Recurs contencios administrativ. Anulare decizii emise de d.g.r.f.p.

Decizie 1592 din 27.04.2015


SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Anulare decizii emise de D.G.R.F.P. 

-Art. 29618 alin. 51 din Codul fiscal

Prin sentintele civile nr. 1340/LM/2010, 1338/LM/2010, 1411/LM/2010, 842/LM/2011, 756/LM/2011, 542/LM/2004, pronuntate de Tribunalul B., au fost admise actiunile formulate de mai multi angajati ai intimatei si s-a dispus obligarea D.S.P. B. sa încadreze locurile de munca ale acestora în conditii deosebite, respectiv în grupa a II-a de munca pentru diferite perioade. Aceasta hotarâre a nascut în sarcina intimatei si obligatia de plata a CAS aferenta grupei II de munca. D.S.P. B. a procedat la plata sumelor reprezentând diferenta CAS angajator (diferenta dintre grupa normala si grupa II de munca) concomitent cu depunerea declaratiilor rectificative conform dispozitiilor art. 296 indice 19  din Codul fiscal.

Prin decizia nr. xxx/12.01.2013, recurenta aduce la cunostinta intimatei ca i s-au calculat accesorii în suma de 9220 lei,  aferente platii cu întârziere a CAS datorata.

Prin decizia nr. xxxxx/05.04.2013, recurenta aduce la cunostinta intimatei ca i s-au calculat accesorii în suma de 88 lei, aferente platii cu întârziere a CAS datorata.

Contestatiile formulate de intimata împotriva acestor decizii, au fost respinse prin Deciziile nr. xxx/02.04.2013  si nr. xxx/28.06.2013 (f. 11-18).

Curtea a constatat ca hotarârea instantei de fond este legala si temeinica.

Astfel, în mod corect a retinut instanta de fond aplicabilitatea prevederilor art. 296 indice 18 alin. 5 indice 1 din Codul fiscal care statueaza ca „în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza si se retin la data efectuarii platii si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite aceste sume”.

Corect a stabilit instanta de fond ca în speta nu s-au platit diferente salariale angajatilor intimatei, însa alocarea fondurilor necesare platii diferentelor de CAS s-a facut în acelasi mod, astfel încât pentru identitate de ratiune se impune a se aplica aceeasi solutie si anume scadenta obligatiilor urmeaza a fi stabilita în data de 25 a lunii urmatoare  în care s-a facut alocarea sumelor necesare platii diferentelor de CAS.

De asemenea, în mod legal a stabilit prima instanta ca intimata a platit în termenul prevazut de art. art. 296 indice 18 alin. 5 indice 1 Cod fiscal sumele reprezentând diferenta de contributii sociale fapt necontestat de catre recurenta.

Decizia nr. 1592/CA/27.04.2015 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II - a civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar nr. 4401/111/CA/2013

Prin Sentinta civila nr. 7582/CA/06.10.2014 pronuntata de Tribunalul B. s-a admis actiunea formulata de reclamantul Spitalul Clinic de Recuperare Medicala B. F., în contradictoriu cu pârâta Directia Generala Regionala a Finantelor Publice C. N., reprezentata de Administratia Judeteana a Finantelor Publice B., în dosar nr. 4401/111/2013 si în dosarul conexat nr. 6314/111/2013, fiind anulate deciziile nr. xxx/12.01.2013, nr. xxx/02.04.2013, xxxxx/05.04.2013 si nr. xxx/28.06.2013, emise de pârâta.

