legală de a promova contestaţia în termenul legal.

Cererea condamnatului de repunere în termen nu a fost găsită întemeiată de către instanţa de judecată şi ca atare contestaţia a fost respinsă ca tardivă prin Decizia penală nr. 17/2019 pronunţată la data de 12 februarie 2019 de către Tribunalul Bihor în dos.nr.f...../271/2018.

Având în vedere aceste considerente apreciază că există o veritabilă împiedicare la executare, atâta timp cât condamnatul execută o pedeapsă echivalentă a 200 zile amendă, zile de amendă ce au fost contopite în cele 300 de zile de amendă a căror cerere transformare a făcut obiectul dosarului nr. g...../271/2018 aflat pe rolul Judecătoriei O, respinsă prin sentinţa penală nr. 170/14.02.2019.

Ulterior motivării sentinţei arată că va completa temeiurile contestaţiei formulate. În concluzie, solicită admiterea contestaţiei.

În drept, invocă prevederile art.597 alin.(7) şi art.598 alin.(l) lit.c) Cod procedură penală.

La data de 21.02.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria O a formulat contestaţie împotriva sentinţei penale nr. .../2019 din data de 20.02.2019, pronunţată de Judecătoria O. La data de 07.03.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria O a depus la dosar motive ale contestaţiei, solicitând, în baza art.425/1 alin.7 pct. 2 lit. a C.proc.pen., admiterea contestaţiei, desfiinţarea sentinţei penale nr. 206 din 20.02.2019 a Judecătoriei O, pronunţarea unei noi hotărâri legale şi temeinice prin care să se dispună admiterea contestaţiilor la executare formulată de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O şi de condamnatul I D V.

Arată că, contestaţia a fost declarată în condiţiile art.597 alin.3 C.proc.pen. şi vizează nelegalitatea si netemeinicia sentinţei pronunţate întrucât instanţa de fond în mod nelegal şi netemeinic a respins contestaţiile la executare formulate de Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei O şi de condamnatul I D V.

Prin sentinţa susmenţionată, în temeiul art. 597 alin. 4 raportat la art. 598 alin.l lit.c teza a Il-a C.proc.pen. a respins contestaţiile la executare formulate de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O şi de condamnatul I D V, cu privire la pedeapsa de 200 de zile închisoare, dispusă prin sentinţa penală h...../2012 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă prin decizia penala nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018 prin necontestare.

În temeiul art. 8 Cod procedură penală şi art. 4 din Legea nr. 253/2013 a constatat dreptul condamnatului ..h...../h...../ la restituirea sumei de 2000 de lei, plătite cu titlu de amendă stabilită în dosarul nr. d.../271/2017 al Judecătoriei O.

În baza art.275 alin.2 din Codul de procedură penală, a obligat condamnatul la plata sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Critică astfel hotărârea instanţei ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a apreciat în mod nelegal şi netemeinic că în cauză nu sunt incidente prevederile art. 597 alin. 1 lit. c teza a IJ-a C.proc.pen. privind existenţa unui caz de împiedicare la executarea S.P. nr. a.../26.06.2018 pronunţată de Judecătoria O, definitivă la data de 12.07.2018 prin necontestare.

Prin S.P. nr. a.../26.06.2018 pronunţată de Judecătoria O, definitivă la data de 12.07.2018 prin necontestare, s-a dispus admiterea sesizării Biroului de Executări Penale din cadrul Judecătoriei O privind pe condamnatul ..h...../h...../ şi s-a dispus înlocuirea pedepsei amenzii penale în cuantum de 2000 lei aplicată prin S.P. nr. b.../28.08.2017 pronunţată de Judecătoria O, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare cu pedeapsa de 200 de zile închisoare în regim privativ de libertate.

