Obligarea paraților sa lase in deplina proprietate si posesie terenul ocupat abuziv, precum si la obligarea paratiilor, pe cheltuiala lor, la desfiintarea constructiilor amplasate pe terenul proprietatea reclamantului.

Sentinţă civilă 243 din 09.02.2016


Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. /866/2012 din 28.11.2012 reclamantul B.P. a chemat in judecata pe pârâtii L.Gh. si  L.M., solicitind instantei ca prin hotararea ce se va pronunta oblige pârâţii sa-i lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 300 mp din totalul de 900 mp amplasată în T 77, parcela 845/7, înscrisă în Titlul de proprietate nr. 6081 din 28.06.1994, precum si la obligarea paratiilor, pe cheltuiala lor, la desfiintarea constructiilor amplasate pe terenul proprietatea reclamantului.

In motivarea actiunii se arata ca, in fapt, reclamantul este unicul mostenitor al defunctei B.M., pe numele acesteia si a reclamantuli fiind emis titlul de proprietate nr. 6081/28.06.1994. Se arata ca reclamantul este proprietarul terenului în suprafaţă de 900 mp amplasată în T 77, parcela 845/7, teren înscris în titlul de proprietate nr. 6081 din 28.06.1994. Paratii ocupa o suprafaţă de 300 mp din proprietatea reclamantului în mod abuziv, ridicând construcţii pe acest teren, fără drept. Se arata ca intre sotii B.O. si B.E., pe de o parte si paratii L. Gh. Si L.M., pe de alta parte, a intervenit contractul de schimb autentificat sub nr. 1169/1998, in urma caruia paratii au dobandit dreptul de proprietate asupra constructiilor pe care sotii B. le-au construit pe suprafata de 900 mp teren cumparat de acestia prin contractul nr 4946/1998.

Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 563, 566, 582 lit b, art. 1516 alin 1 din Cod civil.

Cererea a fost legal taxată şi timbrată.

Pârâtul L:Gh. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că nu ocupă nicio suprafaţă din terenul reclamantului. De asemenea, pârâtul a arătat că în urma contractului de schimb de imobile încheiat cu B.O. si B.E. a devenit proprietar împreună cu pârâta L.M. a suprafeţei de 900 mp din T77A, parcela 845/6 şi a imobilului construit de către aceştia pe teren. În urma procesului de divorţ  şi a partajului intervenit între pârâţi, L.Gh. a devenit unicul proprietar al acestui teren.

La data de 09.01.2013, reclamantul a formulat cerere de modificare a cererii introductive, luându-se act de această cerere la termenul din 09.01.2013, în sensul că reclamantul formulează cererea introductivă doar în contradictoriu cu pârâtul L.Gh..

Sub aspectul probatoriului au fost incuviintate si administrate probele cu  înscrisuri, interogatoriul paratului  şi expertiza specialitatea topografie.

Prin sentinta civila nr. 2834/23.10.2013 pronuntata in aceasta cauza, instanta a dispus respingerea actiunii reclamantului, astfel cum a fost modificata, ca fiind neintemeiata.

Prin decizia civila nr. 1449/2014 a Tribunalului Iasi s-a admis recursul declarat de reclamantul B.P., cauza fiind trimisa spre rejudecare Judecatoriei Pascani. Pentru a se pronunta astfel, instanta de control judiciar a retinut, in esenta, ca in cadrul actiunii in revendicare de fata se impunea analiza comparativa a titlurilor de proprietate ale partilor, iar faptul ca expertiza tehnica efectuata la fondul cauzei prezenta doua variante contradictorii ale identificarii in spatiu a terenurilor in litigiu, iar instanta nu a indicat motivele pentru care si-a insusit una dintre acestea, reprezinta o lipsa a analizei fondului cauzei de catre instanta de fond.

In rejudecarea cauzei, instanta a procedat la administrarea probelor cu inscrisuri, interogatoriile partilor si expertiza tehnica topo-cadastrala. Raportul de expertiza a fost intocmit in cauza de catre dl. expert O.M.B.

Analizand materialul probator administrat in prezenta cauza trimisa spre rejudecare, tinand cont si de inscrisurile depuse in primul ciclu procesual, instanta retine urmatoarele:

Sotii B.O. si B.E. cumpara de la numitul C.S. prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 4946 din 30.06.1998 o suprafata de 900 mp teren, situat in sat Sirca, com. Baltati, jud. Iasi, în tarla 77,  parcela A845/6.

Pe acest teren, sotii B. , inca inainte de perfectarea contractului incheiat in anul 1998, edifica o casa de locuit, conform autorizatiei de construire nr. 7 din 2.05.1996 eliberata de Primaria com. Baltati.

Prin contractul denumit „ contract de schimb de apartamente ” autentificat sub nr. 1169/09.07.1998 de către Biroul Notarial Public Z.C.M., sotii  B.O si B.E. au transmis pârâtului L.Gh.  şi soţiei acesteia L.M. dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie casă de locuit cu două camere, bucătărie, hol şi suprafaţa de 900 mp teren aferent construcţiei şi teren grădină în tarla 77,  parcela A845/6. In schimbul acestui imobil, sotii B.O. si B.E. primesc in proprietate un apartament situat in mun. Iasi.

