Obligatia de a face

Hotărâre 1156/2018 din 03.07.2018


Ședința publică de la 03 Iulie 2018

Completul compus din:

P_________ D_____ I oan H_____

Grefier I____ S____

 

 

Pe rol se află judecarea cauzei c ivil e formulată de reclamant a _______________________________ cu pârât ul C______ F_____ , având ca obiect obligație de a face / pretenții .

La apelul nominal , făcut în ședința publică , se prezintă avocat Chitescu R_____, în reprezentarea reclamantei, lipsește pârâtul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosar cauzei s-a depus la dosar o cerere de renunțare la judecată din partea reclamantei.

Fiind primul termen de judecată, instanța, din oficiu, verifică competența generală, conform art. 1-3 din Legea 304/2004, materială, conform art. 94 aliniat 1 punctul 4 din Noul cod de procedură civilă, și teritorială, în baza art. 107 C__. , apreciind că Judecătoria D___ este competentă în soluționarea prezentei  cauze.

I nstanța pune în discuție cererea de renunțare depusă la dosar.

Reprezentanta reclamantei solicită a se lua act de cererea de renunțare.

Având în vedere cererea de renunțare formulată de reclamantă, instanța reține cauza în pronunțare.

 

INSTANȚA

 

 

D eliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei D___ sub nr. XXXXXXX din 07 mai 2018, reclamanta _________________________, în contradictoriu cu pârâtul C______ F_____ , ca instanța,  după administrarea probatoriului, să dispună obligarea pârâtului a se prezenta - în vederea respectării obligațiilor fiscale existente, raportat la contractul de vânzare - cumpărare nr.564/30.06.1997 - la sediul Primăriei B_____, serviciul de taxe și impozite, în vederea înregistrării în evidențele fiscale a imobilului achiziționat de acesta, evidențiat în CF nr. xxxxxx, situat în localitatea Ofsenița; obligarea acestuia la plata sumei de 3168 lei, reprezentând lipsa de folosința a grădinii în suprafața de 4381 m2 (imobil evidențiat în CF nr. xxxxxx), cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată .

Î n fapt, susține că prin contractul de vânzare - cumpărare nr. 564/30.06.1997 p â r â tul a dobândit imobilul situat în localitatea Ofsenita, evidențiat în CF nr. xxxxxx, nr. topo 38*.

Anterior încheierii contractului de vânzare - cumpărare preciz ează c ă î ntre părți a fost încheiat contractul de închiriere nr. 451/31.07.1996 asupra imobilului situat în localitatea Ofseni ț a.

Preciz ează că din momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare, p â r â tul avea obligația de a se înregistra în e vidențele fiscale în vederea plă ții impozitului pe construcția dobândit ă și în cazul în care ș i-ar fi manifestat disponibilitatea a încheia contract de închiriere pe gradina aferent ă clădirii și a achita taxa de închiriere.

Din momentul achiziționării construcției p â r â tul nu a plătit impozitul aferent clădirii și nu și-a manifestat disponibilitatea de închiriere a grădinii, pe care, îns ă , o folosește.

Din luna decembrie 2017  a început un schimb de adrese cu p â r â tul prin care i s-a solicitat a se prezenta pentru a reglementa situația juridic ă a imobilului, a confrunta înscrisurile deținute de ambele părți și a-și manifesta disponibilitatea de a închiria gr ă dina.

Apreci ază c ă este inacceptabil ca p â r â tul nu îș i respect ă obligațiile legale de a ach ita impozitul și taxa pentru gră din ă , tax ă chirie.

De asemenea, se caută pretexte și încercări de a se sustrage obligațiilor fiscale pe care acesta le are, adresele expediate prin care a fost invitat la sediul primăriei pentru soluționare amiabil ă nu pot continua la nesfârșit , iar tergiversările nu mai pot fi tolerate.

