Anulare act adiţional la contractul individual de muncă

Sentinţă civilă 2096 din 14.06.2018


Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

La data de 23.03.2018 reclamanta U M a chemat în judecată pe parâta Școala Gimnazială  Craiova , solicitând instanţei  ca prin hotărârea ce  se va pronunța să dispună anularea actului adițional  nr. 1/2017 la contractul individual de munca nr 144 / 01.08.2004; obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale, reprezentând salariu, drepturi salariale rezultate din diferența dintre salariul de bază calculat începând cu data de 01.01.2017 şi salariul de bază care trebuia calculat începând cu data de 01.12.2016: obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale, reprezentând sporuri, drepturi salariale rezultate din diferența dintre cuantumul sporurilor calculate începând cu data de 01.01.2017 şi sporurile care trebuiau calculate începând cu data de 01.12.2016;  cu  cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că are calitatea de angajat cu contract individual de muncă acesta având funcţia de asistent medical II PL , gradația 3.

Așa cum rezultă din prevederile OUG 20/2016, în luna august 2016, data intrării în vigoare  a acestui act normativ, care a adoptat anumite măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, deoarece existau disfuncționalități în cadrul mai multor Familii ocupaționale s-a prevăzut la art. 3 indice 2 faptul că, prin excepțiile de la prevederile art. l, al. l, începând cu luna august 2016 salariile de bază ale personalului prevăzute la cap. I pct. I si 2 din anexa nr. III— Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate” din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. III.

Anterior acestei clasificări şi salarizări, aceasta şi colegii săi erau salarizați conform următoarelor legi: Legea-cadru 284/2010, Legea 285/2010, Legea 63/2011, Legea 19/2012, OUG 83/2014, OUG 54/2015, OUG 57/2015 fiind încadrați în categoria asistenților medicali principali din învățământul special.

Adică până la momentul august 2016, data intrării în vigoare a OUG 20/2016, exista o salarizare a acestora care avea drept bază aceeași grilă de salarizare ca cea a personalului didactic auxiliar.

Prin urmare, având în vedere OUG 20/2016, s-a dispus prin lege ca salarizarea acesteia să nu se mai realizeze conform grilei de salarizare a personalului didactic auxiliar, ci să se realizeze o salarizare în raport de clasificarea pe familia ocupaționala stabilită prin lege, respectiv „Sănătate",  salarizarea făcându-se conform anexei I, a4.

Prin aceleași dispoziții legale, personalul didactic auxiliar a fost încadrat în familia ocupațională „învățământ" şi s-a dispus salarizarea în raport de mențiunile cuprinse în anexa II din OUG 20/2016.

Prin Legea 250/2016, lege prin care a fost aprobată OUG 20/2016, a fost modificat art. 3, indice 2 din aceasta ordonanță precizându-se în mod expres că „prin excepțiile de la prevederile art. I, al. l, începând cu luna decembrie 2016 salariile de bază ale personalului prevăzut la capitolul I punctele I şi 2, din anexa II Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate” la Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulteritoare se stabilesc potrivit anexei I.

Prin urmare, potrivit acestui text de lege aceasta avea dreptul ca începând cu data de 1 decembrie 2016 să i se majoreze salariul potrivit coeficienților cuprinși în anexa I din lege.

La data de 05.01.2017 aceasta a primit şi semnat actul adițional numărul  1/2017 la contractul individual de munca numărul 144/01.08.2014, act adițional care privea modificarea punctului J referitor la salariul de bază, stabilindu-se  un salariu de bază în cuantum de  2.152 lei conform OUG 57/2015 .

Nelegalitatea încheierii acestui act adițional este evidenta, deoarece au fost încălcate dispozițiile art. 3 din Legea 250/2016 care prevedeau în mod expres ca, începând cu luna decembrie 2016 salariile de bază ale personalului prevăzut la capitolul I punctele 1 şi 2, din anexa II Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate" la Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc potrivit anexei I".

Temeiul juridic de drept substanțial al nulității acestui act adițional îl constituie prevederile art. 57 Codul Muncii referitoare la nulitatea contractului individual de muncă nulitate prevăzută de alineatul 4 care prevede.

 În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligaţii pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau convenționale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri.

În concluzie având în vedere textele de lege cu caracter imperativ sus menționate consideră că se impune anularea actului adițional numărul 1 din 05.01.2017 în condițiile în care, atâta timp cât reîncadrarea şi calcularea salariului s-a realizat potrivit OUG 20/2016 şi Legii 250 din 21 decembrie 2016, reîncadrarea şi calcularea salariului trebuia realizata începând cu data de 01.12.2016.

