Contestaţie la executare. Solicitare de conexare a executărilor silite.

Sentinţă civilă 1243 din 28.06.2018


Prin cererea formulată la data de 8.01.2018 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Pașcani sub nr. de dosar 66/866/2018, contestatorul - , în contradictoriu cu intimaţii - , a formulat contestaţie la executare împotriva actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 578/2017 aflat pe rolul BEJA - , solicitând anularea actelor de executare efectuate în acest dosar. De asemenea, contestatorul a solicitat conexarea executărilor silite ce formează obiectul dosarelor 587/2018, 503/2015 al BEJA - , nr. 435/2015, 16/2015, 478/2015, 478/2014, 293/2014 al BEJ -  și 2307/2014 al BEJA -  într-un singur dosar de executare silită, cu dispunerea efectuării unei singure executări silite de către executorul judecătoresc care a început întâi executarea sau care a îndeplint actul de executare cel mai avansat. Petentul solicită, de asemenea, obligația intimaților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litgiu.

Contestatorul a invocat excepția lipsei de interes în demararea executării silite de către intimata -  în dosarul de executare 578/2017, având în vedere faptul că acesta acționează ca mandatar al creditorilor soocietății aflate în insolvență, iar executarea silită din dosarul amintit este parțial lipsită de interes, deoarece 6 din cei 7 creditori înscriși pe tabelul definitiv consolidat au demarat executări silite individuale, separat de executarea silită pornită de către intimatul lichidator. Apreciază contestatorul că, în prezent, este executat de două ori pentru aceleași sume de bani.

Arată petentul că solicită anularea tuturor actelor de executare din dosarul de executare 578/2017, deoarece suma de 2.045.760,03 lei a fost recuperată de către creditorii intimați, în cadrul executărilor silite individuale, o parte din sume au fost achitate benevol de către petent iar o altă parte a fost recuperată prin poprirea veniturilor salariale ale petentului și ale soției acestuia.

În drept, contestatorul a invocat dispozițiile art. 712, 654, și 33 C.proc.civ.

Pentru dovedirea susținerilor sale, contestatorul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar (filele 10-41).

La data de 7.02.2018, intimata -  a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea prezentei contestații la executare. În motivare, intimata arată că, are calitatea de lichidator al - , care se află în prezent în procedua simplificată de faliment, având îndatorirea de a lua toate măsurile pentru acoperirea pasivului debitoarei, din suma totală de 2.045.760,83 lei, reprezentând total din tabelul definitiv al creanțelor, neachitându-se nimic în cursul procedurii.

Arată intimata că, prin Sentința civilă 1223/6.09.2017, Tribunalul Iași a admis solicitarea lichitatorului judiciar de autorizare a lichidatorului judiciar să procedeze la executarea silită a petentului pentru pasivul nerecuperat al societății debitoare. Adaugă intimata faptul că, în calitate de lichidator judiciar, nu acționează ca un mandatar al petentului, având interes să obțină executarea silită a contestatorului. Faptul că ceilalți creditori au recurs în mod individual la executări silite nu este un aspect imputabil lichidatorului judiciar.

Intimata solicită respingerea cererii de anulare a actelor de executare silită efectuate în dosarul de executar nr. 578/2017, deoarece, potrivit art. 711 C.proc.civ., contestatorul nu a invocat neregularități procedurale privitoare la activitatea de urmărire silită. Cu privire la cererea de conexare a executărilor silite, intimata arată că petentul avea posibilitatea, în dosarele individuale ale creditorilor, să invoce dispozițiile art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014, comunicând faptul că se află în procedura falimentului, prezenta cerere de conexare a dosarelor de executare silită reprezentând o invocare a propriei turpitudini a petentului.

În drept, intimata a invocat dispozițiile art. 205 și următoarele C.proc.civ. Și Legea 85/2014.

Pentru dovedirea apărărilor sale, intimata a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar (filele 57-64).

La data de 16.02.2018, intimata -  a depus la dosar întâmpinare, prin care a arătat, în esență că, împotriva Sentinței civile nr. 1223/6.09.2017 a Tribunalului Iași, debitorul a avut calea de atac a apelului, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, cale de atac de care nu s-a folosit, motiv pentru care apreciază că prezenta contestație la executare este inadmisibilă în sensul art. 713 C.proc.civ.

Cu privire la cererea contestatorului de conexare a executărilor silite, intimata arată că, prin Sentința civilă nr. 232/4.02.2015 a Tribunalului Iași, instanța a dispus suspendarea tuturor executărilor silite individuale, motiv pentru care solicită respingerea cererii ca neîntemeiată.

