Recurs. Anulare act administrativ emis de a.p.l.a. Acordare ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă

Decizie 1741 din 18.09.2017


Recurs. Anulare act administrativ emis de A.P.L.A. Acordare ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă

- art. 3 alin. 2 şi art. 5 alin. 2 din O.U.G. nr. 45 din 2015

Potrivit art.3 alin.2 din O.U.G. nr.45/2015 pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, producătorii agricoli prevăzuţi la alin.1 al art.3 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de la 30% inclusiv şi să fie înregistraţi în evidenţele A.P.I.A. cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

Potrivit art.5 alin.2 din O.U.G. nr.45/2015 ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor prevăzute la art. 4, plată compensatorie diferenţiată în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi de categoria beneficiarului.

Raportat la dispoziţiile legale mai sus reţinute Curtea consideră că, în mod corect a apreciat instanţa de fond că intimata SC (...) îndeplineşte condiţiile impuse de acestea, având în vedere următoarele împrejurări:

Cererea unică de plată aferentă anului 2015 a fost înregistrată sub numărul (...)/12.06.2015 de către PFA (...), cod fiscal (...), RO (...)7, ulterior fiind înregistrată cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor nr.(...)/27.11.2015 de către SC (...) SRL, cod fiscal (...), RO (...).

La data de 12.06.2015 a fost înregistrată cererea de transfer nr.(...)/12.06.2015 prin care s-a solicitat transferul de exploataţie către intimata SC (...) SRL, aceasta din urmă depunând şi cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor, fiind depuse totodată şi procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor nr.(...)/25.08.2015 pentru comuna (...), nr.(...)/24.09.2015 pentru comuna (...) şi nr.(...)/7.09.2015 pentru comuna (...), întocmite cu privire la culturile producătorului agricol SC (...) SRL.

Referitor la transferul de exploataţie Curtea reţine că, potrivit art.28 din O.U.G. nr.3/2015 dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a plăţii, cedentului nu i se acordă nici un ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată, ajutorul solicitat sau plata solicitată fiind acordate cesionarului dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.28 alin.2 literele a) – c) din O.U.G. NR.3/2015.

Totodată, potrivit art.28 alin.3 din O.U.G. nr.3/2015 “După momentul în care cesionarul a informat A.P.I.A. şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):

a) toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi A.P.I.A. generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;

b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;

c) exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.

Din economia textelor legale mai sus reţinute rezultă că, după ce exploataţia este transferată de la cedent la cesionat şi se solicită plata ajutorului /sprijinului toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi A.P.I.A. generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului, iar împrejurarea că exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză nu echivalează cu neacordarea ajutorului/sprijinului solicitat, întrucât, potrivit alin.1 ajutorul solicitat sau plata solicitată sunt acordate cesionarului dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.28 alin.2 literele a) – c) din O.U.G. NR.3/2015, respectiv dacă în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică A.P.I.A. asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului, cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de A.P.I.A. referitoare la transferul de exploataţie şi sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia transferată.

În speţă transferul de exploataţie în favoarea cesionarului intimat SC (...) SRL s-a realizat la data de 12.06.2015, odată cu formularea cererii unice de plată pe anul 2015, fiind depuse la dosar documentele justificative referitoare la transferul de exploataţie precum şi procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor nr.(...)/25.08.2015 pentru comuna (...), nr.(...)/24.09.2015 pentru comuna (...) şi nr.(...)/7.09.2015 pentru comuna (...), întocmite cu privire la culturile producătorului agricol SC (...) SRL.

Este nefondată susţinerea recurentei potrivit căreia dispoziţiile art.28 din O.U.G. nr. 3/2015 se referă doar la cererile de plată depuse pentru schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii prevăzute la art.1 alin.1 şi 2 din O.U.G. nr.3/2015 câtă vreme O.U.G. nr. 3 din 18 martie 2015 a fost emisă pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, în preambulul acesteia arătându-se că prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementează condiţiile implementării schemelor de plăţi menţionate.

De asemenea, potrivit articolului 1 alin.1 din O.U.G. nr. 3/2015 ordonanţa de urgenţă aprobă schemele de plăţi, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020, ceea ce înseamnă că dispoziţiile acesteia se aplică oricăror scheme de plăţi, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin urmare şi plăţilor efectuate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă instituită prin O.U.G. nr.45/2015.

Decizia nr. 1741/18.09.2017

Prin sentinţa nr. 391 din 23.02.2017 Tribunalul (...) a admis acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta SC (...) SRL, cu sediul în (...), judeţul (...), cu sediul procedural ales la SCA (...) situat în municipiul (...), str. (...), judeţul (...), în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - CENTRUL JUDEŢEAN (...), cu sediul în municipiul (...), str. (...), judeţul (...) şi, în consecinţă a anulat actul administrativ intitulat „notificare de respingere” nr. (...)/18.01.2016. A anulat actul administrativ nr. (...)/02.02.2016 prin care s-a soluţionat contestaţia administrativă formulată de reclamantă împotriva „notificării de respingere” nr. (...)/18.01.2016. A obligat pârâta să achite reclamantei suma de 86.876,57 lei reprezentând ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015, cu dobânda legală de la data refuzului acordării şi până la plata efectivă. A obligat pârâta să achite reclamantei suma de 300 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinţei mai sus arătate a formulat recurs Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean (...) solicitând admiterea recursului formulat, casarea sentinţei recurate şi respingerea acţiunii formulate.

În motivarea recursului formulat s-a arătat că hotărârea recurată este nelegală, instanţa de fond aducând o motivare contradictorie, fiind pronunţată cu încălcarea normelor de drept material, fiind incidente motivele de casare prevăzute de art.488 alin.1 pct.1 şi 8 Cod procedură civilă.

Recurenta a arătat că intimata a introdus la data de 27.11.2015 o cerere pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie – septembrie 2015, pe suprafaţă de 50,71 ha, în valoare de 8310,81 lei, anexând totodată şi documentele necesare accesării acestei forme de sprijin.

După introducerea datelor din cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor în aplicaţia electronică, la corelarea acestora cu datele din cererea unică pentru anul 2015, s-a constatat că nu există identitate între cele două cereri pentru a se putea stabili suprafaţa eligibilă în vederea acordării ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor.

Suprafaţa pentru care se acordă ajutor de stat este în raport cu suprafaţa determinată în urma controlului administrativ al cererii unice de plată pentru anul 2015 potrivit art. 2 alin. 4 din O.U.G. 45/2015, ori în situaţia dată aceasta nu a putut fi determinată, fiind considerată „0”, întrucât sistemul a tratat distinct cele două cereri ca urmare a înregistrării acestora pe coduri şi persoane fizice/ juridice diferite.

Cererea unică de plată 2015 - IPA – On-line nr. (...)/12.06.2015, a fost înregistrată pe PFA (...), cod fiscal (...), RO (...)7, pe când cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor a fost înregistrată pe SC (...) SRL, sub nr. (...)/27.11.2015, cod fiscal (...), RO (...), astfel fiind încălcată una din condiţiile de eligibilitate prevăzută la art. 3 alin (2) lit. b) din O.U.G. 45/2015 – „să fie înregistraţi în evidenţele A.P.I.A. cu cerere unică de plată aferentă anului 2015".

Între cele două cereri nu există nici o punte de legătură pentru a se putea efectua verificarea încrucişată în sistem, potrivit procedurii de verificare şi control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015. „Verificarea încrucişată a suprafeţelor din cererea de solicitare a ajutorului de stat se face automat prin aplicaţia electronică cu datele din cererea unică pentru anul 2015, atât ca suprafaţă şi cultură pentru care se acordă ajutorul de stat (porumb boabe, floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneaţa), cât şi ca bloc fizic şi parcelă/subparcelă dacă este cazul".

Cererea de transfer înregistrată sub nr. (...)/12.06.2015, s-a realizat în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale a O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, însă această ordonanţa stă la baza acordării sprijinului pe suprafaţă şi nu la baza acordării ajutorului pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015.

OUG nr. 3/2015 stabileşte cadrul legal pentru aprobarea schemelor de plăţi directoare, iar potrivit art. 28 alin. 1, 2 şi 3 transferul de exploataţie se referă doar la cererile de plată depuse pentru schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, nicidecum la alte tipuri de cereri, cum ar fi această cerere pentru acordarea ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015.

Dovada îndeplinirii condiţiilor impuse de art. 2 al O.U.G. nr. 3/2015 s-a făcut de către intimată prin depunerea cererii de transfer nr. (...)/2015 la dosarul cererii unice de plată – campania 2015 şi a îndeplinirii tuturor condiţiilor pentru acordarea sprijinului SAPS, ANT1, sprijin cuplat, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru fermierii tineri, plata redistributivă, nu prin depunerea proceselor verbale de constatare şi evaluare a pagubelor nr. (...)/25.08.2015 şi nr.(...)/2015, cum greşit a reţinut instanţa de fond.

Deţinerea proceselor verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiate în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnate de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţa calamitată şi procentul de calamitare de la 30% este una din condiţiile pe care beneficiarii prevăzuţi la alin.1 din O.U.G. nr.45/2015 trebuie să o îndeplinească pentru a fi eligibili schemei de ajutor pentru compensarea pagubelor potrivit art.3 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2015 şi nu una din condiţiile prevăzute de art.28 alin.2.

Deoarece au fost îndeplinite toate condiţiile impuse de art.2 al O.U.G. nr.3/2015 a fost emisă din sistem decizia de plată pentru cererea unică de plată nr.(...)/2015, ceea ce denotă că toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi A.P.I.A. generat de cererea unică de plată nr.(...)/2015 au fost atribuite cesionarului, conform art.28 alin.3 litera a).

Deşi în cuprinsul motivării instanţa de fond aminteşte de prevederile art.28 alin.3 litera c), aceasta se pare că a omis cele mai sus menţionate, respectiv că „exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză”, acesta fiind motivul pentru care cererea de plată unică nr.(...)/2015 a rămas înregistrată în sistem pe PFA (...) pe toată durata anului de cerere, iar la corelarea datelor din aceasta cu cele din cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor s-a constatat că nu există identitate între cele două cereri pentru a se putea stabili suprafaţa eligibilă în vederea acordării acestui ajutor, fiind încălcată una din condiţiile de eligibilitate prevăzute de art.3 alin.2 litera b) din O.U.G. nr.45/2015.

Cererea de transfer a fost înregistrată şi aprobată în sistem, numai în scopul în care a fost solicitată respectiv acordarea sprijinului pe suprafaţă în baza O.U.G. nr. 3/2015 (dovadă Decizia de plată la cererea unică de plată nr. (...)/12.06.2015), şi nu şi pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologie de secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015, pentru a căror acordare se impune îndeplinirea altor condiţii, respectiv cele prevăzute de O.U.G. nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 şi Ordinul 2425/26.11.2015, drept pentru care afirmaţia reclamantei cu privire la „A.P.I.A. nu a operat cererea noastă de transfer al exploataţiei de pe (...) PFA pe SC (...) SRL", nu se justifică.

Prin cererea de transfer intimata a solicitat modificarea formei de organizare (trecerea din PFA în Societate Comercială), însă ca, cererea să poată opera şi în situaţia acordării ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor, era necesar ca aceasta să se încadreze în modificarea datelor din cerere, potrivit Ordinului 2425/26.11.2015. (cap. 11.9) - modificarea datelor din cerere, procedură de verificare şi control privind schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015, respectiv să nu se modifice CUI/ CIF. Beneficiarii pot solicita modificarea datelor din cerere, cum sunt: modificarea formei de organizare (ex.: din PFA în ÎI), schimbarea numelui, prenumelui, CNP al reprezentantului, denumirea PFA/ÎI/ÎF/PJ, adresei, dar fără modificarea CUI/ CIF (formular Ml - anexa nr. 9a).

Această cerere de transfer nu a fost recunoscută de sistem, ca urmare a neîncadrării acesteia în prevederile Ordinului 2425/26.11,2015 (schimbarea codului de înregistrare fiscală - elementul de legătură între cele două cererii), astfel intimata aflându-se în imposibilitatea de a efectua o verificare încrucişată în sistem, în vedere stabilirii suprafeţei determinate.

Urmare a acestor constatări A.P.I.A. - Centrul Judeţean (...) a emis Notificarea de respingere nr. (...)/18.01.2016, prin care intimatei i-au fost făcute cunoscut motivele pentru care cererea înregistrată cu nr. (...)/27.11.2015 a fost respinsă de la plata ajutorului.

Împotriva acestei notificări, intimata a depus o solicitare înregistrată la sediul agenţiei sub nr. (...)/27.01.2016, instituţia pârâtă răspunzând acesteia prin adresa nr. (...)/02.02.2016.

În ceea ce priveşte petitul privind anularea actului administrativ nr. (...)/02.02.2014 de soluţionare a contestaţiei administrative formulate de subscrisă (...), recurenta a solicitat respingerea acestuia pe motiv că, adresa cu nr. (...)/02.02.2016 emisă de A.P.I.A. Centrul Judeţean (...) nu este act administrativ, ci este răspunsul la contestaţia formulată de intimată şi îndreptată instituţiei publice recurente.

În ceea ce priveşte petitul privind achitarea sumei de 86.876,57 lei, actualizată cu rata dobânzii legale de la data refuzului acordării şi pană la plata efectivă, recurenta solicită respingerea lui pentru considerentele expuse în cele de mai sus.

Se poate lesne observa că, fără a fi indicat un text de lege sau care sunt argumentele pentru care un anumit text de lege s-ar aplica speţei, intimata solicită, în mod nejustificat „actualizarea cu rata dobânzii legale fiscale” .

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor „la plata cheltuielilor de judecată", recurenta solicită a fi respins având în vedere faptul că actul administrativ contestat a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

În situaţia în care instanţa consideră întemeiată cererea s-a solicitat verificarea înscrisurilor care dovedesc efectuarea acestora, în lumina dispoziţiilor art. 451 alin. (2) NCPC, instanţa fiind îndreptăţită să aprecieze în ce măsură onorariul intimatei trebuie suportat de partea căzută în pretenţii, faţă de mărimea pretenţiilor şi de complexitatea cauzei.

În drept, invocă art.488 alin.1 şi 8 cod procedură civilă, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; Legea nr. 1/2004, O.U.G. nr. 45/2015 şi O.U.G. 3/2015.

Prin întâmpinarea depusă la dosar la data de 4.05.2017 intimata SC (...) SRL a solicitat respingerea recursului formulat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea recursului, arătând în motivare că, esenţa stării de fapt dedusă judecăţii este că, din culpa recurentei nu s-a operat în sistemul informatic al acesteia transferul proprietăţilor exploatate de aceasta de pe forma de organizare PFA (...) pe actuala formă de organizare a societăţii cu răspundere limitată, ceea ce a determinat decizia conform căreia intimata nu deţine nici un hectar de teren agricol în exploataţie şi respingerea greşită şi nelegală a cererii de acordare a ajutorului de stat pentru pagube produse de fenomenul meteorologic de secetă formulată de intimată.

Susţinerile anterioare rezultă implicit şi din întâmpinarea formulată de recurentă în faţa instanţei de fond în care aceasta nu a invocat nici un contraargument la susţinerile ei, arătând doar cererea a fost respinsă deoarece societatea nu figurează în evidenţele sale cu exploataţie de terenuri, fără să facă referire la procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor depuse şi fără a explica ce s-a întâmplat cu cererea de transfer de exploataţie depusă anterior de intimată.

Intimata a susţinut că recurenta a refuzat să îi acorde ajutorul de stat la care aceasta este îndreptăţită invocând o culpă proprie în privinţa transferului de exploataţie de pe PFA pe SRL, precizând totodată că prin decizia de plată nr.(...)/9.08.2016 i s-a acordat de către recurentă o subvenţie în sumă de 388.040,48 lei pentru suprafeţele de teren exploatate, adică în considerarea suprafeţelor de teren deţinute şi exploatate de intimată în anul 2015; cu alte cuvinte, pentru subvenţia aferentă anului 2015 recurenta a luat în considerare exploataţia agricolă a companiei intimate, însă pentru ajutorul de stat aferent aceluiaşi an, din cauza unei erori în propriul sistem informatic, s-a apreciat că intimata nu are în exploataţie nici un hectar de teren.

În drept s-au invocat art.466 şi următoarele Cod procedură civilă.

Examinând recursul formulat prin prisma motivelor invocate Curtea îl apreciază ca fiind nefondat pentru următoarele considerente:

Potrivit art.3 alin.2 din O.U.G. nr.45/2015 pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, producătorii agricoli prevăzuţi la alin.1 al art.3 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de la 30% inclusiv şi să fie înregistraţi în evidenţele A.P.I.A. cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

Potrivit art.5 alin.2 din O.U.G. nr.45/2015 ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor prevăzute la art. 4, plată compensatorie diferenţiată în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi de categoria beneficiarului.

