Decizie a Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Respingere ofertă ca neconformă. Legalitate. Efectul pozitiv al lucrului judecat al deciziei instanţei cu privire la aceeaşi decizie Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor,

Hotărâre 278/R din 01.04.2019


Decizie a Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Respingere ofertă ca neconformă. Legalitate. Efectul pozitiv al lucrului judecat al deciziei instanţei cu privire la aceeaşi decizie Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, pronunţată anterior promovării prezentei plângeri.

- Legea nr. 101/2016

- Ordinul nr. 1082/2016

- art. 431 alin. 2 Cod procedură civilă

Autoritatea contractantă a solicitat expres testarea produselor ofertate atât pentru activitatea levuricidică, cât şi pentru cea fungică, astfel cum prevede expres anexa 3 din Ordinul nr. 1082/2016, iar cerinţele autorităţii contractante erau clare, explicite şi rezultau din aplicarea unei norme juridice cu caracter obligatoriu. Prin urmare, faţă de cerinţele documentaţiei tehnice, societatea petentă avea obligaţia de a prezenta autorităţii contractante dovezi referitoare la ambele testări. Or, avizul prezentat certifică eficacitatea pe activitatea fungicidă numai pe tulpina aspergillus brasiliensis (niger), nu şi pe tulpina candida albicans. În lipsa acestor dovezi oferta petentei pentru lotul 1 a fost corect respinsă ca neconformă.

Având în vedere raportarea CNSC la argumentele de fapt prezentate cu privire la lotul 6 şi în ceea ce priveşte contestaţia petentei cu privire la lotul 1, Curtea va reţine şi efectul pozitiv al lucrului judecat al deciziei nr. 148/R/18.02.2019 pronunţată în dosarul nr. xx/64/2019 al Curţii de Apel Braşov prin care a fost admisă plângerea formulată de un alt ofertant cu privire la lotul 6, soluţionată prin aceeaşi decizie a  CNSC, efect înţeles ca posibilitate pentru parte de a se prevala de cele statuate într-o judecată anterioară, atunci când are legătură cu noul proces şi care este reglementat de art. 431 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit căruia „oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă”.

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de sub nr. xxx/64/2019, petenta Societatea A. S.R.L. B., în conformitate cu prevederile art. 29 şi urm. din  Legea nr. 101/2016, a formulat, în termen legal, plângere împotriva Deciziei nr. 45/C2/3527/3531/3584 emisă la data de 11.01.2019 de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, solicitând admiterea plângerii, anularea în parte a deciziei, cu consecinţa admiterii contestaţiei sale şi anularea în parte a rezultatului analizei tehnice a ofertei cu nr. 24887/10.12.2018, cu privire la Lotul 1 şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale tehnice, cu luarea în considerarea a acestei ca fiind conformă, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, petenta a arătat că, în fapt, în urma evaluării ofertelor depuse de ofertanţii la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin procedură simplificată - online organizată de către autoritatea contractantă Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii C., nr. anunţ de participare simplificat SCN1021965/24.10.2018, prin înscrisul cu nr. 24887/10.12.2018 i-a fost comunicat rezultatul analizei tehnice a ofertelor, fiind încunoştinţată că oferta sa tehnică pentru Lotul 1 a fost declarată neconformă, întrucât „... produsul ofertat de dvs. la acest lot nu îndeplineşte cerinţa din caietul de sarcini cu privire la acţiunea fungicidă pe SR EN 13624 Candida albicans. De asemenea, nu aţi prezentat un document emis de producător care să specifice valabilitatea soluţiei de lucru”.