În drept, intimata a invocat dispozițiile art. 205 și următoarele C.proc.civ., 713 C.proc.civ. Și 50 alin. 1 lit. b din Legea 151/2015.

Pentru susținerea apărărilor sale, intimata a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar (filele 64-71).

La data de 5.02.2018, intimata - , a depus la dosar întâmpinare și a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, arătând că, în baza contractului de cesiune nr. 903/4.05.2015, a cesionat creanța deținută față de contestator către - . Pentru dovedirea apărărilor sale, intimata a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar (filele 75-99).

Instanța a încuviințat și administrat pe parcursul cercetării judecătorești proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 232/2015 a Tribunalului Iași, pronunțată la data de 4.02.2015, instanța a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului - , desemnând intimata -  în calitate de administrator judiciar provizoriu al contestatorului (filele 58-59).

Prin Sentința civilă nr. 1111/2015 a Tribunalului Iași, pronunțată la data de 10.06.2015, instanța a dispus începerea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului - , desemnând intimata -  în calitate de lichidator judiciar al contestatorului (fila 61). Prin aceeași sentință, s-a dispus ridicarea dreptului de administrare a societății debitoare.

Prin Sentința civilă nr. 1223/2017 a Tribunalului Iași, pronunțată la data de 6.09.2017, instanța a dispus autorizarea lichidatorului judiciar -  să procedeze la executarea silită, prin executor judecătoresc, asupra bunurilor mobile și imobile aparținând titularei - , respectiv împotriva contestatorului, pentru recuperarea pasivului nerecuperat al societății, conform tabelului definitiv consolidat actualizat (filele 63-64).

Prin Încheierea nr. 3044/28.11.2017, pronunțată de Judecătoria Pașcani în dosarul 7789/866/2017 (fila 11 dosar de executare), instanța a dispus încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 1223/2017 a Tribunalului Iași.

Potrivit art. 713 alin. 1 C.proc.civ., dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație la executare motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce ia- fost deschisă.

Instanța constată faptul că Sentința civilă nr. 1223/2017 a Tribunalului Iași, prin care lichidatorul judiciar a fost autorizat să treacă la executarea silită a contestatorului, a avut deschisă calea apelului în 7 zile de la comunicare, apel pe care contestatorul nu l-a formulat, hotărârea judecătorească rămânând definitivă prin neapelare. Astfel, instanța constată că nu poate analiza aspectele de fapt și de drept pe care contestatorul le-ar fi putut invoca pe calea apelului, aspecte privitoare la legalitatea și temeinicia autorizației date lichidatorului judiciar de a executa silit reprezentantul societății debitoare. Având în vedere faptul că, în considerentele acestei sentințe, s-a reținut faptul că, la momentul pronunțării sale, nu se achitase nimic din cuantumul total al creanțelor, de 2.045.760,83 lei, aspect ce nu a fost contestat de către petent, instanța nu poate analiza pe calea prezentei contestații la executare aspectele pe care petentul le-ar fi putut invoca pe calea apelului.

În ceea ce privește excepția lipsei de interes a lichidatorului de a proceda la executarea silită a contestatorului, pe care instanța urmează să o analizeze ca o apărare de fond, instanța reține faptul că, potrivit art. 164 din Legea 85/2014, în cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a uneo societăți în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanțelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanțe, împotriva grupului sau societății, judecătorul sindic va autoriza executarea silită, în condițiile legii, împotriva asociaților cu răspundere nelimitată sau, după caz, a membrilor, pronunțând o sentință executorie, care va fi pusă în executare de lichidatorul judiciar, prin executor judecătoresc. De asemenea, potrivit art. 64 lit g din Legea 85/2014, una din atribuțiile prevăzute de lege ale lichidatorului judiciar este urmărirea încasărilor creanțelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasarea creanțelor, formularea și susținerea acțiunilor de pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocați.

Așadar, instanța constată că lichidatorul judiciar nu acționează ca un mandatar al debitorului, ci ca o persoană care să asigure echilibrul între interesele debitorului și ale creditorilor, acesta având interesul de a promova acțiunea reglementată de art. 164 din Legea 85/2014 și de a obține executarea silită a averii reprezentantului societății debitoare.

