Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2 din 18.04.2019


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BOTOŞANI - JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Completul constituit din:

PREŞEDINTE –

GREFIER  -

SENTINŢA CIVILĂ NR. XXX

Pe rol se află judecarea cauzei civile formulată de contestatoarea A. S., în contradictoriu cu intimaţii Banca Transilvania SA şi EOS Credit Funding DAC, având ca obiect „contestaţie la executare”.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în data de xx.xx.xxxx, situaţie consemnată în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, când:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată în data de xx.xx.xxxx pe rolul Judecătoriei Botoşani, sub nr. XXXX/193/2017, contestatoarea A. S. a formulat,  în contradictoriu cu intimata Banca Transilvania SA, contestaţie la executare împotriva executării silite şi împotriva oricărui act de executare, solicitând anularea tuturor actelor de executare din dosarul execuţional XXXX/a/2016 întocmit de H. S. O. si C. C. S., constatând prescrisa creanţa din titlul executoriu constând in contract de credit nr.XXXXXXX din data de xx.xx.xxxx încheiat cu Volksbank Romania SA, şi să se constate prescris dreptul de a cere executarea silită, în temeiul art. 405 CPC si art.6 din Decretul prescripţiei extinctive, să se constate intervenită perimarea de drept, in temeiul art. 389 aliniatul 1 din Codul de procedură civilă anterior, intervenirea perimării executării silite încuviinţată la data de xx.xx.xxxx de către Judecătoria Iaşi, să se dispună desfiinţarea acestei executări si din dosarul de executare nr. XX/2013 al B.E.J.A A. C.. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că, în fapt, a avut calitatea de debitoare ipotecară, calitate ce rezultă din titlul executoriu reprezentat de contract de credit XXXXXX încheiat cu Banca Transilvania. Prin actele de executare din dosarul de executare XXXX/a/2016 al B.E.J.A H. S. O. si C. C. S. din Suceava s-au stabilit creanţele pretinse exigibile in totalitate anticipat, cat si cheltuielile de executare silită prin încheierea din xx.xx.xxxx, în total 12.673,44 lei cu TVA, din care 20.00 lei - taxa timbru, 25.00 lei - taxa poştală,119.00 lei - servicii de secretariat, 15.00 lei - cheltuieli soft specializat, 12.494,44 lei - onorariu executor judecătoresc. Suma cu titlul de onorariu executor este o suma nefondată, inadmisibil de încasat, întrucât rezultă din raportarea la o creanţa prescrisă şi la un drept de a cere executarea silita cu privire la acea creanţa prescrisa extinctiv. Şi celelalte sume cu titlul de cheltuieli sunt nelegale întrucât vizează o executare prescrisă, care nu putea fi reluată in decembrie 2016 - ianuarie 2017. În privinţa creanţelor, s-a emis somaţia din xx.xx.xxxx din dosarul de executare XXXX/a/2016, care a stabilit sa achite 125,247,63 CHF la cursul BNR din ziua plaţii, reprezentând debit şi 12673,44 lei, cu titlu de cheltuieli de executare. Toate documentele din acest dosar de executare XXXX/a/2016 al B.E.J.A H. S. O. si C. C. S. omit să facă referire la existenta dosarelor de executare anterioare,  întrucât executările din acele dosare sunt perimate. Aceste dosare sunt dosarul de executare XXX/2012 a B.E.J.A I. D., dosarul de executare nr. XX/2013 B.E.J.A A. C.. Actele de executare din aceste dosare au fost lăsate în nelucrare perioade mai mari de 6 luni, termen prevăzut de art.389 aliniatul 1 din Codul de procedură civilă, iar executorii acestor dosare în culpă au omis sa constate perimarea la împlinirea termenelor, în condiţiile in care nu a survenit vreo suspendare a executării. Aceşti executori au căutat sa menţină dosarele si executarea chiar perimată, emiţând acte irelevante ulterior termenilor de perimare. Se impune ca instanţa sa constate termenii de perimare si intervenirea perimării la datele ce rezulta din actele acestor dosare, să constate că perimarea nu suspendă sau întrerupe prescripţia, ci doar desfiinţează executarea. Executorul nu poate continua executări perimate. Astfel, este de stabilit că, în raport de natura titlului executoriu, care este un act nejuridictional (contract de credit ipotecar), acesta este executoriu de la data înfiinţării. Prin încheierea primei executări silite din xx.xx.xxxx emisa de Judecătoria Iaşi s-a stabilit anticipat exigibilă întreaga creanţă, formată din rate si dobânzi si alte accesorii, înfiinţându-se aceste dosare de executare lăsate în nelucrare de către creditoare, survenind perimarea executării, prescripţia acestor creanţe cât şi prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Din acest motiv dosarul de executare XXXX/a/2016 omite sa mai facă vreo referire la aceasta executare anterioara surprinsa de perimări şi care a determinat intervenirea prescripţiei extinctive a creanţei anticipate exigibile, dar si a executării silite. Noua cerere de executare silita este tardiv formulată, în condiţiile în care au intervenit cele doua prescripţii extinctive. Astfel, este de observat ca in acest dosar nu se menţionează data cererii de executare silită a creditoarei, însă, în raport de încheierea de încuviinţare a executării silite din xx.xx.xxxx din dosarul XXXXX/193/2016 a Judecătoriei Botoşani, rezultă investirea la xx.xx.xxxx, după care ulterior s-au emis celelalte acte de executare. Instanţa acestei încheieri din xx.xx.xxxx nu a făcut niciun fel de verificări asupra situaţiei titlului de executoriu şi nici asupra raportului obligaţional, respectiv nu a controlat daca au existat executări silite anterioare. Încheierea din xx.xx.xxxx a fost emisă după ce au intervenit ambele prescripţii a creanţei şi a dreptului de a cere executarea silită. Inevitabil interesul cererii de încuviinţare silită nu a fost motivat prin cererea din xx.xx.xxxx formulata la Judecătoria Botoşani. Prin aceasta aşa zisă noua înştiinţare s-a căutat ca reclamanta sa fie surprinsă şi silită să accepte aceasta noua cerere, creditoarea sperând că va ignora celelalte dosare de executare, respectiv actele din aceste doua dosare, distanţa în timp de către acestea, intervenţia perimărilor, cât şi intervenţia celor două prescripţii.

