Pretenţii

Sentinţă civilă 2118/2014 din 21.02.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILĂ Nr. 2118/2014

Şedinţa publică de la 21 Februarie 2014

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ……….

Grefier Camelia ……………

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta …….şi pe pârâta ….., pârât ….., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  s-a prezentat reprezentanta reclamantei, avocat ………. lipsă fiind reprezentanta pârâtei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instantei că s-a depus la dosar prin serviciul registratură precizări formulate de pârâtă, adresă formulată de expertul desemnat în cauză şi înscrisuri, după care:

Instanta a pus în vedere reprezentantei reclamantei să facă dovada achitării diferentei onorariu expert în sumă de 750 lei.

Reprezentanta reclamantei a arătat că nu are alte cereri de formulat şi probe de administrat.

In baza art. 258 NCPCiv. instanta încuviintează proba cu înscrisurile depuse la dosar de către părti şi în baza art. 244 NCPCiv.  declară încheiată cercetarea procesului şi acordă cuvântul asupra fondului.

Reprezentanta reclamantei a solicitat admiterea actiunii astfel cum a fost formulată, cu obligarea pârâtelor la cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru, onorariu expert şi onorariu avocatial.

Considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi de drept ale cauzei, conform art. 394 NCPCiv. închide dezbaterile şi reţine cauza în pronuntare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile  de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de ., sub nr. .., reclamanta ………  a solicitat instanţei obligarea,  în solidar,  a pârâţilor  Oficiul de  Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor şi Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ….. la plata valorii de piaţă a imobilului situat în comuna ..., sat ...., ce reprezintă în natură casa de locuit cu anexe gospodăreşti şi teren aferent în suprafaţă de 1870 mp, cu titlu de despăgubire. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că  prin contractul autentic de vânzare cumpărare din data de 09.03.2005 a cumpărat de la numitul ..... imobilul înscris în ......., nr. top. 321, ce reprezintă în natură casa de locuit cu anexe gospodăreşti şi teren aferent în suprafaţă de 1870 mp, fiindu-i  eliberat un extras de carte funciară din care rezulta că a fost înscris dreptul său în cartea funciară. În anul 2011, dorind să înstrăineze imobilul  a constatat  că acesta se afla în proprietatea numitului ...., ca urmare a unui act de adjudecare din anul 2007, act emis într-un dosar execuţional privind pe debitorul .... Apreciază că prin fapta registratorului de carte funciară ......, care i-a eliberat un extras de CF în care apărea înscris dreptul său de proprietate, fară ca înscrierea să fi fost făcută  în coala de carte funciară, i s-a cauzat un prejudiciu constând în deposedarea de bunul său, fiind astfel îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1000 alin. 3 din vechiul Cod civil.

În drept, reclamanta a invocat art. 1000 alin. 3 din vechiul Cod civil.

La data de 19.04.2013 reclamanta a depus o precizare prin care a indicat valoarea pretenţii, acestea fiind în cuantum de 8800 lei.

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru de 319,50 lei şi timbru judicial de 3 lei, ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar (f.39, 67).

Pârâtul Oficiul de  Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, arătând faptul că asistentul registrator .......  din eroare nu a înscris dreptul de proprietate al reclamantei în coala ....., nr. top. ..........

La data de 17... pârâtul a depus cerere de chemare în garanţie formulată în contradictoriu cu  pârâţii ....., cerere care a fost desjunsă de la prezentul dosar  şi  înregistrată sub nr………..

În cauză, instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar, iar la solicitarea reclamantei proba cu expertiza tehnică de evaluare imobiliară, raportul de expertiză fiind depus la filele 115-130.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa constată următoarele:

La data de 09.03.2005 între reclamanta …….), în calitate de cumpărător, şi numitul ……, în calitate de vânzător,  s-a încheiat contractul autentificat sub nr. ……..03.2005 de BNP ……, prin care reclamnata a dobândit dreptul de proprietate asupra  imobilului  situat în comuna …. jud. Bihor, ce reprezintă în natură casa de locuit cu anexe gospodăreşti şi teren aferent în suprafaţă de 1870 mp,  înscris în CF 1...... ......... T.....a, nr. top. ......, aşa cum reiese din CF, de la ...... La data de 18.03.2005 pârâtul Oficiul de  Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor i-a eliberat reclamantei extrasul CF depus la fila 10 din dosar, din care rezulta că sub … Suplacu de Tinca a fost înscris dreptul de proprietate al reclamantei asupra imobilului mai sus menţionat.