Referitor la susținerea petentului, potrivit căreia o parte din debit a fost achitată, instanța constată că această susținere nu a fost dovedită. Faptul că o parte din creditorii înscriși pe tabelul definitiv consolidat de creanțe au pornit executări silite individuale nu face în sine dovada executării debitului; de asemenea, instanța reține faptul că petentul nu poate invoca împotriva intimatului-lichidator judiciar eventualele plăți voluntare efectuate efectuate către creditorii în mod individual - având în vedere faptul că dreptul de administrare a societății debitoare a fost ridicat - precum și faptul că acesta nu s-a apărat în cadrul executărilor silite individuale, invocând în aceste dosare de executare dispozițiile art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014, privind suspendarea de drept a executărilor silite individuale de la momentul intrării societății debitoare în procedura generală a insolvenței.

Instanța apreciază faptul că petentul nu poate invoca în prezenta cauză nelegalitatea executării silite începute în dosarul de executare 578/L/2017, executare silită începută la inițiativa lichidatorului judiciar care, în baza argumentelor de mai sus, are interesul și temeiul legal în baza căruia să se îndrepte împotriva reprezentantului societății debitoare, nelegalitate motivată de existența unei duble executări silite pentru aceleași sume de bani. Petentul dispune de mijlocul legal de apărare prevăzut de art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014, respectiv poate invoca incidența suspendării de drept a tuturor actelor individuale de executare de la momentul intrării în procedura insolvenței în fiecare dosar de executare în parte, motiv pentru care existența dosarelor de executare individuale ale creditorilor din tabelul consolidat nu atrage nulitatea prezentei executări silite, cea din dosarul 578/L/2017.

Instanța constată că petentul nu a invocat neregularități procedurale privitoare la executarea silită demarată în dosarul de executare 578/L/2017.

Instanța urmează să dispună disjungerea capătului de cerere privind conexarea executărilor silite și formarea unui noi dosar, având ca obiect conexări executare silită, având în vedere faptul că, pentru acest capăt de cerere, cercetarea judecătorească presupune o procedură mai îndelungată în timp.

Instanța urmează, din considerentele de mai sus, să respingă ca neîntemeiată contestația la executare formulată de contestator în contradictoriu cu intimata ---.

În temeiul art. 453 alin. 1 C.proc. Civ., instanța urmează să respingă cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivare, contestatoarea a arătat, în esenţă, că împotriva sa a fost declanşată executarea silită în baza titlului executoriu reprezentat de cererea de credit nr. 9300514037785000/16.04.2008 încheiat între debitoare şi - . În cadrul dosarului execuţional nr. 450/2017 a fost înfiinţată poprirea asupra veniturilor salariale realizate de contestatoare.

Contestatoarea a invocat excepţia prescripţiei dreptului de a cere şi obţine executarea silită având în vedere că ultima plată a fost efectuată în luna aprilie 2011, iar cererea de executare silită a fost formulată în cursul anului 2017. Contestatoarea arată că, potrivit art. 11.5.2 din Cererea pentru emitere card de credit, Dacă un caz de neîndeplinire sau culpă s-a produs sau este în curs de desfășurare, emitentul are dreptul să declare scadente și plătibile imediat oricare din sumele datorate de către deținător, iar, potrivit prevederilor art. 11.4 din cerere, un caz de neîndeplinire sau culpă este reprezentat de faptul că deținătorul nu a achitat ratele lunare minime timp de două extrase lunare consecutive. Contestatoarea arată că, raportat la ultima plată efectuată, în luna aprilie 2011, aceasta nu și-a mai îndeplinit obligația de plată a sumelor datorate din cauza faptului că nu au mai fost emise extrasele lunare de cont de către creditoare, precum și de faptul că aceasta din urmă percepea dobânda de două ori pe lună, deoarece contestatoarea efectua depunerea banilor în cont înainte de data scadenței.

Raportat la prevederile contractuale amintite, potrivit cărora scadențarea anticipată se produce imediat, în cazul neachitării ratelor lunare minime timp de două extrase lunare consecutive, contestatoarea înțelege că, de la acea dată, respectiv din luna iunie 2011, s-a născut dreptul la acțiune privind executarea silită în favoarea creditoarei, aceasta având drepturi, dar și obligația de a sesiza organele competente pentru executarea obligațiilor.

Pe fondul cauzei, contestatoarea invocă faptul că atât debitul principal cât și dobânda, comisioanele și penalitățile nu este cert, întrucât până în luna aprilie 2011 s-au făcut depuneri în cont, limita de creditare acceptată a fost de 3334,50 lei, fără a se cunoaște modalitatea de calcul a creanței principale, a dobânzii și a penalităților.

