Rectificare carte funciara

Decizie 2555/2019 din 04.06.2019


2555/2019

04-06-2019

Rectificare carte funciara

Tribunalul Arges

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2019:013.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

SECȚIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 2555/2019

Ședința publică de la 04 Iunie 2019

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE R_______ V_______

Judecător G_______ D____ N______

Grefier D______ I____ A________

Pe rol judecarea cererii de revizuire a deciziei civile nr. 626/07.02.2019

pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, cerere

formulată de revizuenții I______ I____, N_____ M____ în contradictoriu cu

intimații I__ V_____, I__ R_____, I__ M____, având ca obiect rectificare carte

funciară.

La apelul nominal făcut în ședința publică , la strigarea cauzei, au răspuns

revizuenta N_____ M____, personal și asisitată de avocat C______ V_______,

conform împuternicirii avocațiale ________ nr. xxxxxx/06.05.2019 – fila 35, care

o reprezintă și pe intimata I______ I____ și intimatul I__ M____, personal și

asistat de avocat Mari_____ C______ I____, lipsind celelalte părți.

Pr ocedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

Tribunalul procedează la identificarea revizuentei N_____ M____ și a

intimatului I__ M____, conform cărților de identitate ale acestora, datele lor

fiind consemnate în caietul grefierului de ședință.

Tribunalul învederează că, la termenul anterior de judecată, revizuenta I______

I____ a precizat că cererea de revizuire poartă semnătura doamnei avocat

C______ V_______.

Apărătoarea revizuentelor depune la dosar chitanță de onorariu avocațial și

menționează că ea este cea care a procedat la semnarea cererii de revizuire,

semnătură pe care, după vizualizare, o recunoaște.

La interpelarea instanței, reprezentanții părților arată că nu au cereri prealabile

de formulat.

Avocat C______ V_______ depune la dosar plan parcelar tarlaua 15 și solicită

încuviințarea probei cu înscrisuri constând în acest document, depus la acest

termen de judecată.

Apărătorul intimatului I__ M____ precizează că nu solicită amânarea judecării

cauzei pentru a lua cunoștință de înscrisul depus la acest termen de către

apărătoarea revizuientelor. Nu se opune probei solicitată de partea adversă.

La interpelarea tribunalului, reprezentanții părților arată că nu mai au de

solicitat probe noi în această fază procesuală, cu excepția înscrisurilor aflate la

dosarul cauzei.

Tribunalul încuviințează proba cu înscrisuri, în temeiul art. 513 alin. 1 raportat la

art. 478 alin. 2 și art. 479 alin. 2 din Codul de Procedură Civilă, apreciind proba

cu înscrisuri ca fiind pertinentă, utilă și concludentă pentru soluționarea

cauzei.

Tribunalul acorda cuvantul asupra admisibilității cererii de revizuire.

Apărătoarea revizuientelor solicita admiterea cererii de revizuire și rejudecarea

apelului, cu cheltuieli de judecată. Arată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute

de art. 509 pct. 5 din Codul de Procedură Civilă, întrucât au fost descoperite

înscrisuri doveditoare de către partea interesată să prezinte înscrisuri care să

aibă forță probantă și să nu fi putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus

de voința părților.

Se arată că toate condițiile prevăzute de art. 509 pct. 5 C__ sunt îndeplinite.

Astfel, înscrisul nou invocat este reprezentat de adresa transmisă de O.C.P.I.

Argeș nr. 3696/3.04.2019, din care rezultă că nu a fost identificat plan parcelar

recepționat în tarlaua 14, __________________________ Argeș.

Pe de altă parte, în considerentele hotărârii atacate se motivează admiterea

apelului declarat de pârâtul I__ M____ prin faptul că se constată că, înscrierea

în Cartea funciară a proprietății apelantului I__ M____ respectă un plan

parcelar întocmit de ___________________________ de O.C.P.I. Argeș, plan care

nu a fost anulat sau modificat în vreun fel.

Acest înscris este determinant, deoarece nu se mai putea constata că în

realitate este tarlaua 14 care nu are plan parcelar.

Revizuentele au promovat acțiunea dedusă judecății, având în vedere chiar o

hotărâre judecătorească, respectiv hotărârea nr. 817/2015 din data de 18.03.2015,

pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. xxxxx/280/2013, care le-a

îndrumat pe revizuente sa urmeze procedura prevăzută de Ordinul nr.

6345/2006 art. 27 alin. a, fiind vorba de o suprapunere reală a celor două

documentații cadastrale, revizuentele urmând această procedură. Se solicită

acordarea cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei.

