Uzucapiune

Sentinţă civilă 72 din 16.01.2019


Prin cererea formulată la data de 05.04.2018, şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr. ..../207/2018, de către reclamantul S.I., în contradictoriu cu pârâta  U.A.T. CARACAL PRIN PRIMAR, a solicitat instanței ca prin sentinţa ce o va pronunţa să constate că este proprietarul imobilului teren intravilan in suprafaţa de 1600 mp, aferent imobilului casă de locuit situată in Caracal, str. M. V., nr. ..., jud. Olt, dobândit prin uzucapiune prin joncţiunea posesiilor de catre acesta şi mama sa, autoarea S.C., decedata la data de 02.02.2017, al cărei unic moștenitor acceptant  este conform sentinței civile nr. 1498/30.10.2017.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că prin sentința civilă nr. 1498/30oct.2017, pronunțată de Judecătoria Caracal, în dosarul civil nr. ..../207/2017, a devenit proprietarul cotei de 5/8 din imobilului casă de locuit situată în Caracal, str. M. V., nr. ..., jud. Olt, construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 camere, o bucătărie, o sală şi 2 anexe din scândură, restul de 3/8 aparținându-i conform certificatului de moștenitor nr. 3121.

Precizează reclamantul că, împreună cu mama sa, autoarea S.C., au locuit în imobilul din str. M. V., nr. .... jud. Olt şi au folosit acest teren de peste 60 de ani.

Arăta reclamantul că, la data de 02.02.2017, mama sa a decedat, iar prin sentinţa civilă nr. 1498/2017, fraţii sai au renunțat la dreptul succesoral ce li se cuvenea de pe urma acesteia, iar reclamantul a primit în lot întreaga avere succesorală rămasă de pe urma autoarei, respectiv cota de 5/8 din imobilului casă de locuit situată în Caracal, str. M. V., nr. .... jud. Olt construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 4 camere, o bucătărie, o sală şi 2 anexe din scândură, restul de 3/8 aparținându-i conform CM. nr. 3121.

De peste 60 de ani si pana in prezent reclamantul a posedat continuu, neîntrerupt, netulburat, in mod public si sub nume de proprietar terenul individualizat mai sus, a achitat taxele si impozitele cuvenite pentru suprafața de teren de 1600 mp, iar conform Adresei nr. 9131/2018, acest teren nu a făcut obiectul legii 18/1991 şi nu face obiectul niciunui litigiu cu vecinii.

In drept, invoca disp. art. 1837,1846, 1847, 1860 VCC.

In dovedirea cererii, a solicitat probele cu înscrisuri, proba testimonială, proba cu expertiză de specialitate şi orice alte probe a căror necesitate va rezulta din dezbateri.

La dosar s-au depus următoarele înscrisuri: certificat de rol fiscal, s.c. nr. 1498/2017, adresa nr. 9131/2018, 11937/2018, copie CI,, împuternicire avocaţială,  chitanţa privind achitarea taxei judiciare de timbru, certificat de sarcini.

 La data de 21.05.2018,  pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caracal, prin reprezentanții săi legali a formulat întâmpinare, solicitand respingerea actiunii ca neîntemeiată .

In motivarea întâmpinării, s-a arătat că  prin acțiunea formulată, reclamantul a solicitat instanţei să constate faptul că este proprietarul imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1600 mp aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Caracal, str. M. V., nr...., jud. Olt, dobândit prin uzucapiune şi joncţiunea posesiilor între reclamant şi mama acestuia, autoarea S.C., decedată la data de 02.02.2017, al cărei unic moştenitor acceptant este reclamantul conform s.c. nr. 1498/30.10.2017 .

Având in vedere prevederile art. 1847 Vechiul Cod civil, pentru a putea interveni prescripţia achizitivă se cer întrunite cumulativ următoarele : o posesie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică si sub nume de proprietar:

1)Posesia trebuie să fie continuă. Continuitatea înseamnă o succesiune normală a actelor de stăpânire, la intervale de timp normale. în raport cu natura lucrului, aşa cum le-ar face orice bun proprietar.

2)Posesia trebuie să fie neîntreruptă. Neîntreruperea posesiei se leagă mai mult de uzucapiune, pentru că o posesie întreruptă duce de fapt. la întreruperea duratei uzucapiunii.

3)Posesia trebuie să fie netulburată. Aceasta înseamnă că ea nu trebuie să fie fondată pe acte de violenţă.

4)Posesia trebuie să fie publică, adică să fie exercitată pe faţă, dând posibilitatea tuturor să cunoască faptul posesiei şi în special persoanei în contra căreia ea se exercita.