De asemenea, contestatoarea a solicitat și întoarcerea executării silite, sub forma restituirii sumelor de bani reținute în dosarul de executare nr. 450/2017.

În drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoz. art. 2513 C.civ., art. 6 alin. 4 și art. 201 din Legea 71/2011, art. 632 alin. 1, 642 706 alin. 2 și 703 C.proc.civ.,

În probaţiune, contestatoarea a solicitat administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Intimata  -  a formulat întâmpinare în cuprinsul căreia a invocat excepţia netimbrării acţiunii, excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, excepţia lipsei calităţii de reprezentant şi excepţia inadmisibilităţii cererii privind priscripţia extinctivă.

Pe fondul cauzei, intimata a arătat că sumele datorate de debitoare sunt certe, lichide şi exigibile, iar solicitarea contestatoarei de anulare a actelor de executare este neîntemeiată în condiţiile în care executare silită a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor legale. Arată intimata că, în conformitate cu contractul de credit, banca era îndreptățită să declare scadența anticipată a creditului la apariția oricărui caz de culpă, precum și pentru încălcarea oricăror alte obligații contractuale. Având în vedere faptul că debitorul a întârziat cu plata ratelor, contractul de credit a devenit scadent anticipat, rezultând o creanță certă, lichidă și exigibilă. Arată intimata că debitorului i s-au oferit nenumărate oportunități de plată prin înțelegere amiabilă, însă contestatoarea a ales să ignore eforturile creditorului de soluționare amiabilă.

 Dreptul intimatei de a cere executarea silită nu este prescris în condiţiile în care la data de 16.08.2016 a avut loc cesiunea de creanţă ce a fost notificată debitorului la data de 23.08.2016. Cesiunea de creanță realizată de către -  a fost înregistrată în Arhiva Electronică de Garanții Reale Imobiliare, fapt ce întrerupe prescripția extinctivă; întrucât este terț față de contractul de cesiune, debitorul cedat poate să ignore acest contract până în momentul îndeplinirii formalităților prevăzute de art. 1579 C.civ.

Cu privire la cererea de întoarcere executare silită formulată de către contestatoare, intimata invocă faptul că nu poate face obiectul restituirii un bun sau o sumă de bani care erau datorate și nu au fost plătite ca urmare a relei credințe și a comportamentului culpabil al debitorului.

De asemenea, încheierea de încuviinţare a executării silite a fost pronunţată cu respectarea dispoziţiilor legale.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205 Cod proc. civ şi art. 193/2000.

Intimata -  a formulat la data de 26.09.2017 precizări cu referire la cererea de suspendare a executării silite formulate de contestatoarea prin care a solicitat respingerea acesteia având în vedere că nu s-a făcut dovada existenţei unui motiv temeinic care să justifice o astfel de măsură.

La data de 15.09.2017, contestatoarea a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepțiilor invocate de către intimată în cadrul întâmpinării

Contestaţia la executare şi cererea de întoarcere a executării silite au fost legal timbrate.

A fost depusă de Biroul Executorului Judecătoresc -  copie a dosarului de executare nr. 450/2017.

Prin încheierea din data de 9.02.2018 au fost respinse ca neîntemeiate excepţia netimbrării acţiunii, excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, excepţia lipsei calităţii de reprezentant şi excepţia inadmisibilităţii cererii privind priscripţia extinctivă. În temeiul art. 22 alin. 4C.proc.civ., instanța a dispus recalificarea excepției prescripției dreptului de a cere şi obţine executarea silită ca apărare de fond, care va fi analizată odată cu motivarea pe fond a hotărârii judecătorești.

În cursul cercetării judecătoreşti instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

În fapt, la data de 10.05.2017 creditoarea -  a formulat o cerere de executare silită a debitoarei - , în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 9300514037785000/16.04.2008 încheiat între debitoarei şi -  în vederea recuperării unui debit total de 9519,50 lei. Cererea a fost înregistrată pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc - -- sub nr. de dosar 450/2017.

Privitor la apărarea invocată de către contestoare, referitoare la intervenția prescripției dreptulu de a cere executarea silită în prezenta cauză, instanța constată următoarele:

La data de 16.04.2008, contestatoarea -  a formulat cererea de credit nr. 9300514037785000 adresată --., în baza căreia a obţinut o linie de credit. Analizând conţinutul condiţiilor generale pentru acordarea şi utilizarea liniei de credit se constată că nu s-a prevăzut o durată a contractului, ci doar că, potrivit art. 20.2, acesta a intrat în vigoare la momentul semnării sale de către părţi. 

