Fond funciar

Hotărâre 1837/2018 din 07.11.2018


Ședința publică de la 07 Noiembrie 2018

Completul compus din:

P_________ A__ na P_________ M____

Grefier I____ S____

 

Pe rol se află  judecarea cauzei civile formulată de reclamantul B______ P____, în contradictoriu cu pârâtele C______ L_____ DE F___ F______ MORAVIȚA, PRIN PRIMAR, și C______ JUDEȚEANĂ P_____ S_________ D________ DE P__________ ASUPRA TERENURILOR T____, având ca obiect f___ f______.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă avocat O______ S_____, în reprezentarea reclamantului, lipsesc reclamantul și pârâtele.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că, prin serviciul registratură, ___________________________ copia dosarului administrativ privind pe reclamant.

Nemaifiind alte probe de administrat în cauză,  instanța declară terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul pe f___.

Reprezentantul reclamantului solicită admiterea acțiunii așa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

 

I N S T A N Ț A

 

Deliberând asupra cauzei civile de față,  constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei D___ sub nr.XXXXXXXX/05.07.2018, reclamantul B______ P____ a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele C______ l_____ de F___ F______ Moravița și C______ Județeană p_____ S_________ D________ de P__________ asupra Terenurilor T____, ca instanța, pe baza p robelor administrate să dispună obligarea Comisiei Locale de F___ F______ Moravița la întocmirea întregii documentații aferente prevăzute de art. 36 alin. 1 din HG nr. 890/2005 și înaintării sale către C______ Județeană p_____ S_________ D________ de P__________ asupra Terenurilor T____ , în vederea eliberării titlului de p__________ p_____ suprafața de 1,17 ha teren arabil _______________ pe numele s ău (Anexa 12 poziția 144 din Hotăr â rea Comisiei Județene de F___ F______ T____ nr. 25/1991); obligarea Comisiei Județene p_____ S_________ D________ de P__________ asupra Terenurilor T____ la a emite și elibera pe numele s ău titlu de p__________ p_____ suprafața d e 1,17 ha teren arabil î n _______________, cu titlu de drept constituire drept de p__________.

De asemenea, solicită a se pune în vedere Comisiei Locale de F___ F______ Moravița reprezentată legal prin Primarul Comunei Moravița să depună, în copie, dosarul administrativ ce a stat la baza constituirii d________ de p__________ p_____ suprafața de 1,17 ha teren arabil _______________ pe numele său.

Solicită cheltuieli de judecată în caz de opoziție.

În fapt, susține că prin Hotărârea Comisiei Județene de F___ F______ T____ nr. 25/1991 , ( Anexa 12 poziția 1) a fost validat cu suprafața de 1,17 ha teren arabil atribuit cu titlu de drept constituire drept de p__________.

Deși prin procesul verbal F.N. din data de 11.12.2015  a fost pus în posesie în _________________/1  în extravilanul UAT Moravița, până în prezent nu a fost eliberat titlul de p__________, fiind astfel în imposibilitate de a se bucura de un drept legal recunoscut; totodată, conduita culpabilă a pârâților îl pune în imposibilitate de a-și înscrie dreptul în Cartea Funciară fiind împiedicat a-și exercita prerogativele d________ de p__________.

Potrivit art. 27 alin. 1 din Legea nr. 18/1991: „Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de p__________ celor îndreptățiți nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare p_____ măsurători, s_________ vecinătăților pe temeiul schiței, amplasamentului stabilit și întocmirea documentelor constatatoare prealabile” iar potrivit art 33 alin. 1 din HG nr. 890 din 4 august 2005 p_____ aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de p__________, precum și punerea în posesie a proprietarilor: “Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărților și planurilor de situație la zi din cadrul actualei unități administrativ-teritoriale.”

Conform art. 34 alin. 1, 4 și 8 din HG nr. 890/2005: „ Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptățite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general. În situația în care volumul lucrărilor depășește posibilitățile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general ai agenților economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafețele stabilite pe baza hotărârii comisiei județene, până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive si irevocabile. După pronunțarea hotărârii judecătorești, punerea în posesie se va face ținându-se seama de dispozițiile acesteia. Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19, și prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schița terenului. Marcarea parcelelor se face prin țăruși sau borne care se asigură de fiecare proprietar. ”

Potrivit art. 36 alin. 1 din actul normativ mai sus amintit: „Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, c______ județeană emite titlurile de p__________ conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentațiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reține și se depozitează la arhiva oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de p__________ se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administrației și Internelor și se vor difuza comisiilor județene în funcție de necesități. Titlul de p__________ p_____ cetățenii în viață se emite persoanelor îndreptățite (soț, soție), iar p_____ moștenitori se emite un singur titlu de p__________ p_____ terenurile ce au aparținut autorului lor, în care se nominalizează toți solicitanții îndreptățiți, urmând ca p_____ ieșirea din indiviziune, ulterior, aceștia să pro cedeze potrivit d________ comun.”

