Soluţionarea apelului civil împotriva sentinţei civile având ca obiect - acţiune în constatare

Decizie 1 din 29.03.2019


Dosar nr....

ROMÂNIA TRIBUNALUL B. SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA Nr.... Şedinţa publică de la 10 Aprilie 2019 Completul constituit din: PREŞEDINTE Judecător Grefier

Pe rol, soluţionarea apelului civil privind pe apelant N.T. SRL şi pe intimaţii A.N.F.B., E.I. SPRL, A.N.F.B. PRIN DGRFP C.-N., împotriva sentinţei civile nr. H---/20.06.2018 pronunţată de Judecătoria O., având ca obiect - acţiune în constatare.

Procedura completă, prin necitarea părţilor.

Se constată că dezbaterile în cauză au avut loc la data de 29.03.2019, când concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, amânându-se pronunţarea soluţiei pentru data de azi - 10 aprilie 2019, după care:

TRIBUNALUL

DELIBERÂND

Asupra apelului civil de faţă, instanţa de apel reţine următoarele:

Prin cererea introdusă pe rolul Judecătoriei O. la 05.03.2018, sub număr de dosar 1-----/271/2018, reclamanta SC N.T. SRL în contradictoriu cu pârâţii A.N.F.B., reprezentată prin D.G.R.F.C.-N., O.C.P.I. B. şi E.I. SPRL a solicitat să se constate faptul că sechestrul asigurător şi dreptul de ipotecă instituite în favoarea DIICOT Structura O. asupra bunurilor imobile înscrise în CF nr. X----- S., constând în teren intravilan în suprafaţă de 267 9 m2, având număr cadastral X----- şi supraedificatele cu număr cadastral X------Cl,X------C2,X------C3 şi X------C4, s-a transferat la suma asupra sumei de 184000 RON achitate de către aceasta cu titlu de preţ în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat de BNP S.E. sub nr. Y-----/01.11.2017; ca potrivit dispoziţiilor articolului 91 din Legea 85 din 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, reclamantul a dobândit imobilele identificate anterior libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau dreptul de retenţie, sechestre de orice fel şi în consecinţă, să se dispună radierea menţiunilor de sub B4,B7, B9, Bll şi B13, respectiv de sub C6, C7, C8 şi C9 din cuprinsul CF nr. X----- S., privind sechestrul asigurător şi ipoteca instituite în favoarea DIICOT ST O. asupra acestora.

Prin sentinţa civilă nr. H-----/20.06.2018 pronunţată de Judecătoria O. s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI şi s-a respins pe fond acţiunea formulată de reclamanta SC N.T. SRL, fără a se acorda cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin contractul de vânzare nr. 1----/01.11.2017 autentificat de BNP S.E. reclamanta a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor înscrise în CF X----- S. de la SC F.I. SRL, prin Lichidator Judiciar (filele 11-17).

Contractul s-a perfectat în baza Procesului-verbal de licitaţie din data de 24.10.2017.(filele 19-26), iar preţul a fost de 184.000 de lei, achitat conform facturii de la fila 18.

Conform contractului de vânzare-cumpărare, precum şi cuprinsului extrasului de carte funciară aflat la fila 55, rezultă că asupra imobilului a fost instituit sechestru penal de către DIICOT ST O. până la concurenţa sumei de 691735 1,15 lei, la data de 20 mai 2014, notat sub B4, B5, B9, Bl 1 şi Bl3, respectiv sub C5, C6, C7, C8 ,C9, anterior vânzării la licitaţie a bunului. Măsura sechestrului a fost menţinută prin decizia numărul 5-----/A/2016 a Curţii de Apel O. (filele 27-54).

Reclamantei i s-a respins cererea de radiere a sechestrului şi a ipotecii instituite asupra bunurilor antemenţionate, astfel cum rezulta din încheierea de respingere de reexaminare nr. 128751 de la filele 59-60.