Precizează contestatoarea că în acest dosar de executare s-au înfiinţat si două popriri,  respectiv o poprire din xx.xx.xxxx in contradictoriu cu terţul proprii Banca Transilvania SA şi o alta poprire din xx.xx.xxxx către terţul poprit AGRICOLA 96 SA TIGANASI S.R.L. Popririle s-au înfiinţat in temeiul art. 783, în condiţiile in care era cunoscut de executor că nu există niciun fel de sume ce le-ar fi avut în evidenta acestor terţi popriţi susceptibile de indisponibilizare. Aceste adrese de înfiinţare a popririi sunt acte vădit formale, în condiţiile în care pârâta cunoştea că reclamanta nu dispune de venituri băneşti indisponibilizabile. Executorul a căutat sa formeze un dosar din mai multe acte, pentru a crea o aparenţă de legalitate. Termenul de prescripţie extinctivă începe sa curgă de la data de xx.xx.xxxx şi expiră la 1.10.2012, după cum rezulta din procesul verbal din xx.xx.xxxx din dosarul nr. XXX/2012, după care nu s-a mai încheiat niciun alt act de executare in termen de 6 luni, intervenind perimarea executării. Însăţi adresele de înfiinţare a popririi nu sunt însoţite de depunerea de acte care să confirme daca s-a înfiinţat sau nu poprirea vizată de aceste adrese, lăsându-se nelămurită înfiinţarea efectivă a popririlor. În cazul in care s-ar depune acte de înfiinţare a popririi, a arătat contestatoarea că îşi rezervă dreptul de a completa prezenta contestaţie cu o cerere de anulare a actelor de înfiinţare a popririi si dispunerea sistării popririi înfiinţată în condiţiile în care creanţa si executarea silita a creanţei era cu mult anterior împlinita fata de data adreselor de înfiinţare a popririi.

