Recurs. Anulare decizie de impunere emisă de primar. Impozit pe teren intravilan

Hotărâre 2436 din 09.09.2015


CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Recurs. Anulare decizie de impunere emisă de primar. Impozit pe teren intravilan

- art. 1 şi art. 4 din H.C.L. 178/2013 privind unele măsuri de reglementare a situaţiei terenurilor din intravilanul municipiului Oradea

- art. 24 alin. 17 din Ordinul nr. 95/2010 pentru aprobarea Normei tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014

Corect a admis prima instanţă acţiunea formulată în cauză, dispunând anularea în parte a deciziei de impunere referitoare la impozitul aferent imobilului situat în O., str. C. emisă pe seama reclamantului intimat, cu motivarea că reclamantul s-a conformat obligaţiei legale de a depune în termenul legal declaraţia pe propria răspundere şi a celorlalte înscrisuri care făceau posibilă încadrarea terenului într-o categorie de folosinţă.

În fapt, prin Decizia de impunere nr. xxxxx/15.10.2013, s-a stabilit pe seama reclamantului L. M. obligativitatea achitării unui impozit total aferent anului 2013 în cuantum de 1.690 lei, din care suma de 1.688 lei reprezentând impozit aferent terenului intravilan situat în O., str. C. nr. xxx, şi respectiv suma de 2 lei reprezentând impozit aferent clădirii situată în O., str. S., nr. x.

Întrucât pârâtul a făcut încadrarea imobilului în categoria „curţi construcţii”, punându-i în vedere reclamantului să plătească un impozit majorat pentru terenul situat pe str. C., acesta a formulat plângere prealabilă înregistrată la Primăria O. sub nr. xxx.xxx/19.11.2013, plângere care a fost respinsă ca neîntemeiată, întrucât reclamantul nu s-a prezentat la instituţia recurentă pentru a depune cererea tip însoţită de înscrisurile justificative.

Potrivit art.1 din HCL nr.178/28.02.2013 privind unele măsuri de reglementare a situaţiei terenurilor din intravilanul municipiului O. „până la data de 30.06.2013, persoanele fizice care deţin terenuri în intravilanul Mun. O. înregistrate la categoria de folosinţă agricolă – arabil, păşune, fâneaţă, vie, livadă, etc., vor depune la Primăria O. – Arhitectul Şef, în vederea analizării situaţiei privind regimul de construibilitate al terenurilor, următoarele documente: a) cerere tip, b) copie extras Carte Funciară, c) dacă sunt deţinute – orice alte documente relevante precum documentaţii cadastrale/schiţe topografice, planul de situaţie”. Potrivit art.4 din HCL nr.178/28.02.2013, „în cazul neprezentării în vederea analizării situaţiei privind încadrarea în categorii de folosinţă a terenurilor din punct de vedere urbanistic şi a confirmării înscrierii în documente a categoriei de folosinţă corespunzătoare fiecărui teren în parte, începând cu 1.07.2013, impozitele percepute pentru terenurile fără categorie de folosinţă vor fi stabilite la categoria „curţi-construcţii”.

Astfel cum rezultă din înscrisul înregistrat la instituţia recurentă sub nr.xxx.xxx/30.04.2013, reclamantul a comunicat situaţia terenurilor pe care le deţine, însoţită de copii ale înscrisurilor justificative. Recurentul pârât, în mod abuziv, a făcut aplicarea sancţiunii prevăzut în art.24 alin.17 din Ordinul nr.95/2010, în sensul încadrării terenului în categoria „curţi construcţii” pentru simplul motiv că reclamantul nu a completat „cererea tip”, cu toate că a depus declaraţia, precum şi actele imobilului, în termenul legal, din înscrisurile ce vizează terenul ce face obiectul prezentului dosar rezultând că acesta are stabilită categoria de folosinţă, neputând fi astfel calificat ca fiind teren fără categorie şi implicit susceptibil de încadrare din oficiu în categoria „curţi construcţii”.