In baza sentintei civile nr. 23899/2002 a Judecatoriei Pascani, avand ca obiect divort si partaj, revine in proprietatea paratului L.Gh.  imobilul casa de locuit si terenul aferent ce a facut obiectul  „contractului de schimb de apartamente ”.

Prin Titlul de proprietate nr. 6081/28.06.1994 emis de Comisia Judeţeană Iasi de Fond Funciar, pe numele B.P. si B.E. se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1 ha 5200 mp în extravilanul comunei Bălţaţi.

B.P., reclamantul din cauza de fata, este unic mostenitor al defunctei B.E., in calitate de fiu, conform certificatului de moştenitor nr. 85/13.10.2010 emis de către Biroul Notarial Public A.G..

Prin actiunea civila de fata, reclamantul B.P. revendica suprafata de 300 mp, din totalul de 900 mp teren situat in tarlaua 77, parcela 845/7.

Constata instanta ca suprafata de 900 mp teren proprietatea reclamantului, inscrisa in titlul nr. 6081/28.06.1994se invecineaza cu suprafata de 900 mp teren  (din masuratori rezultand insa 941 mp)ce a facut obiectul contractului denumit „ contract de schimb de apartamente ” autentificat sub nr. 1169/09.07.1998, invocat de catre paratul L.Gh.ca temei al proprietatii detinute asupra terenului revendicat de reclamant.

Instanta are in vedere ca suprafata de 900 mp (941 mp din masuratori) ce a facut obiectul contractului autentificat sub nr. 1169/09.07.1998 a apartinut anterior vanzarii numitului  C.S., fiind dobandit de catre acesta in baza reconstituirii dreptului de proprietate, conform titlului de proprietate nr. 6326/1995 (fila 32 dosar).

Potrivit mentiunilor din acest titlu de proprietate, nr. 6326/1995, suprafata de 900 mp teren situat in tarla 77, parcela 845/6, are ca vecini (a se vedea in acest sens Certificatul de la fila 34 dosar), la E. pe B.T. iar la vest drum comunal.

Asa cum se poate observa si din planul parcelar aflat la dosarul cauzei (fila 88), comisia locala de fond funciar a procedat la atribuirea de teren in parcela 845, din tarla 77, prin punerea in posesie a beneficiarilor reconstituirii pe amplasamente a cate 900 mp teren.

Instanta mai are in vedere ca potrivit unei adrese a Consiliului Local al com. Baltati, adresata reclamantului B.P. (fila 23  dosar), se invedereaza ca nu rezulta din evidente ca unitatea administrativ teritoriala Comuna Baltati ar fi proprietara suprafetei de 408 mp teren situat in tarlaua 77, parcela 845, avand ca vecini la N. sos. Nationala, la S. -B.O., la V. drum si la E / B.P. De asemenea, se arata ca ingradirea acestei suprafete de teren nu a fost efectuata de aceasta institutie si ca nu exista inregistrate in registrele agricole persoane posesoare ale acestei suprafete de teren.

Prin urmare, concluzionand, avand in vedere si concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza, atat numitul C.S. cat si familia B. li s-au atribuit in proprietate cate 900 mp teren, proprietatile fiind invecinate.  Proprietatea numitului C.S.l se afla situata la vest de cea a familiei B. De asemenea, la vest de proprietatea lui C.S., astfel cum rezulta din chiar titlul de proprietate al acestuia, se afla drumul satesc.

Astfel, raportandu-ne la situatia in teren la momentul anterior incheierii contractului autentificat sub nr. 1169/09.07.1998, suprafata de 409 mp teren identificata de expert in Planul de amplasament (fila 87 dosar) intre punctele 1-2-19-14-15-16-18-1 reprezinta parte din suprafata de 900 mp teren atribuita lui C.S., astfel ca aceasta suprafata de 900 mp teren, astfel cum a fost avuta in vedere la punerea acestuia in posesie, are amplasamentul intre punctele 1-2-3-4-17-18-19-20-21-9-10-11-16-2. Totodata, suprafata de 900 mp teren ce a facut obiectul atribuirii in proprietate prin titlul nr. 6081 din 28.06.1994 emis pe numele B.E. si B.P. are amplasamentul corespunzator identificarii efectuate de expert, in acelasi Plan de amplasament, intre punctele 4-5-6-7-8-9-21-20-19-18-17-4.

Potrivit raportului de expertiza, paratul detine o alta suprafata de teren decat cea inscrisa in titlul de proprietate al autorului initial, respectiv suprafata identificata intre punctele 2-3-4-5-8-9-10-11-16-2, constatandu-se o translatare spre est a suprafetei de 900 mp teren ce facuse obiectul contractului de schimb, ramanand libera, in consecinta, suprafata de 409 mp teren identificata in Planul de amplasament intre punctele 1-2-16-11-12-13-14-1.