De asemenea, se învederează de către contestatoare că prima executare silita a început relativ aproape de data înfiinţării titlului executoriu - contract de credit nr. XXXXXXX/xx.xx.xxxx, executarea fiind înfiinţată la xx.xx.xxxx de catre Judecătoria Iaşi, astfel că după această dată a început emiterea actelor de executare propriu-zise, respectiv de urmărire silita imobiliara asupra apartamentului ce fusese ipotecat pentru garantarea creditului, ajungându-se la adjudecarea imobilului apartament la xx.xx.xxxx de S. S. cu suma de 115 mii lei, mai mică de 75% din valoarea stabilita a imobilului de catre expertul evaluator PFA P. L.. După data adjudecării executarea a fost lăsată în nelucrare şi surprinsă de perimări. Este posibila chiar situaţia ca termenul de prescripţie sa fie cu mult anterior celui invocat in aceasta contestaţie, urmând a se verifica ca se vor ataşa cele trei dosare de executare. După adjudecare s-a emis la xx.xx.xxxx o adresă catre Primaria municipiului Iaşi, pentru a se comunica lista cu bunurile mobile si imobile deţinute de catre debitoare. La data de xx.xx.xxxx se comunică executorului I. din Iaşi lipsa de bunuri sau sume urmăribile, în afara imobilului adjudecat din Iaşi str. X nr.Y, bloc Zl, sc. T, etaj U, ap.V. Deşi rezultă foarte clar ca nu figurează cu niciun fel de bunuri sau sume pe raza Curţii de Apel Iaşi, dupa această data informativă din xx.xx.xxxx nu s-au mai făcut niciun fel de demersuri de a identifica eventuale sume sau bunuri existente ca presupuse în raport de domiciliul său, pe raza Curţii de Apel Suceava. Creditoarea prin executor trebuia dupa data de xx.xx.xxxx să facă demersurile de urmărire pe raza Curţii de Apel Suceava. Din xx.xx.xxxx au trecut 3 ani ca termen de prescripţie, împlinindu-se la xx.xx.xxxx. Această creditoare inexplicabil şi prin facilitarea nelegalei încheieri de încuviinţare a executării silite emisa de Judecătoria Botoşani în xx.xx.xxxx in dosarul XXXXX/193/2016 la un interval de 8 ani de zile de la prima încheiere de executare din xx.xx.xxxx dată prin Sentinţa Civila nr.XXX din dosarul XXXXX/245/2009 a Judecătoriei Iaşi, a ignorat intervenţia prescripţiei menţionate. Pornirea acestei noi executări este inadmisibilă, întrucât creditoarea a renunţat sa urmărească prin executorii desemnaţi creanţa şi finalizarea executării silite prin acte de executare făcute în termen legal, lăsând în nelucrare executarea, întrucât cunoştea că nu are bunuri urmăribile, abandonând controlul cursului actelor de executare.

Subliniază contestatoarea că este complicitară vânzarea la licitaţie a imobilului in condiţii de avantaj pentru adjudecată şi in contra interesului de recuperare a creanţei printr-o vânzare la preţul cuvenit legal, creditoarea acceptând aceasta vânzare la licitaţie prejudiciabilă, fără a se îndrepta împotriva persoanelor care au realizat respectiva executare in aceste condiţii de avantaj pentru terţul adjudecatar, chiar si in condiţiile in care s-a opus la o astfel de executare a vânzării sub limita legală de preţ.

În drept, s-au invocat disp. art. 405 si 389 aliniatul 1, 2 din Codul de procedură civilă anterior, art.6 din Decretul prescripţiei extinctive.

În dovedire, contestatoarea a depus la dosar înscrisuri.

  Pârâta Banca Transilvania SA a formulat întâmpinare – fila 56, vol.  II dosar, prin care a invocat excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Băncii Transilvania SA în ce priveşte dosarul de executare nr. XX/2013 al BEJ A. C., excepţia tardivităţii contestaţiei la executare atât cu privire la dosarul nr. XXX/2012, cât şi cu privire la dosarul nr. XXXX/2016, iar, pe fond, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Băncii Transilvania SA în ce priveşte dosarul de executare nr. XX/2013 al BEJ A. C., a arătat intimata că în dosarul respectiv calitatea de creditor o are adjudecatarul S. S., iar debitor - contestatoarea.

 Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei la executare cu privire la dosarul nr. XXX/2012, a arătat că acest dosar a fost închis din data de xx.xx.xxxx. În ce priveşte dosarul nr. XXXX/2016, contestatoarei i s-a comunicat primul act de executare silită în xx.xx.xxxx, iar contestaţia s-a formulat în xx.xx.xxxx, fiind depăşit termenul de 15 zile prevăzut de art. 715 din Codul de procedură civilă.

Pe fond, subliniază intimata că prescripţia executării silite s-a întrerupt la data la care a formulat cererea de executare din dosarul nr. XXX/2012 şi la data efectuării oricărui act de executare din acest dosar. Ultimul act de executare din dosarul nr. XXX/2014 a fost în data de xx.xx.xxxx, dată de la care începe să curgă un nou termen de prescripţie, potrivit art. 405 ind. 2 al. 2 din vechiul Cod de procedură civilă şi art. 709 al. 2 din noul Cod de procedură civilă. Perimarea executării în cadrul dosarului nr. XXX/2012 nu poate fi constatată atâta timp cât acest dosar s-a închis, iar pe de altă parte, nu a intervenit perimarea întrucât executarea silită s-a desfăşurat sub toate formele prevăzute de lege, inclusiv prin poprire.

În drept, intimata a invocat disp. art. 205 şi urm. din Codul de procedură civilă.

În data de xx.xx.xxxx – fila 68, vol. II dosar, contestatoarea a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepţiilor invocate de intimată, respingerea susţinerilor intimatei formulate prin întâmpinare şi admiterea acţiunii.

În data de xx.xx.xxxx, intimata Banca Transilvania SA a formulat precizări, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, decurgând din cesiunea creanţei către EOS KSI România SRL.

În data de xx.xx.xxxx, EOS Credit Funding DAC a formulat cerere de introducere a sa în cauză în calitate de succesoare a Băncii Transilvania SA, fiind introdus în cauză şi citat în calitate de intimat prin încheierea din xx.xx.xxxx.

Prin încheierea din data de xx.xx.xxxx instanţa a dispus disjungerea contestaţiei la executare împotriva executarii silite ce face obiectul dosarului XXX/2012 al B.E.J.A.  I. D. şi S. C. I., formulata de contestatoarea A. S., în contradictoriu cu intimaţii Banca Transilvania SA şi EOS Credit Funding DAC şi formarea dosarului de faţă cu nr. XXXX/193/2018.

La solicitarea părţilor şi din oficiu, în cauză s-a admis şi s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând întreg materialul probator administrat precum şi dispoziţiile legale  incidente în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Încheierile din xx.xx.xxxx şi xx.xx.xxxx pronunţate în dosarele XXXX/193/2017/a1 şi XXXX/193/2017/a2 s-a dispus scutirea pentru o parte din taxa de timbru si esalonarea platii pentru o altă parte. Exceptia netimbrarii contestatiei la executare este neîntemeiată si va fi respinsă .

Exceptia tardivitătii contestatiei la executare este neîntemeiată si va fi respinsă.

Chestiunea perimării poate fi invocată, fie pe calea unei cereri principale când debitorul  apreciază că s-a împlinit termenul de perimare iar executorul nu săvârşeşte act/acte de executare după împlinirea termenului de perimare, fie pe calea contestaţiei la executare silită când se contestă valabilitatea unor acte de executare tocmai pe considerentul că au fost săvârşite după intervenirea perimării, în ultimul caz, trebuind, fireşte respectat termenul de 15 zile prevăzut  de lege pentru contestarea actului de executare silită [art.401 C. pr. civ. în forma existentă la momentul începerii executării silite în dosarul XXX/2012 al B.E.J.A.  I. D. şi S. C. I. ,xx.xx.xxxx, fila 31, 37, volum 2].