Analizând copia cărţii funciare nr. 1…… ………… Tinca, vizată de OCPI (f.11-14),  instanţa  constată că nu a fost înscris în cartea funciară dreptul de proprietate dobândit de reclamantă prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …...2005  încheiat cu numitul …..., care era înscris sub B4.

Se constată că la data de  …. a fost înscris sub B5 actul de adjudecare prin care numitul …. a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului ce a aparţinut în proprietatea numitului …., astfel cum era înscris sub B4.

De asemenea, se constată faptul că  sub B4 a  fost înscris  actul prin care numitul …. a dreptul în proprietate  în cotă de 1/1 casa şi suprafaţa de 438 mp, diferenţa de teren  rămânând  în proprietatea numitei …, înscrisă sub B3 (aspect care rezultă şi din modalitatea de subliniere efectuată la B3).

În drept, se reţine că potrivit art.1000 alin. 3 din  Cod civil din 1864 mod, aplicabile în speţă  raportat la prev. art. 103 din Legea nr. 71/2011,  pentru angajarea răspunderii civile  a  comitentului pentru  fapta prepusului trebuie îndeplinite următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu, existenţa faptei ilicite a prepusului, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta prepusului şi prejudiciu, existenţa vinei prepusului în comiterea faptei ilicite, existenţa raportului de prepuşenie şi prepusul să fi săvîrşit fapta  în funcţia încredinţată.

În speţă sunt îndeplinite condiţiile anterior menţionate. Astfel, se reţine că ulterior întocmirii contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. …..2005  notarul public a solicitat pârâtului Biroul  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Beiuş înscrierea în cartea funciară a actului privitor la dreptul tabular, cerere în urma căreia a fost eliberat extrasul CF depus la fila 10 din dosar, din care rezulta că sub B5 din CF nr. … …. de Tinca a fost înscris dreptul de proprietate al reclamantei asupra imobilului ce reprezintă în natură casa de locuit cu anexe gospodăreşti şi teren aferent în suprafaţă de ........mp,  înscris în CF ..... ....., nr. top. ......  Acest extras CF a fost eliberat de asistentul –registrator .....  fără ca anterior să se efectueze înscrierea în coala de carte funciară, înscriere care nu a mai fost făcută nici ulterior.

Pe cale de consecinţă, prin fapta ilicită a registratorul ...., constând în  neînscrierea în coala de carte funciară a dreptului de proprietate dobândit de reclamantă şi eliberarea unui extras CF care nu corespundea cu înscrierile din coala de carte funciară, i s-a cauzat acesteia  din urmă un prejudiciu ca urmare a faptul că imobilul  a fost dobândit în proprietate de către numitul ...., printr-un act de adjudecare, acesta fiind înscris  în cartea funciară în anul 2007. Prin neefectuare înscrierii dreptului reclamantei  în cartea funciară acesta nu a devenit opozabil terţilor, care întemeindu-se pe cuprinsul cărţii funciare au dobândit cu bună credinţă dreptul real înscris în CF nr. ..... de Tinca, nr. top. ... sub B4, reclamanta fiind astfel privată de dreptul de proprietate asupra acelui imobil.  Concluzia instanţei are  în vedere şi disp.. art. 18 din Legea nr. 7/1996  conform cărora activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, iar  asistenţii registartori  efectuează  înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiei date de registratori şi  eliberează extrase de carte funciară.

Se reţine şi faptul că  la data săvârşirii faptei ilicite  de către asistentul registrator .... exista un raport de prepuşenie între aceasta şi pârât, aspect recunoscut de către OCPI Bihor, fapta fiind comisă în exerciţiul funcţiei încredinţate.

În ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului de care este răspunzător pârâtul, în calitate de comitent al persoanei care a  săvârşit fapta ilicită, instanţa reţine că vânzătorul ........... deţinea în proprietate casa în cotă de 1/1  şi suprafaţa de … mp, potrivit înscrierii de sub B4 şi nu  un teren aferent în suprafaţă  de 1870 mp, cum s-a menţionat în actul autentic de vânzare cumpărare. Având în vedere această împrejurare, se constată că numitul .......... a vândut o suprafaţă mai mare de teren decât cea deţinută în proprietate, pentru prejudiciul suferit ca urmare a acestei fapte nefiind răspunzător pârâtul sau angajatul acestuia, în speţă asistentul-registrator.  Opinia instanţei are în vedere  şi dispoziţiile art. 54 teza finală din Legea nr. 7/1996 conform cărora anterior autentificării actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul pubic va solicita un extras  de carte funciară pentru autentificare, or din adresa primită de la notaul public P…..……  (f.143) şi din evidenţele pârâtei rezultă  că nu s-a solicitat un astfel de act. Mai mult, reclamanata nu a dovedit că anterior încheierii contractului de vânzare cumpărare i s-ar fi eliberat vreun extras CF din care să rezulte că vânzătorul …ra deţinea în proprietate suprafaţa  de …. mp,  iar pe de altă parte în contractul de vânzare cumpărare  s-a menţionat că reclamanta dobândeşte dreptul  de proprietate asupra imobilului, aşa cum reiese din CF nr. …., de la B4.

Având în vedere şi raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză, conform căruia valoarea de piaţă a imobilului constând în casă, anexe gospodăreşti şi o suprafaţă de teren aferent de  438 mp, înscris în ……, nr. top. 321, este de 5445 lei (f. 115-130), în baza art. 100 lai. 3 C.pr.civ. instanţa va admite în parte cererea formulată de reclamată, urmând a obliga pârâţii  la plata în solidar a sumei de 5445 lei, cu titlu de despăgubiri  pentru daune materiale.

În baza art. 213 C.pr.civ.  va obliga reclamanta să achite la Biroul local de expertize tehnice de pe lângă Tribunalul Bihor  suma de 750 lei reprezentând diferentă onorariu pentru lucrarea efectuată de dl. expert ………...

În temeiul art. 18 din OUG nr. 51/2008 va obliga pârâtele să plătească către Statul Român suma de  319,50 lei reprezentând cheltuieli pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar, la solicitarea reclamantei.

În baza art. 274 C.pr.civ., reţinând culpa procesuală a pârâtelor, instanţa le va obliga să plătească, în solidar, reclamatei cheltuieli de judecată în cuantum de 2072,50 lei, din care suma de 1750 lei reprezintă onorariu expert (f. 100, 109),  iar suma de 322,50  lei taxă judiciară de timbru  şi timbru judiciar  (f.67).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

  Admite în parte  cererea formulată de reclamanta ….. jud. Bihor, în contradictoriu cu pârâtele Oficiul de  Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor  cu sediul în Oradea, str. Armatei ..şi Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ……….cu sediul în …….. Bihor.

Obligă pârâtele să plătească, în solidar, reclamantei suma de 5445 lei cu titlu de despăgubiri pentru daune materiale.

Obligă pârâtele să plătească către Statul Român suma de  319,50 lei reprezentând cheltuieli pentru care s-a încuviinţat ajutorul public judiciar.

Obligă pârâtele să plătească, în solidar, reclamatei cheltuieli de judecată în cuantum de 2072,50 lei, din care suma de 1750 lei reprezintă onorariu expert iar suma de 322,5  lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Obligă reclamanta să achite la Biroul local de expertiză suma de 750 lei reprezentând diferentă onorariu pentru lucrarea efectuată de dl. expert …

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în  şedinţă publica azi 21.02.2014.

PRESEDINTE,GREFIER,

…..

Red. IM/04….

5 ex.

3 com…..

- …………