Obligaţia de a face.Obligarea cjp să soluţioneze cererea de recalculare sau de revizuire a pensiei printr-o decizie motivată de admitere sau de respingere

Sentinţă civilă 326 din 13.02.2019


Dosar nr...R O M Â N I A TRIBUNALUL DOLJ SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Sentinţa  Nr...INSTANŢA Asupra cauzei de faţă, La data de 2 noiembrie 201, reclamantul  IN, a chemat în judecata pe pârâta CJPD, solicitând instanței  ca prin hotărârea pe care o va pronunța sa dispună obligarea paratei de a-i soluționa cererea depusa sub nr.A89782/07.09.2018 prin emiterea unei decizii de pensie prin care sa-i soluționeze cererea mai sus menționată, in sensul de a-i fi recalculata pensia cu valorificarea integrala a vechimii sale in munca înscrisă in carnetul meu de munca. A precizat ca prin decizia de pensie nr.278788/12.02.2007 a fost înscris la pensie de invaliditate. Prin decizia de pensie nr.278788/31.08.2017 a fost trecut la pensie pentru limita de varsta.Observând ca la calcularea pensiei sale nu a fost valorificata toata vechimea in munca înscrisă in carnetul de munca, a formulat in baza art.107 din Legea nr.263/2010, cererea de revizuire înregistrată sub nr.A89782/07.09.2018, solicitând emiterea unei decizii de revizuire prin care sa-i fie calculata pensia cu valorificarea integrala a vechimii sale in munca inscrisa in carnetul de munca.In loc sa-i emită o decizie de revizuire in baza dispozițiilor art.107 din Legea nr.263/2010, in mod eronat  intimata CJP D i-a transmis o adresa prin care ii aduce la cunoștință ca pensia a fost calculata corect.De asemenea apreciază ca intimata trebuia sa-i solutioneze cererea prin emiterea unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie si nu printr-un simplu raspuns. Acest punct de vedere şi-l întemeiază pe următoarele prevederi legale :

-art.116 din Legea nr.263/2010 „ Incetarea, suspendarea sau reluarea platii pensiei, precum si orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale, in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie."-art.106 alin. 1 din Legea nr.263/2010 admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala in termen de 45 de zile de la data integistrarii cererii. Prin urmare, potrivit art.116 raportat la art. 106 alin.l din Legea nr.263/2010  intimata CJP D trebuia sa-i soluționeze cererea prin emiterea unei decizii de pensie si nu printr-un raspuns.A precizat  faptul ca din conținutul carnetului sau de munca si al livretului militar rezulta ca are  o vechime in munca de 21 ani, 1 luna si 25 zile constituit din : 19 ani, 9 luni si 25 zile vechime in munca, 1 an si 4 luni stagiu militar.In mod greșit la calcularea drepturilor sale de pensie prin decizia de pensie 278788/ 31.08. 2017 s-a avut in vedere o vechime in munca de 31 ani, 1 luna si 22 zile, constituit din :19 ani, 3 luni si 16 zile vechime in munca realizata in conditii normale de munca, 11 ani reprezentând perioade asimilate.După cum se poate observa din carnetul sau de munca are o vechime efectiva în  munca inclusiv stagiul militar de 21 ani, 1 luna si 25 zile, defalcata astfel: in perioadele 12.09.1970 - 01.05.1971, 16.06.1971 - 01.11.1971 si 14.04.1972 04.10.1972 a lucrat in Trustul Alimentatiei Publice Craiova, in perioada 18.10.1972 — 15.02.1974 a satisfasut stagiul militar, in perioada 01.11.1971 — 04.11.1972 a lucrat la Complexul Union, in perioada 20.03.1974 -31.12.1990 a lucrat la Oficiul Judetean de Turism Dolj, in perioada 01.01.1991 - 12.04.1991 a lucrat la SC JIUL SA, in perioada 04.12.2003 — 01.09.2004 a lucrat la Universitatea din Craiova.Desi, din carnetul sau  de munca rezulta ca are o vechime in munca mai mare, la calcularea pensiei s-a avut in vedere numai o vechime de 19 ani, 3 luni si 16 zile, fiind astfel prejudiciat prin faptul ca a primit o pensie mai mica.Avand in vedere aceste motive  a solicitat admiterea contestatia  şi obligarea intimatei CJP D sa-i solutioneze cererea nr.A89782/ 2018 prin emiterea in baza art.107 din Legea nr.263/2010 a unei decizii de revizuire prin care sa-i fie calculata pensia cu valorificarea intregii sale vechimi in munca.In drept şi-a  intemeiat actiunea pe prevederile Legii nr.263/2010 si ale CpCiv.La data de 5 decembrie 2018 intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, ca nefondata având in vedere următoarele aspecte:Reclamantul a solicitat prin cererea înregistrată sub nr. A89782/07.09.2018, emiterea unei noi decizii de revizuire prin care sa-i fie luate in calcul toate perioadele de vechime fara sa depuna in sustinerea acesteia nici un document. Cererea a fost înregistrată la Directia Comunicare si Relatii Publice din cadrul C.N.P.P. B si trimisa spre solutionare CJP D, spre competenta soluționare, având in vedere faptul ca d-l I este in evidentele sale.In urma primirii acestei sesizări, intimata a reverificat dosarul de pensionare nr. 278788 si a formulat răspunsul nr. 46387/01.10.2018 prin care i s-a adus la cunoștința  contestatorului faptul ca in urma reverificarii documentelor aflate in dosarul de pensionare, s-a constatat ca pensia a fost corect calculata, fiind valorificate toate elementele rezultate din documentele depuse la dosarul de pensionare.De asemenea a arătat că  a formulat un răspuns administrativ si nu o decizie de revizuire a drepturilor de pensie avand in vedere urmatoarele argumente:-dispozitiile art. 107 alin. 1 din Legea nr.263/2010 potrivit carora „  In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.” sunt aplicabile doar in situatia in care asupra unor acte depuse odată cu cererea de pensie casa de pensii a omis sa se pronunte, situatie care nu se regaseste in prezenta cauza.Aceste dispozitii nu ar putea fi interpretate in sensul ca revizuirea deciziei de pensie se refera si la actele existente la dosarul de pensie, depuse odata cu cererea de pensie, avute in vedere la emiterea deciziei de pensie, acte asupra cărora CP s-a pronunțat, in sensul valorificarii tuturor stagiilor de cotizare, cum este in prezenta situatie.De asemenea dispozitiile art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 potrivit cărora „ Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau stagiilor de cotizare , prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia ” nu sunt incidente in prezenta cauza deoarece se refera la venituri sau stagii de cotizare ce nu au fost analizate, pentru care pensionarul depune documente noi, care nu au fost depuse la dosar odata cu cererea de pensionare, asupra carora Casa de pensii nu a avut ocazia sa se pronunte.Ori in prezenta cauza nu este vorba de cererea de valorificare a unor documente noi, neavute in vederela stabilirea drepturilor de pensie, asa cum rezulta din buletinul de calcul aferent deciziei nr. 278788/31.08.2017 privind stabilirea drepturilor de pensie pentru limita de varsta, din care se observa clar ca toata activitatea desfășurată de către contestator a fost valorificata.Dispozitiile art. 107 alin.4 din Legea nr.263/2010 potrivit cărora ” Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie, realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, in conditiile legii” , nu sunt nici ele incidente in prezenta cauza deoarece se refera la valorificarea unor stagii de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie, fapt ce nu este dovedit cu documente.

