Uzucapiune

Sentinţă civilă 2446 din 26.11.2014


Pe rol soluţionarea cauzei civile privind pe reclamant SV, în contradictoriu cu pârât KE, având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal, lipsă părţile.

Procedura completă.

Dezbaterile pe fond asupra cauzei au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 12.11.2014, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, pronunţarea asupra cauzei fiind amânată pentru data de 19.11.2014 şi ulterior pentru astăzi, 26.11.2014, când,

  I N S T A N Ţ A ,

Deliberând constată:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeş sub nr. 595/208/2014 din 21.02.2014, reclamantul SV, a chemat în judecată pârâtaKE, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună dobândirea unui drept de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat în ST, înscris în CF nr. 2246, fără nr. top, constând în pădure în suprafaţă de 11510 mp, precum și dispunerea intabularea dreptului astfel dobândit în Cartea Funciară.

În  motivarea acţiunii  se arată că proprietarul tabular al imobilului asupra căsuia reclamantul exercită o posesie de mai bine de 50 de ani, și/a înscris dreptul în CF în anul 1913 și este unchiul tatălui reclamantului pe nume SI, care a decedat în anul 1938, iar moștenitoarea acestuia este pârâta KE.

De asemenea, reclamantul arată că între bunicul reclamantului și SI, aceștia fiind frați, a avut loc un schimb de terenuri în anul 1930, astfel că acest teren a fost folosit de bunicul reclamantului, SW, exercitând asupra terenului o posesie utilă, publică, neîntreruptă, continuă și sub nume de proprietar, de către bunicul său, apoi de tatăl său și ulterior de către acesta, sens în care a cules recolta.

În drept reclamantul a invocat dispoziţiile art. 28Decretului Lege 115/1938, art. 1846-1862 Cod civil.

Deşi pârâta a fost legal citată, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă.

La dosar au fost administrate probe cu înscrisuri, a fost audiat martorul TR şi au fost respectate prevederile prevăzute de art. 1051 al. 1 Cod pr. Civilă, privind afișarea somației pentru opozabilitate.

Din analiza probelor de la dosar, instanţa reţine în fapt următoarele:

Imobilul evidenţiat în CF 2246 ST, fără nr. top% Pădure de 11510 mp, figurează cu proprietar SI 1/1 parte, drept intabulat în CF sub nr. 307/1913.

Acest imobil a fost identificat de ing. BI potrivit raportului de expertiză tehnică extrajudiciară de la fila 14 dosar şi nu face parte din domeniul public al comunei, conform adeverinţei de la fila 11 dosar.

Proprietarul tabular a decedat la 02.02.1938 (dovadă înscrisul de la fila 10 dosar) şi acesta are ca fiu pe SW, decedat la 14.04.1989, cu succesor KE – pârâta din  prezenta cauză, sens în care s-a emis certificatul de moştenitor 363/31.10.2005 de notar public DF din R, judeţul CS.

Reclamantul a susţinut că imobilul ar fi fost primit de bunicul său SL, în anul 1930 de la fratele său SI, cu titlu schimb de terenuri şi de atunci a început posesia antecesorilor săi, aspect nedovedit în cauză.

Acesta a mai susţinut că începând cu anul 1952 terenul a fost folosit de tatăl său SW până în 1966 când reclamantul a devenit major şi a început el să folosească imobilul.

La dosar însă nu există acte de stare civilă care să dovedească că SW este tatăl reclamantului, dimpotrivă din certificatul 526/30.10.2013 emis de Camera Notarilor Publici Timişoara – Sediu Secundar Reşiţa (fila 12) reiese că această persoană are ca moştenitor pe KE, pârâta din prezenta cauză (succesiune dezbătură în anul 2005).

Mai mult, chiar dacă martorul audiat afirmă că din anul 1965 imobilul din litigiu ar fi fost folosit de antecesorii reclamantului şi ulterior de acesta, instanţa constată că pentru terenul cu vegetaţie forestieră la dosar nu există dovada achitării impozitelor şi taxelor aferente de către aceştia.

Singurul înscris depus în acest sens este chitanţa 570/06.03.2014 de la fila 35 dosar care figurează pe numele SE şi din cuprinsul căreia nu reiese că suma de 11 lei achitată cu titlu impozit priveşte tocmai terenul din prezenta cauză.

Având în vedere întregul material probator administrat în cauză, instanţa apreciază că nu au fost îndeplinite cerinţele prev. de art. 28 Decret-Lege 115/1938 şi art. 1846 şi urm. Cod civil vechi, motiv pentru care va respinge acţiunea reclamantului cu obiect dobândire drept de proprietate prin uzucapiune.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge cererea cu obiect dobândire drept de proprietate prin uzucapiune, formulată de reclamant SV, domiciliat în com. BN, sat G, județul CS și cu domiciliul procedural ales la Cabinet avocat DLM din T, str. PC, nr. ..ap. , județul T.

Cu apel în 30 zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Caransebeș.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.11.2014.

PREŞEDINTE,GREFIER