Împotriva acestei hotarâri, în termen, a formulat recurs pârâta Directia Generala Judeteana a Finantelor Publice C. N. prin Administratia Judeteana a Finantelor Publice B., solicitând admiterea acestuia, casarea sentintei pronuntate de Tribunalul B., cu consecinta respingerii actiunii formulate de reclamanta si mentinerii ca legale si temeinice a actelor administrative a caror anulare se solicita, fara cheltuieli de judecata, în motivare aratând urmatoarele:

Arata recurenta, în esenta, ca instanta a retinut în considerentele hotarârii atacate ca potrivit prevederilor art. 296  ind. 18 alin. (5)  ind. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza si se retin la data efectuarii platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

Conform sustinerilor recurentei, cu toate ca se confirma ca pentru situatia în speta nu exista o reglementare fiscala speciala si faptul ca reclamanta nu a platit diferente salariale angajatilor acesteia solutia pronuntata de instanta de fond se bazeaza pe aplicarea prin analogie a prevederilor legale mentionate mai sus.

Or, învedereaza faptul ca, potrivit hotarârilor judecatoresti pronuntate având ca obiect actiuni in constatarea grupei a II-a de munca/conditii deosebite, definitive si executorii, reclamantei i-a revenit obligatia încadrarii reclamantilor in grupa a II-a de munca/conditii deosebite, având totodata si obligatia legala de a calcula si achita pentru fiecare salariat diferenta de contributii de asigurari sociale care este in procent de 5 % aplicat asupra câstigului brut realizat, conform prevederilor Legii nr. 49/1992 – pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale pe perioada cuprinsa in hotarâre si nu acordarea de sume sau drepturi reprezentând salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor.

Sustine recurenta, în esenta, ca întrucât prin hotarârile judecatoresti de care se prevaleaza reclamanta nu se dispune acordarea de sume sau drepturi reprezentând salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor, ci încadrarea de catre angajator a locurilor de munca ale reclamantilor in conditii deosebite, respectiv grupa a II-a de munca, arata ca este evident ca reclamanta nu se poate prevala de prevederile art. 296 ind. 18 al.(5) ind. 1, nici macar prin analogie.

Precizeaza recurenta, în esenta, ca reclamanta a achitat cu întârziere obligatiile declarate prin declaratiile rectificative, iar stingerea s-a efectuat in conformitate cu prevederile de art. 115 din O.G. 92/2003, de la data scadentei si pana la data platii efective.

Pentru neachitarea in termen a obligatiilor reprezentând contributii de asigurari sociale datorate de angajator, s-au calculat majorari de întârziere cuprinse in decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. nr.xxx/12.01.2013 in suma de 9.220 lei.

Sustine recurenta ca accesoriile au fost calculate în conformitate cu art. 88 lit. c) si art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului general consolidat.

Pentru neachitarea în termen a obligatiilor aferente lunii decembrie 2010 reprezentând obligatii de plata ale contributiilor asigurarilor sociale datorate de angajator, stinse din platile efectuate in 12.08.2011, 15.10.2012 si 13.12.2012, s-au calculat majorari de întârziere cuprinse in deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 2196/11.01.2014 in suma totala de 314 lei.

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 488 pct.8 Cod procedura civila.

Intimatul reclamant Spitalul Clinic de Recuperare Medicala B. F., prin întâmpinarea formulata, a solicitat respingerea recursului ca netemeinic si nelegal si mentinerea sentintei recurate ca temeinica si legala, pentru urmatoarele considerente:

Sustine intimatul, în esenta, ca instanta de fond corect a retinut în considerentele hotarârii atacate ca, în speta, baza de calcul o reprezinta venituri salariale, care au fost achitate anterior pronuntarii hotarârilor judecatoresti mentionate în sentinta, astfel ca nu se mai poate proceda la retinerea sumei datorate cu titlu de diferenta CAS si virarea acesteia lunar.

Învedereaza instantei intimatul ca pentru alocarea fondurilor necesare platilor diferentei de CAS, unitatea urmeaza aceeasi procedura bugetara necesara pentru alocarea drepturilor salariale, astfel ca, instanta de fond corect a retinut faptul ca, prin analogie se impune a se aplica aceeasi regula si anume scadenta obligatiilor urmeaza a fi stabilita în data de 25 a lunii urmatoare în care s-a facut alocarea sumelor necesare platii diferentelor de CAS.