Menţionează faptul că, pentru a atrage efectele prescripţiei achizitive, trebuie ca posesiunea unui imobil să fie de 30 de ani. acest termen nefiind îndeplinit de către reclamanţi. întrucât, aşa cum rezultă din verificările efectuate la nivelul compartimentului de specialitate, respectiv Impozite şi Taxe Locale, numitul S.I. figurează la nr. de rol nominal unic 40326809 cu suprafaţa de teren intravilan ( zona C ) declarată din anul 2017, iar conform adresei nr.11937/19.03.2018 emisă de Direcţia Economică din cadrul U.A.T.- municipiul Caracal, reclamantul figurează cu suprafaţa de 1470 mp ca fiind declaraţi din anul 1994, motiv pentru care nu s-a împlinit termenul cerut de legiuitor pentru prescripţia achizitivă.

Publicitatea este necesar să existe pe toată durata posesiei care este invocată în beneficiul uzucapiunii.

Conform art. 1852 Vechiul Cod Civil, clandestinitatea este viciul publicităţii posesiei şi presupune exercitarea posesiei pe ascuns faţă de adevăratul proprietar, astfel încât acesta nu o poate cunoaşte.

În  cuprinsul cererii de chemare în judecată, se menţionează faptul că, prin efectul joncţiunii posesiilor dintre reclamant şi autoarea S.C. - mama reclamantului s-a avut posesia şi folosinţa terenului din prezenta cauză.

Conform Certificatului de Moştenitor nr. 3121/1976, în urma autorului S.P.- tatăl reclamantului- au rămas ca bunuri imobile o casă de locuit şi terenul aferent, stabilite în condiţiile statutului CAP şi Legii nr.58/1974 având în vedere sistematizarea teritoriului localităţilor urbane şi rurale şi Legea nr.59/1974 privind fondul funciar. In urma autorului au rămas ca şi moştenitori aeceptanţi soţia S.C. şi fiul S.I., reclamanţi în prezenta cauză.

De asemenea, din Matricola Clădiri din anii 1977-1987, rezultă faptul că reclamanţii au avut posesia unui teren în suprafaţă de 3200 mp iniţial, iar ulterior figurează suprafaţa de 1600 mp, teren care a trecut în posesia CAP. astfel cum rezultă şi din menţiunile scrise în dreptul poziţiei din Matricolă. în anul 1988 reclamanţii figurează doar cu suprafaţa de 1600 mp teren. însă se afla tot sub incidenţa statutului CAP.

Astfel, de la data preluării în CAP imobilul s-a aflat în folosinţa CAP, nefiind restituit reclamanţilor. Prin urmare, chiar dacă s-ar reţine că reclamanţii au exercitat o posesie asupra imobilului după data preluării în CAP. adică începând cu anul 1983, astfel cum rezultă din Matricola Clădiri, arătăm instanţei că reclamanţii nu ar putea invoca decât o detenţie precară. întrucât terenul a fost preluat în folosinţă în mod abuziv de către stat, pe toată perioada, până în anul 1989, moment la care terenurile puteau fi restituite adevăraţilor proprietari la cerere.

Se constată, aşadar, faptul că reclamanţii nu au excercitat o posesie utilă pe toată perioada de 30 de ani prevăzută de lege, în sensul art. 1847 din Codul Civil, dat fiind faptul că dreptul de proprietate privată pentru terenul ce face obiectul litigiului a fost cooperativizat începând cu anul 1983, iar până în anul 1989 acest teren nu putea fi uzucapat, orice posesie asupra acestui teren fiind cu titlu de detenţie precară.

Aşadar, nu poate fi primită susţinerea reclamanţilor. în sensul că s-ar fi comportat de-a lungul timpului ca adevăraţi proprietari, pe întreaga suprafaţă de teren. în mod public, de la dobândire şi până în prezent. Prin urmare, nu se poate susţine faptul că posesia exercitata a fost una publica, ci dimpotriva a fost afectat de viciul clandestinităţii.

Se constată faptul ca posesia invocata este afectată de cel putin un viciu, nefiind utilă in temeiul art. 480 V. c.p.c.

În drept,  au fost invocate dispoziţiile art. 205-208.

La dosar au fost depuse următoarele înscrisuri: registrul agricol, matricola clădiri emise de Primăria Mun.Caracal.

În cauză a fost efectuat de catre expertul M.I., raportul de expertiza tehnica de specialitate pentru identificarea si masurarea suprafetei de teren din litigiu,  depus la dosar la data de 15.11.2018.

In cauză, nu s-au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză întocmit.

La  termenul din 18.10.2018, a fost audiat martorul M.I., a cărei declaraţie a fost consemnată şi ataşată la dosar -f.61.

