Susţinerea reclamantei în sensul că plata taxei judiciare de timbru se poate realiza şi în contul ditl de la sediul avocatului său nu poate fi reţinută deoarece art. 40 din oug nr. 80/2013 prevede în mod expres că taxa este datorată în contul unităţii adm

Hotărâre 0 din 20.09.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de reexaminare înregistrată la data de 30.07.2019 sub nr.  …/299/2019/a2 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti reclamanta C CL a solicitat revenirea asupra măsurii anulării cererii de chemare în judecată.

În motivare, reclamanta a susţinut că, în data de 14.06.2019, a primit o adresă prin care i se punea în vedere să depună dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 1.740,14 lei, iar, la data de 24.06.2019, a depus dovada îndeplinirii acestei obligaţii.

A indicat că, ulterior, a primit o nouă adresă, cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în valoare de 3.139,80 de lei, iar, în data de 16.07.2019, a fost comunicată încheierea de anulare a cererii de chemare în judecată.

Reclamanta a menţionat că taxa judiciară de timbru poate fi achitată de către avocat în contul DITL de la locul cabinetului său, în timp ce, pentru suma de 3.139,80 de lei, trebuia comunicată doar obligaţia achitării unei diferenţe, având în vedere faptul că fusese deja achitată suma de 1.740,14 lei.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 200 alin. (4) şi (5) C. proc. civ.

Cererea a fost legal timbrată (fila 8).

Analizând cererea de reexaminare, reţine următoarele:

În fapt, prin rezoluţia din data 06.02.2019, i s-a pus în vedere reclamantei să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 3.139,80 de lei (fila 71 din dosarul de fond). Totodată, prin aceeaşi rezoluţie, reclamantei i s-au adus la cunoştinţă prevederile legale referitoare la modalitatea de achitare a taxei judiciare de timbru.

Comunicarea acestei obligaţii s-a realizat la data de 13.02.2019, astfel cum rezultă din procesul-verbal de înmânare (fila 73 din dosarul de fond). Deşi în adresă a fost precizată obligaţia de a achita suma de 1.740,14 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru, acest înscris a fost însoţit de o copie de pe rezoluţia din data de 06.02.2019, în care se preciza cuantumul corect al taxei judiciare de timbru.

Prin încheierea din data de 24.04.2019 (filele 88-89 din dosarul de fond), instanţa a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar ca neîntemeiată, soluţia fiind comunicată reclamantei la data de 27.05.2019 (fila 90 din dosarul de fond). În cuprinsul încheierii s-a reiterat că valoarea taxei judiciare de timbru este de 3.139,80 de lei (fila 88 verso din dosarul de fond).

Prin rezoluţia din data de 14.06.2019 (fila 91 din dosarul de fond), reclamantei i s-a pus din nou în vedere că are obligaţia de a depune dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 3.139,80 de lei, adresa fiind comunicată la data de 21.06.2019 (fila 93 din dosarul de fond). Prin urmare, termenul de îndeplinire a obligaţiilor a început să curgă de la data de 21.06.2019 şi s-a împlinit la data de 02.07.2019.

La data de 24.06.2019, reclamanta a depus dovada achitării unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 1.740,14 lei (filele 94-95 din dosarul de fond).

Prin încheierea din data de 04.07.2019 s-a dispus anularea cererii de chemare în judecată pentru faptul că reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de a depune dovada achitării taxei judiciare de timbru (fila 101-102 din dosarul de fond).

În drept, art. 200 alin. (5) – (8) C. proc. civ. stabileşte că „(5) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. (6) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. (7) Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (3) (subl. ns.). (8) În caz de admitere, cauza se retrimite completului iniţial învestit”.

Din interpretarea acestei norme legale rezultă că revenirea asupra măsurii anulării se poate dispune doar în două situaţii, şi anume i) dacă măsura a fost dispusă în mod eronat sau ii) dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul de 10 zile prevăzut de lege pentru îndeplinirea obligaţiilor.

În speţă, reclamanta nu a probat faptul că, în interiorul termenului prevăzut de lege, ar fi complinit lipsurile cererii de chemare în judecată. Mai exact, reclamanta nu a probat faptul că ar fi achitat taxa judiciară de timbru în cuantumul pus în vedere de către instanţă. În această ordine de idei, plata parţială a taxei judiciare de timbru nu reprezintă o îndeplinire a obligaţiei comunicate de către instanţă.

În plus, susţinerea reclamantei în sensul că plata taxei judiciare de timbru se poate realiza şi în contul DITL de la sediul avocatului său nu poate fi reţinută deoarece art. 40 din OUG nr. 80/2013 prevede în mod expres că taxa este datorată în contul unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul debitorului taxei. Or, debitorul taxei judiciare de timbru este reclamanta, iar nu reprezentantul convenţional al acesteia.

Aşadar, nu se poate reţine că neregularităţile cererii au fost înlăturate în termenul prevăzut de lege.

Totodată, anularea cererii de chemare în judecată a fost dispusă deoarece reclamanta nu a depus dovada achitării taxei judiciare de timbru, cu respectarea prevederilor OUG nr. 80/2013. Or, art. 197 C. proc. civ. stabileşte următoarele: „În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii”. Prin urmare, anularea cererii a fost dispusă în mod întemeiat.

Din aceste considerente, nu este incidentă niciuna dintre situaţiile în care se poate reveni asupra măsurii anulării, motiv pentru care instanţa urmează să respingă cererea de reexaminare ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE

Respinge cererea de reexaminare formulată de reclamanta CL, având domiciliul ales în sector 6, Bucureşti,  …, ca neîntemeiată.

Definitivă.

Pronunţarea s-a făcut prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 20.09.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,