Petenta a arătat că a formulat Contestaţia cu nr. 1326/14.12.2018, înregistrată la CNSC sub nr. 51833/14.12.2018, prin care a solicitat anularea parţială a înscrisului în discuţie şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale tehnice pentru Lotul 1, avându-se în vedere argumentele cuprinse în Contestaţie, respectiv conformitatea acesteia cu cerinţele caietului de sarcini. Prin Decizia nr. 45/C2/3527/3531/3584 din data de 11.01.2019, comunicată subscrisei la data de 20.02.2019, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins ca nefondată contestaţia, pe considerentul principal că „avizul 3729BIO/02/09.20 din data de 11.07.2017 nu certifică eficacitatea pe activitatea fungicidă pe tulpina candida albicans potrivit SR EN 13624:2013, ci doar pe tulpina aspergilius brasiliensis (niger) ATCC 16404. Faptul că produsul a fost testat pentru activitatea levuridică în baza SR EN 13624:2013 pe tulpina candida albicans ATCC 10231, asta nu presupune că a fost efectuată şi testarea fungicidă pe aceeaşi tulpină...”.

Petenta a considerat că Decizia CNSC este profund netemeinică şi nelegală în ceea ce priveşte soluţia dată contestaţiei sale. Astfel, a arătat că, prin Caietul de sarcini întocmit în cadrul procedurii de achiziţie publică, autoritatea contractantă Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii C. a solicitat pentru Lotul 1 - Dezinfectant-detergent concentrat de nivel înalt pentru suprafeţe critice, printre altele, ca produsul ce va fi ofertat să îndeplinească următoarele cerinţe privind spectrul de activitate:

>Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact < 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. > 4,0

>Fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact < 5 min. (pentru suprafeţele ce intră în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere Ig. >4,0.

Petenta a arătat, contrar opiniei autorităţii contractante şi a celor reţinute de către CNSC, că în Avizul nr. 3729BIO/02/09.20 emis de CNPB pentru produsul Oxidice S-Des se precizează că acest produs prezintă conform EN 13624:2013 activitate levuricidă pe Candida afbicans ATCC 10231, respectiv fungicidă pe Aspergillus brasiiiensis ATCC 16404, nu semnifică, aşa cum s-a interpretat, că produsul ofertat nu ar îndeplini cerinţele caietului de sarcini în ceea ce priveşte cerinţele mai sus precizate.

Astfel, petenta a arătat că, ceea ce se impune în primul rând a fi observat, este împrejurarea că, în conformitate cu standardul european EN 14885:2015. aprobat în România începând cu ianuarie 2016, eficacitatea levuricidă şi bactericidă a unui produs dezinfectant pentru suprafeţe trebuie afirmată prin testarea produsului în cauză conform SR EN 13624.

În ceea ce priveşte condiţiile şi cerinţele metodei standard de testare conform EN 13624 pentru afirmarea activităţii fungicide şi levuricide a produselor, acestea se regăsesc în Tabelul 1b din EN 14885:2015, din cuprinsul căruia rezultă că, pentru dezinfecţia suprafeţelor, singura diferenţă între testarea unui produs pentru afirmarea activităţii fungicide faţă de cea levuricidă este aceea că, în timp ce eficienţa levuricidă se afirmă prin testarea pe un singur microorganism - Candida afbicans ATCC 10231 - pentru afirmarea activităţii fungicide este necesară şi o testare suplimentară pe Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, toate celelalte condiţii de testare referitoare la temperatură, timpul de contact sau substanţele interferenţe fiind identice.

Cu alte cuvinte, petenta a susţinut că, din simpla lecturare a tabelului 1b din EN 14885:2015, rezultă cu claritate că, dacă un produs este testat conform EN 13624 pentru activitatea levuricidă (pe Candida albicans ATTC 10231), pentru afirmarea activităţii fungicide nu mai este necesară o nouă testare pe acelaşi microorganism (atât timp cât condiţiile de testare sunt identice, iar reducerea logaritmică ≥4,0 este deja dovedită în condiţiile din standard), ci doar testarea suplimentară pe Aspergillus brasiliensis ATCC 16404.