Decizia nr. 2436/ 09. 09. 2015 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 3050/111/CA/2014*

Prin Sentinţa nr. 199/CA din 27.01.2015 Tribunalul B. a respins excepţia prematurităţii, a admis cererea de suspendare formulată de reclamantul L. M. în contradictoriu cu pârâtul Municipiul O. – prin Primar şi, în consecinţă, a dispus suspendarea executării Deciziei de impunere nr. xxxxx/15.10.2013, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anulare îndreptată împotriva acesteia, a admis acţiunea precizată formulată de reclamantul L. M., în contradictoriu cu pârâtul Municipiul O. – prin Primar şi, în consecinţă, a dispus anularea în parte a Deciziei de impunere nr.xxxxx/15.10.2013, referitoare la impozitul aferent imobilului situat în O., str. C., nr.xxx, emisă pe seama reclamantului, fără cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe, în termen şi scutit de plata taxelor de timbru, a declarat recurs recurentul-pârât Municipiul O. prin Primar, solicitând admiterea recursului, modificarea în totalitate a sentinţei recurate şi, pe cale de consecinţă, respingerea acţiunii în anulare, menţinerea Deciziei de impunere nr. xxxxx/15.10.2013 şi respingerea ca neîntemeiată a eventualelor cheltuieli de judecată solicitate de reclamant.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat că, prin Decizia de impunere nr. xxxxx/15.10.2013 s-a adus la cunoştinţa intimatului L. M. cuantumul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Municipiului O.

Din acţiunea formulată, rezultă faptul că reclamantul-intimat este nemulţumit atât de cuantumul impozitului datorat pentru terenurile deţinute în proprietate, cât şi de categoria de folosinţă stabilită de către Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului O.

În ceea ce priveşte stabilirea categoriei de folosinţă a terenurilor deţinute în proprietate de către reclamantul L. M. aceasta urma să se realizeze pe baza actelor şi datelor furnizate de către reclamantul intimat.

Doar în situaţia în care proprietarii de terenuri nu se prezintă în vederea analizării situaţiei privind încadrarea în categorii de folosinţă a terenurilor din punct de vedere urbanistic şi a confirmării înscrierii în evidenţele agricole a categoriei de folosinţă corespunzătoare a fiecărui teren, începând cu 01.07.2013 impozitele percepute pentru terenurile fără categorie de folosinţă vor fi stabilite la nivelul celor din categoria "curţi construcţii".

Dispoziţiile H.C.L. nr. 178/2013 respectă prevederile Ordinului nr. 95/2010 care impun obligativitatea persoanelor fizice care deţin terenuri în intravilanul Municipiului O. ca, până la data de 30.06.2013, să depună la Primăria Municipiului O. - Instituţia Arhitectului Şef declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documentaţia justificativă în vederea eliberării şi înregistrării adeverinţei privind categoriile de folosinţă ale terenului în Registrul Agricol şi în evidenţele fiscale.

Dispoziţiile H.C.L. nr. 178/2013 prin art. 1 impun doar obligativitatea persoanelor fizice care deţin terenuri în intravilanul Municipiului O. ca, până la data de 30.06.2013, să depună la Primăria Municipiului O. - Instituţia Arhitectului Şef, potrivit prevederilor art.6 lit. e) din Ordinul nr.95/2010 pentru aprobarea Normei tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014, declaraţie pe proprie răspundere însoţită de documentaţia justificativă în vederea eliberării şi înregistrării adeverinţei privind categoriile de folosinţă ale terenului în Registrul Agricol şi în evidenţele fiscale.

Instituţia Arhitectului Şef va analiza cererea însoţită de documentele depuse de proprietarii de terenuri-persoane fizice şi va comunica acestora, Direcţiei Economice şi Compartimentului Registrul Agricol adeverinţa privind regimul de construibilitate al parcelei, în vederea impozitării şi înscrierii în Registrul Agricol în temeiul legii.

Măsura prevăzută la art. 4 din H.C.L. nr.178/2013 este o măsură legală având în vedere faptul că această măsură se aplică doar pentru terenurile fără categorie de folosinţă, respectiv pentru acele terenuri ale căror proprietari, deşi înştiinţaţi, nu s-au prezentat în termenul legal în vederea încadrării terenului în categoria de folosinţă corespunzătoare şi înscrierea acestuia în Registrul Agricol potrivit dispoziţiilor art.6 lit. e) şi art. 24 alin. (17) din Ordinul nr. 95/2010 pentru aprobarea Normei tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014.

