Construcţii

Sentinţă civilă 805 din 01.11.2018


Deliberand asupra cauzei de fata retine urmatoarele:

Prin actiunea in contencios administrativ inregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.09.2017  reclamantii K A  si K I  ,  asistati de tatal lor K A în contradictoriu cu parata Primaria Municipiului Sibiu-Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Serviciul Amenajare Constructii a solicitat sa se dispuna obligarea autoritatii administrative la emiterea actului administrativ constand in certificat de atestare a edificarii constructiei in baza legii 197/2016 ce a modificat legea 50/1991, cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare s-a aratat ca reclamantii, in calitate de proprietari ai imobiluluui situat in Sibiu, ….FN inscris in CF … Sibiu nr top…, au solicitat la data de 19.09.2013 prin cererea cu nr …. eliberarea unui certificat de urbanism necesar intocmirii documentatiei necesare autorizarii constructiei ridicate pe imobilul descris mai sus, ca la data de 15.10.2013 s-a eliberat certificatul de urbanism nr … prin care se solicita evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de catre Directia pentru Protectia Mediului Sibiu cu privire la edificarea constructiei la o distanta mai mic de 50 m fata de cimitirul evenaghelic sasec din Turnisor, ca prin adresa ….emisa de Directia de Sanatate Publica si negatia ….eliberata de  Directia pentru Protectia Mediului Sibiu se certifica ca nefiind necesara respectarea unei distante minime de protectie sanitara in acest caz, ca cele doua documente au fost depuse la primarie impreuna cu o noua cerere de eliberare a unui nou certificat de urbanism, ca se emite un nou  certificat de urbanism nr …prin care se conditioneaza eliberarea autorizatiei de construire de acordul B E  care nu are nici un drept de proprietate sau alt drept real asupra terenului sau constructiei, ca se incalca dreptul de proprietate al minorilor aparat de art 44 din Constitutie, ca acest abuz a fost savarsit cu intentia de a impiedica eliberarea autorizatiei de construire, dovada in acest sens fiind si raspunsul nr …catre K W reprezentant al comunitatii sasesti ca intrarea in legalitate nu va fi solutionata favorabil si ca aceasta contrazice certificatul de urbanism care atesta incadrarea constructiei in indicii urnabistici prevazuti in RLU-UT-UTR-RrM: POT max 40%, CUT 1,6 si ca prin acelasi certificat se solicita hotararea definitiva din dosar ….avand ca obiect actiune in graniturire.

Reclamantii au mai aratat ca prin cererea ..se solicita din nou eliberarea autorizatiei de construire impreuna cu hotararea definitiva solicitata, ca prin adresa nr …se conditioneaza eliberarea autorizatiei de acordul B E , ca in 29.02.2016 prin adresa  Primaria solicita pentru eliberarea autorizatiei hotararea definitiva din dosar cu obiect obligatie de desfiintare a constructiei impotriva mamei minorilor  , K C, si in care minorii nu au fost parte, ca prin cererea …se solicita din nou eliberarea autorizatiei impreuna cu decizia …. data in dosar ….de respingere a solicitarii de desfiintare a constructiei, , ca insa, urmare a adresei ….emisa de B E si prin care aceasta refuza sa isi dea acordul, se refuza din nou eliberarea autorizatiei si  ca impotriva d-nei arhitect sef U I au formulat plangere penala pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in dosar…..

Reclamantii au aratat de asemenea ca in luna iulie 2017 au aflat despre modificarea legii 50/1991  si care da posibilitatea intabularii in Cartea Funciara a constructiilor ridicate fara autorizatie de construire cu conditia indeplinirii unor conditii specificate in nou lege, ca art 37 alin 6 din legea 50/1991.(6) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza unui certificat  de atestare a edificarii constructiei, eliberate de autoritatea administratiei publice locale competenta, care sa confirme situatia juridica actuala a constructiilor si respectarea dispozitiilor in materie si a unei documentatii cadastrale ,  ca toate certificatele de urbansim emise confirma incadrarea constructiei in indicii urbanistici, ca potrivit Deciziei de impunere ….caldirea este luata in evidenta Primariei si se plateste impozit de catre reclamanti , dovada fiind certificatul de atestare fiscala 42137/21.06.2016.

