Pensii

Sentinţă civilă 235 din 14.12.2018


Admisibilitatea acordării indicelui de corecţie prevăzut de art.170 din Legea 263/2010. în mod eronat s-a reţinut de către Comisia Centrală de Contestaţii că reclamanta nu poate beneficia de acest indice întrucât înscrierea la pensie a fost anterioară intrării în vigoare a Legii 263/2010. În realitate, în înscrierea iniţială de pensie la care se referă art.170 din lege, nu poate fi inclusă pensia de invaliditate, deoarece în caz contrar, s-ar ajunge la încălcarea principiului egalităţii prevăzut de art.2 lit.d din lege, întrucât elementul aleatoriu al pierderii capacităţii de muncă nu justifică un tratament diferit între persoanele pentru care legea prevede aceleaşi condiţii de pensionare pentru limită de vârstă.

Tribunalul Mehedinţi-sentinţa din 14.12.2018

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de  23.08.2018, sub nr. …/101/2018  reclamanta L. R. M. A. a chemat în judecată pe pârâtele C. J. de P. M.  şi CNPP C. C. de C., solicitând ca prin hotărâre judecătorească să se dispună anularea Deciziei nr…../01.02.2018 emisă de C. J. de P. M.; obligarea C. C. de C. să soluţioneze contestaţia împotriva deciziei nr…./01.02.2018 emisă de C. J. de P. M.; obligarea pârâţilor  la recalcularea drepturilor de pensie, prin valorificarea menţiunilor din adeverinţele nr. …/20.04.2016, nr…./20.04.2016, nr…./20.04.2016, nr…./20.04.2016 şi nr. ../20.04.2016,  emise de SC. M. SA M. N., în sensul de a se include în buletinul de calcul şi sumele reprezentând venituri pentru perioada 1982 - 1998, sume ce nu au fost înregistrate în carnetul de muncă, pentru care sau plătit toate cotele de asigurări sociale şi pensii conform art.78 şi art.164 din Legea nr.19/2000 - republicată şi completată cu Legea nr.263/2010; acordarea indicelui de corecţie prevăzut de art.170 din Legea nr.263/2010; emiterea unei noi Decizii de pensie, în care să se plece de la punctajul de: 0,97341 pct. drept câştigat, la care să se recalculeze pensia conform art. l07 alin.(3) din Legea nr.263/2010, însoţită cu buletinul de calcul; stabilirea drepturilor băneşti începând cu luna septembrie 2017, dată la care a formulat la C. J. de P. M. cererea nr…./13.09.2017 privind recalcularea pensiei. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, reclamanta a arătat că în anul 1999 a fost pensionată pe caz de boală, iar  în baza Decizie nr…/09.04.2015, emisă de C. J. de P. C. S. s-a acordat pensie pentru limită de vârstă, stabilindu-i-se un punctaj mediu anual de 0,97341 puncte.

A mai arătat că, în data de 24.07.2017 a solicitat  C. J. de P. C. S. transferul dosarului de pensie la C. J. de P. M., în urma schimbării domiciliului.

Urmare a transferului dosarului de pensie, prin cererea nr…/13.09.2017  a  solicitat recalcularea dreptului de pensie prin valorificarea adeverinţelor nr. …, nr…., nr…., nr…. şi nr…., eliberate în data de 20.04.2016  de fostul angajator SC M. SA M. N.,  precum şi aplicarea indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea 263/2010.

De asemenea, a menţionat că în data de 01.02.2018 C. J. de P. M.  a emis Decizia nr…./01 02.2018 prin care s-a stabilit un  punctaj mediu de 0,96945 puncte, mai mic decât punctajul mediu anual de 0,97341 stabilit anterior de C. J. de P. C. S. şi fără a aplica indicele de corecţie conform art.170 din Legea nr.263/2010 şi noi stagii de cotizare conform art. 107 alin. 3 din Legea 263/2010,sume care nu au fost cuprinse în salariul de încadrare şi nu sunt înregistrate în carnetul de muncă,care nu au fost valorificate la momentul ieşiri la pensie şi pentru care s-a reţinut şi virat contribuţia de asigurări sociale.