In ceea ce priveşte temeiul de drept aplicabil prezentei acţiuni, instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art 343 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, "procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date. "

Astfel, având în vedere că împotriva societăţii SC F.I. SRL a fost deschisă procedura insolvenţei la data de 14 06 2013, instanţa reţine că este aplicabil art. 53 din legea 85 din 2006, iar nu art. 91 din legea 85 din 2014, cum a susţinut reclamantul în cuprinsul cererii formulată.

Instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 53 din Legea 85 / 2006, în forma în vigoare la data încheierii contractului de vânzare nr. Y-----/01.11.2017.

în acest sens, instanţa are în vedere dispoziţiilor art. 102 alin. 1 din Legea 71 din 2011 potrivit căruia Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.."

Totodată, instanţa apreciază că în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 53 din Legea 85/2006, în forma în vigoare la data încheierii contractului de vânzare nr. Y-----/01.11.2017, şi potrivit principiului tempus regit actum, principiu de drept care stabileşte regula potrivit căreia un act juridic se incheie in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data intocmirii lui, si este supus acestora.

Pentru aceste considerente, susţinerea pârâtului E.I. SPRL, in sensul incidenţei art. 53 din legea 85 din 2006 în forma în vigoare la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva SC F.I. SRL, care nu conţinea sintagma cu excepţia măsurilor asigurătorii sau măsurile preventive specifice, instituite în cursul procesului penal. ", nu poate fi primită de către instanţă cu consecinţa admiterii prezentei cereri de chemare în judecată.

Aşadar, la data încheierii contractului, respectiv 01.11.2017, dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 85 prevedeau următoarele: "bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau dreptul de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepţia măsurilor asigurătorii sau măsurile preventive specifice, instituite în cursul procesului penal. "

în aceste condiţii, instanţa apreciază că bunul achiziţionat de către reclamant a fost dobândit de către acesta liber de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau dreptul de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepţia măsurilor asigurătorii sau măsurile preventive specifice, instituite în cursul procesului penal, în speţă măsurile asigurătorii instituite prin Decizia penală nr. 5-----/18 05 2016, neexistând astfel nicio dispoziţie legală în sensul celor solicitate de către reclamant.

Pentru aceste motive, urmează va respinge cererea ca neîntemeiată.

împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta SC N.T. SRL solicitând admiterea apelului şi schimbarea în parte a hotărârii apelate, cu consecinţa admiterii în totalitate acţiunii formulate.

Apelanta a recunoscut că în mod corect a reţinut instanţa fondului aplicabilitatea în speţă a prevederilor Legii nr. 85/2006 însă a omis a omis a analiza aspectele relevante ale cauzei, determinante pentru justa soluţionare a acesteia.

Apelanta a reiterat starea de fapt relatată la fond privind modul de dobândire a imobilului de Către aceasta şi a opinat că prin vânzarea la licitaţie publică a imobilului şi virarea de către lichidatorul judiciar a sumei obţinute în urma valorificării lui în conturile A.N.A.F.  scopul măsurii asigurătorii, luate în cursul urmăririi penale şi menţinute de instanţa de judecată, s-a realizat integral, în sensul că s-a recuperat tot ce se putea recupera în legătură cu acel bun în urma urmăririi silite.

De vreme ce imobilul a fost valorificai pe piaţă la cel mai bun preţ, partea civilă A.N.A.F. îndestulându-se în mod exclusiv, măsura asiguratorie nu se impune a fi menţinută, aceasta atingându-şi scopul pentru care a fost instituită. Oricum, bunul nu va mai putea fi valorificat a doua oară, fără a aduce prejudicii apelantei care nu-1 poate valorifica în aceste condiţii.

în opinia apelantei, sechestrul asigurător s-a transformat în sechestru executoriu o dată cu definitivarea hotărârii penale şi a fost valorificat de lichidatorul judiciar al F.I. SRL, imobilul vânzându-se prin licitaţie publică la mai bun preţ oferit; preţul obţinut a fost predat integral părţii civile A.N.A.F., aceasta însemnând că partea civilă s-a îndestulat din acest imobil.

