Nerespectare hotărâre judecătorească

Sentinţă penală xx din 09.05.2019


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDDAR:2018:

Dosar nr.xxx/xxx/xxx

Cod operator date cu caracter personal înregistrat sub nr. : 3029

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DARABANI

Şedinţa publică din data de xx-xx-xxxx

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – xxx

GREFIER – xxx

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani - a fost reprezentat de PROCUROR – xxx

Sentinţa penală nr. xxx

La ordine, pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul xxx trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, faptă prev. şi ped. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal.

Concluziile dezbaterilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 25.09.2018, care a fost redactată separat şi care face parte integrantă din prezenta şi când, din lipsă de timp pentru deliberare, instanţa a amânat pronunţarea iniţial la data de 04.10.2018, ulterior pentru data de astăzi.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. xxx/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, inculpatul xxx, a fost trimis în judecată, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, faptă prev. şi ped. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut în fapt că: 

Prin Sentinţa civilă nr. XXXX pronunţată la data de xx.xx.xxxx de Judecătoria Darabani în dosarul civil nr. XXXX/217/2013 rămasă definitivă şi irevocabilă la data de xx.xx.xxxx s-a admis acţiunea civilă în revendicare formulată de reclamanta xxx (persoana vătămată din prezenta cauză) şi s-a dispus ca pârâtul xxx (inculpatul din prezenta cauză) să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 2021 m2 teren intravilan situat în pc 3933/2A cu 1658 mp şi în pc 3934 cu 363 m2, astfel cum a fost identificată în raportul de expertiză în specialitatea topografie întocmit de expert tehnic ing. xxx cuprins între punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 din planul de încadrare în zona anexa 1, raport ce face parte integrantă din hotărârea civilă (filele 19-22).

Aceasta a fost pusă în executare de către executorul judecătoresc xxx ia data de xx.xx.xxxx în prezenta mandatarului persoanei vătămate - xxx, a inculpatului xxx şi a soţiei acestuia din urmă, xxx. Delimitarea terenului s-a făcut prin înfingerea uui număr de 9 ţăruşi în punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, astfel cum au fost stabilite în planul de încadrare în zonă. Cu aceeaşi ocazie s-a întocmit procesul verbal nr. 24/2015 pe care inculpatul l-a semnat şi faţă de care nu a avut de formulat obiecţiuni.

După o perioadă, inculpatul xxx a smuls din pământ parii montaţi de xxx pe o distanţă de 25 m pe care i-a aruncat pe terenul acestuia şi a ridicat ia rândul său un alt gard, folosind materiale similare, pe un alt amplasament decât cel stabilit prin hotărârea civilă pusă în executare.

Astfel, potrivit declaraţiei mandatarului persoanei vătămate şi a procesului verbal de cercetare la faţa locului, inculpatul a pătruns pe o distanţă de 25 m în terenul deţinut de xxx. La limita de hotar cu str. Vulturului a strămutat semul de hotar de la punctul 10 la punctul 11, pe o distanţă de aproximativ 2 m. în acelaşi timp, la limita de hotar cu str. Vânătorilor, a strămutat semnul de hotar de la punctul 9 spre punctul 15 pe o distanţă de aproximativ 2 m (fila 18).

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă:

•declaraţiile inculpatului xxx (filele 26-35, 58-59);

•declaraţia mandatarului persoanei vătămate, xxx (filele 11-12);

•declaraţia martorului xxx (filele 38-39);

•declaraţia martorului xxx (filele 41-42);

•declaraţia martorului xxx (filele 44-45);

•plângerea penală formulată de xxx (fila 9);

•copie după procura specială dată de xxx (fila 13, 24);

•proces verbal de cercetare la faţa locului (filele 15-18);

•sentinţa civilă nr. xxxx/2014 (filele 19-22);

•proces verbal de punere în executare nr. 24/2015 (fila 23);

•copie după titlul de proprietate nr. xxxxx/2007 (fila 25);

•fişa de cazier a inculpatului (fila 36).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Darabani la data de xx.xx.xxxx, sub nr. xx/xxx/xxxx.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 24.02.2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanţa reține următoarele:

Situaţia de fapt expusă mai sus rezultă din analiza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti desfăşurate în fața instanței.

Faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului au fost probate în cursul cercetării judecătorești cu următoarele mijloace de probă: declaraţiile inculpatului (filele 12, 81); declaraţiile martorilor (filele 26, 27, 31, 32, 95, 96, 97), înscrisuri (filele 36-46, 60-72, 75-80, 82-85, 99-103); declarația mandatarului persoanei vătămate (fila 13).

La data de xx.xx.xxxx mandatarul persoanei vătămate a dat o declaraţie prin care a arătat că se constituie parte civilă în numele persoanei vătămate cu suma de 200 lei, reprezentând contravaloarea a trei pruni aflați pe terenul ocupat de inculpat, de care nu au putut beneficia în anul 2016, iar la data de 15.11.2017, partea civilă a solicitat suma de 500 lei, reprezentând contravaloarea suprafeței ținută abuziv de inculpat (f. 30).

Inculpatul în declarațiile date în fața instanței a menţionat că nu recunoaște fapta pentru care a fost trimis în judecată, iar totul a fost cauzat de o neînțelegere cu privire la hotarul terenului de 2021 mp din intravilanul orașului Darabani, care nu a fost respectat conform expertizei întocmite de expertul judiciar în dosarul civil în care s-a judecat cu persoana vătămată în anul 2016. Acesta nu a recunoscut că ar fi împiedicat persoana vătămată să folosească terenul său și că a respectat în totalitate expertiza întocmită.

Mandatarul persoanei vătămate a declarat că a ridicat un gard între proprietatea pe care o folosește și cea a inculpatului, ca urmare a punerii în executare a sentinței civile în prezența executorului judecătoresc și a inculpatului, iar inculpatul după două săptămâni a distrus gardul pe o lungime de 50 m și a ocupat o suprafață din terenul acestuia, ridicând un alt gard fără respectarea hotărârii judecătorești.

În cauză a fost audiat și executorul judecatoresc xxx, care a participat la punerea în executare a Sentinței civile din dosarul nr. XXXX/217/2013 a Judecătoriei Darabani și care a efectuat punere în posesie a mandatarului prin plantarea a 6 țăruși în pământ, conform coordonatelor GPS, fără însă a cunoaște ce s-a petrecut după punerea în aplicare a titlului executoriu.

Acest martor a depus un înscris la data xx.xx.xxxx, conform căruia, la ultima deplasare în teren în data de xx.xx.xxxx, a constatat că gardul actual este construit în mod corect, conform Anexei nr. 2 alăturată, iar mandatarul persoanei vătămate este cel care dorește modificarea limitei de proprietate, după cum este indicat în schița anexată (f. 99-104).

Martorii xxx și xxxx au declarat că inculpatul a mutat o parte din țărușii plantați de executorul judecatoresc, după ce acesta și jandarmii au plecat de la fața locului.

La cea de-a doua audiere în fața instanței, martorul xxx a declarat că nu a văzut ca inculpatul să fi mutat parii care delimitează terenul și nu a văzut ca mandatarul să fi ridicat vreun gard, cel existent fiind de pe vremea autorului xxx.

Martorul xxx a declarat că inculpatul a distrus gardul ridicat de xxx după o lună de la construire, deoarece acesta a fost nemulţumit de modul cum s-au stabilit limitele de proprietate, iar ulterior acestui moment inculpatul a mai distrus în alte două ori gardul ridicat de mandatarul persoanei vătămate.

În cursul cercetării judecătoreşti inculpatul și mandatarul persoanei vătămate au depus înscrisuri ce au format dosarul nr. XXXX/217/2013 a Judecătoriei Darabani, incluisv acte de proprietate și schițe cadastrale, precum și cele privind punerea în executare a sentinței civile nr. XXXX/2014 (filele 36-46, 60-72, 75-80, 82-85, 99-103).