Potrivit art. 149 alin. (1) din Legea nr.263/2010, în termen legal, reclamanta a formulat contestaţie împotriva deciziei nr…/01 02.2018, contestaţie  care a fost înregistrată la C. J. de P. M. sub nr…./12.02.2018.

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art. 2 alin. 1, lit. e), art. 164 din Legea 19/2000, OUG nr. 4/2005, art. 153, 157,165  din Legea 263/2010, anexa nr. 15 din Normele de Aplicare a prevederilor Legii 263/2010, aprobate prin HG 257/2011.

În dovedirea acţiunii a depus în copie: carte de identitate, cupon pensie, cererea nr. …/13.09.2017, adeverinţa nr…., nr…., nr….., nr….. şi nr……, eliberate în data de 20.04.2016 de SC M. SA M. N., decizia nr…./01.02.2018, contestaţia nr…./12.02.2018.

La data de 09.10.2018 pârâta C. J. de P. M. a depus  note de şedinţă prin care a solicitat suspendarea judecării cauzei în baza art. 411 alin.1 pct.1 Cod proc. civilă, până la emiterea unei hotărâri de către C. C. de C., prin care să fie soluţionată contestaţia formulată împotriva deciziei de pensionare, arătând că dosarul administrativ de pensie al contestatorului a fost înaintat C. C. de C. în vederea soluţionării contestaţiei formulată împotriva deciziei de pensie, anexându-se adresa de înaintare nr…./21.02.2018 şi nota de prezentare.

La data de  11.10.2018 reclamanta a depus note scrise  prin care a invocat excepţia decăderii în privinţa părţilor adverse, în cazul în care nu au formulat întâmpinare în temeiul disp. art. 201 C.pr. civ. şi decont cheltuieli.

Prin încheierea de şedinţă  din data de  02.10.2018 a fost respinsă cererea de suspendare a judecării cauzei formulată de pârâta C. J. de P. M., reţinându-se că nu sunt întrunite condiţiile art.411 alin.1 pct.1 Cod proc. civilă, întrucât nu există acordul reclamantei cu privire la suspendarea judecării cauzei.

Prin aceiaşi încheiere din data de 02.10.2018, instanţa a constatat că nu se impune discutarea cererii prin care se invocă excepţia decăderii din dreptul de a depune întâmpinare cele două intimate.

De asemenea, s-a întocmit adresă către C. C. de C. pentru a comunica care este stadiul soluţionării contestaţiei înaintată cu adresa nr…./12.02.2018, respectiv dacă a fost soluţionată contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei nr…/01.02.2018 emisă de C. J. de P. M., dacă s-a emis o hotărâre în acest sens, în caz afirmativ să înainteze în copie hotărârea, iar în caz contrar să indice motivele pentru care nu a fost emisă.

Ca urmare, a fost înaintată la dosar adresa nr…./07.12.2018 la care s-a anexat hotărârea nr…/03.12.2018 emisă de C. C. de C., prin care a admis în parte contestaţia, dispunând C. J. de P. M., revizuirea Deciziei nr…./01.02.2018, cu valorificarea sporului de izolare înscris în adeverinţa nr…./25.05.2005 şi a sporului de noapte aferent perioadei 01.11.1992-01.05.1998, în sumă lunară, conform adeverinţei nr…./10.05.2006, ambele eliberate de SC M. SA M. N. şi  a respins ca neîntemeiate celelalte obiecţiunile formulate în contestaţie.

Urmare a soluţionării contestaţiei, reclamanta a depus precizare de acţiune la cererea de chemare în judecata prin care a solicitat anularea ei parţială ca netemeinică şi nelegală, sub aspectul nevalorificării adeverinţelor nr…, nr…., nr…., nr…. şi nr…., eliberate în data de 20.04.2016 de SC M. SA M. N. şi a indicelui de corecţie în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea 263/2010.

