Uzul de fals

Sentinţă civilă 8 din 08.02.2019


Prin rechizitoriul nr. X al Parchetului de pe lângă Judecătoria X a fost trimis în judecată inculpatul X pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal.

În fapt, s-a reținut că, în data de 20.04.2016 numitul X a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria X reclamând faptul că X a depus, în data de 20.08.2013, în cauza civilă înregistrată sub nr. X aflată pe rolul Judecătoriei X, având ca obiect anularea rezilierii contractului de arendă încheiat între Primăria X şi Asociaţia X două înscrisuri falsificate respectiv: contractul de concesiune înregistrat sub nr. X din 2010 încheiat între arendator Primăria Comunei X, reprezentată de primar X şi arendaş „Asociaţia XX", reprezentată de Preşedinte X, în care suprafaţa cuprinsă în actul original fusese modificată de la 20 hala 65 ha păşune iar clauza de la pct. 5.2 alin. 3 privind obligaţia arendaşului de a administra (supraveghea) fondul forestier în suprafaţă de 45 ha fusese înlăturată şi adeverinţă nr. X din 2012, emisă de Primăria Comunei X, în care la poziţia 3 „arendă" era înscrisă, de asemenea, suprafaţa de 65 ha, deşi în originalul adeverinţei rubrica de la poziţia 3 nu era completată, întrucât ea fusese emisă inculpatului X în nume propriu iar nu Asociaţiei XX.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: sesizarea numitului X - filele 60 şi 62, vol. I; copia contractului de arendă nr. X din 2010, certificată pentru conformitate de Primăria X -filele 81-82, vol. I;copia adeverinţei nr. X din .2012 - fila 83 dosar, vol. I; copia contractului de arendă nr. X din 2010, falsificată, certificate pentru conformitate de inculpatul X şi depuse la dosarul nr. X al Judecătoriei X - fila 123 dosar, vol. I; copia adeverinţei nr. X din 2012, falsificată, certificate pentru conformitate de inculpatul X şi depuse la dosarul nr. X al Judecătoriei X- fila 125 dosar, vol. I; declaraţiile martorilor X (filele 105-106, 108-110, voi. I), X (filele 112-113) şi X (filele 115-116, vol. I); procesul verbal de verificare şi copia registrului de înregistrare al Primăriei X - filele 117-118 , vol. I dosar; documentele depuse de inculpatul X în anexa cererii de chemare în judecată ce a constituit dosarul civil nr. X al Judecătoriei X - filele 121-122, 124, vol. I; copia precizării depusă de Primăria X în dosarul civil nr. X al Judecătoriei X - fila 126 dosar, vol. I; copia sentinţei nr. X din 07.05.2014 a Judecătoriei X pronunţată în dosarul nr. X - fila 131 dosar, vol. I; declaraţiile suspectului/inculpatului X - filele 90-91 şi 94-96, vol. I.

În faza de cercetare judecătorească a fost identificat inculpatul, s-a dat citire actului de sesizare, i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, încadrarea juridică a acesteia, dreptul de a avea apărător şi s-a dispus ataşarea dosarului nr. X al Parchetului de pe lângă Judecătoria X.

S-a procedat la ascultarea inculpatului, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei( fila 28).

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi audiat martorii X (fila 41), X (fila 42) şi X (fila 43).

Analizând probatoriul administrat în faza de urmărire penală instanţa constată următoarele: 