În drept , își întemeiază acțiunea pe prevederile Legii fondului f______ nr. 18/1991, HG nr. 890 din 4 august 2005 p_____ aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de p__________, precum și punerea în posesie a proprietarilor.

În probațiune , înțelege a se folosi de proba cu înscrisuri, expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie cadastru.

La cerere au fost atașate înscrisuri, respectiv copia adeverinței nr. 92/1991 emis de C______  l_____ de f___ f______ Moravița, copia Procesului verbal încheiat la data de 11.12.2015; schiță punere în posesie, plan parcelar, copie C.I., chitanță privind plata taxei de timbru și împuternicire avocațială (fil. 4-9).

C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor T____ a formulat întâmpinare prin care, r aportat la petitul acțiunii, învederează instanței de judecată dispozițiile art. 5 fit i din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din 4 august 2005 actualizată, potrivit căreia: „Comisiile comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții principale: pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite sa primească terenul, completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către c______ județeană a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de p__________, potrivit competențelor ce le revin.”

Art. 36 alin. 1 din același act normativ enunță: „Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, c______ județeană emite titlurile de p__________ conform modelului prezentat în anexa nr, 20."

Mai mult, conform dispozițiilor art. 12 alin. 3 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile p_____ finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România: "Atribuirea terenurilor de către c______ l_____ se face în ordinea de înregistrare a cererilor Inițiale de restituire, cu respectarea strictă a ordinii categoriilor de teren prevăzute la alin. (1). Fostul proprietar sau moștenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de f___ f______ sau din Izlazul comunal, propus în vederea restituirii."

Având în vedere prevederile Legii nr. 165/2013, C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor T____ a emis o adresă în atenția comisiilor locale de f___ f______ prin care a învederat faptul că în ședința Comisiei județene de f___ f______ din data de 02.03.2017 a fost analizată solicitarea comisiilor locale de f___ f______ privind emiterea titlurilor de p__________ p_____ persoanele al căror drept de p__________ a fost constituit în condițiile art. 19, alin (l)-(2) și art. 21 din Legea nr. 18/1991, cu modificările ulterioare sau altor legi speciale.

Astfel, C______ Județeană de f___ f______ a decis că emiterea titlurilor de p__________ pe seama persoanelor ai căror drept de p__________ a fost constituit, din terenurile neatribuite rămase la dispoziția comisiei locale, în temeiul legilor funciare sau a altor legi speciale, se va face în situația în care s-a finalizat reconstituirea d________ de p__________ în natură pe seama tuturor persoanelor îndreptățite la nivelul județului.

În concluzie, arată că nu se opune admiterii în parte a demersului judiciar, atribuirea terenului urmând a fi realizată din rezerva comisiei locale de f___ f______, după finalizarea reconstituirii d________ de p__________ pe seama tuturor persoanelor îndreptățite.

De asemenea, adresează instanței de judecată rugăminte de a dispune, în temeiul art. 454 Cod procedură civilă, exonerarea de la suportarea cheltuielilor de judecată.

Potrivit prevederilor art. 411 alin. 1 pct . 2 Cod procedură civilă, cere judecarea în lipsă.

La solicitarea instanței, C______ l_____ de f___ f______ Moravița a comunicat copia dosarului administrativ care a stat la baza procesului verbal de punere în posesie privind pe reclamant (fil. 41-47).

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Instanța constată că la data de 4.08.1994 C______ Județeană de F___ f______ T____  a validat propunerea Comisiei Locale de F___ F______ Moravița și a dispus constituirea d________ de p__________ pe numele reclamantului asupra suprafeței de 1,17 ha.

La data de 22.11.2015 s-a emis procesul-verbal de punere în posesie a reclamantului p_____ suprafața de 1,7 ha în _________________ raza localității Moravița ( fila 41) .

C______ Județeană de F___ F______ T____ , însă , la data de 02.03.2017 a decis , astfel cum susține în întâmpinare, că emiterea titlurilor de p__________ pe seama persoanelor al căror drept de p__________ a fost constituit, din terenurile neatribuite , rămase la dispoziția comisiilor loc ale , se va face în situația în care s-a finalizat reconstituirea d________ de p__________ în natură pe seama tuturor persoanelor îndreptățite la nivelul județului.