La momentul pronunţării acestei hotărâri, pedeapsa de 2000 de lei nu mai exista în materialitatea ei, întrucât prin S.P. nr. e.../23.02.2018 pronunţată de Judecătoria O a fost descontopită în pedepsele componente, pedepsele au fost repuse în individualitatea lor, au fost contopite cu pedeapsa aplicată în cauză şi a fost aplicată o pedeapsa rezultantă de 3000 de lei amendă penală. Această situaţie este similară cu cazul în care un inculpat a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, iar ulterior se formulează de către Biroul de Executări Penale sau de către Serviciul de Probaţiune o cerere de revocare a suspendării sub supraveghere. în perioada în care procesul penal având ca obiect revocarea suspendării este în curs se dispune de către o altă instanţă condamnarea pentru o infracţiune concurentă, anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei iniţiale, contopirea pedepselor şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante, iar această hotărâre rămâne definitivă fără ca instanţa care soluţionează cererea de revocare a suspendării sub supraveghere să aibă cunoştinţă de existenţa ei, motiv pentru care se dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării primei pedepse. în această situaţie apreciem că, ar exista un impediment la executarea pedepsei închisorii cu privire la care s-a dispus revocarea suspendării sub supraveghere şi s-ar impune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii şi punerea în libertate a condamnatului. Apreciem că acest argument de analogie este deosebit de util pentru situaţia condamnatului din prezenta cauză.

Mai mult, pedeapsa de 2000 de lei era o pedeapsă rezultantă, compusă din două pedepse de 150 de zile-amendă, o zi-amendă având un cuantum de 10 lei. Ca urmare a operaţiunii de contopirea pedepselor efectuată prin S.P. nr. e.../2018 pronunţată de Judecătoria O, s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 200 de zile-amendă, care este chiar pedeapsa aplicată în acea cauză, ia care s-a adăugat un spor de 100 de zile amendă, spor care reprezintă o treime din totalul celor două pedepse componente ale pedepsei de 2000 de lei amendă penală. Ca atare, tot ceea ce a rămas din pedeapsa de 2000 de lei amendă penală aplicată prin S.P. nr. b.../2017 pronunţată de Judecătoria O este un spor de 1000 de lei, echivalentul a 100 de zile-amendă.

Potrivit art. 559 alin. 1 din Codul de procedură penală, persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. Ca atare, în urma contopirii pedepselor începe să curgă un nou termen de plată a amenzii penale de 3000 lei. Subliniem faptul că S.P. nr. e.../2018 pronunţată de Judecătoria O prin care s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 3000 lei a rămas definitivă prin neapelare ia data 21.03.2018, iar sentinţa penală prin care s-a dispus înlocuirea pedepsei amenzii penale cu închisoarea a fost pronunţată în data de 26.06.2018, termenul de 3 luni fiind împlinit de doar câteva zile. Mai mult, minuta şi sentinţa penală nr. e.../2018 au fost comunicate prin afişare.

Subliniază faptul că, în data de 12.10.2018, Biroul de Executări Penale din cadrul Judecătoriei O a sesizat Judecătoria O în vederea analizării oportunităţii înlocuirii pedepsei de 3000 de lei aplicată prin S.P. nr. e.../2018 pronunţată de Judecătoria O. Condamnatul a executat în întregime amenda penală de 3000 de lei şi a precizat faptul că a fost plecat din ţară şi nu a avut cunoştinţă de existenţa proceselor penale. l D V a achitat în întregime amenda penală de 3000 de lei, singura pedeapsa pe care acest condamnat a avut-o de executat începând cu data de 21.03.2018, iar depăşirea termenului prev. de art. 559 C.p.p. de 3 luni nu are relevanţă deoarece potrivit art. 586 alin. 6 C.p.p. dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul soluţionării cauzei, sesizarea va fi respinsă ca neîntemeiată. Textul art. 586 alin. 6 C.p.p. nu condiţionează achitarea amenzii de termenul de 3 luni prevăzut de art. 559 C.p.p.. Prin S.P. nr. 170/2019 pronunţată de Judecătoria O în dosarul nr. g...../271/2018 s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a sesizării Biroului de Executări Penale din cadrul Judecătoriei O privind înlocuirea pedepsei de 3000 de lei aplicată prin S.P. nr. e.../2018 pronunţată de Judecătoria O întrucât condamnatul l D a achitat amenda.