In lumina celor de mai sus, având în vedere faptul că argumentaţia subscrisei se bazează pe principii elementare de drept, legea aplicabilă prezintă o prea mică relevanţă, tot astfel cum împrejurarea că nu există text de lege care să permită în mod expres radierea măsurii asigurătorii instituite de organul de urmărire penală după terminarea procesului penal si valorificarea imobilului grevat la licitaţie publica prezintă o relevanta ce tinde spre zero.

în drept, prevederile art. 466 şi urm. C.pr.civilă.

Intimata F.I. SRL prin lichidator judiciar a formulat întâmpinare prin care s-a arătat de acord cu admiterea apelului şi a acţiunii introductive.

Conform dispoziţiilor Legii insolvenţei nr.85/2006 - art.l 13-120, lichidatorul judiciar a inventariat bunurile debitoarei, le-a evaluat şi a demarat procedura de valorificare a acestora. La licitaţia publică din data de 24.10.2017 reclamanta a adjudecat imobilele în cauză, a achitat contravaloarea lor, astfel că i-au fost predate noului proprietar. Prin urmare, apelanta este în prezent proprietarul imobilelor în cauză.

Intimata a invocat faptul că singura modalitate de executare a sechestrului penal faţă de debitoarea inculpată F.I. SRL, în condiţiile art. 581 din Codul de procedură penal o reprezintă Legea nr.85/2006, deoarece inculpata este o societate aflată în procedura de faliment.

Prin urmare, pentru ca beneficiarul sechestrului asigurător să-şi poată recupera creanţa provenită din procesul penal, pentru care s-a instituit ipoteca legală şi/sau sechestrul penal, aceasta trebuie să vină în concurs cu ceilalţi creditori înscrişi la masa credală, în procedura colectivă de executare silită a falimentului.

Scopul măsurilor asigurătorii prevăzut expres de art. 249 alin. (1) NCPP este de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor susmenţionate, ori procedura de lichidare în care s-au vândut aceste bunuri reprezintă tocmai procedura de urmărire la care face referire Codul de procedură penală. Dupa rămânerea definitivă a hotărârii de fond, sechestrul asigurător s-a transformat în sechestru definitiv, executoriu.

în consecinţă, sechestrul asiguratoriu instituit şi înscris în favoarea DIICOT nu mai poate exista în prezent, ca urmare a soluţionării definitive a cauzei penale, pe de o parte, iar pe de altă parte, ca urmare a executării silite a imobilelor sechestrul trece de drept asupra sumei de bani obţinută, şi care urmează a se distribui creditorilor.

Prin urmare, hotărârea dată de către instanţa de fond este rezultatul unei erori, în condiţiile în care instanţa nu a ţinut seama nici de faptul că în cauză nu ne aflăm în prezenţa unui sechestru asigurător ci în prezenta unuia executoriu ca urmare a rămânerii definitive a hotărârii penale, prin urmare nemaifiind aplicabile în cauză prevederile art. 53 din Legea nr.85/2006.

Pe de altă parte, instanţa nu a ţinut cont de practica relevantă în materie, precum şi de necesitatea protejării dreptului de proprietate al cumpărătorului, care odată ce a achitat preţul bunului adjudecat la licitaţie publică în cadrul procedurii de executare silită concursuală a insolvenţei, are dreptul de a dobândi acest drept fără a fi grevat de vreo interdicţie sau sarcină.

In procedura de faliment a debitoarei F.I. SRL au fost valorificate prin licitaţie publică toate bunurile acesteia, iar adjudecatarii bunurilor imobile, deşi au achitat integral preţul bunurilor şi le-a fost transferat dreptul de proprietate, nu au posibilitatea de a dispune deplin de dreptul lor.

De asemenea, creditorii societăţii în faliment, creditori ipotecari de rang superior faţă de sechestrul notat în CF, sunt prejudiciaţi din cauza faptului că sumele obţinute din aceste bunuri nu se pot distribui până la radierea sechestrului penal.

Soluţia eronată a instanţei de fond conduce la un blocaj procedural, economic şi de circulaţie a bunurilor, nejustificat, în detrimentul tuturor părţilor implicate şi injust, toate susţinerile fiind întărite de considerentele obligatorii ale unei decizii recent pronunţată de ÎCCJ cu nr. 2/2018, decizie care lămureşte şi oferă soluţiile legale la toate aceste aspecte ale unui asemenea blocaj.