Cu privire la distanta de protectie sanitara de 50 metri fata de cimitir s-a aratat ca aceasta este prevazuta pentru protectia populatiei si nu a cimitirului , asa cum se atesta prin adresele din 2014, aratandu-se totodata ca Primaria a fost notificata in 02.08.2017 cu privire la eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiei insa refuza din nou printr-un raspuns evaziv din 13.09.2017astfel incat considera indeplinita procedura prealabila si solicita obligarea paratei la eliberarea acestui certificat de atestare a constructiei.

In drept au fost invocate dispozitiile legii contenciosului administrativ.

In sustinerea actiunii s-a depus extras CF, certificat urbanism, adresa …emisa de DSP Sibiu, negatia …emisa de Directia pentru Protectia Mediului Sibiu, certificat de urbanism…, raspuns…, adresa …si nr …a Primariei Sibiu, decizia civila…, adresa …notificarea …si raspuns…., certificate nastere reclamanti.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru de 50 lei.(f 51).

Paratul Primarul Municipiului Sibiu -doamna A F a formulat in termen legal intampinare (f 58) prin care a invocat in primul rand exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primarie Mun Sibiu, a Directiei Amanajarea Teritoriului si Urbanism si a Serviciului de Amenajare Constructii, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii.

IN motivare s-a aratat ca prin procesul verbal de contraventie seria din ….numitei K C I s-a aplicat o amenda contraventionala de 3000 lei motivat de faptul ca pe terenul inscris in CF Sibiu  situat in Sibiu, …a edificat o constructie fara autorizatie de constructie , ca procesul verbal nu a fost contestat, reprezentand titlu executoriu, ca prin sentinta a fost admisa actiunea si a fost obligata parata K C sa desfiinteze lucrarile executate fara autorizatie de construire , ca prin decizia …a Tribunalului Sibiu a fost admis apelul si actiunea a fost respinsa, ca insa s-a formulat contestatie in anulare impotriva acestei decizii care a fost admisa si prin decizie definitiva …a fost respins apelul formulat de parata K C impotriva sentintei…., ca in vederea executarii sentintei ….s-a deschis dosar de executare sillita aflat pe rolul BEJ C I si care prin proces verbal din 10.07.2017 a refuzat continuarea executarii silite deoarece proprietari pe teren sunt minorii K A si K I si ca in dosar ….instanta a trimis cauza la procuror pentru a se pune in miscare si a se completa actiunea penala fata de parata sub aspectul savarsirii infractiunii de continurea a lucrarilor de construire dupa dispunerea opririi acestora.

S-a mai aratat ca prin modificarile aduse legii 50/1991 s-a stabilit posibilitatea inscrierii in Cartea Funciara a dreptului de proprietate asupra constructiilor edificate fara autorizatie de construire in temeiul unui certificat care sa confirme situatia juridica actuala a constructiilor si respectarea dispozitiilor in materie si a unei documentatii cadastrale, ca prin notificarea ….reclamantul solicita eliberarea autorizatiei de construire si eliberarea unui certificat de atestare a edificarii constructiei, ca prin raspunsul ….li s-a aratat ca se vor solicita informatii cu privire la stadiul solutionarii dosarului avand ca obiect demolare , si ca avand in vedere ca prin sentinta ….s-a dispus desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie de construire nu se poate incalca autoritatea de lucru judecat a unei hotarari judecatoresti si nu se poate dispune eliberarea certificatului solicitat, cu atat mai mult cu cat din raspunsul la notificare nu rezulta ca acesta ar fi un refuz nejustificat in sensul art 2 lit I din legea 554/2004.

In sustinerea intampinarii s-a anexat sentinta ..din dosar…, cerere de executare silita, adresa raspuns …a SPPL Sibiu, adresa raspuns….

Reclamantii au depus la dosar si o modificare de actiune (f 75) prin care au aratat ca inteleg sa precizeze ca parat in cauza este Primarul Municipiului Sibiu, astfel incat instanta a constatat ca nu se  mai impune analizarea exceptiei lipsei capacitatii de folosinta invocata intial in dosar.

