Partaj succesoral. Ieşire din indiviziune doar în raport de nudă proprietate.

Sentinţă civilă 2426 din 20.12.2017


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.07.2015 sub nr. de dosar 2797/866/2017 reclamanta-pârâtă a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul-reclamant , ieşirea din indiviziune şi partajul bunurilor ce fac parte din masa succesorală a defunctului , decedat la data de 17.10.2013, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta-pârâtă a arătat că a fost căsătorită cu defunctul , decedat la data de 17.10.2013 în Italia, iar pârâtul-reclamant este tatăl defunctului. În anul 2004, anterior încheierii căsătoriei, prin intermediul contractului de donaţie autentificat sub nr.  5776/31.08.2004, defunctul a dobândit de la pârâtul-reclamant şi fraţii acestuia, şi , un imobil casă de locuit, o bucătărie, o anexă, o magazie, un şopron şi suprafaţa de teren de 600 mp situată în intravilanul localităţii . Reclamanta-pârâtă, împreună cu defunctul au edificat  pe terenul de 600 mp un imobil casă de locuit. Pârâtul-reclamant este singurul care a acceptat moştenirea defunctului, fraţii acestuia fiind renunţători. Reclamanta-pârâtă a solicitat atribuirea în natură a imobilelor, cu obligaţia corelativă de plată a unei sulte către pârâtul-reclamant.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1143 Cod civil.

În probaţiune, reclamanta-pârâtă a solicitat administrarea probelor cu: interogatoriu, expertize de specialitate şi înscrisuri.

Reclamanta-pârâtă a ataşat acţiunii introductive următoarele înscrisuri: certificat de deces (f. 7), declaraţie acceptare moştenire (f. 8), certificat de moştenitor nr. 3/05.01.1999 emis de BNP (f. 9), sesizare deschidere procedură succesorală (f. 10), cerere repunere pe rol procedură succesorală (f. 11), procură specială (f. 12,13), certificat de moştenitor suplimentar nr. 118/31.08.2014 emis de BNP (f. 14), contract de donaţie autentificat sub nr.  5776/31.08.2004 de BNPA (f. 15-16), certificat de atestare fiscală (f. 17), extras CF (f. 18-19), declaraţii neacceptare moştenire şi (f. 20-23, 27), declaraţia acceptare moştenire (f. 24), declaraţie renunţare moştenire , (f. 25-26, 28).

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 1500 lei (f. 60, vol. I).

Acţiunea şi înscrisuri au fost comunicate pârâtului-reclamant şi aceasta, în termenul de 25 de zile acordat, a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională.

Prin întâmpinare, pârâtul-reclamant a arătat că este de acord cu sistarea stării de indiviziune, dar nu poate fi de acord cu atribuirea întregului imobil reclamantei-pârâte. Privitor la masa succesorală, în privinţa terenului de 600 mp, acesta este bun propriu al defunctului, astfel că atât reclamanta-pârâtă, cât şi pârâtul-reclamant au câte de cotă de ½. În ceea ce priveşte imobilul – casă de locuit, cota ce i se cuvine pârâtului-reclamant este de 1/4, fiind bun comun al soţilor. Acest imobil a fost construit pe amplasamentul vechilor construcţii asupra cărora  pârâtul-reclamant avea un drept de uzufruct viager. La momentul edificării noii construcţii, soţii au fost de acord să îl lase pe pârâtul-reclamant să folosească ultima camera (respectiv C4) spre a locui, pentru compensarea demolării vechii construcţii.

Având în vedere că respectiva camera nu era locuibilă, pârâtul-reclamant a fost nevoit să o racordeze la reţeaua de apă şi să efectueze lucrări de tencuire, finisare, izolare termică, văruire, dotare cu sanitare, gresie, faianţă ş.a., toate aceste lucrări ridicându-se la suma de 9000 lei. Deşi această cameră a fost edificată odată cu întreg imobilul, cărămida necesară a fost achiziţionată tot de către pârâtul-reclamant.

Pârâtul-reclamant a arătat partajarea în natură a imobilelor.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă.

Pârâtul-reclamant a solicitat prin cererea reconvenţională să se constate că are un drept de creanţă în cuantum de 9000 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate la imobilul ce face obiectul partajului, cu cheltuieli de judecată.

În drept, cererea reconvenţională a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 209 Cod procedură civilă.