Raportat la data platii, instanta de fond corect a stabilit ca unitatea a achitat în termen sumele reprezentând diferenta de contributii sociale, potrivit prevederilor art. 296 ind. 18 pct. 5 subpct. 1 din Codul fiscal.

Sustine intimata ca scadenta este raportata la data alocarii sumelor bugetare, deoarece raportat de aceasta data se poate proceda legal la plata diferentelor de contributii.

Astfel ca, o interpretare contrara ar duce la concluzia unei alocari bugetare suplimentare pentru care nu exista temei legal, ajungându-se în final la consecinta injusta ca sumele calculate cu titlu de accesorii sa fie imputate, desi nu exista o culpa a angajatilor unitatii, care corect a procedat la virarea acestor sume în limita alocarii bugetare legale.

Apreciaza intimata ca atât timp cât unitatea a pus în aplicare dispozitiile instantei în ceea ce priveste plata diferentelor de CAS angajator, potrivit principiului de drept „a majori ad minus” nu se poate accepta sanctionarea unitatii cu sume reprezentând accesorii, scadenta fiind stabilita în functie de perioada la care se refera titlul executoriu si nu în functie de momentul alocarii bugetare, respectiv data platii.

În drept s-au invocat prevederile art. 220 CPC, OG 92/2003, Legea nr. 571/2003.

Examinând sentinta atacata instanta a constatat urmatoarele:

Prin sentintele civile nr. 1340/LM/2010, 1338/LM/2010, 1411/LM/2010, 842/LM/2011, 756/LM/2011, 542/LM/2004, pronuntate de Tribunalul B., au fost admise actiunile formulate de mai multi angajati ai intimatei si s-a dispus obligarea D.S.P. B. sa încadreze locurile de munca ale acestora în conditii deosebite, respectiv în grupa a II-a de munca pentru diferite perioade. Aceasta hotarâre a nascut în sarcina intimatei si obligatia de plata a CAS aferenta grupei II de munca. D.S.P. B. a procedat la plata sumelor reprezentând diferenta CAS angajator (diferenta dintre grupa normala si grupa II de munca) concomitent cu depunerea declaratiilor rectificative conform dispozitiilor art. 296 indice 19  din Codul fiscal.

Prin decizia nr. xxx/12.01.2013, recurenta aduce la cunostinta intimatei ca i s-au calculat accesorii în suma de 9220 lei,  aferente platii cu întârziere a CAS datorata.

Prin decizia nr. xxxxx/05.04.2013, recurenta aduce la cunostinta intimatei ca i s-au calculat accesorii în suma de 88 lei, aferente platii cu întârziere a CAS datorata.

Contestatiile formulate de intimata împotriva acestor decizii, au fost respinse prin Deciziile nr. xxx/02.04.2013  si nr. xxx/28.06.2013 (f. 11-18).

Curtea a constatat ca hotarârea instantei de fond este legala si temeinica.

Astfel, în mod corect a retinut instanta de fond aplicabilitatea prevederilor art. 296 indice 18 alin. 5 indice 1 din Codul fiscal care statueaza ca „în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferente de salarii stabilite în baza unor hotarâri judecatoresti ramase definitive si irevocabile, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza si se retin la data efectuarii platii si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost platite aceste sume”.

Corect a stabilit instanta de fond ca în speta nu s-au platit diferente salariale angajatilor intimatei, însa alocarea fondurilor necesare platii diferentelor de CAS s-a facut în acelasi mod, astfel încât pentru identitate de ratiune se impune a se aplica aceeasi solutie si anume scadenta obligatiilor urmeaza a fi stabilita în data de 25 a lunii urmatoare  în care s-a facut alocarea sumelor necesare platii diferentelor de CAS.

De asemenea, în mod legal a stabilit prima instanta ca intimata a platit în termenul prevazut de art. art. 296 indice 18 alin. 5 indice 1 Cod fiscal sumele reprezentând diferenta de contributii sociale fapt necontestat de catre recurenta.

Prin urmare, corect a admis instanta de fond actiunea si a anulat deciziile contestate.