Art. 6, alin. (1), lit. e) din Ordinul nr. 95/2010 pentru aprobarea Normei tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014 prevede:

"(1) înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru maior al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, după cum urmează:

e) prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol."

Art. 24 din acelaşi act normativ prevede următoarele:

"(1) Subcapitolul "Terenuri aflate în proprietate" se completează pentru toate categoriile de proprietari. Se înregistrează suprafeţele în proprietate pe destinaţii şi pe categorii de folosinţă, iar în cadrul acestora, pe total şi defalcate în funcţie de localitatea în care sunt situate: în localitatea de domiciliu/sediu şi în alte localităţi, inclusiv cele cu care s-au înscris în asociaţii cu personalitate juridică, cum ar fi: societăţi comerciale şi societăţi agricole.

(17) Rândul "Construcţii" - cod rând 14 - reprezintă suprafeţele de teren acoperite de clădiri de locuit şi/sau construcţii gospodăreşti şi curţi. Se înscriu suprafaţa construită la sol a clădirii, respectiv a construcţiei gospodăreşti, potrivit situaţiei reale, şi nu o suprafaţă standard, suprafeţele curţilor aferente, precum şi alte suprafeţe de teren care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de folosinţă prevăzute. Prin construcţie gospodărească se înţelege orice structură care are elementele constitutive ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş, indiferent de materialele din care sunt construite acestea."

Astfel, având în vedere cele expuse în rândurile de mai sus, este cât se poate de evident faptul că doar în situaţia în care proprietarii de terenuri nu se prezintă în vederea analizării situaţiei privind încadrarea în categorii de folosinţă a terenurilor din punct de vedere urbanistic şi a confirmării înscrierii în evidenţele agricole a categoriei de folosinţă corespunzătoare a fiecărui teren, începând cu 01.07.2013 impozitele percepute pentru terenurile fără categorie de folosinţă vor fi stabilite la nivelul celor din categoria "curţi construcţii".

Potrivit art.7 din H.C.L. nr. 178/2013, ca măsură temporară debitele fiscale înregistrate iniţial ca urmare a încadrării suprafeţelor în categoria curţi construcţii se păstrează, urmând să fie recalculate în măsura în care Instituţia Arhitectului Şef comunică Direcţiei Economice încadrarea terenurilor într-o altă categorie de folosinţă.

Aşadar, dacă Instituţia Arhitectului Şef comunică schimbarea categoriei de folosinţă a terenului, organele fiscale vor proceda la recalcularea impozitelor aferente indiferent dacă acest lucru presupune o diminuare sau majorare a cuantumului debitului datorat la bugetul local.

La art. 8 din Hotărâre, dispoziţiile prevăzute sunt în sensul recalculării impozitului pe teren în situaţiile în care, în urma controalelor efectuate în teren, declaraţiile date de proprietarii de terenuri apar ca fiind eronate raportat la situaţia faptică constatată în teren. În astfel de situaţii organele de inspecţie fiscală au dreptul potrivit art.91 din Codul de procedură fiscală de a stabili retroactiv pe 5 ani debitele datorate.

În ceea ce priveşte condiţiile de construibilitate, H.C.L. 178/2013 nu stabileşte care sunt acestea, condiţiile regăsindu-se în documentele urbanistice. Aceste atribuţii revin compartimentului de specialitate respectiv Instituţia Arhitectului Şef, care în temeiul documentaţiei depusă de proprietarii de terenuri şi în urma constatărilor făcute în teren stabileşte care este regimului de construibilitate a fiecărui teren în parte.

În măsura în care persoanele fizice proprietari de terenuri se prezintă la Primăria Municipiului O. şi fac dovada încadrării terenului proprietate personală într-una din categoriile de folosinţă a terenurilor, acestea vor fi impozitate potrivit categoriei de folosinţă a terenului pe care îl deţin, categorie stabilită prin adeverinţa eliberată de Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului O.

Pentru motivele arătate, a solicitat admiterea recursului.

În drept a invocat prevederile art. 20 din Legea nr. 554/2004, dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, prevederile Ordinului nr. 95/2010 pentru aprobarea Normei tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014, dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu consecinţa menţinerii sentinţei atacate ca legală şi temeinică.