În probaţiune, pârâtul-reclamant a solicitat administrarea probelor cu: înscrisuri, interogatoriu şi martori.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată cu suma de 550 lei (f. 79, vol. I).

Întâmpinarea şi cererea reconvenţională au fost comunicate reclamantei-pârâte şi aceasta, în termenul acordat, a formulat răspuns la întâmpinare şi întâmpinare la cererea reconvenţională.

În cuprinsul acestora, reclamanta-pârâta a arătat că vechile construcţii nu au fost demolate în totalitate, astfel că pârâtul-reclamant are posibilitatea de a locui în acestea. În momentul în care au apărut discuţii legate de îndepărtarea sa, cumnaţii săi au efectuat anumite lucrări la camera din casa nouă doar pentru a avea motiv să se invoce efectuarea unor cheltuieli. Racordarea la reţeaua de apă nu era vitală pentru pârât-reclamant în condiţiile în care toată viaţa a locuit într-un imobil vechi, fără izolaţie termică şi fără a fi dotat cu obiecte sanitare.

În probaţiune, reclamanta-pârâtă a solicitat administrarea probelor cu înscrisuri, interogatoriu şi martori.

Instanţa a dispus, din oficiu, introducerea în cauză în calitate de pârâţi, a numiţilor , şi .

Având în vedere că s-a constatat că a decedat la data de 07.11.2015, s-a dispus introducerea în cauză a moştenitorilor acestuia .

Instanţa a încuviinţat pentru reclamanta-pârâtă şi pârâtul – reclamant administrarea  probelor cu: interogatoriu, expertize de specialitate, martori şi înscrisuri.

La data de 04.11.2016 a fost depus la dosarul cauzei raportul de expertiză topocadastrală (f. 180-196, vol. I), iar la data de 11.11.2016 a fost depus raportul de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară (f. 197-204, vol. I).

La termenul din data de 15.11.2016 au fost audiaţi martorii (f. 209-210, vol. I) şi a fost administrată proba cu interogatoriul pârâtului-reclamant (f. 211-213, vol. I).

Expertul a depus la dosarul cauzei răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară (f. 56-57, 62-64 vol. II).

Ca urmare a decesului pârâtului , au fost introduşi în cauză moştenitorii acestuia: , prin reprezentant legal .

Analizând actele şi lucrările cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la legea aplicabilă, instanța reține dispozițiile art. 91 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil ce prevăd că moștenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moștenirii.

Față de dispozițiile enunțate, având în vedere data decesului defunctului – 17.10.2013 - sunt aplicabile dispozițiile noului Cod civil. 

În fapt,  la data de 17 octombrie 2013 a decedat defunctul , cu ultim domiciliu în sat/com. , jud. Iaşi.

Moştenitorii prezumtivi ai defunctului sunt: , în calitate de soţie supravieţuitoare, în calitate de ascendent privilegiat şi , şi , în calitate de colaterali privilegiaţi.

, prin declaraţia autentificată sub nr. 1349/29 octombrie 2014 de Biroul Individual Notarial , , prin declaraţia autentificată sub nr. 1512/27 noiembrie 2014 de Biroul Individual Notarial , , prin declaraţia autentificată sub nr. 329/02 martie 2015 de Biroul Individual Notarial , , prin declaraţia autentificată sub nr. 1348/29 octombrie 2014 de Biroul Individual Notarial , , prin autentificată sub nr. 1519/03 decembrie 2014 de Biroul Individual Notarial , şi , prin autentificată sub nr. 122/14 octombrie 2014 de Biroul Individual Notarial , au arătat că nu au făcut nici un act de acceptare tacită sau expresă a succesiunii defunctului şi înţeleg să rămână străini de succesiunea defunctului.

, prin declaraţia autentificată sub nr. 3475/02 octombrie 2014 de Societatea Profesională Notarială , şi , prin declaraţia autentificată sub nr. 3476/02 octombrie 2014 de Societatea Profesională Notarială , au arătat că renunţă în mod expres la succesiunea defunctului şi că nu au făcut nici un act de acceptare tacită sau expresă a succesiunii defunctului.

, prin declaraţia autentificată sub nr. 917/03 aprilie 2015  de Societatea Profesională Notarială , şi ,  prin declaraţia autentificată sub nr. 3474/02 octombrie 2014 de  Societatea Profesională Notarială , au arătat că acceptăm în mod expres succesiunea defunctului .

