Excepţia lipsei calităţii procesuale active.Excepţia lipsei capacităţii procesuale a pârâtei Reprezentaţa Teritorială Iaşi a ads. Excepţia prematurităţii formulării acţiunii. Obligarea pârâtelor ads şi ads – Filiala Iaşi, la predarea pe bază de protocol a

Sentinţă civilă 1338 din 11.07.2018


Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. /866/2018, reclamanta Comisia Locală  de Fond Funciar a solicitat obligarea pârâtelor Agenţia Domeniilor Statului şi Agenţia Domeniilor Statului – Filiala Iaşi, la predarea pe bază de protocol a suprafeţei de 40,00 ha teren extravilan com. Hălăuceşti, astfel cum a fost identificat în cuprinsul procesului-verbal de delimitare nr. 5320/26.10.2011.

Se arată în motivarea acţiunii că la data de 27.10.2011 reclamanta a înaintat pârâtei, prin adresa nr.5235 documentaţia necesară pentru predarea pe bază de protocol a suprafeţei de 55,36 ha, teren ce cuprinde şi suprafaţa de 40,00 ha teren delimitat potrivit procesului-verbal de delimitare nr. 5320/26.10.2011. De asemenea, în vederea preluării terenului, reclamanta a mai înaintat şi adresele nr. 2989/14.07.2017 şi nr.3882/ 01.09.2017 , solicitări respinse de către pârâta ADS.

Se mai arată că respingerea documentaţiei a fost motivată de pârâta ca datorându-se faptului că terenul este domeniu public al statului din 2017, deşi procesul-verbal de delimitare nr. 5320 a fost încheiat în anul 2011, anterior ca terenul să fie cuprins în domeniul public al statului.

În drept, se invocă prevederile  art. 1528 şi urm. C.civ.

Alăturat cererii se depun înscrisuri.

Pârâta ADS a formulat întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale civile a ADS Iaşi(în prezent Reprezentanţa Teritorială Iaşi a ADS), întrucât, potrivit art. 8 alin.2 din OUG 70/2010, aceasta nu are personalitate juridică şi nu are organe proprii de conducere. Se invocă şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei ADS, întrucât predarea terenurilor pe bazî de protocol nu se poate realiza decât la solicitarea comisiilor judeţene, prin întocmirea unei documentaţii,  conform art. 13 alin. 1 şi art. 15 din HG 401/2013, coroborate cu art. 3 alin.3 din Legea nr. 268/2001.

De asemenea, pârâta invocă excepţia prematurităţii cererii, având în vedere că suprafaţa în litigiu face parte din domeniul pulbic iar în conformitate cu art. 6 alin.5 din Legea nr. 165/2013 este necesar ca, prealabil  predării terenului prin protocol, să se procedeze la schimbarea regimului juridic al terenurilor, prin trecerea în proprietatea privată a statului. În acest sens se invocă şi prevederile deciziei nr. 23/2011 a ÎCCJ.

În cauză s-a procedat la administrarea probelor cu înscrisuri în vederea soluţionării excepţiilor, faţă de care, în baza disp. art. 248 CPC, instanţa reţine următoarele:

Prin Hotărârea nr. 4709/25.11.2008 a Comisiei Judeţene Iaşi de Fond Funciar (fila 7 dosar)s-a reconstituit dreptul de proprietate dlui G.I. pentru suprafaţa de 40,00 ha teren situat pe raza com. Hălăuceşti, dispunându-se înscrierea în Anexa 30.

Ulterior, la data de 26.10.2011 se încheie de către Comisia Locală  de Fond Funciar  Procesul-verbal de delimitare a suprafeţelor nr. 5320, cuprinzând un număr de 11 amplasamente atribuite beneficiarului G.I. (fila 6).

Comisia Localăde fond  funciar , prin adresa nr. 5235/27.10.2011(fila 10), solicită ADS delimitarea suprafeţei de 55,36 ha teren în vederea predării acesteia prin protocol şi punerii în posesie a beneficiarilor. În această suprafaţă se include şi suprafaţa de 40,00 ha teren în litigiu. Urmare a solicitărilor transmise de ADS comisiei locale(adresele din 31.01.2012 – fila 66 dosar, din 09.04.2012 - fila 62 dosar, din 07.04.2015 – fila 61 dosar şi din 06.05.2015 – fila 60 dosar), la data de 28.08.2015, prin adresa nr. 4258 Comisia Locală transmite către ADS documentaţia completată, după cum se solicitase(fila 11).

