Contestaţie la executare

Decizie 317R din 07.03.2013


(Tribunalul Mehedinţi – d.c. 317/R /07.03.2013)

Prin cererea înregistrată la data de 28.11.2012, SC NEPTUN LOGISTIC SRL şi M.M.G. au solicitat suspendarea executării silite începute de BEJ M.C.I. în dosar nr.1441/M/2012 la cererea intimatei TBI LEASING IFN SA.

Au arătat că cererea este justificată întrucât pe rolul Judecătoriei sector 1 Bucureşti se află în curs de soluţionare dosarul nr.15824/299/2012 ce are ca obiect acţiune prin care să se constate încetat de comun acord contractul de leasing ce a fost pus în executare de TBI LEASING IFN SA, iar în situaţia în care această acţiune va fi admisă, executarea silită ar rămâne fără obiect.

A solicitat totodată suspendarea cauzei până la soluţionarea dosarului nr.15824/299/2012.

A fost achitată cauţiunea stabilită de instanţă cu chitanţa nr.3611054 din 03.12.2012 în cuantum de 1670 lei.

Prin încheierea din 21.01.2013 pronunţată în dosar nr.17029/225/2012, Judecătoria Dr.Tr.Severin  a admis cererea de suspendare a executării silite dispusă în dosarul nr.1441/M/2012 al BEJ M.C.I., apreciind îndeplinite cerinţele prevăzute de art.403 alin.1 c.pr.civ.

Referitor la cererea de suspendare a cauzei formulată de contestatori, instanţa a reţinut că obiectul cererii ce se tinde a fi soluţionată în cadrul dosarului nr.15824/299/2012 al Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti îl constituie constatarea încetării contractelor de leasing financiar ce constituie titluri executorii în cadrul executării pornite de creditoarea TBI LEASING IFN SA împotriva petenţilor debitori prin acordul părţilor cu efect al nedatorării plăţii pretinse în cadrul executării silite, astfel că soluţionarea cauzei de faţă este strâns legată de soluţionarea dosarului mai sus menţionat, motiv pentru care a admis cererea de suspendare a cauzei, apreciindu-se îndeplinite cerinţele prevăzute de art.144 alin.1 pct.1 c.pr.civ.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs intimata, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie pentru următoarele motive:

1.Arată că instanţa de fond în mod greşit a admis cererea de suspendare a executării silite formulată de cei doi contestatori. Prin întâmpinarea depusă a invocat deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei-contestatoare SC NEPTUN LOGISTIC SRL, solicitând instanţei de fond să acţioneze în consecinţă în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiei la executare formulată de aceasta, respectiv să ia act de suspendarea de drept în baza art.36 din legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, recurenta urmând a-şi valorifica dreptul de creanţă împotriva debitoarei în cadrul dosarului de insolvenţă. Faţă de faptul că există doi contestatori, instanţa de fond avea posibilitatea disjungerii contestaţiei formulate de M.M.G..

Susţine recurenta că motivul de suspendare legală prin raportare la art.36 din legea 85/2006 era prioritar analizei instanţei de fond, dincolo de pronunţarea asupra cererii de suspendare.

Mai mult, instanţa de fond s-a pronunţat asupra cererii de suspendare a executării silite formulată de ambii contestatori, având la bază o singură cauţiune.

2.Tot în mod eronat a fost soluţionată şi cererea de suspendare a contestaţiei până la soluţionarea dosarului nr.15824/299/2012 aflat pe rolul Judecătoriei sect.1 Bucureşti întrucât nu numai că instanţa de fond nu este condiţionată de o anumită soluţie din dosarul nr.15824/ 299/2012 dar acesta a soluţionat cererea cu încălcarea principiului contradictorialităţii, fără ca această cerere să fie adusă la cunoştinţa recurentei în vederea formulării apărării.

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate tribunalul îl apreciază ca fondat pentru următoarele considerente:

1. Din coroborarea lui art.316 cu art.294  C.pr.civ. rezultă că recurs nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi.

Analizând cuprinsul întâmpinării formulate de către recurentă în dosarul de fond tribunalul constată că aceasta nu a solicitat ca instanţa de fond să dispună suspendarea judecăţii cauzei în temei art.36 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei. Or, apreciind că aceasta este o cerere nouă ce nu a fost analizată de instanţa de fond, faţă de dispoziţiile de mai sus, tribunalul nu va proceda la analizarea acestei cererii urmând ca petenta să o reitereze în faţa instanţei de fond.

