Divorț

Hotărâre 699/2018 din 17.10.2018


SENTINȚĂ CIVILĂ NR.381

Şedinţa publică de la 08.06.2018

S-a luat în examinare acțiunea civilă pe  înaintată de petenta S.M. pe procedura necontencioasă, având ca obiect uzucapiune, radiere CF, intabulare CF.

Dezbaterea cauzei în fond și concluziile au avut loc în data de 30.05.2018, fiind consemnate în încheierea de ședință din acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a stabilit termen de pronunțare la data de 08.06.2018, dând următoarea hotărâre.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată:

Prin cererea formulată şi înregistrată la această instanţă sub nr.  la data de , petenta S. M. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună intabularea dreptului său de proprietate conform art. 28 alin. l din Decretul - Lege nr.115/1938 asupra imobilului teren înscris în CF …. și să se dispună modificarea cârtii funciare de mai sus în sensul radierii casei de locuit cu nr. vechi  demolată și radierea din CF a coproprietarilor tabulari de sub B 1 din cartea funciara de mai sus concomitent cu înscrierea dreptului de proprietate in favoarea petentei în cota de 1/1, cu titlu de uzucapiune.

În expunerea situaţiei de fapt, petenta a arătat că S. V. (unul dintre coproprietarii tabulari) a fost rudă cu soţul petentei S. I. (în prezent decedat), cu precizarea că, soţul a fost complet dezinteresat de dobândirea unor bunuri ale antecesorului său, motiv pentru care nu a acceptat succesiunea defunctului nici expres şi nici tacit, devenind astfel o persoană străină de moştenire.

La 1 an de la moartea coproprietarului S. V., petenta care nu este rudă şi nu are vocaţie succesorala la moştenirea defunctului, a decis să preia în nume propriu terenul, să-l posede şi să-l folosească ca proprietar. Posesia a început în anul 1976 şi a continuat până în prezent.

Se mai arată că pe fostul soţ nu l-au interesat niciodată proprietăţile şi mai ales activităţile agricole, el fiind angajat cu contract de muncă la CFR iar în ultimii ani de viaţă l-a îngrijit pe S.V. şi, într-un fel sau altul se consideră îndreptăţită să posede şi să dobândească acest teren.

Din anul 1976 a exercitat exclusiv posesia şi folosinţa asupra întregului teren, considerându-se, tot timpul, proprietar deplin.

Casa care figurează în Cf. a fost demolată cu foarte mulţi ani în urmă, conform adeverinţei emisă de primărie, anexată, aşa încât, a fost nevoită să solicite cu această ocazie radierea ei din Cf.

Actele de folosinţă exercitate de către petentă asupra parcelei s-au concretizat an de an în cultivarea legumelor, a porumbului şi a trifoiului.

Menţionează petenta că, parcela pe care o deţine în posesie şi folosinţă este delimitată de proprietăţile limitrofe prin garduri şi semne distinctive (răzoare), iar raporturile cu proprietarii vecini au fost de-a lungul timpului de bună - vecinătate, înţelegere şi respect, nu au existat niciodată probleme, discuţii, litigii sau alte asemenea, aceasta fiind recunoscută în zonă ca proprietar efectiv şi deplin al terenului iar la rândul său, a recunoscut şi a respectat dreptul de proprietate asupra parcelelor limitrofe.

Mai mult, petenta figurează în evidenţele Primăriei (registrul agricol şi registrul de rol) ca posesor a parcelei mai sus evidenţiate, în întregul ei, achitând în mod constant taxele şi impozitele locale. Din acest punct de vedere sunt elocvente înscrisurile emise de Primăria corn. Bethausen anexate la prezenta, din care rezultă elemente esenţiale ale posesiei sale.

Se mai precizează că, terenul nu a făcut parte din zona cooperativizată, nu a făcut obiectul legilor de retrocedare şi nu face parte din domeniul public sau privat al statului ori al U.A. T.

Posesia exercitată de către petentă din anul 1976 şi până în prezent a fost continuă, netulburată, publică, neechivocă şi sub nume de proprietar, întrunind toate cerinţele prevăzute de art. 1847 şi urm. din vechiul C.civ.

S-a apreciat că valoarea obiectului cererii este de … lei, valoare determinată prin raportare la Expertizele Camerei notarilor publici, calcul cuprins în minuta timbrării depusă la dosar.

