Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Decizie 304 din 10.06.2019


Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Cuprins pe materii: Fond funciar

Index alfabetic:

- Fond funciar

- Inadmisibilitate

Legea nr.169/1997: art. art. III alin. 1;

Legea 18/1991:art.53

Plângerea reprezintă calea de atac exercitată împotriva hotărârilor sau altor operaţiuni juridice ale comisiilor de fond funciar şi prin care se urmăreşte desfiinţarea acestora, modificarea lor sau obligarea comisiilor de fond funciar la efectuarea acestora.

Tribunalul Galaṭi, secṭia I civilă, dec.civ. nr.304/18.03.2019

Prin apelul formulat,  reclamantul a arătat că cererea vizând constatarea nulităţii absolute a Hotărârii 167/2010 are la bază înscrisuri obţinute ulterior soluţionării primei cereri de reconstituire, din care rezultă că terenul nu a fost înstrăinat, nu au fost depuse cereri de alte persoane care s-ar pretinde proprietari.

Apelul este fondat.

Reṭinând în drept disp.art. art. III alin. 1 din Legea nr. 169/1997, pe care şi-a întemeiat reclamantul cererea, tribunalul a stabilit că obiectul unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute întemeiate pe aceste dispoziṭii legale poate fi reprezentat, fie de actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, fie de anumite acte de transfer sau vânzare cumpărare, şi nicidecum de hotărârile emise de Comisiile judeţene prin care au fost soluţionate contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de Comisiile locale.

Calea de atac împotriva unor astfel de hotărâri este reglementată de dispoziţiile art. 53 din Legea 18/1991, astfel încât  plângerea reprezintă calea de atac exercitată împotriva hotărârilor sau altor operaţiuni juridice ale comisiilor de fond funciar şi prin care se urmăreşte desfiinţarea acestora, modificarea lor sau obligarea comisiilor de fond funciar la efectuarea acestora.

În consecinţă, tribunalul a reţinut că hotărârile emise de Comisiile judeţene prin care au fost soluţionate contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de Comisiile locale nu pot forma obiect al unei acţiuni întemeiată pe dispoziţiile art. III din Legea nr. 169/1997.

Pe cale de consecinţă, tribunalul în temeiul art. 480 NCPC  va admite apelul, va schimba în tot hotărârea apelată şi, în rejudecare, va admite excepţia inadmisibilităţii şi va respinge ca inadmisibilă cererea formulată de reclamant.

Faṭă de cele menṭionate, apelul a fost admis, cu consecinṭa schimbării în tot a hotărârii apelate, admiterii excepṭiei inandmisibilităṭii şi respingerii cererii formulate de reclamant, ca fiind inadmisibilă.