Cu privire la pedeapsa rezultantă de 2000 de lei amendă aplicată prin S.P. nr. b.../2017 pronunţată de Judecătoria O există două modalităţi diferite de executare, respectiv - prin înlocuirea acesteia cu 200 de zile de închisoare  şi prin contopirea acesteia cu amenda penală aplicată prin S.P. nr. e.../2018 pronunţată de Judecătoria O, fiind cuprinsă în pedeapsa de 3000 de lei amendă penală. Niciun condamnat nu trebuie să execute aceeaşi pedeapsă de două ori şi nici în două moduri diferite de individualizare a acesteia.

Faţă de toate aceste aspecte apreciază că, întrucât pedeapsa de 2000 de lei nu mai exista ia momentul înlocuirii acesteia cu pedeapsa de 200 de zile închisoare, suntem în prezenţa unei împiedicări la executarea pedepsei de 200 de zile închisoare aplicată prin S.P. nr. a.../2018 pronunţată de Judecătoria O. împiedicarea la executare constă şi în executarea în întregime de către condamnatul ..h...../h...../ a pedepsei de 3000 de lei, nefiind posibil ca acesta să continue să execute o parte a acestei pedepse într-o altă modalitate de executare, respectiv închisoare.

Pe calea unei contestaţii la executare nu se poate înlătura dispoziţia instanţei de înlocuire a pedepsei de 2000 de lei amendă cu închisoare întrucât are autoritate de lucru judecat, indiferent de legalitatea şi temeinicia acesteia, dar se poate dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii. Mai mult, subliniem faptul că şi S.P. nr. e.../2018 pronunţată de Judecătoria O are autoritate de lucru judecat şi a rămas definitivă înainte de pronunţarea S.P. nr. a.../2018. La soluţionarea dosarului nr. f...../271/2018 al Judecătoriei O nu a fost avută în vedere S.P. nr. e.../2018. Ca atare, prin continuarea executării de către condamnatul ..h...../h...../ a pedepsei de 200 de zile închisoare se poate considera şi că se aduce atingere autorităţii de lucru judecat a S.P. nr. e.../2018 pronunţată de Judecătoria O.

Ca atare, consideră nelegală si netemeinică hotărârea instanţei de fond prin care s-au respins contestaţiile la executare formulate de Biroul de Executări Penale din Cadrul Judecătoriei O şi de condamnatul ..h...../h...../.

În consecinţă solicită în temeiul art.425/1 alin.7 pct.2 lit.a C.proc.pen. admiterea contestaţiei noastre, desfiinţarea sentinţei penale nr. 206 din 20.02.2019 a Judecătoriei O, iar în rejudecare să se dispună admiterea contestaţiile la executare formulate de Biroul de Executări Penale din Cadrul Judecătoriei O şi de condamnatul ..h...../h...../, anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. d.../2018 emis de Judecătoria O şi punerea în libertate a condamnatului.

Tribunalul, examinând contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria O şi de condamnatul I D V din perspectiva motivelor invocate raportat la actele dosarului si dispozitiile legale aplicabile, constată că acestea sunt fondate pentru următoarele considerente:

Prin contestaţiile adresate spre competentă soluţionare Judecatoriei O la data de 18.02.2019, în dosarul nr. i.../271/2019, formulate de Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O, ca urmare a sesizării formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, și de către condamnatul I D V, s-a solicitat să se constate dacă există vreo împiedicare la executarea sentinţei penale nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare.

Prima instanţă, a reţinut referitor la motivul arătat în susținerea contestaţiilor deduse judecăţii, în privinţa faptului că s-ar fi procedat în mod nelegal la înlocuirea cu pedeapsa închisorii a pedepsei amenzii de 2000 de lei care a fost anterior contopită cu pedeapsa de 200 de zile-amendă, prin sentinţa penală nr. e.../23.02.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 21.03.2018, că acesta nu reprezintă, potrivit legii procedural-penale, o împiedicare la executarea pedepsei închisorii.

Totodată s-a reţinut faptul că, soluția dispusă prin sentinţa penală nr. e.../23.02.2018 a Judecătoriei O nu este de natură să reprezinte un impediment la executarea pedepsei de 200 de zile închisoare dispuse ulterior, prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018.