Faţă de aceste aspecte, instanţa reţine că singurii moştenitori acceptanţi ai succesiunii de pe urma defunctului sunt reclamanta-pârâtă , în calitate de soţi supravieţuitoare, şi pârâtul-reclamant , în calitate de ascendent privilegiat.

Cu privire la bunurile ce compun masa succesorală a defunctului , se constată că acesta a dobândit prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , următoarele bunuri: una casă de locuit cu suprafaţa de 60,63 mp, una bucătărie cu suprafaţa de 12,43 mp, una anexă, cu suprafaţa de 21,64 mp, una magazie, cu suprafaţa de 13,62 mp, un şopron cu suprafaţa de 29,83 mp şi suprafaţa de teren de 600 mp situată în intravilanul localităţii , jud. Iaşi, amplasată în T12, parcelele 523 şi 524/1.  De asemenea, prin acelaşi contract, donatorul şi-a rezervat un drept de uzufruct viager asupra imobilelor. 

Instanţa reţine că bunurile dobândite prin contractul de donaţie anterior menţionat au fost bunuri proprii ale defunctului, având în vedere că acesta s-a căsătorit cu reclamanta-pârâtă la data de 23 august 2009.

La data de 30.09.2010 defunctul şi reclamanta pârâtă au obţinut autorizaţia de construire nr. 15/30.09.2010 eliberată de Primăria com. (f. 49-51, vol. I) prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de construire a unei locuinţe parter + mansardă şi racordate utilităţi pe suprafaţa de teren de 600 mp ce a făcut obiectul contractului de donaţie anterior menţionat.

Având în vedere anul edificării imobilului – casă de locuit compus din parter şi mansardă, instanţa reţine caracterul de bun comun al soţilor.

În schimb, instanța are în vedere că prin contractul de donație anterior menționat, pârâtul-reclamant și-a păstrat dreptul de uzufruct asupra tuturor imobilelor ce au făcut obiectul convenției.

Față de data încheierii contractului, instanța reține că dispozițiile aplicabile acestui contract sunt cele ale vechiului Cod civil.

Art. 517 vechiul Cod civil definește uzufructul ca fiind dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce unt proprietatea altuia, întocmai ca însuși proprietarul lor, cu îndatorirea de a le conserva substanța.

Având în vedere că dreptul de uzufruct face parte din categoria drepturilor reale, acesta este opozabil erga omnes, inclusiv reclamantei-pârâte .

Instanța reține că nudul proprietar are dreptul de a dispune de bun, cu condiția respectării atributelor ce aparțin uzufructuarului, acesta fiind îndreptățit să facă inclusiv noi construcții, fără ca uzufructuarul să se poată opune, cu condiția ca prin acestea să nu fie afectat însuși dreptul de uzufruct.

Deși vechiul Cod civil nu conținea o dispoziție expresă similară celei prevăzute de art. 707 noul Cod civil, instanța are în vedere conținutul art. 69 din Legea nr. 71/2011 ce prevede ca normă tranzitorie faptul că drepturile de uzufruct în ființă după intrarea în vigoare a Codului civil se exercită potrivit dispozițiilor acestuia, dacă nu se prevede altfel prin prezenta lege,  astfel că, nefiind o derogare expresă în privința textului de lege indicat anterior (art. 707 Cod civil), uzufructul poartă asupra tuturor accesoriilor bunului dat în uzufruct, precum și asupra a tot ce se unește sau se încorporează în acesta.

Așadar, față de dispozițiile legale enunțate anterior, având în vedere că pârâtul-reclamant și-a rezervat un drept de uzufruct asupra tuturor imobilelor ce au făcut obiectul contractului de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , instanța reține că acesta are un drept de uzufruct și asupra noii construcții edificate pe terenul în suprafață de 600 mp. Deși construcția – casă de locuit compusă din parter și mansardă este bun comun al defunctului și reclamantei-pârâte, se constată că dreptul de uzufruct al pârâtului –reclamant îi este opozabil inclusiv soției supraviețuitoare a defunctului. 