Realitatea susţinerilor sale este confirmată, în opinia petentei, de standardul european EN 13624:2013, aprobat în România în februarie 2014, intitulat „Antiseptice şi dezinfectante chimice - încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide în domeniul medical. Metodă de încercare şi cerinţe”, care, în Tabelul 1 - Condiţii de încercare minime şi suplimentare, prevede că, în cazul dezinfectanţilor pentru suprafeţe, diferenţa dintre activitatea fungicidă şi cea levuricidă este dată strict de microorganismele de încercare. Mai mult decât atât, nicăieri în cuprinsul metodologiei cuprinsă în acest standard nu se face vreo diferenţiere în privinţa modului în care se realizează testările pe Candida albicans pentru afirmarea activităţii levuricide, respectiv fungicide, ceea ce înseamnă că toate aceste proceduri sunt comune, la aceeaşi concluzie putându-se ajunge şi din dispoziţiile pct. 5.9.3 şi pct. 5.9.6 din standard.

În susţinerea acestei poziţii, petenta a ataşat Declaraţia din data de 26.02.2019 a Dr. D. - acelaşi expert care a întocmit concluziile Raportului de testare al produsului Oxidice S-Des conform EN 13624:2013 pentru activitate levuricidă, pe organismul Candida albicans - în cuprinsul căreia expertul precizează textual că „în conformitate cu DIN EN 13624:2013, acţiunea fungicidă este dovedită prin teste de eficienţă efectuate asupra organismelor de testare C.Albicans şi A.Brasiliensis. O eficienţă a eşantionului împotriva C.Albicans face trimitere la afirmarea activităţii levuricide conform EN 13624:2013, în vreme ce afirmarea acţiunii fungicide este confirmată prin teste de eficienţă atât împotriva CAlbicans, cât şi împotriva A.Brasiliensis”, dar şi că „...obţinerea de date împotriva C.Albicans şi A.Brasiliensis este eligibilă cu loturi diferite de eşantioane de testare separate şi cu combinarea datelor de la diferite loturi de eşantioane şi chiar de la diferite laboratoare de testare pentru afirmarea eficienţei fungicide conform EN 13624:2013. Aşadar, este posibil să afirmăm eficienţa levuricidă şi să suplimentăm această afirmaţie cu date de eficienţă împotriva A.Brasiliensis, într-o etapă viitoare, cu scopul de a obţine o afirmaţie de acţiune fungicidă fără nevoia repetării testelor de eficientă împotriva C.Albicans”.

Aşadar, în contradicţie cu argumentaţia ce a stat la baza respingerii contestaţiei subscrisei de către CNSC, este mai mult decât evident că, dacă un anumit produs a fost testat conform EN 13624:2013 pentru activitate levuricidă (pe organismul Candida Albicans ATTC 10231), în condiţiile prevăzute de standard, pentru afirmarea activităţii fungicide conform EN 13624:2013 nu mai este necesară o nouă testare pe acelaşi microorganism, ci doar testarea pe organismul suplimentar Aspergillus brasiliensis, astfel că produsul ofertat nu este neconform, deoarece îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini referitoare la activitatea fungicidă SR EN 13624 pe Candida Albicans, în conformitate cu Avizul nr. 3729B10/01/09.20 în se precizează că produsul Oxidice S-Des ofertat de subscrisa pentru Lotul 1 prezintă activitate levuricidă pe Candida albicans ATCC 10231 şi respectiv activitate fungicidă pe Aspergillus brasiliensis (niger) ATCC 16404, ambele conform EN 13624:2013.

Petenta a mai arătat că, la dosarul achiziţiei publice, a fost depusă Expertiza din data de 17.02.2017 prin care se face afirmarea activităţii levuricide a produsului conform EN 13624:2013 şi care atestă în mod direct că Oxidice S-Des a fost testat în condiţiile standardului pe organismul de testare Candida Albicans, produsul ofertat fiind testat conform standardului 13624:2013 atât pe tulpina Candida albicans ATCC 10231, cât şi pe tulpina Aspergillus Brasiliensis ATCC16404. având deci eficacitate dovedită fungicidă si levuricidă.

Referitor la cel de-al doilea motiv de declarare a ofertei ca neconformă, criticat prin contestaţie, dar neanalizat de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, petenta a solicitat să fie avute în vedere argumentele cuprinse în contestaţie, în sensul că valabilitatea soluţiei de lucru este de 24 ore de la momentul preparării, conform cerinţei din caietul de sarcini.