Instanța a solicitat mandatarului persoanei vătămate să depună toate procurile prin care a fost mandatat de numita xxx, iar acesta a depus Procura specială autentificată sub nr. 4159 din 23.10.2012 de notar public Mariana Dumitru (f. 48) și Procura specială autentificată sub nr. 1503 din 02.05.2012 de notar public Mariana Dumitru (f. 49-50). Întrebat fiind, acesta a declarat că nu deține alte procuri provenind de la proprietara terenului, persoana vătămată xxx.

Prin Procura specială autentificată sub nr. 1503 din 02.05.2012 de notar public xxx (f. 49-50), xxxx a împuternicit pe mandatarul xxxx, ca în numele sau și pentru sine, să o reprezinte în fața oricărei persoane fizice și juridice și în fața oricărei instituții, având dreptul de a face acte juridice de administrare privind cota indiviză pe care aceasta o deține din terenurile în suprafață de 2200 mp din extravilanul orașului Darabani, pc 1627/183, 1500 mp din extravilanul orașului Darabani, pc 1551/49 și 700 mp din extravilanul orașului Darabani, pc 1553/189, acesta putând inclusiv să-și vândă sieși cota indiviză pe care o deține din aceste terenuri, semnătura mandatarului fiindu-i pe deplin opozabilă acesteia.

Prin Procura specială autentificată sub nr. 4159 din 23.10.2012 de notar public xxx, xxx a împuternicit pe mandatarul xxx să o reprezinte cu puteri depline în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 821/217/2012, precum și în fața oricăror instanțe judecatorești de orice grad, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei, inclusiv în vederea angajării unui avocat, semnătura mandatarului fiindu-i pe deplin opozabilă acesteia.

În dosarul nr. 821/217/2012, aflat pe rolul Judecătoriei Darabani, xxx, prin mandatar xxx și xxx s-au judecat cu xxx în acțiunea ce a avut ca obiect acțiune posesorie și pretenții, acțiune care a fost respinsă prin Sentința civilă nr. 1194 din 01.11.2012, menținută prin Decizia nr. 687 R din 06.06.2013 (f. 64-58).

Această din urmă procură specială a fost folosită și în dosarul nr. XXXX/217/2013 a Judecătoriei Darabani, cu toate că mandatarul nu avea o împuternicire expresă.

Prin Sentința civilă nr. XXXX din xx.xx.xxxx instanța a dispus obligarea pârâtului xxx să lase în deplina proprietate reclamantei xxx suprafața de 2021 mp din intravilanul orașului Darabani, pc 3933/2 și pc 3934, identificate conform raportului de expertiză întocmit în cauză de expert xxx, iar aceasta a rămas definitivă prin Decizia nr. 252 A din xx.xx.xxxx (f. 19-21 dosar u.p.), iar această sentință a fost pusă în executare prin concursul executorului judecătoresc xxxx și face obiectul infracțiunii de nerespectare a hotărârii judecatorești, prevăzute de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal.

Potrivit art. 287 alin. 2 Cod penal, în cazul faptelor prevăzute de lit. g, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Prin dispoziţiile art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal, legiuitorul ocroteşte o stare de fapt fundamentată pe o hotărâre judecătorească aflată în vigoare la momentul săvârşirii acţiunii incriminate de acest text, prin atingerea adusă respectivei situaţii de fapt, materializată în împiedicarea persoanei vătămate de a folosi imobilul aflat în stăpânirea sa legitimă şi implicit lezarea relaţiilor sociale legate de autorizarea înfăptuirii justiţiei prin hotărâri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea judecătorească.

Astfel, latura obiectivă şi subiectivă a infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti se realizează prin comiterea acelor acte materiale, apte a obstrucţiona exerciţiul drepturilor de către titularul proprietar, cum ar fi ocuparea unei suprafeţe de teren, cum este în situația de față, fapta consumându-se la momentul creării stării de pericol pentru funcţionarea statului de drept, determinat la intervenţia autorităţii judecătoreşti.