În apărare se arată în esenţă că intimatul şi-a îndeplinit obligaţia de declarare prevăzută în Ordinul nr. 95/2010, cât şi în invitaţia remisă de recurentă în baza H.C.L. nr. 178/2013. Prevederile legale invocate de recurentă nu fac altceva decât să dovedească abuzul comis de aceasta în aplicarea H.C.L. nr. 178/2013. Astfel, arată intimatul, deşi i-a depus recurentei tot ce i-a solicitat, totuşi aceasta i-a reîncadrat terenul la o categorie nereală, ca sancţiune pentru că nu ar fi depus ce i s-a solicitat.

Instanţa de recurs, analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a reţinut că este nefondat, pentru următoarele considerente:

Corect a admis prima instanţă acţiunea formulată în cauză, dispunând anularea în parte a deciziei de impunere referitoare la impozitul aferent imobilului situat în O., str. C. emisă pe seama reclamantului intimat, cu motivarea că reclamantul s-a conformat obligaţiei legale de a depune în termenul legal declaraţia pe propria răspundere şi a celorlalte înscrisuri care făceau posibilă încadrarea terenului într-o categorie de folosinţă.

În fapt, prin Decizia de impunere nr.xxxxx/15.10.2013, s-a stabilit pe seama reclamantului L. M. obligativitatea achitării unui impozit total aferent anului 2013 în cuantum de 1.690 lei, din care suma de 1.688 lei reprezentând impozit aferent terenului intravilan situat în O., str. C. nr.xxx, şi respectiv suma de 2 lei reprezentând impozit aferent clădirii situată în O., str. S., nr.x.

Întrucât pârâtul a făcut încadrarea imobilului în categoria „curţi construcţii”, punându-i în vedere reclamantului să plătească un impozit majorat pentru terenul situat pe str. C., acesta a formulat plângere prealabilă înregistrată la Primăria O. sub nr.xxx.xxx/19.11.2013, plângere care a fost respinsă ca neîntemeiată, întrucât reclamantul nu s-a prezentat la instituţia recurentă pentru a depune cererea tip însoţită de înscrisurile justificative.

Potrivit art.1 din HCL nr.178/28.02.2013 „până la data de 30.06.2013, persoanele fizice care deţin terenuri în intravilanul Mun. O. înregistrate la categoria de folosinţă agricolă – arabil, păşune, fâneaţă, vie, livadă, etc., vor depune la Primăria O. – Arhitectul Şef, în vederea analizării situaţiei privind regimul de construibilitate al terenurilor, următoarele documente: a) cerere tip, b) copie extras Carte Funciară, c) dacă sunt deţinute – orice alte documente relevante precum documentaţii cadastrale/schiţe topografice, planul de situaţie”. Potrivit art.4 din HCL nr.178/28.02.2013, „în cazul neprezentării în vederea analizării situaţiei privind încadrarea în categorii de folosinţă a terenurilor din punct de vedere urbanistic şi a confirmării înscrierii în documente a categoriei de folosinţă corespunzătoare fiecărui teren în parte, începând cu 1.07.2013, impozitele percepute pentru terenurile fără categorie de folosinţă vor fi stabilite la categoria „curţi-construcţii”.

Astfel cum rezultă din înscrisul înregistrat la instituţia recurentă sub nr.xxx.xxx/30.04.2013, reclamantul a comunicat situaţia terenurilor pe care le deţine, însoţită de copii ale înscrisurilor justificative. Recurentul pârât, în mod abuziv, a făcut aplicarea sancţiunii prevăzut în art.24 alin.17 din Ordinul nr.95/2010, în sensul încadrării terenului în categoria „curţi construcţii” pentru simplul motiv că reclamantul nu a completat „cererea tip”, cu toate că a depus declaraţia, precum şi actele imobilului, în termenul legal, din înscrisurile ce vizează terenul ce face obiectul prezentului dosar rezultând că acesta are stabilită categoria de folosinţă, neputând fi astfel calificat ca fiind teren fără categorie şi implicit susceptibil de încadrare din oficiu în categoria „curţi construcţii”.

Pentru aceste motive, Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul-pârât Municipiul O. prin Primar împotriva Sentinţei nr. 199/CA din 27.01.2015 pronunţată de Tribunalul Bihor, pe care a menţinut-o în totul, fără cheltuieli de judecată în recurs.