în drept, a invocat prevederile art. 205 NCPC

Anexăm decizia nr. 2/2018, publicată în M. Of. 463/05.06.2018.

în apel s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând apelul declarat prin prisma motivelor invocate, tribunalul reţine că acesta este întemeiat, după cum urmează:

în primul rând tribunalul reţine că din punct de vedere procedural, capătul principal de acţiune al cererii formulate de reclamanta apelantă îl constituie petitul de radiere din CF a sechestrului penal înscris în Cf nr. X----- S., primele două capete de cerere constituindu-se într-o veritabilă motivare a acestui ultim petit.

Este de înţeles formularea acţiunii în această formă pentru a da aparenţa unei acţiuni de fond în sensul practicii constante a ICCJ, care a apreciat inadmisibilă o acţiune în rectificare de CF, în lipsa unei cereri privind fondul dreptului. însă, în speţa de faţă, obiectul cauzei îl constituie cererea de radiere din CF a unei sarcini a căror efecte juridice au încetat şi nu o rectificare de CF, astfel că nu era necesar un petit distinct de constatare.

De altfel, prin primele două petite apelanta reclamantă solicită constatarea unei stări de fapt şi nu a unei stări de drept, dincolo de greşita indicare a temeiului de drept aplicabil, aspect ulterior recunoscut în apel. Or, instanţa nu poate constata o stare de fapt, o astfel de soluţie încălcând prevederile art. 35 NCPC, astfel că soluţia de respingere a primelor două capete de cerere este corectă şi se impune a fi respinsă.

Pe cale de consecinţă, tribunalul va analiza doar temeinicia ultimului capăt de cerere prin prisma motivelor invocate.

Iar în legătură cu acest aspect, tribunalul reţine că prin sentinţa penală nr. 6-----/23.11.2015 pronunţată în dosar nr. 7-----/111/2014, Tribunalul B. a condamnat societatea F.I. SRL la amenda în cuantum de 450.000 lei şi a menţionat măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor, printre care şi societatea intimată, până la concurenţa sumei de 2.505.287 lei TVA.

Prin decizia penală nr. 5-----/A/18.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel O. în acelaşi dosar, a fost admis, printre altele, şi apelul părţii civile ANAF Bucureşti şi s-a dispus menţinerea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor, printre care şi societatea intimată, până la concurenţa sumei de6.917351 lei şi accesorii.

Pe tot parcursul derulării procesului penal societatea intimată s-a aflat în diverse faze ale procedurii insolvenţei, iniţiate în dosar nr. 8-----/111/2013 al Tribunalului B., acestei proceduri fiindu-i aplicabile prevederile Legii nr. 85/2006.

Potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu excepţia măsurilor asigurătorii sau măsurilor preventive specifice, instituite în cursul procesului penal.

Or, drept urmare a soluţionării în mod definitiv a dosarului penal nr. 7-----/111/2014 prin decizia penală nr. 5-----/A/18.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel O., sechestrul asigurător menţinut de cele două hotărâri judecătoreşti şi-a pierdut caracterul asiguratoriu şi a devenit sechestru judiciar susceptibil de executare silită, astfel că prevederile art. 53 din legea nr. 86/2006 nu mai sunt aplicabile speţei.

Pe de altă parte, singura modalitate de executare a sechestrului penal faţă de debitoarea inculpată F.I. SRL, în condiţiile art. 581 din Codul de procedură penal, o reprezintă Legea nr. 85/2006, deoarece inculpata este o societate aflată în procedura de faliment. ANAF Bucureşti s-a înscris la masa credală a debitoarei cu sumele din dosarul penal şi urmează a-şi recupera creanţa în procedura colectivă de executare silită a falimentului, cu limitările inerente impuse de această procedură.

Aşadar, în prezenta speţă, tribunalul constată că dispoziţiile titlului executoriu decizia penală nr. 5-----/A/l 8.05.2016 pronunţată de Curtea de Apel O. au fost puse în executare potrivit legii civile, respectiv prin vânzare la licitaţie publică, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 85/2006, a unora din imobilele asupra căruia fusese instituit şi menţinut sechestrul asigurător în scopul reparării pagubei produse prin infracţiune părţii civile, respectiv cele înscrise în CF nr. X----- S..