La data de xx.xx.xxxx s-a dispus încetarea executarii silite în dosarul XXX/2012 al B.E.J.A.  I. D. şi S. C. I. prin procesul-verbal încheiat la aceeasi data si necomunicat reclamantei debitoare asa cum rezulta din dosarul de executare fila 157 si urmatoarele.

Cererea prin care reclamanta  cere constatarea perimarii executării silite în dosarul XXX/2012 al B.E.J.A.  I. D. şi S. C. I. nu este tardivă în cauză, având în vedere că aceasta a formulată la data de xx.xx.xxxx si are natura unei actiuni în constatare.

Prin urmare, cererea de constare a perimării formulată nu este tardivă.

Pe fondul cauzei, adresele de înfiintare poprire de la fila 74, 75, 95, 96,  volum 2,  produc efecte pana la încetarea executarii si prin urmare nu a putut interveni perimarea având în vedere dispozitiile art. 390 din Codul de procedura civil de  la 1865. De asemenea, nu se poate retine că ar fi intervenit perimarea executarii silite dupa data încetarii executarii silite deoarece art. 371 ind. 6  Codul de procedura civilă prevede expres posibilitatea reluării executarii silite în termenul de prescripţie.

Potrivit certificatului de la fila 145, volumul 2,  prin sentinta pronuntata în dosarul XXXX/193/2013 a fost anulată numai adresa de înfiinţare a popririi din data de xx.xx.xxxx emisă către Casa de Pensii Botoşani nu si adresele de înfiintare a popririi evocate mai sus.

Executarea silită cu privire la titlul executoriu Contractul de credit XXXXXX/0xx.xx.xxxx  este legala si temeinică.  La data încetării executării silite în dosarul XXX/2012 al B.E.J.A.  I. D. şi S. C. I., xx.xx.xxxx,  a început să curgă un nou termen de prescriptie în interiorul căruia creditorul s-a adresat altui executor judecatoresc.

Potrivit ART. 371^5: b) nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ori a imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri; în aceste cazuri, executorul va remite personal creditorului sau reprezentantului acestuia titlul executoriu, menţionând pe acesta cauza restituirii şi partea de obligaţie ce a fost executată.

Remiterea titlului executoriu nu poate avea altă semnificatie decat aceea de a da posibilitatea creditorului să se adreseze altui executor.  Creditorul se poate adresa altui executor din diferite ratiuni cum ar fi schimbarea domiciliului debitorului, identificare unor imobile în alta circumscriptie. La încetarea executarii silite începe sa curgă termenul de prescriptie de 3 ani nu termenul de perimare. Perimarea de drept si desfiintarea executarii ar putea interveni numai într-o nouă executare silită iar nu în cea încetata.

Pentru aceste considerente instanta va respinge cererea de constatare a perimării si de anulare a executării silite însesi din dosarul XXX/2012 al B.E.J.A.  I. D. şi S. C. I. formulate de contestatoarea A. S. ca neîntemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

 Respinge exceptiile netimbrarii şi  tardivităţii contestatiei la executare împotriva executarii silite ce face obiectul dosarului XXX/2012 al B.E.J.A.  I. D. şi S. C. I..

Respinge cererile de constatare a perimării si de anulare a executării silite însesi din dosarul XXX/2012 al B.E.J.A.  I. D. şi S. C. I. formulate de contestatoarea A. S., CNP XXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul în sat/comuna Truşeşti, judeţul Botoşani, în contradictoriu cu intimaţii Banca Transilvania SA, CIF 5022670, J12/4155/1993,  cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. G. Baratiu nr. 8/cu sediul procesual ales în mun. Bucureşti, B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1 A, et. 4 (Clădirea Băneasa Airport Tower), sector 1, şi EOS Credit Funding DAC, cu sediul procesual ales la EOS KSI România SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei nr. 10A, Conect Business Park, Clădirea C3, et. 6 şi 7, sector 2,  ca fiind neîntemeiate.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Botoşani.

Pronunţată în şedinţa publică în data de xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE GREFIER