Urmare a verificării documentaţiei de către ADS ( adresa nr. 1234/18.12.2015 a ADS – fila 13 dosar) se constată că, potrivit Anexei nr. 1 la Legea nr. 165/2013 rezultă că Primăria  dispune de rezervă de teren totalizând 485,0643 ha, precizându-se că însăşi Comisia Locală  declarând că nu poate identifica cu certitudine dacă terenurile prevăzute în Procesul-verbal de delimitare a suprafeţelor nr. 5320/26.10.2011 reprezintă vechiul amplasament al beneficiarului. Totodată prin această adresă  se arată de către ADS că suprafaţa de 40 ha teren menţionată în procesul verbal de delimitare se află pe domeniul public, refuzându-se astfel întocmirea protocolului de predare-primire.

Urmare a acestui refuz, reclamanta Comisia Locală a revenit la ADS cu adresele nr. 2989/14.07.2017 (fila 23) şi nr. 3882/01.09.2017, solicitând predarea terenului de 40,00 ha pe bază de protocol, ADS refuzând încheierea acestuia pentru aceleaşi motive privitoare la necesitatea parcurgerii etapei obligatorii de trecere a terenului din domeniul public în domeniul privat.

Urmare a acestui refuz Comisia Locală de Fond Funciar a formulat prezenta acţiune.

Instanţa are în vedere că, potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 268/2001, privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, „Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale.”

De asemenea, potrivit art. 9 din HG nr. 626/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001, „Terenurile cu destinaţie agricolã a cãror retrocedare se solicita în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile ulterioare, se transmit de A.D.S. comisiilor locale, pe baza de protocol, la cererea comisiilor judeţene, conform modelului aprobat de Consiliul de administraţie al A.D.S.

(2) Anterior încheierii protocolului prevãzut la alin. (1) vor fi parcurse urmãtoarele etape:

a) prezentarea cãtre A.D.S. a cererii comisiei judeţene de aplicare a Legii fondului funciar, împreunã cu actele ce stau la baza acesteia, precum şi a documentaţiei de predare a terenurilor cu destinaţie agricolã, stabilitã de Consiliul de administraţie al A.D.S.;

b) verificarea de cãtre direcţiile de specialitate din cadrul A.D.S. a legalitãţii documentaţiei prezentate.”

Prin dispoziţiile arătate se reglementează procedura de punere în posesie ce au în vedere terenurile aflate în adminsitrarea ADS.

Acţiunea de faţă are ca obiect tocmai obţinerea de către reclamant a transmiterii,  prin procedura special reglementată, a unor terenuri aflate în administrarea ADS, existând reglementări în baza cărora aceasta instituţie are atribuţii, chiar dacă îndirecte, în procedura de reconstituire.

La rândul său, comisia locală este entitatea care, în considerarea atribuţiilor conferite de art. 5 din HG 890/2005, are în competenţă stabilirea amplasamentului şi punerea în posesie a beneficiarului reconstituirii. Astfel, chiar dacă procedura prevăzută de art. 13 alin. 1 din HG 401/2013 şi ale art. 3 alin.3 din Legea nr. 268/2001 impune ca solicitarea de transmitere de către ADS a terenurilor se face de către Comisia Judeţeană, beneficară a acestei proceduri este comisia locală, cea căreia urmează să i se pună la dispoziţie, pe bază de protocol, terenurile ce fac obiectul retrocedărilor.

Prin urmare, deşi nu ar exista un raport direct între comisia locală şi ADS, nu s-ar putea susţine că cea dintâi nu ar putea solicita direct  obligarea ADS la parcurgerea procedurii legale, în condiţiile în care comisia judeţeană şi-a îndeplinit rolul său de a solicita ADS-ului transmiterea terenurilor. Mai mult, condiţiile în care comisia judeţeană ar rămâne în pasivitate, negarea calităţii procesuale active în persoana comisiei locale ar conduce la imposibilitatea definitivării procedurii de reconstituire.

