Furtul

Sentinţă penală 172 din 13.06.2019


Prin rechizitoriul nr. 365/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal  şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Caracal la data de 26.02.2019 sub nr......./207/2019, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul S.N. pentru săvârşirea infracțiunii de furt şi folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 din C.p.

În actul de sesizare s-a reţinut următoarea situaţie de fapt :

La data de 04.01.2017, inspectorii operatorului S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A., s-au deplasat la domiciliul inculpatului S.N. din conm. V., jud. Olt, unde au constatat faptul că locuinţa acestuia este racordată în mod ilegal la reţeaua electrică prin folosirea unei instalaţii electrice improvizate clandestin, fără ca energia electrică să fie contorizată şi facturată de către distribuitor. Conform notei de constatare DO109172 din data de 04.01.2017 s-a stabilit că modalitatea de sustragere a energiei electrice se realiza printr-o instalaţie improvizată clandestină, racordată direct la reţeaua de distribuţie a energiei electrice în urma unei intervenţii neautorizate, formată din două conductoare din aluminiu masiv de 2,5 mm2, conectate pe circuitul de fază şi nul, prin care se alimenta direct cu energie electrică BMP-ul (blocul de măsură şi protecţie) imobilului, fără ca energia electrică astfel consumată să fie înregistrată şi facturată.

În urma controlului s-a întocmit nota de constatare cu nr. DO109172 din data de 04.01.2017, verificarea efectuându-se în prezenţa numitului S.N., acesta semnând documentul întocmit la faţa locului. În baza notei de constatare s-a întocmit fişa de calcul a energiei electrice consumate, rezultând o cantitate de 17.998 kwh ca energie de recuperat, stabilită prin metoda pauşal, respectiv pentru o perioadă de 1095 zile anterior datei întocmirii notei de constatare, deoarece imobilul respectiv nu deţinea contor electric, nici contract de furnizare a energiei electrice, iar în baza de date nu există înregistrate evenimente din care să rezulte că a mai fost verificat.

În baza acestor documente a fost stabilită valoarea prejudiciului la suma de 7.669,96 lei, aşa cum rezultă din adresa de înştiinţare emisă S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Locuinţa inculpatului nu era prevăzută cu contor electric şi nici nu exista contract de furnizare energie electrică, iar în interiorul imobilului, s-a constatat existenţa mai multor consumatori electrici, respectiv 1 bec pentru iluminatul de interior, TV, 2 rezistenţe electrice, 1 reşou electric, toate funcţionale la momentul constatării aşa cum rezultă din nota de constatare.

Cei doi inspectori de teren ai CEZ care au participat la constatarea la faţa locului, R.I. şi A.G:C., au precizat faptul că în data de 04.01.2017 s-au deplasat la domiciliul inculpatului S.N. din com. V., jud. Olt, unde în prezenţa acestuia, au identificat o intervenţie neautorizată asupra blocului de măsură şi protecţie, unde s-a găsit branşamentul de alimentare legat direct cu instalaţia de utilizare, alimentându-se cu energie electrică instalaţia de interior a locuinţei, fără ca energia electrică consumată în imobilul respectiv să fie înregistrată şi facturată.

Aspectele constatate de inspectorii S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. sunt dovedinte prin foto/video efectuate la faţa locului şi ridicarea de bucăţi din instalaţia electrică realizată clandestin.

Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul S.N. a recunoscut faptul că utilizează şi beneficiază fără drept de energie electrică prin intermediul unei instalaţii electrice improvizate, însă susţine că nu are cunoştinţă cine a executat şi cine a racordat acea instalaţia la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, precizând faptul că în prezenţa sa nu s-a efectuat o astfel de racordare fără drept.

  În privinţa prejudiciului stabilit, inculpatul S.N. precizează că a luat la cunoştinţă de valoarea acestuia, însă nu deţine susficiente resurse financiare penru a-l achita.

  Situaţia de fapt expusă mai sus se probează cu următoarele mijloace de probă:sesizare S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. (f. 13-17);notă de constatare nr. DO109172 din data de 04.01.2017 (f. 18-24);fişa de calcul a consumului de energie electrică (f. 27);declaraţie martor: R.I. (f. 31);declaraţie martor: A.G:C. (f. 34);declaraţie suspect/inculpat: S.N. (f. 38, 42);fişa de cazier judiciar (f. 45)

In faza de urmărire penală, S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. s-a constituit parte civilă în  cadrul procesului penal cu suma de 7.669,96 lei, reprezentând prejudiciului creat şi neachitat de către inculpatul S.N..

  În procedura de Cameră Preliminară, cauza a fost înregistrată sub nr. ....../207/2019/a1.