În fapt,

La data de 20.04.2016 numitul X a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria X reclamând faptul că X a depus, în data de 20.08.2013, în cauza civilă înregistrată sub nr. X aflată pe rolul Judecătoriei X, având ca obiect anularea rezilierii contractului de arendă încheiat între Primăria X şi Asociaţia XX două înscrisuri falsificate respectiv: contractul de concesiune înregistrat sub nr. X din 2010 încheiat între arendator Primăria Comunei XX, reprezentată de primar X şi arendaş „Asociaţia XX", reprezentată de Preşedinte XX, în care suprafaţa cuprinsă în actul original fusese modificată de la 20 hala 65 ha păşune iar clauza de la pct. 5.2 alin. 3 privind obligaţia arendaşului de a administra (supraveghea) fondul forestier în suprafaţă de 45 ha fusese înlăturată şi adeverinţă nr.X din 2012, emisă de Primăria Comunei XX, în care la poziţia 3 „arendă" era înscrisă, de asemenea, suprafaţa de 65 ha, deşi în originalul adeverinţei rubrica de la poziţia 3 nu era completată, întrucât ea fusese emisă inculpatului X în nume propriu iar nu Asociaţiei XX.

În drept,

Fapta inculpatului X, care a depus, în data de 20.08.2013, în cauza civilă înregistrată sub nr. X aflată pe rolul Judecătoriei X două înscrisuri falsificate respectiv: contractul de concesiune înregistrat sub nr. X din 2010 încheiat între arendator Primăria Comunei XX, reprezentată de primar X şi arendaş „Asociaţia XX", reprezentată de Preşedinte X, în care suprafaţa cuprinsă în actul original fusese modificată de la 20 hala 65 ha păşune iar clauza de la pct. 5.2 alin. 3 privind obligaţia arendaşului de a administra (supraveghea) fondul forestier în suprafaţă de 45 ha fusese înlăturată şi adeverinţă nr. X din 2012, emisă de Primăria Comunei XX, în care la poziţia 3 „arendă" era înscrisă, de asemenea, suprafaţa de 65 ha, deşi în originalul adeverinţei rubrica de la poziţia 3 nu era completată, întrucât ea fusese emisă inculpatului X în nume propriu iar nu Asociaţiei XX, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „uz  de fals", faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 323 Cod penal.

Cu privire la latura subiectivă

Vinovăţia inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii rezultă din coroborarea probatoriului administrat în cauză respectiv: sesizarea numitului X - filele 60 şi 62, vol. I; copia contractului de arendă nr. X din 2010, certificată pentru conformitate de Primăria XX -filele 81-82, vol. I;copia adeverinţei nr. X din 2012 - fila 83 dosar, vol. I; copia contractului de arendă nr. X din 2010, falsificată, certificate pentru conformitate de inculpatul X şi depuse la dosarul nr. X al Judecătoriei XX - fila 123 dosar, vol. I; copia adeverinţei nr. X din 2012, falsificată, certificate pentru conformitate de inculpatul X şi depuse la dosarul nr. X al Judecătoriei X- fila 125 dosar, vol. I; declaraţiile martorilor X (filele 105-106, 108-110, voi. I), XX (filele 112-113) şi XX (filele 115-116, vol. I); procesul verbal de verificare şi copia registrului de înregistrare al Primăriei XX - filele 117-118 , vol. I dosar; documentele depuse de inculpatul X în anexa cererii de chemare în judecată ce a constituit dosarul civil nr. X al Judecătoriei XX - filele 121-122, 124, vol. I; copia precizării depusă de Primăria XX în dosarul civil nr. XX al Judecătoriei X - fila 126 dosar, vol. I; copia sentinţei nr. XX din 07.05.2014 a Judecătoriei XX pronunţată în dosarul nr. XX - fila 131 dosar, vol. I; declaraţiile suspectului/inculpatului X - filele 90-91 şi 94-96, vol. I, alte înscrisuri depuse la dosar.

Instanţa reţine că, în cursul urmăririi penale inculpatul X a avut o atitudine nesinceră declarând cele două înscrisuri depuse la dosarul civil nr. X al Judecătoriei X au fost  semnate de el pentru conformitate cu originalul.

Fiind audiat în timpul judecăţii, inculpatul şi-a menţinut declaraţia, arătând că este adevărat că a depus  în cauza civilă nr. XX aflat pe rolul Judecătoriei XX, cele 2 înscrisuri la care se face referire prin actul de sesizare,însă nu este adevărat că le-ar fi modificat, aşa cum se reţine. A mai arătat că este  convins că aceste modificări au fost efectuate de viceprimarul de la acea dată XX, el fiind doar cel care le-a depus în instanţă, aşa cum i-au fost comunicate.