Mai mult , suma de 3 . 168 lei reprezentând lipsa de folosința pe ultimii 3 ani la un cost de 0,02 lei/ metru 2/ luna (pentru suprafața de 4381 m2), 88 lei/lunar an ual suma de ridică la suma de 1 . 056 lei , iar pe ultimii 3 ani cuantumul chiriei este de 3168 lei.

Î nveder ează c ă suma de 0,02 lei/m2/luna este stabilit ă î n conformitate cu prevederile  hotărâri i Consiliului J udețean T____ , î nsușite de Consiliul Local B_____.

Mai mult, preciz ează c ă acest imobil a fost dobândit înainte de căsătoria p â r â tului motiv pentru care prezenta cerere a fost formulat ă în contradictoriu cu acesta, nu ș i cu soția acestuia.

Aceste probleme tind s ă ia amploare , iar încercările de soluționare amiabil ă sunt inutile deoarece schimbul de adrese nu a reușit a rezolva acest diferend.

Confo r m dispozițiilor Codului Fiscal orice contribuabil este obligat a depune cerere și a se înregistra cu imobilele pe care le deține în vederea pl ă ții impozitului iar, în ceea ce privește gr ă dina aferent ă , a depune cerere dac ă se dorește închirierea acesteia.

Articolul 461 Codul Fiscal prevede obligativitatea de înregist r are a clădirilor, construcț i ilor astfel:,, (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Declararea clădirilor în vederea impunerii ș i înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.

în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal , anterior anului în care se înstrăinează, mai mult se precizează c ă „declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru ș i publicitate imobiliară ” .

Preciz ează c ă s-a încercat soluționarea amiabil ă a acestei probleme îns ă fă r ă succes , sens în care , la fiecare adresa formulata, p â r â tul a preferat a răspunde - invocând diferite pretexte - tergiversând soluționarea acestei probleme.

Articolul 1077 Vechiul Cod Civil prevede ca „ nefiind îndeplinit ă obligația de a face, creditorul poate asemenea s ă fie autorizat a o aduce el la î ndeplinire, cu cheltuiala debitorului ” .

De asemenea, mențion ează c ă v a aștepta poziția p â r â tului faț ă de prezenta cerere , iar în funcție de aceasta,  își va rezerva dreptul de a-și preciza cererea.

În drept, invocă art.194 C.pr.civilă, art. 6 noul Cod Civil, art. 461 Cod Fiscal,art. 1077 Vechiul Cod Civil

În probațiune, solicită a se încuviința proba cu  înscrisuri, interogatoriu, testimonii și orice alt mijloc de probă a căruia administrare rezultă din dezbateri.

 

La cerere au fost atașate: copia contractului de vânzare – cumpărare; proces – verbal  încheiat la data de 13 sept.2004;  copie contract  închiriere, fișă de calcul pentru stabilirea chiriei lunare a locuinței; copia fișei suprafeței locative închiriate; extras CF vechi 447 Ofsenița; răspuns formulat de __________________________.7485/13.12.2017, nr. 1372/19.03.2018 emise de Primăria _________________________ și delegație avocațială (fil. 4-16 ).

Procedând la soluționarea cauzei părțile au fost legal citate.

Prin serviciul registratură, la data de 6 iunie 2018, s-a depus la dosar din partea reclamantei o cerere de renunțare, prin care, în conformitate cu dispozițiile art. 406 alin. 1 C.p.c., renunță la  judecata cererii ce face obiectul prezentului dosar.

D____ urmare, reținând că în cauză sunt îndeplinite cerințele art. 406 C .pr.civ., instanța urmează astfel să ia act de renunțarea reclamant e i ___________________ judecarea cererii formulate în contradictoriu cu pârâ tul C______ F_____.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

În temeiul art. 406 C .pr.civ. ia act de renunțarea reclamant e i C omuna B_____ la judecarea cererii formulate în contradictoriu cu pârâ tul C______ F_____ , domicilia t în c_____ Jamu M___, _____________________, jud. T____, având ca obiect obligație de a face.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 03 .0 7 .201 8 .