Faţă de aceste aspecte, instanţa reţine că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului este compusă din:

-Nuda proprietate asupra suprafeţei de teren de 600 mp, dobândită prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , aflată în intravilanul localităţii , jud. Iaşi, situată în tarlaua 12, parcelele CC523 şi A524/1, identificată conform raportului de expertiză topocadastrală (f. 202-203, vol. I), în valoare de 6749 lei;

-Nuda proprietate asupra unei case de locuit, construită în anul 1962, fără autorizaţie de construire, cu suprafaţa de 22,36 mp, dobândită de defunct prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară (f. 183-184, vol. I), în valoare de 1802 lei.

-Nuda proprietate asupra unei bucătării de vară, construită în anul 1962, fără autorizaţie de construire, cu suprafaţa de 9,78 mp, dobândită de defunct prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară (f. 185, vol. I), în valoare de 331 lei.

- Nuda proprietate asupra unui beci cu pereţi din beton, construit în anul 1962, în valoare de 636 lei;

-Nuda proprietate asupra cotei de ½ din una casă de locuit parter + mansardă, situată în localitatea , jud. Iaşi, edificată conform autorizaţiei de construire nr. 15/30.09.2010 eliberată de Primăria com. şi identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară (f. 186-188, vol. I),în valoare de 82.967,5 lei.

Având în vedere bunurile supuse împărţelii şi valoarea acestora conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară , se constată că valoarea masei succesorale a defunctului este de 91.849,5 lei.

Cu privire la cotele ce revin fiecărui moştenitor, instanţa are în vedere dispoziţiile art. 977, alin. 2 Cod civil ce prevăd că dacă soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs fie numai cu ascendenţii privilegiaţi, fie numai cu colateralii privilegiaţi ai defunctului, partea cuvenită clasei a doua este de o jumătate din moştenire, dar şi pe cele ale art. 972, alin. 1, lit. c) conform cărora costa soţului supravieţuitor este de o jumătate din moştenire, dacă vine în concurs fie numai cu ascendenţii privilegiaţi, fie numai cu colateralii privilegiaţi ai defunctului.

Faţă de aceste dispoziţiile legale, instanţa reţine că reclamanta-pârâtă şi pârâtul-reclamant au dreptul la câte o cotă de ½ din moştenire. 

Potrivit art. 1143 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Moștenitorul poate cere oricând ieșirea din indiviziune, chiar și atunci când există convenții sau clauze testamentare care prevăd altfel. Art. 988 Cod procedură civilă prevede că la formarea și atribuirea loturilor, instanța va ține seama, după caz, și de acordul părților, mărimea cote-părți ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărțit, natura bunurilor, domiciliul și ocupația părților, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărțeala, au făcut construcții sau îmbunătățiri cu acordul celorlalți coproprietari sau altele asemenea.

Instanţa constată că, în timp ce reclamanta-pârâtă a solicitat atribuirea în natură a tuturor bunurilor imobile supuse împărţelii cu obligaţia sa corelativă a achita sultă, pârâtul-reclamant a solicitat lotizarea bunurilor şi atribuirea camerei C4 și a unei părți din terenul de 600 mp.

După cum s-a arătat anterior, prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi se constată că pârâtul-reclamant şi-a rezervat un drept de uzufruct viager asupra tuturor imobilelor ce făceau obiectul contractului, respectiv: una casă de locuit cu suprafaţa de 60,63 mp, una bucătărie cu suprafaţa de 12,43 mp, una anexă, cu suprafaţa de 21,64 mp, una magazie, cu suprafaţa de 13,62 mp, un şopron cu suprafaţa de 29,83 mp şi suprafaţa de teren de 600 mp situată în intravilanul localităţii , jud. Iaşi, amplasată în T12, parcelele 523 şi 524/1 astfel că, deși a decedat, dreptul de uzufruct al pârâtului-reclamant este în ființă.

Instanța reține că nu este justificată solicitarea pârâtului-reclamant de atribuire a bunurilor astfel cum au fost anterior menționate în condițiile în care, așa cum s-a arătat, acesta are un drept de uzufruct asupra tuturor imobilelor,  inclusiv asupra noii construcții şi implicit asupra camerei asupra căreia a efectuat lucrări.

O lotizare a bunurilor în maniera solicitată de pârâtul-reclamant ar duce la o fărâmițare excesivă a terenului care are o suprafață de doar 600 mp, dar şi o deschidere la calea publică insuficientă pentru exploatarea optimă a acestuia.