Asadar legea pensiilor permite revizuirea si recalcularea pensiei doar in situatiile reglementate de art. 107 aratate mai sus, iar cererea contestatorului nu se încadrează in niciuna dintre acestea.Din cuprinsul carnetului de munca si al livretului militar a rezultat o vechime in munca, in condiții normale de munca de munca de 19 ani si 3 luni si 16 zile si un stagiu asimilat de 11 ani si 10 luni reprezentând pensia de invaliditate de care a beneficiat incepand cu data de 22.01.2007 conform deciziei nr. 278788/ 12.02.2007 si de perioada in care a satisfacut stagiul militar.In drept, şi-a  întemeiat prezenta pe prevederile art.205-208 Cpc, Legea 263/2010, precum și pe celelalte acte normative prezentate în prezenta.Contestatorul nu a depus răspuns la întâmpinare.Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:Contestatorul  a solicitat prin cererea înregistrată sub nr. A89782/07.09.2018, emiterea unei noi decizii de revizuire prin care sa-i fie luate în calcul, toate perioadele de vechime în muncă.Până în prezent  pârâta nu a soluţionat în vreun fel cererea reclamantului şi nu i-a  comunicat o decizie de admitere sau de respingere, decizie pe care reclamantul să o poată contesta la CCC in termenul prevăzut de art. 149 din legea 263/2010 şi apoi la instanţă conform art. 150 din legea 263/2010.Ca urmare, conform procedurii speciale şi obligatorii, instituită de art. 107 Legea nr. 263/2010, cererea de recalculare sau de revizuire a pensiei se adresează mai întâi casei teritoriale de pensii care, la rândul său,  este obligată să o soluţioneze printr-o decizie motivată de admitere sau de respingere, ce se comunică pensionarului.Împotriva deciziei emise de CJP pensionarul poate face contestaţie la CCC în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 149 din legea 263/2010, iar împotriva Hotărârii CCC pensionarul poate face contestaţia la instanţa de judecată în termenul de 30 de zile prevăzut de art. 150 din Legea nr.  263/2010.

Prin urmare, în speţa de faţă, pârâta nu a  emis o decizie în soluţionarea cererii formulată de reclamant, motiv pentru care, instanţa va admite cererea şi va obliga pârâta să emită reclamantului, decizie de soluţionare a cererii înregistrate sub nr. 89782/07.09.2018. Instanţa nu va analiza apărările pe fond invocate în întâmpinare de către pârâtă pentru că va depăşi limitele învestirii.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.