Astfel, s-a avut în vedere că situația contopirii pedepsei amenzii penale în cuantum de 2000 lei, prin sentinţa penală nr. e.../23.02.2018 a Judecătoriei O, nu s-a ivit ulterior sentinţei penale nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitive la data de 12.07.2018 și nu privește sub nicio formă executarea pedepsei închisorii dispuse prin aceasta, iar soluția pronunțată prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O a dobândit puterea lucrului judecat și nu poate fi modificată pe calea contestaţiei la executare.

Din examinarea actelor dosarului Tribunalul reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 241 din 23. 02. 2018 a Judecătoriei O, definitivă prin neapelare la data de 21. 03. 2018; în baza  art. 335 alin. 2 Cod penal,  raportat la art. 61 alin. 4 lit. c) Cod penal a fost condamnat inculpatul I D V, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere suspendat,  la pedeapsa de 200 zile-amendă.

Constatând existenţa unui concurs de infracţiuni între fapta ce a format obiectul judecăţii şi faptele pentru care acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 200 zile amendă aplicată prin S.p.nr.b.../2017 a Judecătoriei O, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare, instanţa a descontopit pedeapsa de 200 zile amendă aplicată prin sentinţa penală nr.b.../2017 a Judecătoriei O, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare în pedepsele componente de 150 zile amendă şi 150 zile amendă şi a înlăturat sporul de pedeapsă de 50 zile amendă.

În continuare, în baza art. 40 al.1, art. 39 al. 1 lit. c) din codul penal, a contopit pedepsele de mai sus, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 200 zile amendă, la care a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 100 zile amendă, astfel dispunându-se ca inculpatul I D V să execute pedeapsa rezultantă de 300 zile amendă.

În baza art. 61 al.  2 din codul penal, Judecătoria O a stabilit suma corespunzătoare unei zile-amendă la 10 lei,  astfel că inculpatului I D V i s-a dat spre executare o amendă finală de 3.000 lei.

Astfel fiind, ca urmare a contopirii pedepselor cu amenda, aplicate pentru fapte concurente, prin procedeul instituit de art. 39 alin. 1 lit. c din codul penal, executarea amenzii rezultante de 2.000 lei, la care contestatorul  I D V a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 762 din 28.08.2017 a Judecătoriei O, definitivă prin neapelare la 20.09.2017, îşi pierde individualitatea şi este absorbită în executarea amenzii finale de 3. 000 lei, care a devenit executorie la data de 21.03.2018.

Prin urmare, Tribunalul reţine că începând cu data de 21.03.2018, amenda rezultantă  de 2.000 lei, la care contestatorul  I D V a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 762 din 28. 08. 2017 a Judecătoriei O, definitivă prin neapelare la 20.09.2017, poate fi pusă în executare numai prin intermediul sentinţei penale nr. 241 din 23.02.2018 a Judecătoriei O.

Cu toate acestea, prin sentinţa penală nr. 699 din 26. 06. 2018 a Judecătoriei O, definitivă prin necontestare la data de 12.07.2018; în baza art. 586 Cod procedură penală raportat la art. 63 alin. (1) Cod penal, se admite sesizarea Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei O privind pe condamnatul I D V  faţă de neexecutarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 2000 lei aplicate prin sentinţa penală nr. b.../28.08.2017 pronunţată de Judecătoria O în dosarul penal nr. c.../271/2017, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare.

În baza art. 63 alin.(3) Cod penal se înlocuieşte pedeapsa rezultantă a amenzii penale în cuantum de 2000 lei (stabilită prin înmulţirea unui număr de 200 zile-amendă cu suma de 10 lei corespunzătoare unei zile amendă) aplicată prin sentinţa penală nr. b.../28.08.2017 pronunţată de Judecătoria O în dosar penal nr. c.../271/2017, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare, cu pedeapsa de 200 de zile închisoare, în regim privativ de libertate.

În baza acestei din urmă sentinţe, la data de 12.07.2018, Judecătoria O emite mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 802, contestat în prezenta cauză şi care este pus în executare prin încarcerarea condamnatului I D V, începând cu data de 10.01.2019.