Având în vedere că pârâtul-reclamant are un drept de uzufruct viager asupra tuturor imobilelor, față de faptul că prin lotizarea în natură a bunurilor s-ar produce o fărâmițare excesivă, pentru evitarea unor eventuale litigii ulterioare între soția supraviețuitoare a defunctului și moștenitorii pârâtului-reclamant, instanța va atribui în  natură reclamantei-pârâte nuda proprietate asupra tuturor bunurilor ce fac parte din masa succesorală a defunctului.

Față de acestea, va constata că valoarea lotului atribuit reclamantei-pârâte este de 91.849,5 lei,  astfel că o va obliga pe aceasta la plata către pârâtul-reclamant la plata în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a prezentei a sumei de 45.924,75 lei cu titlu de sultă.

Cu privire la presupusul drept de creanță solicitat de către pârâtul-reclamant, în raportul de expertiză în specialitatea construcții și evaluare imobiliară s-a reținut că valoarea lucrărilor executate de pârâtul-reclamant la camerele 8, 9 și 10 (f. 187, vol. I), respectiv termoizolație, montare gresie și faianță, închidere cu zidărie a verandei, montare tavane false cu ghips carton, executare tencuieli interioare și zugrăveli interioare ș.a. este de 6.592 lei. Martorii audiați în cauză au confirmat că aceste lucrări au fost efectuate de către pârâtul-reclamant. 

În analizarea acestei pretenții, instanța va avea în vedere, de asemenea, calitatea de uzufructuar a pârâtului-reclamant, fiind cea care primează, și nu cea de moștenitor al defunctului .

Art. 716, alin. 1 și  3 noul Cod civil, aplicabil și uzufructelor constituite conform vechiului Cod civil  (conform art. 69 din Legea nr. 71/2011), prevede dreptul uzufructuarului, la încetarea uzufructului, la o indemnizație echitabilă pentru lucrările adăugate sau pentru îmbunătățirile făcute cu încuviințarea proprietarului, dacă prin acestea s-a sporit valoarea bunului.

Instanța reține că uzufructul a fost constituit pe durata vieții pârâtului-reclamant, iar dreptul de restituire a contravalorii lucrărilor și îmbunătățirilor se naște la momentul încetării dreptului uzufructuarului, ori, în speță, nu s-a făcut dovada stingerii acestui drept real astfel că o atare cerere este prematură, sens în care urmează a fi respinsă cererea reconvenţională a pârâtului-reclamant.

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanța reține că reclamanta – pârâtă a efectuat cheltuieli totală în cuantum de 6060,55 lei din care 1500 lei taxă judiciară de timbru, 2060,55 lei onorarii experți și 2500 lei onorariu avocat.

În privința pârâtului-reclamant, instanța constată că acesta a efectuat cheltuieli de judecată totale în cuantum de 2450 lei din care 550 lei taxă judiciară de timbru, 400 lei onorariu expert construcții și 1500 lei onorariu avocat.

Având în vedere că cererea reconvențională urmează a fi respinsă, cheltuielile efectuate de către pârâtul-reclamant constând în taxă judiciară de timbru și onorariu expert urmează a rămâne în sarcina acestuia.

Cu privire la celelalte cheltuieli de judecată efectuate pentru soluţionarea ieşirii din indiviziune, având în vedere că în procesele de partaj, părţile sunt şi reclamanţi şi pârâţi, ele suportă împreună cheltuielile de judecată, în afară de cele provocate prin cereri neîntemeiate ale uneia din părţi, acestea având o dublă calitate, iar soluţia de ieşire din indiviziune este deopotrivă în interesul tuturor. Reţinând că obiectul acţiunii este indivizibil, se impune suportarea cheltuielilor de judecată în raport de valoarea pretenţiilor admise şi potrivit cu cota ce revine fiecăruia.

Față de cota de ½ a reclamantei-pârâte și a pârâtului-reclamant din masa succesorală, va obliga pârâtul-reclamant la plata către reclamanta-pârâtă a sumei de 1780,275 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru și onorarii experți.