Prin urmare, o dată cu vânzarea imobilelor la licitaţie publică în cadrul procedurii falimentului debitoarei F.I. SRL contra unui preţ, măsura asiguratorie instituită asupra imobilului şi-a atins scopul conservatoriu, ba chiar a devenit o măsura definitivă ce nu mai poate subzista după punerea în executare a hotărârilor penale şi adjudecarea imobilului de către un terţ, străin de celelalte obligaţii pecuniare instituite în sarcina inculpatei.

în aceste condiţii, tribunalul constată că nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă ale măsurii sechestrului asigurător având ca efect indisponibilizarea bunului şi limitarea dreptului proprietarului de a dispune de bun. Trebuie avut în vedere faptul că măsura avea ca scop împiedicarea inculpatei debitoare de a dispune voluntar de bun până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive, iar procedura de executare a celor două hotărâri penale a condus la modificarea titularului dreptului de proprietate, în raport cu care nu este justificată o astfel de limitare a atributelor dreptului de proprietate ale terţului dobânditor..

Se impune aşadar constatarea faptului că sechestrul penal instituit prin hotărâri penale definitive asupra bunurilor imobile din CF nr. X----- S. şi-a încetat efectele în urma executării silite colective din cadrul procedurii falimentului debitoare F.I. SRL în dosar nr. 8-----/111/2013 al Tribunalului B., consecinţa juridică directă fiind cea a radierii sale din CF drept urmare a întabulării dreptului de proprietate al apelantei terţ dobânditor.

Pentru aceste motive, constatând că sentinţa atacată este în parte netemeinică, în temeiul art. 480 alin. 2 NCPC, tribunalul va admite ca fondat apelul apelul introdus de apelanta N.T. SRL în contradictoriu cu intimaţii A.N.A.F. şi SC F.I. SRL - societate în insolvenţă, prin lichidator E.I. SPRL, împotriva sentinţei civile nr. H-----/20.06.2018 pronunţate de Judecătoria O., în dosarul de faţă, pe care o va schimba în parte după cum urmează:

Va admite în parte cererea formulată de reclamanta N.T. SRL în contradictoriu cu intimaţii A.N.A.F. şi SC F.I. SRL - societate în insolvenţă, prin lichidator E.I. SPRL şi va dispune radierea menţiunilor de sub

B4, B7, B9, Bl 1 şi B13, respectiv C5, C6, C7, C8 şi C9 din CF X----- S., privind sechestrul penal asigurător instituit de DIICOT ST O. prin ordonanţa nr. 6…../D/P/19.05.2014, asupra bunurilor imobile din această carte funciară.

Totodată, va menţine soluţia instanţei de fond privind respingerea primelor două capete de cerere. Tribunalul ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată în apel în condiţiile art. 453 NCPC.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE

Admite apelul introdus de apelanta N.T. SRL în contradictoriu cu intimaţii A.N. A.F. şi SC F.I. SRL - societate în insolvenţă, prin lichidator E.I. SPRL, împotriva sentinţei civile nr. H-----/20.06.2018 pronunţate de Judecătoria O., în dosarul de faţă, pe care o schimbă în parte după cum urmează:

Admite în parte cererea formulată de reclamanta N.T. SRL în contradictoriu cu intimaţii A.N.A.F. şi SC F.I. SRL - societate în insolvenţă, prin lichidator E.I. SPRL.

Dispune radierea menţiunilor de sub B4, B7, B9, Bl 1 şi Bl3, respectiv C5, C6, C7, C8 şi C9 din CF X----- S., privind sechestrul penal asigurător instituit de DIICOT ST O. prin ordonanţa nr. 6/D/P/19.05.2014, asupra bunurilor imobile din această carte funciară.

Va menţine soluţia instanţei de fond privind respingerea primelor două capete de cerere.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.04.2019.

Preşedinte, Judecător, Grefier,