Aşa cum rezultă din cuprinsul contestaţiei la executare formulată contestatori sunt SC NEPTUN LOGISTIC SRL şi M.M.G., astfel că având aceiaşi poziţie procesuală în mod corect instanţa de fond a pus în vedere contestatorilor achitarea doar a unei singure sume de 1670 lei cu titlu de cauţiune.

În ceea ce priveşte temeinicia încheierii de suspendare a executării silite tribunalul constată că legiuitorul prin art.403 alin.1 C.pr.civ. condiţionează admiterea cererii de suspendare a executării silite de achitarea cauţiunii lăsând nealterată posibilitatea judecătorului de a aprecia asupra oportunităţii suspendării executării silite.

Prin urmare cum în cauză contestatorii au pus la îndoială existenţa însăşi a titlului executoriu, nu numai prin formularea unei acţiuni separate dar şi prin motivele contestaţiei, tribunalul apreciază că instanţa de fond a avut suficiente motive pentru a aprecia că suspendarea executării silite este oportună şi prin urmare în mod corect a dispus suspendarea executării sile .

Pentru toate aceste motive primul motiv de recurs nu poate fi primit.

2.În ceea ce priveşte modul de soluţionare a cererii de suspendare în temei art.244 pct.1 C.pr.civ.

Prin art.85 C.pr.civ. legiuitorul împiedică pe judecător să se pronunţe asupra vreunei cererii în situaţia în care procedura de citare este nelegală. Aşadar chiar dacă s-a formulat o anumită cerere în cursul judecăţii, plecând de la dispoziţia stabilită prin art.129 alin.1 C.pr. civ., care obligă părţile să urmărească judecata, tribunalul apreciază că atâta timp cât procedura de citare este legal îndeplinită iar partea lipseşte, dacă se ia numai cuvântul părţii prezente aceasta este suficientă pentru respectarea principiului contradictorialităţii, astfel că acest motiv nu poate fi primit.

În schimb este întemeiat motivul privind greşita suspendare până la soluţionarea dosarului nr.15824/299/2012 aflat pe rolul Judecătoriei sect.1 Bucureşti.

Mijlocul procedural prin care o persoană executată silit poate contesta actele de executare întocmite sau modul în care acestea sunt duse la îndeplinire îl reprezintă contestaţia la executare reglementată prin art.399 C.pr.civ., care prin alin.1 stabileşte că împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare iar prin alin.2 stabileşte că nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.

Acest aspect coroborat cu dispoziţia de la art.402 alin.1 teza a II-a C.pr.civ., care consacră faptul că judecata contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere, îndreptăţeşte  tribunalul să aprecieze că instanţa de fond trebuia să analizeze motivele contestaţiei la executare cu prioritate şi nu să dispună suspendarea judecăţii. Este adevărat că în anumite situaţii pentru a evita pronunţarea unor soluţii contradictorii legiuitorul dă posibilitatea suspendării judecăţii cauzei, însă în cazul contestaţiei la executare judecătorul este ţinut să o soluţioneze cu prioritate verificând legalitatea actelor de executare dar şi întinderea titlului sau alte asemenea prin raportare la art.399 C.pr.civ. în caz contrar reglementarea pierzându-şi utilitatea.

Faţă de cele de mai sus judecătorul fondului avea obligaţia să verifice legalitatea actelor de executare prin prisma motivelor invocate tocmai pentru respectarea principiilor avute în vedere de legiuitor prin reglementarea contestaţiei la executare, fiind în interesul contestatorului ca legalitatea actelor de executare să fie verificată.

Pentru toate aceste motive apreciind că ultimul motiv de recurs este întemeiat în baza art.312 alin.1 şi 2 C.pr.civ., recursul va fi admis, casată parţial încheierea de şedinţă din data de 21.01.2013 în sensul că va fi respinsă cererea privind suspendarea judecăţii în temeiul art.244 alin.1 pct.1 cod procedură civilă menţinându-se dispoziţiile privind suspendarea executării silite, iar cauza va trimisă primei instanţe pentru continuarea judecăţii contestaţiei la executare.