Examinând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Reclamantul  S.I., în contradictoriu cu pârâta  U.A.T. CARACAL PRIN PRIMAR, a solicitat instanței ca prin sentința ce o va pronunţa să constate că este proprietarul imobilului teren intravilan in suprafaţa de 1600 mp aferent imobilului casă de locuit situată in Caracal, str. M. V., nr. ..., jud. Olt, dobândit prin uzucapiune prin joncţiunea posesiilor de catre acesta şi mama sa, autoarea S.C., decedata la data de 02.02.2017, al cărei unic moștenitor acceptant  este conform sentintei civile nr. 1498/30.10.2017.

Potrivit disp.art.35 c.p.c, cel ce are interes poate să ceară constatarea existenţei sau inexistenței unui drept.

Uzucapiunea sau prescripţia achizitivă, este modul de dobândire a dreptului de proprietate, sau a altor drepturi reale, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, prin posedarea prelungită a unui bun imobil in termenul şi in condițiile prevăzute de lege, acesta fiind un mod originar de dobândire a dreptului de proprietate.

In speţă fiind invocată uzucapiunea de peste 30 de ani, aşa cum este reglementată de art.1847 Cod civil, trebuie îndeplinite două condiții : respectiv posesia să fie utilă, adică să nu fie afectată de nici unul din viciile posesiei, și  posesia să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani.

Analizând depoziția martorului audiat in cauză, rezultă fără putinţă de tăgadă că aceste condiții sunt îndeplinite, în sensul că posesia a fost exercitată neîntrerupt, mai mult de 30 de ani, aceasta nefiind  afectată de vicii, şi a fost exercitată paşnic, public şi sub nume de proprietar de către reclamant.

Uzucapiunea de 30 de ani este recunoscută de art.1890 Cod Civil în favoarea posesorului bunului care poate, prescrie prin 30 de ani fără să fie obligat a produce vreun titlu şi fără să i se poate opune reaua-credință.

Pentru a opera dobândirea proprietăți prin uzucapiune, conform art. 645 şi art. 1837 Cod Civil , trebuie îndeplinite condițiile rezultând din art.1846-1847 din același cod, şi anume exercitarea unei posesii utile.

Posesia este utilă dacă este neîntreruptă, netulburată, publică şi exercitată sub nume de proprietar.

Apreciază instanța că, acțiunea formulată de reclamant este neîntemeiată, în cauză fiind neîndeplinite cerințele prev.de art.1847 C.civil, potrivit cărora se poate dobândi proprietatea unui bun imobil prin simpla exercitare a unei posesii utile timp de 30 de ani, fie ea chiar şi de rea credință şi fără ca persoana care posedă să fie ținută a produce vreun titlu (art.1890 C.civil).

Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta faptul ca, reclamantul S.I., figurează  cu suprafața de teren intravilan de 1470 m.p. din anul 2017, iar conform adresei nr. 11937 din 19.03.2018, emisa de DIRECTIA ECONOMICA DIN CADRUL UAT- Municipiul Caracal, aceștia sunt declarați din anul 1994, motiv pentru care nu s-a îndeplinit termenul cerut de legiuitor pentru prescripția achizitiva.

Apărarea reclamantului S.I., in sensul ca prin efectul joncțiunii posesiilor dintre reclamant si autoarea S.C.- mama acestuia, nu poate fi reținuta in prezenta cauza din următoarele considerente:

Din copia după matricola clădiri din anul 1977- 1987( fila 68) rezulta faptul ca, autoarea reclamantului a avut posesia unui teren in suprafața de 3200 m.p. inițial , iar ulterior in anul 1988, reclamanții figurează doar cu suprafața de 1600 m.p. , teren care a fost trecut însă in posesia CAP-ului.

 Astfel instanța apreciază ca de la preluarea in CAP a suprafeței de 1600m.p. pana in anul 1989 imobilul nu sa aflat in posesia reclamanților, aceștia nu l-au avut in folosința, nu au exercitat o posesie utila .

Se constata, așadar ca reclamanții nu au exercitat o posesie utila si continua sub nume de proprietar pe toata perioada de 30 de ani prevăzută delege, in sensul art. 1847 din Vechiul Cod civila, dat fiind faptul ca dreptul de proprietate privata pentru terenul ce face obiectul prezentului litigiu a fost cooperativizat începând cu anul 1983, iar pana in anul 1989, acesta teren nu putea fi uzucapat.

Toate aceste aspecte rezulta din înscrisurile depuse de către parata la dosarul cauzei, astfel ca, nefiind împlinit termenul de 30 de ani prevăzute de art. 1847 si urm. din Vechiul cod civil, instanța urmează sa respingă acțiunea formulata de reclamantul S.I..

Postat 01.02.2019