Prin urmare, existând atât un interes, cât şi calitate procesuală, instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Privitor la excepţia lipsei capacităţii procesuale a pârâtei Reprezentanţa Teritorială Iaşi a ADS, din disp. art. 8 alin.2 din OUG 70/2012, conform cărora” Birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă se organizează la nivel de compartiment sub denumirea de Reprezentanţă a Agenţiei Domeniilor Statului, structură fără personalitate juridică”, rezultă ca fiind întemeiată excepţia, urmând a o admite.

Analizând excepţia prematurităţii formulării acţiunii de faţă, instanţa are în vedere că potritiv Inventarului terenurilor agricole şi neagricole (fila 49 dosar), pe raza com. Hălăuceşti  terenurile din tarla 42, parcelele 299/2, 301/1, 299/3, 301; tarla 43, parcela 304/1; tarla 50, parcelele 352/1, 354 şi 297 fac parte din domeniul public. Aceste terenuri sunt menţionate şi în cuprinsul procesului verbal de delimitare nr. 5320 încheiat de reclamantă la data de 26.10.2011.

Apreciază instanţa că,  deşi în cazul de faţă reconstituirea dreptului de proprietate în beneficiul dlui G.I.  a avut loc încă din anul 2008, procedura de punere în posesie efectivă necesită aplicarea dispoziţiilor legale incidente la momentul actual.

Potrivit disp. art. 6 alin.1 din Legea nr. 165/2013, „ În termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia prevăzută la art. 5 (Comisia locală pentru inventarierea terenurilor) întocmeşte, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.”

Aşa cum s-a arătat, în cauza de faţă suprafeţele de teren ce fac obiectul punerii în posesie constituie domeniul public al statului.

În acest caz apar ca fiind incidente disp. art. 6 alin. 5 din Legea nr. 165/2015, potrivit cărora, „La propunerea comisiei judeţene de fond funciar sau, după caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, Agenţia Domeniilor Statului şi Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor demarează procedurile legale necesare în vederea schimbării regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situaţiei centralizatoare, aflate în proprietatea publică a statului, şi trecerii acestora, în condiţiile legii, în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură.”

În susţinerea acestei obligativităţi a parcurgerii etapei trecerii terenului în proprietatea privată, instanţa are în vedere decizia nr. 23/2011 a ÎCCJ pronunţată în RIL, potrivit căreia sintagma "în condițiile legii" trebuie înțeleasă în sensul trimiterii la condițiile prevăzute de Legea nr. 213/1998 cu privire la obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privat, prin hotărâre a Guvernului. S-a concluzionat de către Înalta Curte că dreptul de proprietate publică nu încetează decât prin modalitățile indicate în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, în caz contrar fiind încălcat caracterul inalienabil al terenurilor proprietate publică aflate în administrarea stațiunii de cercetare, în speţă ADS.

În cauză nu există nicio dovadă privind demararea unei astfel de proceduri, cu atât mai puţin existenţa unei hotărâri a guvernului de trecere a terenului în proprietatea privată a statului.

Apreciază instanţa că, atât timp cât nu există îndeplinite condiţiile legale ca ADS să procedeze la transmiterea terenului în suprafaţă de 40, 00 ha teren, nu poate fi obligată pârâta la încheierea unui protocol de predare-primire cu reclamanta anterior parcurgerii procedurii obligatoriu impusă de legiuitor.

Faţă de cele arătate, constatând întemeiată excepţia prematurităţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Admite excepţia lipsei capacităţii procesuale a pârâtei Reprezentaţa Teritorială Iaşi a Agenţiei Domeniului Statului.

Admite excepţia prematurităţii formulării acţiunii în raport de disp. art. 6 alin.5 din Legea nr. 165/2013.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta Comisia Locală de Fond Funciar  în contradictoriu cu pârâta Reprezentaţa Teritorială Iaşi a Agenţiei Domeniului Statului, pentru lipsa capacităţii procesuale.

Respinge ca prematur formulată acţiunea civilă a reclamantei Comisia Locală de Fond Funciar în contradictoriu cu pârâta Agenţia Domeniului Statului.

Cu drept de apel, depus la Judecătoria Paşcani, în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.07.2018.

Presedinte, Grefier,

Domenii speta