În acest sens a invocat  Decizia ÎCCJ nr. 19/2013 şi Decizia nr. 680/2012 pronunţată de Curtea Constituţională.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin cererea nr…./13.09.2017, reclamanta L. R. M. A. a solicitat recalcularea dreptului de pensie prin valorificarea a 5 adeverinţe eliberate de fostul angajator SC M. SA M. N., respectiv: adeverinţa nr…, nr….., nr…., nr…. şi nr…., eliberate în data de 20.04.2016, precum şi aplicarea indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea 263/2010, iar ulterior, a solicitat transferul dosarului de pensie de la C. J. de P. C.-S. la C. J. de P. M..

Urmare a acestor demersuri, pârâta C. J. de P. M. a emis Decizia nr. …/01.02.2018, fără a valorifica înscrisurile din adeverinţele sus menţionate şi fără a aplica indicele de corecţie.

Împotriva acestei decizii, reclamanta a formulat şi depus la C. J. de P.  M. contestaţie, ce a fost soluţionată în cursul procesului.

Astfel, prin Hotărârea nr…../03.12.2018, C.  C. de C. din cadrul C. N. de P. P., în analiza întregului dosar administrativ de pensie al reclamantei, a admis în parte contestaţia, dispunând C. J. de P. M., revizuirea Deciziei nr…./01.02.2018, cu valorificarea sporului de izolare înscris în adeverinţa nr…./25.05.2005 şi a sporului de noapte aferent perioadei 01.11.1992-01.05.1998, în sumă lunară, conform adeverinţei nr…./10.05.2006, ambele eliberate de SC M. SA M. N..

De asemenea, a respins ca neîntemeiate obiecţiunile formulate în contestaţie cu privire la  cele 5 adeverinţe eliberate de acelaşi angajator SC M. SA M. N. şi la indicele de corecţie.

În esenţă, s-a reţinut că cele 5 adeverinţe nu pot fi luate în calcul întrucât sunt  sporuri ce nu pot fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea dreptului de pensie deoarece sunt excluse de la valorificare prin Anexa 15 din Normele de Aplicare a prevederilor Legii 263/2010, aprobate prin HG 257/2011.

Cu privire la indicele de corecţie, s-a reţinut că acesta conform art. 170 din Legea 263/2010, se aplică o singură dată, doar persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, iar în cazul reclamantei, dreptul la pensie s-a deschis anterior acestei date, respectiv  la 01.05.1999.

Nemulţumită de această hotărâre, reclamanta şi-a precizat acţiunea, solicitând anularea ei parţială ca netemeinică şi nelegală, sub aspectul nevalorificării celor 5 adeverinţe menţionate mai sus şi a indicelui de corecţie.

Analizând contestaţia reclamantei, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 165 alin. (2) din Legea 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit art. 127 alin (1) din Normele de aplicare a Legii 263/2010, aprobată prin HG 257/2011, sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea dreptului de pensie, potrivit art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în  Anexa 15.

Anexa nr. 15-Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:

-formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

-participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice;

-premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

-recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;

-diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;

-drepturile de autor;

-drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;

-al treisprezecelea salariu;

-formele de retribuire definite sub sintagma ,, plata cu ora”, acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactică de predare, seminare, lucrări practice, desfăşurate în afara obligaţiilor de muncă de la funcţia de bază, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai căror titulari lipseau temporar, precum şi pentru îndeplinirea unor activităţi didactice pentru care nu se justifică înfiinţarea unor posturi;

-formele de retribuire pentru ,,orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;

-sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumă practica psihopedagogică şi care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor;

-indemnizaţiile de muncă nenormată;

-compensaţiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 şi nr. 240/1982;

-alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

Ori, din adeverinţa nr…./20.04.2016  ( fila 6 dosar) rezultă că reclamanta a beneficiat de majorări ale retribuţiilor tarifare, în temeiul Decretului 46/1982, în perioada 16.02.1982-28.02.1989.

