Uzucapiune

Sentinţă civilă 10583 din 02.06.2011


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei, reclamanţii M.P. şi M.E. au solicitat în contradictoriu cu Consiliul Local Iaşi şi B.M. a se constata că sunt proprietarii terenului în suprafaţă de 700 mp. situat în Iaşi şi a casei şi anexelor gospodăreşti, amplasate pe acesta.

Au precizat în motivare că la data de 25.06.1970, au cumpărat de la B.M. şi B.A., printr-un înscris sub semnătură privată, 700 mp. teren situat în Iaşi, dată la care s-a predat preţul şi s-a intrat în posesia terenului, în anul 1970 edificând construcţiile menţionate.

Ulterior, reclamanţii au depus precizări în sensul că au înţeles să-şi restrângă obiectul acţiunii la imobilul casă de locuit, faţă de s.c. 7064/2007, prin care s-a perfectat vânzarea-cumpărarea terenului.

În drept au fost invocate disp. art. 1890 C. civ. şi art. 111 C. pr. civ.

Prin hotărârea pronunţată, instanţa a respins acţiunea.

S-a reţinut că reclamanţii au edificat construcţiile care formează obiectul litigiului pe o suprafaţă de teren cu privire la care au încheiat o convenţie de vânzare-cumpărare cu autorii pârâţilor în anul 1970, vânzare perfectată prin s.c. 7064/11.06.2007 de către Judecătoria Iaşi.

Faptul edificării construcţiilor de către reclamanţi, pe respectivul teren, este recunoscut de către aceştia chiar prin cererea de chemare în judecată.

Prin urmare, având că nici pârâţii şi nici autorii lor nu au avut niciodată un drept de proprietate asupra construcţiilor, nu se poate reţine că ar fi avut comportamentul unor proprietari nediligenţi, pentru a fi incidente condiţiile de existenţă ale uzucapiunii.