În acest sens, în cadrul propunerii tehnice din SEAP, a fost depusă o declaraţie emisă de către dl.E., inventatorul şi dezvoltatorul tehnologiei care stă la baza produsului Oxidice S-Des, prin care se specifică expres că „soluţiile de aplicare ale Oxidice S-Des produse în concentrat pot fi utilizate timp de 24 de ore. În decurs de 24 de ore, nu este detectabilă nicio pierdere semnificativă a concentraţiei componentelor active biocide”. Totodată a fost depusă şi o declaraţie a producătorului F.  prin care se explică natura raporturilor dintre acesta şi inventatorul tehnologiei, arătându-se textual că „Dl. E. este şeful departamentului de cercetare şi dezvoltare al G.. El este inventatorul tehnologiei Oxidice şi dezvoltatorul produselor Oxidice Air b şi Oxidice S-Des.  F. l-a angajat pe Dl. E. ca dezvoltator extern şi consultant”.

În drept, petenta a invocat aplicarea art. 215 alin. 3 din Legea nr. 98/2016 şi art.133 din H.G. nr. 395/2016.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 450 lei conform art. 56 alin. 2 din Legea nr. 101/2016, modificată.

Intimata autoritate contractantă Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii C., prin întâmpinare formulată în temeiul art. 31 alin. 2 din Legea nr. 101/2016 (filele 111-114) a solicitat respingerea plângerii formulată de petenta Societatea A. S.R.L. B..

În susţinerea acestei poziţii procesuale, intimata a arătat că petenta a sesizat CNSC la data de 14.12.2018, criticând, între altele, decizia autorităţii contractante de a stabili caracterul neconform al ofertei reclamantei la lotul 1 al achiziţiei şi a solicitat obligarea acesteia la reevaluarea tehnică a acestei oferte. Autoritatea contractanta a înaintat către CNSC punctul său de vedere pentru lotul 1 - Dezinfectant — detergent concentrat de nivel înalt pentru suprafeţe critice: oferta tehnică a fost declarată neconformă deoarece produsul ofertat la acest lot nu îndeplineşte cerinţa din caietul de sarcini cu privire la acţiunea fungicida pe SR EN 13624 Candida albicans. De asemenea, nu a prezentat un document emis de producător care să specifice valabilitatea soluţiei de lucru.

Intimata autoritate contractantă a precizat că, în conformitate cu Dosarul tehnic pentru achiziţia de dezinfectante, produsul ofertat trebuie să îndeplinească cerinţa privind acţiunea fungicidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact < 5 min. (pentru suprafeţele ce intra în contact cu pacienţii sau personalul medical) sau < 60 min. (pentru alte tipuri de suprafeţe), reducere lg. > 4,0. În conformitate cu Avizul BIO nr. 3729BIO/02/09.20 din data de 11.07.2017, produsul ofertat de petentă prezintă acţiune fungicidă pe SR EN 13624 doar pentru tulpina Aspergillus niger, nu şi pentru tulpina Candida albicans. Deoarece cerinţa minima obligatorie este ca produsul sa prezinte acţiune fungicida pe SR EN 13624 pentru ambele tulpini, intimata a arătat că a decis că oferta tehnică prezentata de petentă este neconformă, neîndeplinind această cerinţă.

Intimata a mai susţinut că cerinţele minime obligatorii din dosarul tehnic pentru achiziţia de dezinfectante au fost elaborate in conformitate cu Ordinul nr. 1082/27.09.2016, iar potrivit art. 2, autoritatea contractanta care demarează proceduri de atribuire pentru achiziţia de substanţe biocide are obligaţia utilizării acestei documentaţii.

Intimata a arătat, în ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de declarare a ofertei reclamantei ca neconformă, că a solicitat, conform adresei nr. 23620/23.11.2018, un document emis de producător din care să reiasă durata de valabilitate a soluţiei de lucru, însa reclamanta a transmis doar o declaraţie a inventatorului şi dezvoltatorului tehnologiei Oxidice, document ce nu a fost luat în considerare de autoritatea contractanta, deoarece aceasta nu reprezintă o asumare a producătorului că termenul de valabilitate a soluţiei de lucru este de 24 de ore.