In cauza instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, respectiv actele depuse de parti la dosar . Proba cu efectuarea unei cercetari la fata locului a fost respinsa la neutila, iar proba cu efectuarea unei expertize tehnice nu a fost solicitata prin actiune si nici anterior inchiderii dezbaterilor asupra fondului.

Analizand actele și lucrările dosarului instanța reține urmatoarele:

Prin cererea depusa la Primaria Sibiu in data de …sub nr …(f 26) numitul K A, in calitate de reprezentant legal al minorilor KA si KI, a solicitat sa li se elibereze autorizatia de construire pentru care a fost depusa documentatia necesara cu nr … in vederea intabularii dreptului lor de proprietate asupra constructiei edificate pe terenul proprietatea lor, in motivarea cererii aratandu-se ca au fost depuse toate solicitarile si ca sunt singurii proprietari ai imobilului si nici un proces si nici o hotarare dintr-un proces in care nu au fost parte nu le este opozabila.

Prin aceeasi cerere s-a solicitat si eliberarea unui certificat de atestare a edificarii constructiei in baza legii 50/1991 , in motivare aratandu-se ca s-a refuzat primirea actelor pentru ca nu se cunostea modificarea legii, ca toate certificatele de urbanism confirma incadrarea in indicii urbanistici prevazuti in RLU-UTR =RrM, ca potrivit deciziei de impunere cladirea este luata in evidenta Primariei si se plateste impozit si ca nu e necesara respectarea distantei de 50 m fata de cimitir.

Urmare a acestei cereri s-a emis adresa de raspuns …(f 29) prin care s-a aratat ca au fost solicitate informatii la Serviciul Public de Politie Locala a Municipiului Sibiu referitor la stadiul solutionarii procesului de pe rolul instantei, spre a ii comunica.

Considerand ca adresa emisa de parat reprezinta un refuz nejustificat de solutionare a cererii, s-a solicitat de catre reclamantii  K Al si KI asistati de tatal lor (dat fiind faptul ca minorii au peste 14 ani a fost semnata personal actiunea  si de acestia) obligarea paratului sa emita certificat de atestare a edificarii constructiei in baza art 37 alin 6 din legea 50/1991.

Analizand prezenta actiune instanta constata in primul rand ca potrivit art 2 lit I din legea 554/2004  reprezinta  refuz nejustificat de a solutiona o cerere - exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane, fiind asimilata refuzului nejustificat si nepunerea in executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile.

In al doilea rand instanta retine ca potrivit art. alin. (1) din Legea nr. 554/2004: „Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim”.Așadar, dreptul la acțiune este recunoscut de legea contenciosului administrativ în favoarea persoanelor vătămate nu doar în ceea ce privește un act administrativ unilateral, ci și în cazul unui refuz nejustificat de soluționare a unei cereri, reținând că prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 554/2004 definesc acest refuz drept „exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane”.

Cercetând deci conținutul Adresei  de raspuns nr . din instanta retine ca acesta  nu exprimă, în mod neîndoielnic și explicit, refuzul autorității publice de a soluționa cererea reclamantilor , dar ca, pe de alta parte, termenul de 30 de zile in care ar fi trebuit solutionata cererea inregistrata …era expirat la data emiterii acestei adrese, astfel incat reclamantii aveau posibilitatea de a formula prezenta actiune.

Analizand deci refuzul paratei de eliberarea a certificatului de atestare a edificarii constructiei in baza art 37 alin 6 din legea 50/1991 instanta retine ca potrivit art 37 alin (6) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza unui certificat de atestare  a edificarii constructiei, eliberate de autoritatea administratiei publice locale competenta, care sa confirme situatia juridica actuala a constructiilor si respectarea dispozitiilor in materie si a unei documentatii cadastrale.  Instanta constata insa ca in mod legal s-a refuzat de catre parata eliberarea acestui certificat cat timp situatia juridica actuala a constructiilor nu este reglementata. Pe de o parte  reclamantii sunt proprietari ai terenului pe care este edificat imobilul si considera ca sunt proprietari ai acestuia, iar pe de alta parte exista o hotarare judecatoreasca definitiva care dispune obligarea mamei reclamantilor la demolarea acestei constructii . Instanta mai retine ca numita K C a invederat instantei de apel faptul ca nu este proprietara terenului si nici a constructiei, insa aceasta aparare a fost respinsa din moment ce s-a mentinut solutia primei instante de demolare a imobilului .

