Nulitate t.p.

Sentinţă civilă 3986 din 09.12.2009


 R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

dosar nr. 546/270/2009 nulitate T. P.

din 28.01.2009

SENTINŢA  CIVILĂ  NR. 3986

Şedinţa publică din data de  9.12.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE  - ADRIAN  ASAVEI

GREFIER - MARIANA  GHIHANIŞ

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru revendicare şi grăniţuire, formulată de reclamanta …, împotriva pârâţilor ...

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa din data de 4.12.2009 şi sunt inserate în încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că reclamanta … a chemat în judecată pârâţii …, solicitând în baza probelor ce se vor administra, să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 600 m.p. teren arabil proprietate, situat în intravilanul comunei …………, judeţul Bacău, T.120/4, P-516 cu vecinii: …………, stabilirea liniei de hotar între terenul proprietatea reclamantei şi terenul proprietatea pârâţilor.

Taxa judiciară de timbru  a fost achitată de către reclamantă în cuantum de 40 lei şi s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

În motivarea cererii sale, reclamanta a învederat instanţei că pârâţii i-au ocupat din terenul proprietatea reclamantei suprafaţa de 600 m.p. teren.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Reclamanta … deţine suprafaţa de 2.148 m.p. teren arabil,  din T.P. nr. 148578/29.04.1994, transcris sub nr. 1616/12.10.1995, situată în ……………, jud. Bacău, T.120/4, P-516 cu vecinii: ………, în baza certificatului de moştenitor nr. 490/3.11.1995.

Pârâţii … , prin s.c. 522/2.03.2005 au devenit proprietarii suprafeţei de 0,5 ha teren arabil situat în T-24, P-660/151 şi de 706 m.p. teren situat în T-120/4, P-5/2, teren identificat în T.P. nr. 148136/1993 şi transcris în C.F. sub nr. 7048/24.10.1994.

Reclamanta, susţine că fiind vecină cu terenul pârâţilor, aceştia au ocupat din motive necunoscute doar 600 m.p. din terenul în suprafaţă de 2.148 m.p.

În susţinerea cererii, reclamanta depune în copie T.P. nr. 148578/29.08.1994 şi certificatul de moştenitor nr. 490/3.11.1995 cu care face dovada că este proprietara suprafeţei de teren ocupat de pârâţi.

Pârâţii, la rândul lor, formulează întâmpinare la cererea reclamantei solicitând admiterea în parte a acţiunii, în sensul de a respinge capătul de cerere privind revendicarea suprafeţei de 600 m.p. teren şi a se stabili linia de hotar dintre proprietăţile părţilor.

Cu privire la capătul de cerere principal (revendicarea suprafeţei de 600 m.p.) pârâţii au arătat că în anii 1999 şi 2000, prin două înscrisuri sub semnătură privată au cumpărat de la moştenitorii defunctului ……… două suprafeţe de teren prin înscris sub semnătură privată, respectiv suprafaţa de 0,5 ha teren arabil situată în T-24 P-660/151  şi 7068 m.p. situată în T-120/4, P-5/2, identificate în T.P. nr. 148136/1993.

Prin s.c. nr. ………. a Judecătoriei Oneşti, s-a perfectat vânzarea-cumpărarea acestor suprafeţe de teren. Pentru lămurirea pricinii, pârâţii au depus în copie s.c. invocată în respingerea cererii privind revendicarea suprafeţei de 600 m.p.şi depun de asemenea T.P. 148136/ 22. 11.1993, pe numele defunctului …………...

Reclamanta a solicitat în susţinerea acestei acţiuni dovada cu martorii …………., iar pârâţii în combaterea acţiunii dovada cu martorii ………….. şi s-a dispus efectuarea unei expertize topo cadastru, prin care să se identifice terenurile proprietatea părţilor, dacă s-a ocupat vreo porţiune de teren din suprafaţa proprietatea reclamantei şi de către cine, precum şi valoarea terenului ocupat.

Din depoziţia martorului …., rezultă că terenurile proprietatea pârâţilor, sunt dobândite de aceştia prin act autentic.

Tot din depoziţia acestui martor, mai rezultă că în perioada când trăia ………., nu au fost discuţii cu privire la teren. După ce pârâţii au ocupat  terenul, au fost discuţii între reclamantă şi pârâţi, terenul fiind ocupat de circa doi ani.

Martorul …., a arătat că pârâţii au ocupat terenul reclamantei pe lăţimea sa.

În cauză a fost audiat şi martorul propus de pârâţi, pe nume ….., care a declarat că nu cunoaşte dacă pârâţii au ocupat vreo porţiune din terenul reclamantei, iar numitul ……. a arătat că pârâţii nu au ocupat nici o porţiune de teren.

Din concluziile raportului de expertiză întocmit de expert inginer …. în specialitatea topo cadastru, rezultă că terenurile în litigiu sunt amplasate  în intravilanul localităţii …., comuna ……., judeţul Bacău, iar pârâţii ocupă o suprafaţă de 595 m.p. din terenul reclamantei, pe anexa nr. 1 poligonul punctelor 2-3-10-11-2 şi evaluată la 714 lei.

Linia de hotar dintre terenul proprietatea reclamantei şi terenul proprietatea pârâţilor a fost stabilită pe aliniamentul punctelor 3-10=27,02 m.

Faţă de considerentele arătate mai sus, în baza art. 480 Cod Civil va fi admisă acţiunea reclamantei ca fiind întemeiată în sensul că vor fi obligaţi pârâţii să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 595 m2, teren arabil,  pe anexa nr. 1, poligonul punctelor  2 – 3 – 10 – 11 – 2  (suprafaţa haşurată conform raportului de expertiză judiciară întocmit de ing. ………, expert tehnic judiciar în specialitatea topo cadastru şi geodezie şi va fi stabilită linia de hotar între terenul proprietatea reclamantei şi terenul proprietatea pârâţilor prin aliniamentul punctelor 3 – 10 – 27,02 m2 conform  raportului de expertiză întocmit în cauză.

Fiind în culpă procesuală, vor fi obligaţi pârâţii, în baza art. 274 cod procedură civilă să achite reclamantei 2.153 lei cheltuieli de judecată, din care suma de 1.000 lei reprezintă onorariu avocat, suma de 1.120 lei onorariu expert şi suma de 35 lei taxă judiciară de timbru.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

 H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta …  în contradictoriu cu pârâţii ….

Obligă pârâţii să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 595 m2, teren arabil,  pe anexa nr. 1, poligonul punctelor  2 – 3 – 10 – 11 – 2  (suprafaţa haşurată conform raportului de expertiză judiciară întocmit de ing. …., expert tehnic judiciar în specialitatea topocadastru şi geodezie.

Stabileşte linia de hotar între terenul proprietatea reclamantei şi terenul proprietatea pârâţilor prin aliniamentul punctelor 3 – 10 – 27,02 m2 conform  raportului de expertiză întocmit în cauză.

Obligă pârâţii să achite reclamantei 2.153 lei cheltuieli de judecată, din care suma de 1.000 lei reprezintă onorariu de avocat, suma de 1.120 lei onorariu de expert şi 35 lei taxă judiciară de timbru.

Cu apel în  15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 9.12.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

redactat  - A.A.- 30.12.2009

tehnoredactat – M.G.- 4. 01.2010

exemplare – 5.