Potrivit principiului ne bis in idem consacrat de art. 6 cin Codul de procedură penală, nicio persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni atunci când faţă de acea persoană s-a pronunţat anterior o hotărâre penală definitivă cu privire la aceeaşi faptă, chiar şi sub altă încadrare juridică.

Acest principiu conţine trei garanţii distincte potrivit cărora, nicio persoană nu poate fi: urmărită penal, judecată sau pedepsită de mai multe ori pentru săvârşirea aceleiaşi infracţiuni.

Or, prin emiterea la data de 12. 07. 2018 a mandatului de executare  nr. 802; astfel cum s-a arătat în precedent; condamnatul I D V este sancţionat a doua oară pentru săvârşirea infracţiunilor pentru care fusese condamnat deja la plata amenzii rezultante finale în cuantum de 3.000 lei conform sentinţei penale nr. 241 din 23.02.2018 a Judecătoriei O, definitivă prin neapelare la data de 21.03.2018.

Mai mult, această amendă rezultantă finală în cuantum de 3.000 lei este plătită de către condamnatul I D V potrivit chitanţei seria TS076 nr. //*//din  14.02.2019, emisă de Trezoreria Municipiului O, aflată în copie la fila 34 a dosarului Judecătoriei O.

În această situaţie, Tribunalul constată existenţa unei împiedicări la executarea sentinţei penale nr. 699 din 26. 06. 2018, definitivă la 12. 07. 2018; în sensul art. 598 alin. 1 lit. c teza a II a din codul de procedură penală, care garantează în cauză respectarea principiului ne bis in idem; prin evitarea unei duble condamnări a contestatorului  pentru săvârşirea aceloraşi fapte.

 Pentru aceste considerente, Tribunalul, reţinând ca fondate criticile de nelegalitate aduse hotărârii pronunţate de instanţa de fond de către Parchetul de pe lângă Judecătoria O şi de către condamnatul I D V, urmează a admite contestaţiile promovată împotriva sentinţei penale nr. 206 din 20. 02. 2019, pronunţată de Judecătoria O în dosarul nr. i.../271/2019, pe care o va desfiinţa în totalitate şi, rejudecând:

În baza art. 597 alin. 4 din codul de procedură penală, va admite contestaţiile la executare formulate de către: Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei O și condamnatul I D V; cu privire la pedeapsa de 200 de zile închisoare în regim privativ de libertate, aplicată prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare.

Va constata că pedeapsa rezultantă a amenzii penale în cuantum de 2000 lei, aplicată condamnatului I D V prin sentinţa penală nr. b.../28.08.2017, pronunţată de Judecătoria O în dosarul penal nr. c.../271/2017, definitivă la data de 20.09.2017 prin neapelare şi înlocuită ulterior în baza art. 63 alin. 3 din codul penal, cu 200 de zile închisoare, prin sentinţa penală nr. a.../26.06.2018 a Judecătoriei O, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare, se regăseşte ca urmare a contopirii conform art. 40 al.1, art. 39 al. 1 lit. c din codul penal, în pedeapsa rezultantă de 3.000 lei, aplicată aceluiaşi condamnat prin sentinţa penală nr. 241 din 23. 02. 2018, definitivă prin neapelare la data de 21.03.2018, pronunţată de Judecătoria O în dosarul nr. d.../271/2017 şi achitată potrivit chitanţei seria TS076 nr. //*//din  14.02.2019, emisă de Trezoreria Municipiului O.

În baza art. 598 alin. 1 lit. c teza a II a din codul de procedură penală, va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. d.../2018, emis la data de 12.07.2018 de Judecătoria O în baza sentinţei penale nr. a.../26.06.2018 pronunţată de Judecătoria O în dosarul nr. f...../271/2018, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare.

Va dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului I D V, de sub efectele mandatului de executare a pedepsei închisorii  nr. d.../2018, emis la data de 12.07.2018 de Judecătoria O, în baza sentinţei penale nr. a.../26.06.2018; pronunţată de Judecătoria O în dosarul nr. f...../271/2018, definitivă la data de 12.07.2018, prin necontestare, dacă nu este reţinut sau arestat preventiv în altă cauză