De asemenea, instanta retine ca procesul verbal de contraventie din 2013 si prin care I s-a pus in vedere numitei K C E sa intre in legalitate nu a fost contestat, astfel incat mentiunile din procesul verbal  (mentiuni reluate si in sentinta…) potrivit carora numita K C E  a construit un imobil alcatuit din parter si etaj pe str ….fara autorizatie de construire nu pot fi rasturnate prin simpla afirmatie contrara a fiilor acesteia in sensul ca ei sunt proprietarii constructiei.

Pe de alta parte instanta constata ca in  cererile si certificatele de urbanism eliberate in perioada 2013- 2016 si invocate in sustinerea actiunii si depuse chiar de catre reclamanti la dosar precum si in toate avizele favorabile din documentatia tehnica apare numele beneficiarului ca fiind K C  E (certificat de urbanism …- f 14, adresa din 2015 -f 18, adresa completare …-f 19, adresa …-f 121, certificat de urbanism ….-f 158 ).

Mai mult, prin certificatul de urbanism depus la f 158 dosar apare mentiunea ca numita K C are drept de uzufruct viager asupra intregului teren , sarcina care insa nu mai apare pe extrasul de CF depus in sustinerea actiunii si eliberat in 2016.

Instanta constata totodata ca si in actele emise ulterior pentru intrarea in legalitate beneficiar este doar K C (f 175, f 180, f 183, f 184, f 185 ) astfel incat retine ca, din moment ce numita K C E a solicitat eliberarea pe numele sau a autorizatiei de construire pentru intrarea in legalitate , din moment ce aceasta are si drept de folosinta a intregului teren si din moment ce s-a atestat prin hotarare judecatoreasca definitiva ca aceasta a construit fara autorizatie imobilul in privinta caruia s-a dispus demolarea , situatia juridica a constructiei nu este clarificata si in mod legal nu s-a putut atesta de catre parata situatia juridica  a imobilului in sensul ca reclamantii sunt proprietarii constructiei in baza dreptului de accesiune imobiliara.

Pe de alta parte instanta constata  că dispozitiile  art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 se opun la recunoaşterea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin accesiune, atât timp cât construcţia nu se consideră finalizată şi nu poate fi intabulată în cartea funciară.Potrivit art. 579 din Codul civil, prezumţia de proprietate asupra construcţiei ce se naşte în favoarea proprietarului terenului este una relativă, care poate fi răsturnată atunci cand s-a constituit un drept de superficie asupra terenului sau sau cand proprietarul nu si-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului. Instanta constata deci  ca in cazul construcţiei edificate fără autorizaţie de construire, legea prevede că nu se poate obţine intabularea, de unde rezultă că dispoziţiile art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 constituie un impediment legal la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei prin efectul accesiunii imobiliare artificiale, cu atat mai mult cu cat in speta s-a constituit si un drept de folosinta viagera asupra acestui teren.

Pe langa cele mentionate anterior, instanta retine ca parata a mentionat in adresele depuse la dosar (f 136) ca nici ce a de a doua conditie nu este indeplinita , ca imobilul nu respecta conditiile de amplasament impuse prin PUG , aceasta nefiind amplasata pe aliniament si nerespectand nici retragerile de la limitele laterale ale parcelei  si ca imobilul, fiind edificat fara  autorizatie de construire, nu se putea intocmi un plan urbanistic de detaliu (PUD) care sa fie aprobat prin HCL (ca in cazul vecinilor I ) si prin care sa se aprobe retragerea de la aliniament , cf art 56 indice 1 din legea 350/2001.

IN consecinta, fata de cele mentionate mai sus, fata de faptul ca în mod legal nu s-a emis certificat de atestare a edificarii constructiilor pe numele reclamantilor , instanța constata ca acțiunea formulata este neintemeiata,  și  ca refuzul paratei de a emite acest  certificat (refuz manifestat prin tacere)  este întemeiat și temeinic justificat. 

Cum nu s-au solicitat de parata, nu va fi obligat reclamantul la plata vreunor cheltuieli de judecată.