Conform  rezoluţiei emisa de Judecătorul de Cameră Preliminara căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza, în conformitate cu disp. art. 344 alin. 1 Cpp, le-a fost comunicat inculpatului si persoanei vatamate, copia certificata a rechizitoriului, cu menţiunea ca in termen de 20 de zile pot formula cereri şi ridica excepţii cu privire la legalitatea rechizitoriului şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Judecătorul  de cameră preliminara a constatat că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

De asemenea, s-a constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat şi nici din oficiu nu se impuneau a fi invocate.

Prin încheierea camerei de consiliu nr. 82/03.04.20189, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 365/P/2017 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, administrării probelor, precum şi a actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul  S.N. pentru săvârşirea infracțiunii de furt şi folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 din C.p.

Instanţa a fixat primul termen de judecată la data de 16.05.2019, în şedinţă publică cu citarea părţilor.

În şedinţa publică din data de 13.06.2019, a fost audiat inculpatul, declaraţia sa fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

La solicitarea instantei, a fost comunicată fişa de cazier judiciar a inculpatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Potrivit art. 396 alin. 1 Cpp instanţa hotărăşte asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunţând, după caz, condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal ultima soluţie fiind dispusa in baza alin. 6  din cuprinsul aceluiaşi articol.

În drept, fapta inculpatului S.N., de a utiliza o instalaţie clandestină, racordată în mod ilegal la reţeaua electrică cu scopul de a sustrage în acest fel energie electrică, fără a deţine contract de furnizare şi contor de măsurare şi înregistrare a energiei electrice consumate, fiind depistat la data de 04.01.2017, conform notei de constatare cu nr. DO109172 din data de 04.01.2017, producând un prejudiciu în valoare de 7.669,96 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt şi folosirea de instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p. şi art. 92  alin. 2 din Legea 123/2012, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 din C.p., fiind pe deplin dovedite cu probele administrate în faza de urmărire penală.

Audiat nemijlocit în faţa instanţei de judecată la termenul de judecată din data de 13.06.2019, inculpatul a declarat ca  recunoaşte în întregime faptele reţinute în sarcina sa, urmand  a fi judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, beneficiind de reducerea pedepsei aplicată cu o treime.

Potrivit disp. art. 396 alin. 10 Cpc, când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut loc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.

La individualizarea pedepsei,  instanţa va avea în vedere disp.art. 74 alin. 1 Cp, stabilind cuantumul acesteia în raport cu următoarele criterii:  împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Având în vedere toate aceste criterii, instanţa apreciază că  pedepsele care urmează să fie aplicată inculpatului trebuie să aibă un caracter moderat, pentru fiecare dintre infracţiunile reţinute in sarcina sa, fiindu-i aplicată câte o pedeapsă de 6 luni închisoare,  rezultând  o pedeapsă de  executat conform art. 38 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cp de 8 luni închisoare,  pedeapsă care urmează a fi executată în regim de suspendare sub supraveghere potrivit art. 91 şi art. 92 CP, dublul scop educativ preventiv al sancţiunii penale putând fi atins şi în condiţiile în care pedeapsa  nu va fi  executată în regim de detenţie, inculpatul prezentând garanţia că a realizat amploarea  consecinţelor negative ale faptei sale asupra  celorlalţi membri ai societăţii produse prin încălcarea valorilor sociale  apărate de codul penal, dispunând suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani, ce constituie termen de supraveghere.

În baza art. 93 alin.1 din Codul penal, inculpatul pe durata termenului de supraveghere,  va respecta  următoarele măsuri de supraveghere: de a se prezenta la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, de a primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, de a anunţa, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, de a comunica schimbarea locului de muncă şi de a comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, instanţa va impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 din Codul penal, va dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul  Primăriei comunei V.,  jud.Olt sau oraşului Draganesti-Olt.

În temeiul art. 91 alin. 4, raportat la art. 96 din Codul penal, instanţa atenţionează pe inculpat asupra conduitei sale viitoare şi asupra aspectului că în cazul comiterii de noi infracţiuni sau a nerespectării măsurile de supraveghere ori a neexecutării obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere se expune revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza dispozițiilor art. 93 alin. 5 din Codul de procedură penală va atrage atenția inculpatului asupra obligației de a îndeplini integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Sub aspectul laturii civile, instanţa reţine că ,sunt indeplinite  disp. art. 1357 C. civ. potrivit căruia, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă.

În baza disp. art. 19 C.p.p., coroborat cu dispoziţiile art. 397 C.p.p., art. 1357 C. civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA, şi obligă inculpatul sa plătească acesteia  suma de  7669,96 lei reprezentând despăgubiri civile.

In baza art. 112  alin 1 lit b, prima ipoteză,  instanţa va dispune confiscarea de la inculpată a  unei instalaţii clandestine compusă din conductori electrici.

În baza art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, instanţa va obliga pe inculpatul  S.N. la plata către stat a sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat  din care 100 lei în faza de judecată .

Postat 25.06.2019

Domenii speta