În drept petentul și-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 28 şi 130 din Decretul - Lege nr. 115/1938, ale art. 1847 și urm. Cod civil și ale Legii nr. 7/1996 republicată.

În probaţiune a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, probei cu martori și a probei cu expertiza judiciară de specialitate.

Au fost anexate cererii: extras Cf de informare; dovada decesului proprietarilor tabulari; acte de stare civilă; certificat emis de Camera notarilor publici privind dezbaterea succesiunii; răspuns de la Direcţia Jud. a Arhivelor Statului privind dezbaterea succesiunii; certificat de rol fiscal; adeverinţe emise de primărie; minuta timbrării; delegaţie avocațială și alte înscrisuri.

Prin Încheierea din 15.02.2018, instanța a dispus în baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938 emiterea unei somaţii prin care cei interesaţi să fie invitaţi să facă opoziţie, în termen de o lună de la afişare, somaţie fiind afişată la uşa instanţei, la Primăria comunei , judeţul Timiş şi publicată într-un ziar de largă răspândire.

În cauză au fost încuviinţate şi s-au administrat proba cu înscrisuri, proba cu martorii  și  declaraţiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei (filele nr. 86, 87) și proba cu expertiza extrajudiciară în specialitatea topografie-cadastru (f.61-72).

Analizând acţiunea civilă de faţă, prin prisma motivelor invocate și a probelor administrate, instanţa reţine următoarele:

Din extrasul de carte funciară nr. , depus la fila 12 dosar, rezultă că asupra imobilului casă curte și grădină situat în , proprietari tabulari sunt numiții (cu o cotă de 2/4),  și  (ambii cu câte ¼).

Proprietarii tabulari sunt decedați, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la filele 13-22.

Astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor  și  (f.86-87), reclamanta folosește terenul ce face obiectul cauzei din anii 1975-1976, posesia acesteia fiind continuă, netulburată, publică și sub nume de proprietar. Pe teren nu se mai află nicio construcție.

Având în vedere Decizia nr. 86/10.12.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a stabilit că, în cazul prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege 115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispoziţiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938, instanţa va analiza îndeplinirea condiţiilor uzucapiunii reglementate de Decretul-lege 115/1938.

Potrivit art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938, cel care a posedat un bun nemişcător în condiţiile legii, timp de 20 de ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.

De asemenea, prin raportul de expertiză tehnică efectuat de domnul expert a fost identificat imobilul, s-au stabilit vecinătăţile, s-a constatat că imobilul se află în folosinţa petentei și că se impune radierea casei vechi, iar OCPI a emis procesul-verbal de recepţie nr.  prin care a admis lucrarea constatând că vecinătăţile sunt corect stabilite şi nu se identifică suprapuneri cu alte imobile recepţionate în baza de date.

Faţă de considerentele expuse anterior, instanţa va admite cererea formulată de reclamantă, va constata că pe terenul situat în intravilanul localității , înscris în  nu există nicio construcție, va dispune radierea construcției „casa cu nr. , jud. Timiș” menționată în cartea funciară, va constata că reclamanta  a dobândit prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra imobilului teren, situat în intravilanul localității Cutina, înscris în CF , nr. top , în suprafaţă de  mp și va dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamantei  cu titlu de uzucapiune asupra imobilului menționat în cotă de 1/1 părți, conform propunerii cuprinse în raportul de expertiză judiciară întocmit în cauză de către expert tehnic judiciar, ce face parte integrantă din prezenta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă formulată de către reclamanta S. M., domiciliat în comuna.., judeţul Timiş.

Constată că pe terenul situat în intravilanul localității nu există nicio construcție și dispune radierea construcției ”casa cu nr , jud. Timiș” menționată în cartea funciară.

Constată că reclamanta S.M. a dobândit prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra imobilului teren, situat în intravilanul localității…..

Dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al reclamantei S. M. cu titlu de uzucapiune asupra imobilului menționat în cotă de 1/1 părți, conform propunerii cuprinse în raportul de expertiză judiciară întocmit în cauză de către expert tehnic judiciar, ce face parte integrantă din prezenta.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, cerere ce se depune la Judecătoria Făget.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi 08.06.2018.