Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 998 din 04.07.2018


Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă la data de 07.03.2018, contestatorul HG, în contradictoriu cu intimata P SARL, a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, instanţa să dispună anularea actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 121/2018 al BEJ  , precum şi anularea titlului executoriu reprezentat de Cerere – Contract de emitere a unui card de credit ERS SA din data de 16.11.2005, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, contestatorul a arătat că la data de 23.02.2018 a primit somaţia din partea BEJ pentru a achita în termen de o zi suma de 8.664,37 lei creditorului P SARL, fiind informat şi de faptul că i s-a înfiinţat poprire asupra cotei de 1/3 din venitul net lunar realizat de contestator la RNPR R RA – DS CS, OS CS.

Contestatorul mai arată că suma contractată prin cardul de credit a achitat-o în întregime în perioada 2005-2009 cu dobânzi, în anul 2009 achitând ultima rată din acest contract, în opinia sa fiind prescris din anul 2012 acest contract de emitere card.

În drept a invocat dispoziţiile art. 705, art. 711-719 Cod procedură civilă.

În probatoriu a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost timbrată cu suma de 538,22 lei taxă judiciară de timbru.

Intimata, citată cu un exemplar al acţiunii şi înscrisurile aferente, a depus întâmpinare la dosar – filele 79-96 dosar, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nelegală şi neîntemeiată, invocând următoarele excepţii: netimbrarea acţiunii, tardivitatea formulării contestaţiei la executare şi inadmisibilitatea cererii.

În apărare, intimata arată că acest contract de credit a fost încheiat între contestator şi ERB RS IFN SA, care ulterior a încheiat un contract de cesiune cu P SARL, fiind preluată şi creanţa contestatorului.

Se susţine de către intimată că ultima plată făcută de contestator a fost la data de 16.07.2015, astfel că nu s-a împlinit termenul de 3 ani al prescripției extinctive, aşa cum a motivat contestatorul în cererea sa.

Contestatorul a depus la dosar răspuns la întâmpinare – filele 103-106 – prin care a solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, anularea formelor de executare în dosarul de executare nr. 121/2018 al BEJ  , anularea sumei de plată în cuantum de 8.664,37 lei, reprezentând debit şi cheltuieli de executare cu TVA inclus, ca fiind nedatorată şi nejustificată, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, având în vedere Deciziile 9/2016 şi 18/2018 ale ÎCCJ, unde este prevăzut  că „reprezentarea convențională a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă”, solicitând şi respingerea excepţiilor invocate de intimată prin întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 08.05.2018, contestatorul a înțeles să renunţe la cererea de suspendare a executării silite.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Potrivit art. 248 Cod procedură civilă instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Toate cele trei excepţii invocate în cauză sunt neîntemeiate. Excepţia netimbrării este neîntemeiată câtă vreme partea a depus taxa judiciară de timbru stabilită de instanţă în sarcina sa la suma de 538,22 lei, dovadă fiind recipisa de la fila 19 dosar, în timp ce excepţia inadmisibilităţii invocării prescripţiei dreptului la acţiune este, de asemenea, neîntemeiată, câtă vreme aceasta este reglementată de lege, respectiv art. 706 şi urm. Cod procedură civilă.

Şi excepţia tardivităţii formulată de parte în termeni generici este neîntemeiată câtă vreme somaţia a fost comunicată contestatorului la data de 27.02.2018 (fila 30 dosar) în timp ce contestaţia la executare a fost înregistrată la instanţă la data de 07.03.2017, cu respectarea termenului prevăzut de art. 715 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că la data de 15 februarie 2018, prin Încheierea civilă nr. 295/2018 în dosar nr. 471/208/2018, s-a dispus încuviinţarea executării silite în dosarul execuţional nr. 121/2018 împotriva debitorului HG la cererea creditorului P SARL în baza contractului de credit din data de 16.11.2005.

Din cuprinsul contractului de credit ce a stat la baza încheierii de încuviinţare a executării silite (fila 47 dosar) instanţa reţine că obiectul contractului a fost reprezentat de acordarea unui împrumut în sumă de 1.316,80 lei, pentru o perioadă de 36 rate, rambursabilă lunar potrivit art. 10 din contract.

Ori, un astfel de termen, început a curge la finele anului 2005-începutul anului 2006 s-a împlinit la începutul anului 2009, moment din care a început să curgă termenul de prescripţie pentru dreptul de a obţine executarea silită, de trei ani potrivit art. 706 Cod procedură civilă, termen de asemenea împlinit la data depunerii de către P a cererii de executare silită, la data de 06.02.2018 (fila 44 dosar).

Faţă de cele de mai sus, raportat şi la faptul că partea adversă nu a reuşit să facă cu înscrisuri proba plăţilor ulterioare, astfel cum a susţinut în întâmpinare, instanţa va reţine ca fiind întemeiată cererea de chemare în judecată având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatorul HG în contradictoriu cu intimata P SaRL şi, în consecinţă:

Va dispune anularea tuturor actelor şi formelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. 121/2018 al Biroului Executorului Judecătoresc , emise la cererea creditoarei P SaRL. 

În baza art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă va dispune obligarea intimatei la plata către contestator a sumei de 538,22 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru şi 60 lei cheltuieli cu copierea dosarului execuţional.