În speţă, prin sentinţa civilă nr. XXXX din xx.xx.xxxx instanța a dispus obligarea pârâtului xxx să lase în deplină proprietate reclamantei xxx suprafața de 2021 mp din intravilanul orașului Darabani, pc 3933/2 și pc 3934, iar inculpatul este ținut să respecte această dispoziție, hotărârea fiindu-i acestuia pe deplin opozabilă. Deoarece a considerat că inculpatul nu a respectat măsurile dispuse prin această hotărâre, xxx a depus o plângere penală în nume propriu împotriva lui xxx, reclamând că acesta i-a distrus gardul pe care l-a ridicat ca urmare a punerii în posesie în baza unei hotărâri judecătoreşti, la data de 14.09.2016, fila 9 dosar u.p.

La data de 29.09.2016 a fost audiat în calitate de persoană vătămată, ocazie cu care acesta a menționat că este mandatarul proprietarului terenului în baza Procurii speciale autentificată sub nr. 1503 din 02.05.2012, putând astfel face orice act de administrare în privința terenurilor de pe raza orașului Darabani, solicitând să se efectueze cercetări faţă de xxx pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea hotărârilor judecătorești (f. 10-12 dosar u.p.).

Instanța apreciază că în baza Procurii speciale autentificată sub nr. 1503 din 02.05.2012 de notar public xxx (f. 49-50), mandatarul xxx putea să o reprezinte pe xxx în fața oricărei persoane fizice și juridice și în fața oricărei instituții, putând efectua acte juridice de administrare doar în privința cotei indivize pe care aceasta o deține din terenurile în suprafață de 2200 mp din extravilanul orașului Darabani, pc 1627/183, de 1500 mp din extravilanul orașului Darabani, pc 1551/49 și de 700 mp din extravilanul orașului Darabani, pc 1553/189, inclusiv pentru a-și vinde sieși cota indiviză pe care o deține din aceste terenuri, însă nu și în privința suprafeței de 2021 mp din intravilanul orașului Darabani, pc 3933/2 și pc 3934, care a făcut obiectul Sentinței nr. XXXX din xx.xx.xxxx și în raport de care inculpatul ar fi făcut acte materiale de nerespectare a hotărârii judecătorești în prezentul dosar. Acest aspect nu schimbă situaţia de fapt, deoarece oricum în baza acestei procuri speciale, xxx nu putea formula și depune plângere prealabilă în numele proprietarului împotriva lui xxx, pentru încălcarea proprietăţii privind suprafaţa de 2021 mp din intravilanul orașului Darabani, pc 3933/2 și pc 3934, iar existența unui astfel de mandat special interesează în mod principal prezenta cauză.

Mandatarul nu era împuternicit să formuleze și să depună plângere prealabilă în numele proprietarului împotriva lui xxx nici în baza Procurii speciale autentificată sub nr. 4159 din 23.10.2012 de notar public xxx, prin care mandatarul xxx a reprezentat-o pe xxx în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. 821/217/2012, mandat care oricum în prezent nu mai este valabil, astfel încât nici în baza acestui act mandatarul nu își putea întemeia plângerea sa prealabilă.

Instanţa apreciază că prezentul dosar a fost instrumentat în lipsa unei plângeri prealabile, de regulă ce plângerea depusă nu respectă condițiile impuse de art. 295 C. proc. pen., respectiv de prevederile art. 289 alin. 3 C. proc. pen., care impun necesitatea unui mandat special în privința formulării unei plângeri în fața organelor de urmărire penală, în situația în care plângerea nu este formulată personal de persoana vătămată. În această situație, plângerea formulată în lipsa unui mandat special este echivalentă situației în care lipsește plângerea prealabilă, iar conform art. 157 Cod penal, în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acesteia înlătură răspunderea penală, fiind incident unul din cazurile care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale prevăzut de art. 16 alin. 1 lit. e Cod procedură penală.

Luând în considerare acestea, în temeiul art. 396 alin. 6, instanța va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul xxx, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, faptă prev. şi ped. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal, întrucât lipseşte plângerea prealabilă. 

Văzând prevederile art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, instanța va lăsa nesoluționată acțiunea civilă exercitată în prezenta cauză.

În temeiul art. 398 raportat la art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 16 alin.1 lit. e teza I Cod de procedură penală rap. la art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal şi art. 157 Cod penal, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul xxx, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, faptă prev. şi ped. de art. 287 alin. 1 lit. g Cod penal, întrucât lipseşte plângerea prealabilă. 

În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,