De asemenea, în ceea ce priveşte modalitate de executare a contractului, conform art. 1.1 Împrumutătorul, la libera sa discreţie, va acorda Împrumutatului o Linie de Credit, stabilind totodată şi Plafonul de credit. Împrumutătorul, conform art. 6.1,  va emite şi va transmite în fiecare lună, prin poştă, Împrumutatului un extras privind soldul contului, denumit Extras Lunar. Împrumutatul va achita suma datorată în orice moment Împrumutătorului, în decursul termenului menţionat în Extrasul Lunar, fie integral, fie parţial, dar cel puţin Suma Lunară  Minimă de plată (art. 7.1).

Conform înscrisurilor comunicate la dosarul cauzei de către -- (f. 37-39 dosar 2) debitoarea -- a efectuat o serie de plăţi, ultima dintre acestea fiind reprezentantă de suma de 50 lei plătită la data de 8.07.2010. Conform sintezei extraselor emise şi a plăţilor efectuate pentru cardul de credit cu nr. 930051XXXXXX5019, în intervalul scadent de plată 12.02.2011- 1.03.2011, contestatoarea figura cu un sold final de 9482,76 lei.

Începând cu data de 16.08.2016, creanţa în cuantum de 9482,76 lei a fost cesionată de creditoarea iniţială --- către intimata din prezenta cauză, --- (f. 17-36 dos. executare).

Urmare acestui fapt, la data de 24.08.2016 a fost emisă de către creditorul cedent şi creditorul cesionar notificarea privind cesiunea de creanţă intervenită,  precum şi notificarea privind declararea scadenţei anticipate a creditului(f. 8 dos. executare), aducându-i-se la cunoştinţă debitoarei că la data de 16.08.2016 figura cu un debit restant de 9482,76 lei, debit ce urmează a fi recuperat de către ---, având în vedere contractul încheiat. 

În ceea ce priveşte dispoziţiile legale de drept material referitoare la prescripţie, conform art. 6, alin. 4 din acelaşi act normativ prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii nou sunt supuse în întregime dispoziţiilor legale care le-au instituit.

Având în vedere data la care a luat naştere actul juridic – 16.04.2008, instanţa reţine ca fiind aplicabile dispoziţiile Decretului nr. 167/1958.

Art. 6 din acest act normativ prevede că dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executoriu se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani.

Conform art. 7, alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul de acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.

De asemenea, art. 706 Cod procedură civilă prevede acelaşi termen de prescripţie de 3 ani aferent dreptului de a cere executarea silită, termen ce începe să curgă de la data naşterii dreptului de a obţine executarea silită.

Regula în materia raporturilor contractuale este că dreptul la acţiune se naşte din momentul scadenţei obligaţiei de plată.

Este adevărat că art. 12 din Decretul nr. 167/1958 prevede că  în cazul când un debitor este obligat la prestaţiuni succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare din aceste prestaţiuni se stinge printr-o prescripţie deosebită, însă această dispoziţie legală nu poate fi reţinută ca aplicabilă prezentului titlu executoriu având în vedere specificul contractului prin care se acordă o linie de credit, în condiţiile în care se emite lunar un extras de cont ce prevede, printre altele, soldul total actualizat.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine că ultimul extras lunar a fost cel emis pentru intervalul 12.02.2011-1.03.2011, data de 1.03.2011 fiind data scadenţei, dată de la care începe să curgă termenul de prescripţie. (filele 38-40 dosar 2) Creditoarea cedentă  --- nu a înţeles să emită ulterior vreun alt extras lunar, următoarea operaţiune efectuată fiind transferul creditului neperformant efectuat la data de 11.08.2016.

Faptul că în cuprinsul contractului de credit – art. 10.2.2, s-a prevăzut că dacă în caz de neîndeplinire sau culpă din cele prevăzute de art. 10.1. s-a produs sau este în curs să se producă, Împrumutătorul are dreptul, la alegerea sa, să declare scadente şi plătibile imediat oricare dintre sumele datorate de Împrumutat, nu este de natură să afecteze curgerea termenului de prescripţie.