Potrivit Decretului 46/15 februarie 1982 cu privire la majorarea retribuţiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocaţiilor de stat pentru copii, a pensiilor şi alte drepturi care se acordă în raport de nivelul retribuţiilor sau pensiilor, emitentul acestui act normativ din acea epocă acordă, urmare a noilor preţuri de desfacere la produsele agroalimentare şi în raport cu nivelul retribuţiei, o compensaţie corespunzătoare, ce este însă, exceptată, conform Anexei 15, din HG 257/2011, de la valorificare, întrucât nu a făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, aspect ce rezultă şi din dispoziţiile art. 6  din Decret.

 Din cuprinsul adeverinţei nr…./20.04.2016 (fila 5 dosar) rezultă că reclamanta a beneficiat în temeiul contractului individual de muncă de suma de 4.181.155 lei la disponibilizare, în temeiul Ordonanţei nr. 22/ 19 august 1997, privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria minieră şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice.

Potrivit acestei ordonanţe, plata compensatorie de care beneficiază persoanele disponibilizate se acordă o singură dată, reprezintă o sumă neimpozabilă şi nu constituie sursă de venituri în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea 1/1991, republicată.

Prin urmare, în mod corect pârâta C. C. de C. a apreciat că aceasta nu intră în calculul pensiei.

De asemenea, cu privire la stimulentele (prime) înscrise în adeverinţa nr. …/20.04.2016 (fila 7 dosar), primele de vacanţă înscrise în adeverinţa nr…./20.04.2016 (fila 8 dosar), zilele libere plătite, înscrise în adeverinţa nr…/20.04.2016 (fila 9 dosar), instanţa constată că acestea au fost acordate în baza  Contractului colectiv de muncă, însă nu reprezintă sporuri cu caracter permanent şi sunt excluse, conform Anexei 15 de la valorificare întrucât nu au făcut parte din baza  de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anteriore datei de 1 aprilie 2001.

Referitor însă la acordarea indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea 263/2010, instanţa apreciază că în mod greşit acesta nu a fost acordat.

Astfel, instanţa reţine că, potrivit art. 170 alin. (1), pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.

 (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

Totodată constată însă că  în mod eronat s-a apreciat de către C. C. de C. că reclamanta nu poate beneficia de acesta întrucât  înscrierea iniţială la pensie a reclamantei a fost anterioară intrării în vigoare a legii 263/2010, conform Deciziei de pensie de invaliditate gradul II nr…./26.09.1999 a C. J. de P. C.-S..

În realitate, în noţiunea de înscriere iniţială la pensie la care se referă art. 170 din Legea 263/2010 nu poate fi inclusă pensia de invaliditate, deoarece, în caz contrar, s-ar ajunge la încălcarea principiului egalităţii prevăzut de art. 2 lit. d) din lege, întrucât elementul aleatoriu al pierderii capacităţii de muncă nu justifică un tratament diferit între persoanele pentru care legea prevede  aceleaşi condiţii de pensionare pentru limită de vârstă.

În consecinţă faţă de cele ce preced, găsind întemeiată în parte acţiunea precizată, cu privire la indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea 263/2010, instanţa o va admite ca atare, dispunând anularea deciziei emise de pârâta C. J. de P. M., nr. …./01.02.2018.

În continuare, va dispune anularea parţială a Hotărârii nr…./03.12.2018 emisă de pârâta C. C. de C., în ceea ce priveşte indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, menţinând restul dispoziţiilor din această hotărâre.

Va obliga pârâta C. J. de P.  să emită o nouă decizie de pensie în sensul celor de mai sus.

Văzând şi prevederile art. 453 alin.2 NCPC va obliga pârâtele să plătească reclamantei suma de 13,60 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.