Având în vedere aceste aspecte, intimata a considerat că decizia CNSC a fost dată cu interpretarea corectă a prevederilor legale, din documentele depuse de petentă la dosar rezultând că produsul ofertat a fost testat pentru activitatea levuricida în baza SR EN 13624:2013 pe tulpina candida albicans ATCC 10231, însă acesta nu presupune că a fost efectuată şi testarea fungicidă pe aceeaşi tulpină. Cerinţa din dosarul tehnic al achiziţiei a fost cât se poate de clară, respectiv Fungicidă: EN 13624 (candida albicans + aspergillus niger).

Având în vedere că autoritatea contractanta nu a făcut decât să aplice prevederile legale cu privire la achiziţia de substanţe biocide şi dezinfectanţi, preluate din Ordinul nr. 1082/2016 şi menţionate în caietul de sarcini în aceeaşi formă, intimata a solicitat respingerea cererii petentei de obligare a sa la plata cheltuielilor de judecată, legiuitorul stabilind expres aceste cerinţe, iar spitalul conformându-se.

În drept, intimata a invocat aplicarea Legii nr. 98/2016.

Părţile nu au formulat alte cereri în probaţiune.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea  reţine următoarele:

Prin Decizia nr. 45/C2/3527/3531/3584 emisă la data de 11.01.2019 de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în temeiul art. 26 alin. 6 din Legea nr. 101/2016, a fost respinsă ca nefondată contestaţia S.C. A. S.R.L..

Pentru a pronunţa această decizie CNSC a constatat că îndeplinirea activităţii fungicide pe SR EN 13624 candida albicans a produsului Oxidlce S-Des, ofertat de această societate, a făcut obiectul unei clarificări (adresa nr. 23620/23.11.2018) adresată ofertantului, solicitându-i-se transmiterea documentului care să ateste îndeplinirea cerinţei, iar, în răspunsul său, aceasta a arătat că acţiunea fungicidă conform EN 13624 este demonstrată prin prezentarea în faţa Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide a unor rapoarte pe tulpinile standard obligatorii candida albicans şi aspergillus brasiliensis (fost niger), iar conform avizului nr. 3729 BIO/02/09.20 produsul Oxidlce S-Des a fost testat conform EN 13624 pe ambele tulpini.

Însă, Consiliul nu a achiesat la cele susţinute de ofertant, reţinând că avizul 3729BIO/02/09.20 din data de 11.07.2017 nu certifică eficacitatea pe activitatea fungicidă pe tulpina candida albicans potrivit SR EN 13624:2013, ci doar pe tulpina aspergillus brasiliensis (niger) ATTCC 16404, iar faptul că produsul a fost testat pentru activitatea levuricidă în baza SR EN 13624:2013 pe tulpina candida albicans ATCC 10231, nu presupune că a fost efectuată şi testarea fungicidă pe aceeaşi tulpină, cerinţa din dosarului tehnic al achiziţiei fiind cât se poate de clară, respectiv Fungicida: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger).

Consiliul a mai reţinut, în considerente, că aspectele prezentate pentru lotul 6, analizat prin aceeaşi decizie, având în vedere contestaţia Societăţii H. S.R.L., sunt valabile şi că, nu va mai analiza şi celălalt motiv de respingere reţinut de autoritate, întrucât concluziile anterioare au fost suficiente pentru a se forma convingerea privind soluţia ce urmează a fi pronunţată, respectiv temeinicia deciziei autorităţii contractante de a respinge ca neconformă oferta depusă de S.C. A. S.R.L..

În cadrul prezentei plângeri decizia este contestată de către petenta Societatea A. S.R.L. B., societate a cărei ofertă a fost declarată neconformă, însă susţinerile acesteia nu pot fi reţinute.

Astfel cum corect a reţinut şi Consiliul, în dosarul tehnic pentru lotul 1, autoritatea contractantă a solicitat expres testarea produselor atât pentru activitatea levuricidică, cât şi pentru cea fungică, indicând expres „Fungicida: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger)” (fila 76 vol. 1/4 dosar 3531/2018 CNSC), astfel cum prevede expres anexa 3 din Ordinul nr. 1082/2016.