Instanța constată că potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) din Constituția Românei și art. 6 paragraf (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul să-i fie soluționată cererea într-un termen rezonabil, cu precizarea că în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, s-a stabilit că în calculul termenului ____________________________ administrative prealabile sesizării instanței judecătorești, în cazul în care legea impune o astfel de procedură prealabilă sesizării instanței (a se vedea, spre exemplu, în acest sens Hotărârea Curții pronunțată în cauza J.B.contraFrantei,paragr.19).

Conform art. 21 alin. 4 din Constituția Românei, Jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative.

În privința procedurilor administrative însă, nu există o astfel de prevedere, motiv p_____ care în cazul în care printr-o lege specială se instituie o procedură administrativă prealabilă sesizării instanței aceasta trebuie parcursă dar cu precizarea că durata procedurii administrative trebuie să fie scurtă și trebuie finalizată cu un răspuns pozitiv sau negativ motivat și care să poată fi contestat în fața unei instanțe judecătorești.

În speță, la data de 4.08.1994 C______ Județeană de F___ f______ T____  a validat propunerea Comisiei Locale de F___ F______ Moravița și a dispus constituirea d________ de p__________ pe numele reclamantului asupra suprafeței de 1,17 ha. Mai mult, la data de 22.11.2015 s-a emis procesul-verbal de punere în posesie a reclamantului p_____ suprafața de 1,7 ha în _________________ raza localității Moravița ( fila 41) , reclamantul în prezent folosește __________________________________________ că ,instanța are în vedere și faptul că  reclamantului i s-a recunoscut îndreptățirea la constituirea d________ de p__________, deci i s-a recunoscut existența unui bun în patrimoniul său, așa cum e interpretată această noțiune în jurisprudența izvorâtă din aplicarea dispozițiilor art. 1 din Primul protocol adițional al CEDO. Astfel că , procedura de constituire trebuie să fie concretă și efectivă și nu doar teoretică și iluzorie.

Având în vedere dispozițiile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 potrivit cărora “Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de p__________ celor îndreptățiți nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare p_____ măsurători, s_________ vecinătăților pe temeiul schiței, amplasamentului stabilit și întocmirea documentelor constatatoare prealabile” iar potrivit art 33 alin. 1 din HG nr. 890 din 4 august 2005 p_____ aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de p__________, precum și punerea în posesie a proprietarilor: “Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărților și planurilor de situație la zi din cadrul actualei unități administrativ-teritoriale raportate la dispozițiile art. 5 lit. i din HG 890/2005 , conform cărora comisiile locale pun în posesie prin delimitare în teren persoanele îndreptățite să primească terenul, completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către c______ județeana a propunerilor făcute și înmânează titlul de p__________ , precum și dispozițiile art. 36 alin. 1 din HG nr. 890/2005 conform cărora , pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie si schițele terenurilor, c______ județeană emite titlurile de p__________ conform modelului prezentat în anexa nr. 20, instanța stabilește că obligația de punere în posesie a reclamantului revine CLFF Moravița iar emiterea titlului de p__________ revine CJFF T____ .

Astfel că , obligă pârâta C______ L_____ de F___ F______ Moravița să întocmească întreaga documentați e prevăzută de art. 36 din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005 și să o înainteze Comisiei Județene T____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor în vederea eliberării titlului de p__________ pe numele  reclamantului cu privire la suprafața de 1,17 ha teren arabil _________________ raza localității Moravița .

Obligă C______ Județeană T____ să emită titlu de p__________ p_____ terenul menționat mai sus după primirea documentației de la C______ L_____ de F___ F______ Moravița .

Fără cheltuieli de judecată , nedovedite.

 

P_____ ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite  acțiunea formulată de reclamantul B______ P____, cu domiciliul în ______________________, jud. T____, având domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat S_____ O______ în D___, ______________________, ____________, jud. T____, în contradictoriu cu pârâtele C______ L_____ de F___ F______ Moravița, cu sediul în ______________________, jud. T____, și C______ Județeană de F___ F______ T____, cu sediul în Timișoara, Bv. Revoluției din 1989, nr. 17 A, jud. T____.

Obligă C______ L_____ de F___ F______ Moravița să întocmească documentația prevăzută de art. 36 din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005 și să o înainteze Comisiei Județene T____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor în vederea eliberării titlului de p__________ pe numele reclamantului cu privire la suprafața de 1,17 ha teren arabil _________________ raza localității Moravița .

Obligă C______ Județeană T____ să emită titlu de p__________ pe numele reclamantului p_____ suprafața de 1,17 ha teren arabil _________________ raza localității Moravița, cu titlul de  constituire  drept p__________.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria D___.

Pronunțată în ședința publică din 7 noiembrie 2018.