În concluzie, aceasta avea dreptul la majorarea salariului potrivit legii  începând cu data de 1 decembrie 2016 și drepturile salariale rezultate din diferența dintre salariul de bază calculat începând cu data de 01.01.2017 şi salariul de bază care trebuia calculat începând cu data de 01.12.2016, fiind de 260 lei.

De asemenea, sporurile au fost calculate în raport de salariul de bază calculat începând cu data de  01.01.2017 sporuri care au fost calculate in raport de cuantumul salariului anterior, salariuinferior celui care trebuia stabilit începând cu data  de 01.12.2016.

Cum sporurile calculate în luna decembrie 2016 sunt sporuri al căror cuantum este păstrat pe tot parcursul anului 2017, în mod evident apare o diferență de drepturi salariale reprezentând sporuri, atat pentru luna decembrie 2016, cât şi în ceea ce privește întreg anul 2017.

Intrarea în legalitate cu privire la respectarea acestor dispoziții legale impune, în atare situație, obligarea intimatei parate să efectueze această reîncadrare a acesteia, cu calcularea salariului şi a sporurilor începând cu data de 0l.12.2016 în conformitate cu OUG 20/2016 şi Legea 250/2016 Anexa a.4.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 266 şi următoarele din Codul Muncii.

Pârâta nu a depus întâmpinare.

A fost atașat,  în copie : actul adițional la contractul individual de muncă-contestat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanța reține și constată următoarele:

Reclamnata este angajata pârâtei în funcția de asistent medical II PL, gradația 3 învățământ special, în baza contractului individual de muncă nr. 144/2014,

Prin actul adițional la acest contract de muncă, cu nr. 1/2017,  (f. 9), întocmit de pârâtă, s-a decis reîncadrarea reclamantei începând cu data de 01.01.2017, conform  Hotărârii Guvernului nr. 38/2017 și Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015.

Potrivit art. 28 lit. o din O.M.E.C.T.S. nr. 5573/2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, funcţia ocupată de reclamantă face parte din categoria personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, salarizarea acestei categorii de salariaţi având drept bază aceeaşi grilă de salarizare ca aceea a personalului auxiliar din învăţământul special.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.  nr. 20 din 8 iunie 2016, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a dispus ca salarizarea să se realizeze în raport de clasificarea pe familia ocupaţională Sănătate, salarizarea făcându-se conform Anexei nr. I, cap.I, pct.2, lit. a. 4 din familia ocupaţională„ Sănătate şi Asistenţă socială”.

Ca atare, se constată că reclamantei îi sunt aplicabile prevederile art. 32 din Legea nr.250/2016, de aprobare a OUG nr. 20/2016, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în conformitate cu care „ Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1."

Instanța mai reține și faptul că în Notele aflate la lit c.4 din Anexă s-a prevăzut, la pct. 4,  faptul că „ Anexele a.1, b.1, c.1 se utilizează şi pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar şi universitar.”

În Anexa I, cap.I, pct.2, lit. a.4 la pct. 32 se regăseşte funcţia de asistent medical II PL deţinută de reclamanta, funcţie pentru care legea a prevăzut un salariu de bază de  2152 lei, pentru gradație 3.

Cu toate acestea, drepturile astfel stabilite au fost acordate începând cu data de 01.01.2017.

Sub acest aspect,  având în vedere încadrarea salarială stabilită, se reține  că potrivit art. 32 din legea nr. 250/2016, stabilirea salariilor de bază ale personalului ce face parte din familia ocupaţională  Sănătate  se stabilesc potrivit anexei nr. 1, începând cu luna decembrie 2016.

Ca urmare, instanţa constată că în mod greşit pârâta, prin actul adițional contestat, deşi a stabilit salariul de bază al reclamnatei,  a modificat salarizarea începând cu luna ianuarie 2017, în loc de decembrie 2016, acțiunea formulată fiind astfel fondată.

În consecinţă, pentru aceste considerente, instanța va admite acţiunea, va anula în parte actul adițional nr.1/2017 întocmit de pârât, în ceea ce privește data stabilirii drepturilor salariale și va obliga pârâtul să plătească reclamantei drepturile salariale şi sporurile în conformitate cu OUG nr. 20/2016 şi Legea nr. 250/2016, art. 3/2 şi anexa nr. 1, cap. I, pct. 2 litera a.4 începând cu data de 01.12.2016, în loc de 01.01.2017.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu hotărârea şi considerentele prezente.