Este adevărat că prin notificarea emisă la data de 24.08.2016 se menţionează că a avut loc şi declararea scadenţei anticipate a creditului, la data de 18.07.2016 debitoarea figurând cu un debit de 9482,76 lei, însă instanţa nu va reţine data de 18.07.2016 ca fiind data la care începe să curgă termenul de prescripţie, în condiţiile în care o astfel de interpretare ar eluda dispoziţiile legale.

Instanţa reţine faptul că, ulterior datei de 1.03.2011, contestatoarea nu a mai efectuat nicio plată în contul liniei de credit contractate, astfel că va reţine această dată ca moment de la care începe să curgă termenul de prescripţie de 3 ani.

De asemenea, cazurile de întrerupere a prescripţiei sunt expres şi limitativ prevăzute de art. 16 din Decretul nr. 167/1958 şi, raportat la speţa de faţă, niciunul dintre acestea nu este incident.

În privinţa cazurilor de întrerupere a prescripţiei sau de suspendare prevăzute de art. 708-709 Cod proc. civ., se constată că niciunul dintre acestea nu este incident.

Reţinând că termenul de prescripţie a început să curgă la data de 1.03.2011, se constată că acesta s-a împlinit la data de 1.03.2014.

Cesiunea de creanţă intervenită între --- şi --- la data de 16.08.2016 nu reprezintă un act întrerupător de prescripţie. De asemenea, nici notificarea emisă de cele două instituţii nu are acest caracter, singurele cazuri de întrerupere fiind recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripţia, introducerea unei cereri de chemare în judecata ori de arbitrare sau printr-un act începător de executare.

Mai mult decât atât, s-ar putea face şi o serie de aprecieri cu privire la comunicarea notificării privind cesiunea de creanţă şi declararea scadenţei anticipate a creditului în condiţiile în care, deşi s-a ataşat notificarea în discuție în dosarul de executare la filele 8-9, nu este atașată confirmarea de primire a acesteia, pentru a se verifica dacă aceasta a fost comunicată în mod legal către contestatoare.

Instanţa reţine că cererea de executare silită formulată de către creditoarea -- a fost înregistrată pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc -- la data de 10.05.2017, aşadar după împlinirea termenului de prescripţie.

În atare condiţii, instanţa constată că este întemeiată apărarea contestatoarei, privitoare la incidența instituției prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită în prezenta cauză, sens în care urmează să admită contestaţia la executare şi să anuleze executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 450/2017 al Biroului Executorului Judecătoresc --.

Cu privire la cererea de întoarcere executare silită formulată de către contestatoare, instanța reține incidența dispozițiilor art. 723 alin. 1 C.proc.civ., care stabilește că, în cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia. Din precizările depuse de către BEJ -- la fila 34 dosar 2 cu privire la reținerile efectuate în dosarul de executare 450/2017, rezultă că, în urma înființării popririi asupra conturilor și veniturilor contestatoarei, până la termenul din data de 13.04.2018, a fost executată silit suma de 1812,00 lei, din care suma de 780 lei a fost virată în contul intimatei, suma de 250 lei a fost virată în contul biroului de executor judecătoresc reprezentând cheltuieli de executare silită și suma de 782,00 lei a fost restituită debitoarei. Având în vedere această situație, instanța urmează să admită în parte cererea de întoarcere a executării silite, în sensul obligării intimatei la restituirea către contestatoare a sumei de 780 lei, reprezentând parte din debitul urmărit, reținută contestatoarei prin poprire.

Instanţa constată că s-au solicitat de către contestatoare cheltuieli de judecată, sens în care urmează a fi avut în vedere dispoziţiile art. 453 Cod procedură civilă care prevede ca (1) Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.  De asemenea, art. 452 Cod procedură civilă prevede că Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Se constată că au fost efectuate următoarele cheltuieli de judecată: 50 lei taxă de timbru aferentă cererii de întoarcere executare silită, 1500 lei onorariu avocat şi 707 lei taxă de timbru aferentă cererii de contestație la executare.

Având în vedere soluţia de admitere a acţiunii, faţă de dispoziţiile art. 452 şi 453 cod proc. civ., va obliga intimata la plata către contestatoare a sumei de 2257 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Dispune disjungerea capătului de cerere privind conexarea executărilor silite şi formarea unui nou dosar, având ca obiect conexare executări silite, petent -, intimaţi ----.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul --, CNP ---, cu domiciliul în ---, cu domiciliul procesual ales la ---, în contradictoriu cu intimata ---, cu sediul social în ---.

Respinge cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Eventuala cerere de apel se va depune la Judecătoria Paşcani.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 28.06.2018.

Preşedinte,Grefier,