Cu privire la onorariile de avocat, va dispune compensarea acestora. Compensarea cheltuielilor de judecată nu este posibil a se efectua matematic în toate cazurile, compensarea fiind una judiciară, instanța putând să aprecieze, raportat la pretențiile admise, în ce măsură fiecare parte poate fi obligată la suportarea lor, astfel că deşi onorariile avocaţilor părţilor sunt diferite, instanţa apreciază că nu se impune obligarea pârâtului-reclamant la suportarea diferenţei de onorariu solicitată de avocatul reclamantei-pârâte. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acțiunea formulată de reclamanta-pârâtă ,  în contradictoriu cu pârâtul-reclamant , - decedat, cu moștenitorii , şi , , și – decedat,  cu moștenitori ,  și ,.

Respinge cererea reconvențională formulată de pârâtul-reclamant în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă .

Constată deschisă succesiunea defunctului , decedat la data de 17 octombrie 2013, cu ultim domiciliu în sat/com. , jud. Iaşi.

Constată că moștenitori acceptanți ai succesiunii defunctului sunt: reclamanta-pârâtă , în calitate de soție supraviețuitoare, și pârâtul-reclamant , în calitate de ascendent privilegiat, fiecare cu o cotă de câte ½.

Constată că masa succesorală de pe urma defunctului este compusă din:

-Nuda proprietate asupra suprafeţei de teren de 600 mp, dobândită prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , aflată în intravilanul localităţii , jud. Iaşi, situată în tarlaua 12, parcelele CC523 şi A524/1, identificată conform raportului de expertiză topocadastrală , în valoare de 6749 lei;

-Nuda proprietate asupra unei case de locuit, construită în anul 1962, fără autorizaţie de construire, cu suprafaţa de 22,36 mp, dobândită de defunct prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară , în valoare de 1802 lei.

-Nuda proprietate asupra unei bucătării de vară, construită în anul 1962, fără autorizaţie de construire, cu suprafaţa de 9,78 mp, dobândită de defunct prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară , în valoare de 331 lei.

- Nuda proprietate asupra unui beci cu pereţi din beton, construit în anul 1962, în valoare de 636 lei;

-Nuda proprietate asupra cotei de ½ din una casă de locuit parter + mansardă, situată în localitatea , jud. Iaşi, edificată conform autorizaţiei de construire nr. 15/30.09.2010 eliberată de Primăria com. şi identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară ,în valoare de 82.967,5 lei.

Constată că valoarea masei succesorale a defunctului este de 91.849,5 lei.

Dispune ieșirea din indiviziune și partajul succesoral după cum urmează:

Atribuie în natură reclamantei-pârâte :

-Nuda proprietate asupra suprafeţei de teren de 600 mp, dobândită prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , aflată în intravilanul localităţii , jud. Iaşi, situată în tarlaua 12, parcelele CC523 şi A524/1, identificată conform raportului de expertiză topocadastrală , în valoare de 6749 lei;

-Nuda proprietate asupra unei case de locuit, construită în anul 1962, fără autorizaţie de construire, cu suprafaţa de 22,36 mp, dobândită de defunct prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară , în valoare de 1802 lei.

-Nuda proprietate asupra unei bucătării de vară, construită în anul 1962, fără autorizaţie de construire, cu suprafaţa de 9,78 mp, dobândită de defunct prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 5776/31 august 2004 de Biroul Notarilor Publici Asociaţi , identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară , în valoare de 331 lei.

- Nuda proprietate asupra unui beci cu pereţi din beton, construit în anul 1962, în valoare de 636 lei;

-Nuda proprietate asupra cotei de ½ din una casă de locuit parter + mansardă, situată în localitatea , jud. Iaşi, edificată conform autorizaţiei de construire nr. 15/30.09.2010 eliberată de Primăria com. şi identificată conform raportului de expertiză construcţii şi evaluare imobiliară (f. 186-188, vol. I),în valoare de 82.967,5 lei.

Constată că valoarea lotului atribuit reclamantei-pârâte este de 91.849,5 lei.

Obligă reclamanta-pârâtă la plata către pârâtul-reclamant, în termen de 6 luni de la rămânerea definitivă a prezentei, a sumei de 45.924,75 lei cu titlu de sultă. 

Obligă pârâtul-reclamant la plata către reclamanta-pârâtă a sumei de 1780,275 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Compensează între părți cheltuielile de judecată constând în onorarii avocați.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei, ce se va depune la Judecătoria Pașcani.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20.12.2017.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta