Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 760 din 10.05.2019


Prin cererea înregistrată sub nr...../207/2018, reclamanta A.J.F.P. OLT - D.R.F.P. CRAIOVA PT. A.N.A.F., în contradictoriu cu pârâţii B.N.I.  şi B.N. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună  partajarea bunurilor proprietate comună, a debitorului B.N.I. şi_a numitei  B.N., constând într-un imobil , apartament situat in Draganesti Olt str. Nicolae Titulescu bl....., se. ....., ap.5 jud Olt, părţile având dreptul coproprietate forţată si perpetua asupra tuturor părtilor din imobil care prin natura si destinaţia lor sunt în folosinţa comuna a tuturor coproprietarilor blocului inclusiv dreptul de proprietate asupra cotei indivize lin terenul aferent in suprafaţa de 12 mp deţinut de pârâţi in baza contractului de vânzare cumpărare intocmit de către BNF Lepadatu Ilie si Tobescu Ecaterina conform încheierii de autentificare nr 2923 din 18.07.2007.

Reclamanta a solicitat  atribuirea bunului in lotul debitorului B.N.I. .

Arată reclamanta că , având in vedere prevederile art. 242 alin.5 din Lg.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare a fost intocmit procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile OT 330058/19.07.2018 prin care a fost sechestrat bunul imobilul descris mai sus. Acest sechestru a fost comunicat debitorului .

A fost solicitat OCPI Olt, in coformitate cu prevederile art.242 alin 8 din Lg 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificările si completările ulterioare, sa se noteze măsura de indisponibilizare in cartea funciara a imobilului. Prin încheierea nr. 61239/26.07.2018, OCPI Olt a admis cererea ANAF - DGRFP Craiova AJFP OLT -SFM CARACAL si a intabulat dreptul de ipoteca legala in valoare de 2.762.910 lei cu titlul de sechestru in Cartea Funciara a imobilului .

Reclamanta a solicitat  indicarea in concret a loturilor ce aparţin fiecăruia, motivat de faptul nu sunt precizate lotizarea bunurilor prin atribuirea efectiva a acestora .

Partajarea pune capăt stării de indiviziune la care sunt supuşi acum actualii proprietari. Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt stării de coproprietate în sensul că bunurile stăpânite în comun pe cote-părţi sunt împărţite materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietarul exclusiv asupra unui anume bun sau părţi materiale din bun dintre cele ce formau obiectul coproprietăţii.

Pe calea partajului judiciar, instanţa este ţinută a hotărî modalităţile concrete de partajare, adică de a stabili fie atribuirea bunului în proprietatea exclusivă a unuia dintre coproprietari cu obligarea acestuia la plata unei sulte către ceilalţi coproprietari, fie de a forma loturi şi de a le atribui în natură fiecărui coproprietar. Principala modalitate de realizare a partajului este partajul în natura prin formarea de loturi si atribuirea acestora coproprietarilor.

Aceasta modalitate se impune pentru a da eficacitate dreptului de coproprietate al persoanei asupra unui bun imobil, drept care îi permite sa se bucure de folosirea efectiva a bunului.

In vederea recuperării debitelor, respectiv a sumei de 2.762.910 lei, cu care B. N.I. figurează fata de bugetul general consolidat al statului, organele de executare din Serviciului Fiscal Municipal Caracal au emis o serie de acte de executare, respectiv somaţie, titlu executoriu, proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile dupa ce, in prealabil au fost identificate bunuri imobile ca fiind in proprietatea debitorului .

Conform art.242, alin.(1) din Codul de Procedura Fiscala:" Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. în situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei " .

Astfel, conform art.818, alin.(1) din Codul de Procedura Civila, conform căruia:" Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmas nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora" solicitam admiterea acţiunii asa cum a fost formulata cu plata cheltuielilor de judecata .

Fata de cele prezentate reclamanta a solicitat  instanţei ca sa atribuie în lotul debitorului nostru B.N.I. bunul imobil - apartament situat in Draganesti Olt str. Nicolae Titulescu bl....., se. ....., ap.5 jud Olt, precum si plata tuturor cheltuielilor de judecata.

Reclamanta  este scutita de plata taxei de timbru conform art.30 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat  cererea pe dispoziţiile art.242, alin. 1 din-Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala si art.818 din Codul de Procedura Civila

In dovedirea cererii reclamanta a solicitat încuviinţarea probelor cu  inscrisuri  şi expertiza de specialitate .

Reclamanta a solicitat judecarea cauzei sa se faca si in condiţiile art.411 din Codul de Procedura Civila.

 Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate următoarele înscrisuri : Decizia nr. OT304267/30.01.2018 de angajare a răspunderii solidare prevăzute de art.25 alin 2 lit c si d privind obligaţiile fiscale ale SC E.C.SRL ; Decizia nr. OT301933/16.01.2018 de angajare a răspunderii solidare prevăzute de art.25 alin 2 lit c si d privind obligaţiile fiscale ale SC T. C. SRL; procesul verbal de sechestru nr.OT 330058/19.07.2018 ; copie contract de vânzare cumpărare nr. 2923/18.07.2007, încheiere nr.61239/2607.2018 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Olt si Extras de carte funciara ; datele de identificare pentru coproprietarul imobilului.

  Pârâţii nu au formulat întâmpinare în termenul prevăzut de art. 205 Cpc şi, deşi legal citaţi,  nu s-au prezentat în instanţă pentru  a face probe în apărare.

Potrivit practicii judiciare constante in cadrul împărţelii judiciare, modalitatea de infaptuire a împărţelii judiciare trebuie aleasa in asa fel incat sa nu îngreuneze situaţia creditorului care urmăreşte un bun comun pentru ceea ce i se datorează de unui dintre codevalmasi

 Prin urmare, instanţa este îndrituită a face aplicarea principiului enunţat de art.673/5 al.2 cpc, potrivit căruia regula de principiu a partajului este aceea a împărţelii bunurilor în natură, prin atribuirea de loturi compacte, cu finalitate practică având in vedere posibilitatea valorificării bunurilor partajate potrivit intereselor.

Conform art.242, alin.(1) din Codul de Procedura Fiscala:" Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. în situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajul^ judiciar, respectiv asupra sultei" .

Astfel, conform art.818, alin.(1) din Codul de Procedura Civila, conform căruia:" Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora" , motiv pentru care reclamanta solicita admiterea acţiunii asa cum a fost formulata cu plata cheltuielilor de judecata .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa prin incheierea de admitere in principiu nr.  66/10.12.2018 a reţinut următoarele: 

Reclamanta a chemat în judecată pe pârâţi , pentru ca , prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună  partajarea bunurilor proprietate comună, a debitorului B.N.I. domiciliat in Stoicanesti str. T.... nr. .., jud Olt) şj a numitei - B.N. domiciliata in Stoicanesti str. T....., nr...., jud Olt constând într-un imobil , apartament situat in Draganesti Olt str. Nicolae Titulescu bl...., se. ..., ap.5 jud Olt, părţile având dreptul coproprietate forţată si perpetua asupra tuturor părtilor din imobil care prin natura si destinaţia lor sunt în folosinţa comuna a tuturor coproprietarilor blocului inclusiv dreptul de proprietate asupra cotei indivize lin terenul aferent in suprafaţa de 12 mp deţinut de B.N.I. si B.N. in baza contractului de vânzare cumpărare intocmit de către BNF Lepadatu llie si Tobescu Ecaterina conform încheierii de autentificare nr 2923 din 18.07.2007.

Imobilul situat in Drăgănenşti – Olt , str. T..... , nr. ....,  jud Olt  a fost dobândit e pârâţi în baza contractului de vânzare- cumpărare întocmit de BNP Lepădatu Ilie şi Tobescu Ecaterina, conform Încheierii de autentificare nr. 2923/18.07.2007.

Conform art.  242 alin.5 din Lg 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare a fost întocmit procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile , respectiv seria OT nr.330058/19.07.2018 prin care a fost sechestrat bunul imobilul descris mai sus, sechestrul fiind  comunicat debitorilor.

 Prin încheierea nr. 61239/2607.2018, OCPI Olt a admis cererea  ANAF - DGRFP Craiova AJFP OLT -SFM CARACAL si a intabulat dreptul de  ipoteca legala in valoare de 2762910 lei cu titlul de sechestru in Cartea Funciara a imobilului .

Conform art.242, alin.(1) din Codul de Procedura Fiscala:" Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. în situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei " .

Astfel, conform art.818, alin.(1) din Codul de Procedura Civila. conform căruia:" Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora.

Potrivit art. 339 din codul civil, bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor.

Potrivit art. 340 al. 1 lit.  a C.civ., „nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ, bunurile dobândite prin moştenire legală, legat sau donaţie. Deci, potrivit acestor dispoziţii aceste bunuri devin proprii, chiar dacă sunt dobândite în timpul căsătoriei, datorită caracterului personal al dobândirii lor, deoarece liberalităţile, sunt acte juridice cu titlu gratuit, făcute în considerarea persoanei gratificate, deci sunt acte încheiate „intuitu persone”.

Cota-parte ce se cuvine fiecăruia dintre soţi se stabileşte în raport cu contribuţia sa la dobândirea şi conservarea bunurilor comune, iar când nu se poate determina contribuţia fiecărui soţ în dobândirea bunurilor comune, instanţa va împărţi bunurile comune în părţi egale între soţi.

Art. 983 alin.1 din C.p.civ.  stabileşte că dacă părţile nu ajung la o înţelegere sau nu încheie o tranzacţie potrivit celor arătate la art. 982, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii.

Având în vedere că nici una dintre părţi nu a făcut dovada că bunul a fost obţinut în mod exclusiv sau într-o proporţie mult mai mare decât cea egală, instanţa va constata că pârâții  au dobândit în timpul căsătoriei, cu o cotă de contribuţie de ½ fiecare , următoarele bunuri: un imobil , apartament situat in Draganesti Olt str. Nicolae Titulescu bl...., se. ...., ap.... jud Olt, părţile având dreptul coproprietate forţată si perpetua asupra tuturor părtilor din imobil care prin natura si destinaţia lor sunt în folosinţa comuna a tuturor coproprietarilor blocului inclusiv dreptul de proprietate asupra cotei indivize lin terenul aferent in suprafaţa de 12 mp deţinut de B.N.I.si B.N. in baza contractului de vânzare cumpărare intocmit de către BNF Lepadatu llie si Tobescu Ecaterina conform încheierii de autentificare nr 2923 din 18.07.2007.

Observă instanţa că , în conformitate cu art. 242 ali. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicat , a fost întocmit procesul -verbal de schestru pentru bunurile imobile OT nr. 33005 , acesta fiind comunicat debitorilor , întrucât s-a declanşat producerea executării silite .

 Conform art.818, alin.(1) din Codul de Procedura Civila, conform căruia:" Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmas nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora" instanţa urmează să dispună  admiterea acţiunii asa cum a fost formulata cu plata cheltuielilor de judecata .

 Prin incheierea de admitere în principiu nr. 66/10.12.2018,  instanţa a admis în principiu acţiunea formulată de reclamanta  creditoare împotriva pârâtilor şi a  constatat că  pârâţii au dobândit pe principiul  comunităţii  de bunuri  un apartament situat în  Draganesti Olt strada N. Titulescu bloc ., scara . ap . jud Olt, suprafaţă locativă 56,10 mp (din măsurător 57,86 mp) împreună cu dreptul de  coproprietate  forţată şi perpetuă asupra tuturor părţilor din imobil  inclusiv dreptul de proprietate asupra cotei indivize din terenul aferent în suprafaţă de 12 mp  deţinut de B.N.I. şi B.N.  în baza contractului de vanzare-cumpărare autentificat sub nr. 2923/18.07.2007 la BNP Lăpădatu Ilie şi Tobescu Ecaterina-Caracal.

Instanţa a stabilit cotele indivize ce le ce revin  fiecărui coproprietar  in procent  de ½  pentru pârâtul B.N.I. şi ½ pentru pârâta B.N..

Prin aceeasi incheiere, instanţa a numit un expert în construcţii şi evaluări proprietăţi imobiliare în vederea identificării evaluării şi propunerilor de lotizare.

În cauză a fost întocmit raportul de expertiză tehnică constructii de catre expertul M. I., impotriva caruia nu s-au formulat obiectiuni.

În consecinţă, instanţa va admite acţiunea formulată de reclamanta  creditoare Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova în numele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală , reprezentant legal al Statului Român , împotriva pârâţilor  debitori B.N.I. şi B.N. si va omologa raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de expertul M. I., varianta I.

Instanţa va dispune ieşirea din indiviziune şi va atribuie lotul nr. 1 pârâtului debitor B.N.I. care va primi în natură un apartament cu trei camere de locuit şi dependinţe în suprafaţă de 65,05 mp situat în Or. Drăgăneşti -Olt, str. N.Titulescu , bl... , sc. .., ap..., jud. Olt, împreună cu dreptul de proprietate asupra tuturor părţilor comune din imobil (75.708 lei), urmand sa plătească sultă lotului nr 2 B.N. sin suma de 37.854 lei.

Instanţa va atribui lotul nr. 2 pârâtei B.N. care va primi sultă de la lotul nr. 1 B.N.I. in sumă de  37.854 lei.

In baza art. 453 Cpc, instanţa va obliga pârâţii la plata sumei de 1300 lei cheltuieli de judecată către reclamanta A.J.F.P. Olt.

Postat 27.05.2019