Raportat la dispoziţiile legale mai sus reţinute Curtea consideră că, în mod corect a apreciat instanţa de fond că intimata SC (...) îndeplineşte condiţiile impuse de acestea, având în vedere următoarele împrejurări:

Cererea unică de plată aferentă anului 2015 a fost înregistrată sub numărul (...)/12.06.2015 de către PFA (...), cod fiscal (...), RO (...)7, ulterior fiind înregistrată cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor nr.(...)/27.11.2015 de către SC (...) SRL, cod fiscal (...), RO (...).

La data de 12.06.2015 a fost înregistrată cererea de transfer nr.(...)/12.06.2015 prin care s-a solicitat transferul de exploataţie către intimata SC (...) SRL, aceasta din urmă depunând şi cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru compensarea pagubelor, fiind depuse totodată şi procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor nr.(...)/25.08.2015 pentru comuna (...), nr.(...)/24.09.2015 pentru comuna (...) şi nr.(...)/7.09.2015 pentru comuna (...), întocmite cu privire la culturile producătorului agricol SC (...) SRL.

Referitor la transferul de exploataţie Curtea reţine că, potrivit art.28 din O.U.G. nr.3/2015 dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a plăţii, cedentului nu i se acordă nici un ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată, ajutorul solicitat sau plata solicitată fiind acordate cesionarului dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.28 alin.2 literele a) – c) din O.U.G. NR.3/2015.

Totodată, potrivit art.28 alin.3 din O.U.G. nr.3/2015 “După momentul în care cesionarul a informat A.P.I.A. şi a solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. a):

a) toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi A.P.I.A. generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului;

b) toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent înainte de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării normelor relevante ale Uniunii;

c) exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză.

Din economia textelor legale mai sus reţinute rezultă că, după ce exploataţia este transferată de la cedent la cesionat şi se solicită plata ajutorului /sprijinului toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic dintre cedent şi A.P.I.A. generat de cererea unică de plată sunt atribuite cesionarului, iar împrejurarea că exploataţia transferată este considerată o exploataţie separată pe durata anului de cerere în cauză nu echivalează cu neacordarea ajutorului/sprijinului solicitat, întrucât, potrivit alin.1 ajutorul solicitat sau plata solicitată sunt acordate cesionarului dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.28 alin.2 literele a) – c) din O.U.G. NR.3/2015, respectiv dacă în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea transferului de exploataţie, cesionarul notifică A.P.I.A. asupra transferului şi solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului, cesionarul furnizează toate documentele justificative solicitate de A.P.I.A. referitoare la transferul de exploataţie şi sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveşte exploataţia transferată.

În speţă transferul de exploataţie în favoarea cesionarului intimat SC (...) SRL s-a realizat la data de 12.06.2015, odată cu formularea cererii unice de plată pe anul 2015, fiind depuse la dosar documentele justificative referitoare la transferul de exploataţie precum şi procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor nr.(...)/25.08.2015 pentru comuna (...), nr.(...)/24.09.2015 pentru comuna (...) şi nr.(...)/7.09.2015 pentru comuna (...), întocmite cu privire la culturile producătorului agricol SC (...) SRL.

Este nefondată susţinerea recurentei potrivit căreia dispoziţiile art.28 din O.U.G. nr. 3/2015 se referă doar la cererile de plată depuse pentru schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii prevăzute la art.1 alin.1 şi 2 din O.U.G. nr.3/2015 câtă vreme O.U.G. nr. 3 din 18 martie 2015 a fost emisă pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, în preambulul acesteia arătându-se că prezenta ordonanţă de urgenţă creează cadrul juridic pentru alte acte normative care reglementează condiţiile implementării schemelor de plăţi menţionate.

De asemenea, potrivit articolului 1 alin.1 din O.U.G. nr. 3/2015 ordonanţa de urgenţă aprobă schemele de plăţi, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv schemele de plăţi directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020, ceea ce înseamnă că dispoziţiile acesteia se aplică oricăror scheme de plăţi, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin urmare şi plăţilor efectuate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă instituită prin O.U.G. nr.45/2015.

Raportat la considerentele anterior expuse Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul pârât AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - CENTRUL JUDEŢEAN (...), în contradictoriu cu intimata reclamantă SC (...) SRL, împotriva Sentinţei nr. 391 din 23.02.2017 pronunţată de Tribunalul (...), pe care a menţinut-o în totul, obligând partea recurentă să plătească părţii intimate suma de 2.000 lei cheltuieli de judecată în recurs.