În subsidiar, în situația în care se va aprecia că cererea de revizuire nu este

admisibilă, se solicită micșorarea onorariului avocațial, având în vedere că

revizuentele sunt persoane în vârstă, cu venituri modeste.

Avocat Mari_____ C______ pentru intimatul I__ M____ solicită respingerea

cererii de revizuire ca inadmisibilă, întrucât înscrisul prezentat nu îndeplinește

condițiile prevăzute de art. 509 alin. 5 din C__.

Se arată că, în ceea ce privește condiția referitoare la faptul că înscrisul nu a

putut fi înfățișat dintr-o împrejurare mai presus de voința părților, revizuentele

aveau oricând posibilitatea să îl solicite, așa cum au și procedat după judecată

și, respectiv, după pronunțarea hotărârii.

O condiție determinantă pentru reținerea cazului de revizuire invocat de către

revizuiente este ca înscrisul să fi existat la data pronunțării hotărârii a cărei

revizuire se cere, deci anterior pronunțării hotărârii, însă acesta este emis

ulterior, la cererea revizuientelor și nu a fost ascuns de partea potrivnică, fiind

datat 3 aprilie 2019, după pronunțarea deciziei în apel, nefiind reținut de partea

potrivnică.

În cererea de revizuire nu se argumentează și nu se precizează care este

împrejurarea mai presus de voința părților care le-ar fi împiedicat să prezinte

acest înscris.

O altă condiție necesară pentru admisibilitatea cererii de revizuire este ca

înscrisul invocat să fie determinant pentru soluționarea prezentei cauze.

Dacă ne raportăm la considerentele deciziei, se poate observa că acesta nu este

determinant, deoarece prin Decizia nr. 626/2019 principalele motive avute în

vedere de instanță au fost existența autorității de lucru judecat și aplicarea

greșită de către instanța de fond a dispozitiilor art. 33, 34, 36 din Legea nr.

7/1996.

Raportat la toate susținerile, se solicită respingerea cererii de revizuire ca

inadmisibilă și obligarea revizuientelor la plata cheltuielilor de judecată în

cuantum de 1.500 lei, apreciind că onorariul avocațial nu este exagerat.

În temeiul art. 394 alin. 1 Cod Procedură Civilă, instanța declară dezbaterile

închise și rămâne în pronunțare asupra admisibilității cererii de revizuire a

deciziei civile nr. 626/07.02.2019 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr.

XXXXXXXXXXXXX, cerere formulată de revizuenții I______ I____, N_____

M____.

TRIBUNALUL

asupra cauzei civile de față:

Constată că la data de 08.04.2019 revizuientele I______ I____ și N_____ M____

au formulat cerere de revizuire a deciziei civile nr. 626/07 februarie 2019

pronunțată de Tribunalul Argeș in dosarul mai sus rubricat, solicitând în

temeiul art. 513 pct.5, admiterea cererii de revizuire, schimbarea in parte a

hotărârii atacate, cu cheltuieli de judecata.

Textul de lege menționat cuprinde două ipoteze, cererea revizuentelor fiind în

mod evident circumscrisă ipotezei care are în vedere situația în care la data

pronunțării hotărârii atacate instanța nu a avut în vedere anumite înscrisuri,

deoarece aceste înscrisuri nu au putut fi înfățișate de părți instanței din motive

independente de voința lor, înscrisuri care în mod vădit erau de natură a

schimba soluția dată.

In cauza dedusă judecății, revizuentele invocă drept înscris nou răspunsul

transmis de O.C.P.I Argeș nr. 3696/03.04.2019, si care are o forță probantă

determinantă, în soluționarea dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX. Prin adresa

respectivă se atestă ca în urma verificărilor făcute în arhiva instituției, nu s-a

identificat plan parcelar recepționat in Tarlaua 14, ____________________,

jud.Arges. Or, in considerentele hotărârii atacate se motivează admiterea

apelului declarat de paratul I__ M____, pe împrejurarea că înscrierea în cartea

funciară a proprietății apelantului (I__ M____) respecta un plan parcelar

întocmit de ___________________________ de OCP I Argeș, plan care nu a fost

anulat sau modificat in vreun fel..., fiind evident că în ce privește interpretarea

dată de instanță, nu s-a avut in vedere acest aspect care era determinat în

cauză.

Astfel, condiția impusă de legiuitor în sensul ca înscrisul invocat să fi existat la

data când a fost pronunțată hotărârea ce se cerere a fi revizuită, este expres

prevăzută de lege și esențială, iar în prezenta cauză înscrisul invocat întrunește

cerințele prevăzute de art. 509 alin. 1 punctul 5 C .Proc.Civ.