Potrivit aceluiasi raport de expertiza, instanta are in vedere configuratia reala a suprafetei de 900 mp teren ce i s-ar  cuveni paratului, astfel cum rezulta din Planul de amplasament (fila 112 dosar) intocmit de expert si avizat de OCPI Iasi prin Procesul verbal de receptie nr. 4559/2015, identificare ce s-a facut ca urmare a limitelor terenului caruia i s-a atribuit numarul cadastral 60398.

Astfel, privitor la latura de est, cea invecinata cu proprietatea reclamantului, imobilul ce are atribuit numarul cadastral 60398 are aliniamentul 4-17-30-29-28-26-25-24-23-22 (in Planul de amplasament de la fila 87).

In considerarea acestei situatii de fapt, suprafata de teren cuprinsa intre punctele 3,4,5,8,9,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 17, 3 se afla fara temei legal in posesia paratului.

Se constata totodata ca si ridicarea constructiilor C1 si C2, ce au facut obiectul aceluiasi contract de shimb incheiat de parata, s-a facut partial si pe proprietatea invecinata, apartinand familiei .

Instanta nu are cunostinta, nici din probatoriu nereiesind, motivul pentru care, autorii paratului, sotii B.O. si B.E., au obtinut autorizarea pentru construirea locuintei pentru un amplasament gresit fata de cel real, astfel cum apare in titlul de proprietate al instrainatorului C.S.

Se concluzioneaza astfel ca, urmare a gresitei aprecieri asupra amplasamentului suprafetei de 900 mp teren proprietate a numitului C.S. – care a vandut-o sotilor B.O. si B.E. prin contractul autentificat sub nr. 4946/1998 – autorii paratului au ridicat casa de locuit pe un amplasament partial gresit.

Comparand titlul de proprietate al reclamantului B.P. cu cel al paratului  L.Gh. ( la baza caruia sta titlul de proprietate nr. 6326/1995 emis pe numele C.S.) se constata ca primul este in mod evident preferabil celui de al doilea. De altfel, asa cum s-a aratat, acest al doilea titlu, in speta contractul de schimb de apartamente, nici nu confera vreun drept de proprietate asupra suprafetei detinute de parat intre punctele 3,4,5,8,9,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 17, 3.

Gresita apreciere asupra amplasamentului suprafetei de 900 mp teren peste care paratul este in realitate proprietar este data de amplasamentul casei de locuit, stabilit in mod eronat, dupa cum s-a aratat anterior.

Fata de aceste constatari, avand in vedere disp. art. 563  Cciv, potrivit caruia proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor,  instanta va admite capatul de cerere avand ca obiect revendicare si va dispune obligarea pârâtului  L. Gh.  să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafata de 451,75 mp teren proprietatea reclamantului, identificat in raportul de expertiză tehnică – Plan de amplasament (Anexa 2) între punctele 3,4,5,8,9,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 17, 3, întocmit în cauză de dl. expert O.M.B.

In ce priveşte cererea de demolare partiala a construcţiilor pârâtului, formulată de acelaşi reclamant, această cerere urmează a fi respinsă, întrucât rezulta in mod evident că pârâtul este dobanditor de buna-credinta a imobilului in litigiu, nefiind facuta dovada ca acestuia, la momentul incheierii contractului de schimb, ii erau cunoscute viciile legate de gresita apreciere asupra corectei amplasari a terenului ce a facut obiectul schimbului. De altfel, nici pentru autorii paratului, sotii  B.O.  si B. E., nu exista macar suspiciunea ca  acestia cunoasteau aspectul legat de faptul ca parte din  constructia ce urma a se ridica nu se afla terenul proprietatea acestora, cu atat mai mult cu cat acestia au obtinut o autorizatie de contruire pentru acest imobil.

Prin urmare, instanta va respinge capatul de cerere vizand demolarea partii de constructii ce se afla ridicate pe pe terenul în suprafaţă de 451,75 mp, anterior identificat, reprezentând proprietatea reclamantului.

Fata de toate aceste considerente, facand si aplicarea disp. art. 453 alin. 2 CPC, procedand la compensarea cheltuielior efectuate de parti,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite in parte actiunea civila formulata de reclamantul B.P.in contradictoriu cu pârâtul L.Gh.

Obligă pârâtul L.Gh. să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafata de 451,75 mp teren proprietatea reclamantului, identificat in raportul de expertiză tehnică – Plan de amplasament (Anexa 2) între punctele 3,4,5,8,9,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 17, 3, întocmit în cauză de dl. expert O.M.B.

Respinge capatul de cerere privind desfiinţarea clădirilor, proprietatea pârâtului, situate pe terenul în suprafaţă de 451,75 mp, anterior identificat, reprezentând proprietatea reclamantului.

Compensează cheltuielile de judecată avansate de părţi, obligând pârâtul la plata către reclamant a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedintă publică, azi 09.02.2016.

Preşedinte,  Grefier,