Prin urmare, faţă de cerinţele documentaţiei tehnice, societatea petentă avea obligaţia de a prezenta autorităţii contractante dovezi referitoare la ambele testări. Or, avizul 3729BIO/02/09.20 din data de 11.07.2017 (filele 54-55 vol. 1/4 dosar xxxx/2018 CNSC) certifică eficacitatea pe activitatea fungicidă numai pe tulpina aspergillus brasiliensis (niger) ATTCC 16404, nu şi pe tulpina candida albicans potrivit SR EN 13624:2013. În lipsa acestor dovezi oferta petentei pentru lotul 1 a fost corect respinsă ca neconformă.

Nu poate fi reţinută susţinerea petentei că potrivit standardului 14885:2015 tulpina candida albicans ATCC 10231 este una singură şi că prin testarea efectului levuricid se certifică şi eficacitatea pe activitatea fungicidă pe tupina candida albicans, acesta neavând nicio relevanţă la acest moment, în condiţiile în care cerinţele autorităţii contractante erau clare, explicite şi rezultau din aplicarea unei norme juridice cu caracter obligatoriu, respectiv Ordinul nr. 1082/2016.

În plus, Curtea mai reţine că prin decizia nr. 148/R/18.02.2019 pronunţată în dosarul nr. xx/64/2019 al Curţii de Apel Braşov a fost admisă plângerea formulată de petenta S.C. H. S.R.L. împotriva deciziei nr. 45/C2/3257/3531/3584/11.01.2019 pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pe care a modificat-o în parte, numai cu privire la cheltuielile de judecată acordate petentei, fiind menţinute restul dispoziţiilor din decizia contestată.

În considerente, instanţa a reţinut că „În ce priveşte lotul 6 autoritatea contractantă a apreciat că oferta petentei S.C. H. S.R.L. nu îndeplineşte cerinţa din caietul de sarcini cu privire la acţiunea levuricidă pe SR EN 13624 candida albicans şi SR EN 14562 candida albicans. În acord cu Consiliul, instanţa constată că aprecierile autorităţii contractante au fost corecte. În  dosarul tehnic specific lotului 6 autoritatea a solicitat explicit testarea atât pentru activitatea levuricidă şi pe cea fungicidă, iar în standardele de referinţă SR EN 13624:2014 şi SR EN 14562:2006 sunt prevăzute ambele testări. Prin urmare petenta ar fi trebuit să prezinte dovezi pentru ambele testări”.

Faţă de aceste considerente şi, având în vedere raportarea Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor la argumentele de fapt prezentate cu privire la lotul 6 şi în ceea ce priveşte contestaţia petentei Societatea A. S.R.L. B. cu privire la lotul 1, Curtea va reţine şi efectul pozitiv al lucrului judecat al acestei decizii, înţeles ca posibilitate pentru parte de a se prevala de cele statuate într-o judecată anterioară, atunci când are legătură cu noul proces, reglementat de art. 431 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit căruia „oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă”.

Din interpretarea acestei norme, Curtea reţine că, fără a fi împiedicată o nouă judecată, deoarece nu este îndeplinită condiţia triplei identităţi prevăzută de art. 431 alin. 1 Cod procedură civilă, respectiv de părţi, obiect şi cauză, efectul pozitiv al lucrului judecat obligă instanţa ulterioară să aibă în vedere ceea ce o primă instanţă a statuat printr-o hotărâre irevocabilă/definitivă şi să îşi argumenteze propriul raţionament pe dezlegările anterioare, în condiţiile în care acestea au legătură şi influenţează chestiunea litigioasă dedusă judecăţii ulterior. 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 34 alin. 5 din Legea nr. 101/2016, Curtea va respinge plângerea formulată de către petenta  Societatea A. S.R.L. B..

Faţă de dispoziţiile art. 35 alin. 5 din Legea nr. 101/2016, hotărârea motivată va fi înaintată în termen de 15 zile către Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice pentru publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, fără referire la datele de identificare ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Domenii speta