S-a depus la dosar, în copie, un set de înscrisuri.

Legal citat, intimatul I__ M____ a depus întâmpinare la data de 17.04.2019, prin

care a solicitat respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă, întrucât nu sunt

întrunite condițiile prevăzute de art.509 alin.1 pct.5 C.pr.civ.

Deliberând asupra cererii de revizuire formulate de către I______ I____ și

N_____ M____ , tribunalul urmează să o respingă ca inadmisibilă pentru

următoarele considerente:

Potrivit art.509 alin.1 pct.5 C.proc.civ. (acesta fiind temeiul juridic indicat de

reclamante), „revizuirea unei hotărâri pronunțată asupra fondului sau care

evocă fondul poate fi cerută dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit

înscrisuri doveditoare, reținute de partea potrivnică sau care nu au putut fi

înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voința părților”, fiind necesar ca

cele șase condiții de admisibilitate să fie îndeplinite cumulativ.

În înțelesul art.509 alin.1 pct.5 C.proc.civ ., înscrisul doveditor pe baza căruia se

poate cere revizuirea unei hotărâri trebuie să fi fost ”descoperit” după darea

hotărârii, în sensul că el a existat la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire

se cere, dar până în acel moment a fost reținut de partea potrivnică sau nu a

putut fi înfățișat dintr-o împrejurare mai presus de voința părților.

Ori, în cauză nu se poate pune problema reținerii de părțile adverse a înscrisului

reprezentat de adresa nr.3696/03.04.2019 emis de Oficiul de Cadastru și

Publicitate Imobiliară Argeș, și nici a existenței unei împrejurări, mai presus de

voința părților, care să fi împiedicat înfățișarea sa, în condițiile în care aceste

informații existau în evidențele acestei instituții, iar reclamantele puteau

solicita oricând relații cu privire la existența sau nu a unui plan parcelar

recepționat în Tarlaua 14, _____________________ administrativ teritoriale

B____, ce le puteau fi comunicate la simpla lor cerere, astfel cum rezultă și din

adresa mai sus menționată (fila 8 din dosar).

Având în vedere că nu este îndeplinită această condiție impusă de art.509 alin.1

pct.5 C.proc.civ. , de admisibilitate a cererii de revizuire, în conformitate cu

dispozițiile art.513 alin.3 C.pr.civ. , tribunalul urmează să respingă cererea de

revizuire ca inadmisibilă.

Raportat la soluția pronunțată, tribunalul va respinge cererea revizuientelor

pentru acordarea cheltuielilor de judecata ca neîntemeiată, acestea aflându-se

în culpă procesuală.

Potrivit art.453 C.pr.civ ., va dispune obligarea revizuientelor, în solidar, la plata

către intimatul I__ M____ a sumei de 1500 lei, reprezentând onorariu avocațial,

cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate în prezentul litigiu, apreciind că

această sumă se justifică raportat la complexitatea litigiului și activitatea

desfășurată efectiv de apărătorul acestui intimat, care a procedat la formularea

întâmpinării și s-a prezentat la cele două termene de judecată acordate în

prezenta cauză, împrejurare față de care tribunalul apreciază că nu se impune

cenzurarea onorariului solicitat, acesta neavând un caracter disproporționat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge cererea de revizuire formulată de revizuenții I______ I____,

domiciliata in Pitești, Ale.A________ Vasi_____ nr. 5, ____________,

________________, N_____ M____, domiciliata in București,

_________________, sector 1, în contradictoriu cu intimații I__ V_____, cu

domiciliul în ______________________________, ________________, jud.

Argeș, I__ R_____, cu domiciliul în Comuna B____, ________________,

________________, jud. Argeș si I__ M____ , cu domiciliul în Comuna B____,

________________, ________________, jud.Arges, ca fiind inadmisibilă .

Respinge ca neîntemeiată cererea revizuientelor pentru acordarea cheltuielilor

de judecată.

Obligă revizuientele, în solidar, la plata către intimatul I__ M____, a sumei de

1500 lei cheltuieli de judecata.

Definitivă.

Pronunțată azi, 04.06.2019, prin punerea soluției la dispoziția parților de către

grefa instanței.

Președinte,

R_______ V_______

Judecător,

G_______ D____

N______

Grefier,

D______ I____

A________

Red. R.V

Dact. NE/ R.V

7 ex.-18.06.2019

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de

Wolters Kluwer Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII

(http://www.rolii.ro/).

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

(http://www.rolii.ro/)

[*] operator de date cu caracter personal nr. 5085 și 5596

Domenii speta