Potrivit declaraţiei martorului X înscrisurile ce au eliberate inculpatului de către Primăria XX, respectiv contractul de arendă şi adeverinţa cu privire la suprafaţa agricolă a acestuia, nu sunt cele care se prezintă în forma în care acesta le-a depus în dosarul civil, împrejurare constatată personal de martor la verificarea actelor depuse de susnumit în dosar.

Aspectele relatate de martor se coroborează şi cu declaraţiile martorilor XX-primarul comunei XX şi XX persoană care îndeplinea funcţia de agent agricol.

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză convingerea instanţei este că inculpatul a săvârşit infracţiunea în modalitatea expusă prin rechizitoriul parchetului, acesta nefăcând dovada unor împrejurări contrarii.

Apreciind că probele mai sus menţionate susţin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 396 alin. 2 din Cod de procedură penală: fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, acesta urmează să răspundă penal.

Din fişa de cazier a inculpatului reiese că acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XX de Tribunalul XX în dosar nr. XX definitivă prin neapelare la  15.06.2017, în baza art. 18 ind. 1, alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35, alin. 1 Cp şi art. 5 alin. 1 NCp, la pedeapsa principală de 2  ani închisoare, şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p, ; în baza art. 320 alin.1 Cp, cu aplic. art. 5 NCp, a fost condamnat inculpatul la pedeapsa principală de 6  luni închisoare. În baza art. 38 şi art.39 alin. 1, lit. b Cp, cu aplic. art. 5 NCp a fost aplicată inculpatului pedeapsa principală cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care a fost adăugat un spor de o treime din totalul celeilalte pedepse stabilite, respectiv, un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute, în total, pedeapsa principală de 2 ani şi 2  luni închisoare; în temeiul art. 45 alin. 1 Cp, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii, pe o perioadă de 1 an, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cp; s-a aplicat şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cp, iar în baza art. 91 C. pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilind un termen de supraveghere de 3 ani.

La stabilirea pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de „uz de fals " instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de dispoziţiile art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere al infracţiunii, persoana inculpatului care deşi  are antecedente penale şi a avut o atitudine nesinceră în cursul procesului penal,  este o persoană în vârstă de 83 ani, fiind pensionar.

În raport de aceste criterii va stabili pentru inculpatul XX  pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 323 Cod penal.

Analizând sentinţa penală nr. XX pronunţată de Tribunalul XX în dosar nr. XX definitivă prin neapelare la 15.06.2017, instanţa constată că infracţiunea ce face obiectul cauzei este concurentă, conform art. 38 alin. 1 Cod penal, cu infracţiunile prevăzute de art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 alin. 1 Ncp şi art. 320 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 NCp. comise de inculpatul XX în perioada 2010-2012, concurente între ele, pentru care acesta a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termen de supraveghere 3 ani, prin sentinţa penală nr. XX pronunţată de Tribunalul XX, în dosarul nr. XX, definitivă, prin neapelare, la 27.06.2017.

Astfel, va descontopi pedeapsa de 2 ani şi 2 luni aplicată inculpatului X prin sentinţa penală nr. XX pronunţată de Tribunalul XX, în dosarul nr. XX, definitivă, prin neapelare, la 27.06.2017 şi va repune în individualitate pedepsele componente, respectiv 2 ani închisoare şi 6 luni închisoare.

În raport de acest fapt şi în baza art. 97 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va dispune anularea suspendării sub supraveghere dispusă prin sentinţa penală mai sus menţionată şi va aplică inculpatului XX pedeapsa cea mai grea de 2 ani la care se va adăuga un spor de 3 luni  închisoare ce reprezintă  1/3 din totalul celorlalte două pedepse stabilite, urmând ca pedeapsa aplicată să fie de 2 ani şi 3 luni închisoare.

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 Cod penal, observând faptul că, deşi inculpatul a mai fost anterior condamnat, acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, având convingerea că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută de acesta anterior săvârşirii infracţiunii, de posibilităţile sa de îndreptare, văzând că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 91 alin  3 Cod penal, instanţa va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere menţinând termenul de supraveghere 3 ani stabilit prin  sentinţa penală nr. XX  a Tribunalului XX în dosar nr. XX definitivă prin neapelare la  15.06.2017, termen care se va  calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, respectiv de la 27.06.2017.

Având în vedere faptul că prin sentinţa penală nr. XX pronunţată în dosarul nr. XX, definitivă la 30.01.2019, a fost admisă contestaţia la executare formulată de Biroul de executări penale din cadrul Tribunalului XX dispunându-se încetarea obligaţiei prevăzute de art. 93 alin. 3 Cod penal constând în prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în cadrul primăriei XX, sau în cadrul unei instituţii şcolare subordonate Inspectoratului Şcolar judeţean XX, pe o perioadă de 6 zile lucrătoare, impusă condamnatului XX prin s.p. X/31.05.2017  a Tribunalului XX în dosar nr. X, în raport de fişa de aptitudine nr. X/12.11.2018 din care reiese că inculpatul este inapt să presteze muncă în folosul comunităţii, apreciind în raport de dispoziţiile art. 93 alin. (3) Cod penal că din cauza stării de sănătate inculpatul X nu poate presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa nu îi va impune această obligaţie.

În baza art. 93 alin. (1) Cod penal va obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune XX, la datele fixate de acesta

-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa,

-să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,

-să comunice schimbarea locului de muncă,

-să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal va impune inculpatului să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune XX sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

Va constata executată pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pe o perioadă de 1 an, aplicată inculpatului X prin sentinţa penală nr. XX pronunţată de Tribunalul XX, în dosarul nr. XX, definitivă prin neapelare la 27.06.2017 şi rămasă fără obiect pedeapsa accesorie aplicată acestuia prin aceeaşi hotărâre.

În baza art. 91 alin. 4 Cod penal va atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor  la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

În raport de soluţia dispusă, va menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. XX din 01.11.2016 a XX - XX XX XX asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului X, după cum urmează:

-teren agricol în suprafaţă de 3,90 ha situat în satul XX, comuna XX, jud. XX, din care arabil 0,69 ha, păşune 1,55 ha, fâneţe 0,66 ha, livezi pomi 1,00 ha;

-teren forestier -5 ha situat în satul XX, comuna XX, jud. XX;

-o construcţie cu suprafaţa de 28 mp şi un garaj în suprafaţă de 18 mp situate în satul XX, comuna XX, jud. XX, până la achitarea integrală a debitelor datorate de inculpat, conform sentinţei penale nr. XX pronunţată de Tribunalul XX, în dosarul nr. XX, definitivă prin neapelare la 27.06.2017.

Va menţine dispoziţia privind desfiinţarea înscrisurilor falsificate de inculpatul X, dispusă prin sentinţa penală nr. XX pronunţată de Tribunalul XX, în dosarul nr. XX, definitivă prin neapelare la 27.06.2017.

Având în vedere soluţia dispusă, în baza art. 274 alin. 1 Cod  procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de  600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 404 alin. 1 lit. i Cod pr. penală va dispune desfiinţarea înscrisurilor reprezentând copia contractului de arendă nr. X din 2010 falsificată, certificată pentru conformitate cu originalul de inculpatul XX şi depusă la dosarul nr. XX al Judecătoriei XX - fila 123 dosar urmărire penală, vol. I şi copia adeverinţei nr. X din 2012 falsificată, certificată pentru conformitate cu originalul de inculpat şi depusă la dosarul nr. XX al Judecătoriei XX - fila 125 dosar urmărire penală, vol. I.

Această hotărâre a rămas definitivă prin neapelare.