Contracte

Sentinţă civilă 27 din 10.09.2019


Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Mehedinţi la data de 22.04.2019 sub nr. 856/22.04.2019, reclamantul C.I.a chemat în judecată pe pârâţii D.M. şi L.O. moştenitorul de drept al Contractului de vânzare-cumpărare imobiliară  nr 1500/05.06,2003 încheiat la Biroul Notariat Public G.V. de la mama sa L.F.M. (decedata conform Certificatului de deces nr. 805/13.11.2006)

pentru ca prin hotărârea care se va pronunţa să se dispună:

-obligarea la plata sumei de 70 000 EUR reprezentând diferenţa de preț a construcţiei metalice situate în Drobeta Turn Severin, str. Cicero nr 21 judeţ Mehedinţi, 'parter plus etaj, în suprafaţa totală construită de 510 mp, fundaţie stâlpi, placa beton partaj", canalizare si instalaţie de forţa 380 KW, cât şi consumul de energie electrică aferent construirii acestui schelet metalic vândut şi neachitat în totalitate;

-obligarea la plata  sumei do 30 000 EUR cu titlu de penalităţi de întârziere cât şi plata a 300 lei/zi până la achitarea integrala a debitului;

-obligarea pârâiților la plata cheltuielilor de judecata.

A solicitat să se dispună o expertiza tehnică pentru evaluarea bunului (schelet metalic, realizare instalaţie alimentare energie electrică de mare putere - curent trifazic, suprafaţa betonata parter, realizare canalizare imobil prin racordare la canalizarea oraşului);  să se  dispună o expertiză contabilă privind calculul pe diferenţa de sumă neachitată de la data vânzării scheletului metalic, respectiv 05.06.2003 până la plata celor doua chitanţe de mână în valoare de 10 000 USD în 17.09.2014 şi suma de 3000 USD achitată în 03.07.3016, precum şi actualizarea întregii sume datorate cu rata inflaţiei, până la achitarea în întregime a debitului;

În motivare a arătat că în luna august a anului 1994, în numele societăţii SC Bălcescu SRL, a încheiat contractul de închiriere pe o perioada de 20 de ani cu mama pârâtului D.M., respectiv d-na H.D.E., cu plata chiriei din momentul funcţionarii, contract înregistrat la Administraţia Financiară Drobeta Turnu Severin sub nr 17065/30.08.1994.

În data de 05.07.2002 SC Bălcescu SRL, cu factura fiscală  nr 3587937 achitată cu chitanţa nr. 9817653 (anexa 11 vinde către SC B.C. SRL construcţia metalica (parter şi etaj) în suprafaţa de 510 mp, societate în care reclamatul are calitate de asociat şi administrator.

Autorizaţia de construcţie şi certificatul de urbanism au fost eliberate pe numele de H.D.E., proprietara terenului pe care a fost edificată construcţia metalică, dar aceasta construcţie a aparţinut şi aparţine firmei SC B. SRL, conform Adresei nr 569/16.11.2005 eliberată de constructorul edificiului SC TMUCB SA Sucursala Craiova, S Şantier Drobeta Turnu Severin (anexa 2), care confirmă că beneficiara lucrării de construcții metalice „Piaţa Nicolae Bălcescu str. Cicero nr 21 Drobeta Turnu Severin nu este altcineva decât SC B. SRL şi ca societatea nu figurează cu debite, aceasta achitându-şi toate obligaţiile contractuale conform Contract nr 4/1322/03. 11. 1994 .

SC B.Company SRL a intrat în procesul de lichidare, iar la data de 04.03.2007 lichidatorul E.P. s-a deplasat la domiciliul pârâtului D.M. să  încheie cu acesta un proces-verbal de conciliere privind construcţia metalica pe o suma de 10 000 USD (anexa 3).

A făcut referire la toate aceste documente, deoarece în perioada 10.07.2002 – 28.07.2003 (anexa 4) a fost privat de libertate, iar în urma solicitării pârâtului D.M. a dat acordul de principiu, printr-o scrisoare privind vânzarea scheletului metalic.

Referitor la proprietatea construcţie (scheletul metalic), a arătat instanţei faptul că pârâtul D.M., în certificatul de moştenitor nr. 122/2003 (anexa 5) încheiat la Notarul Public G.V. îl induce în eroare pe notar, declarând în mod mincinos, ca proprietara construcţiei este mama sa, H.D.E., iar după decesul acesteia, i-a revenit lui, în calitate de moştenitor.

A menţionat că şi în faţa instanţelor de judecata, urmare a plângerilor penale, acesta a declarat şi susţinut în mod mincinos ca el, în calitate de moştenitor al mamei, este noul proprietar al construcţie metalice.

A mai arătat instanţei că pârâtul D.M., prevalându-se de acordul de principiu din corespondenţa avută cu reclamantul în arestul preventiv, nu realizează că acest acord nu-i dă dreptul de a vinde construcţia metalică, deoarece proprietara scheletului metalic era societatea SC B. Company SRL. Pentru vânzarea scheletului metalic nu era îndeajuns doar acordul său ca persoană fizică, ci trebuia acord din partea societăţii, proprietara de drept a acestui edificiu în baza facturii fiscale achitate cu chitanţa mai sus menționată (anexa 1),

A menţionat şi cele doua chitanţe de mână semnate de către pârâtul D.M. prin care acesta i-a achitat suma de 10 000 USD şi suma 3 000 USD urmare a tranzacţiei nr. 1500/05.06.2003 încheiate de Notarul Public G:V. pentru scheletul metalic din Drobeta Turnu Severin , str. Cicero, nr, 21 (anexa 6 si 7).

Acceptarea acestor plăţi a fost rezultatul, consecinţa demonstrării adevăratului proprietar al scheletului metalic, şi nicidecum falsul în declaraţii făcut de către pârâtul D.M.  atât în faţa notarului cât şi în faţa instanţelor de judecată şi mai mult a suportat cu umilinţă calculul efectuat de către pârât.

Pârâtul D.M. a spus că preţul tranzacţiei a fost de 55 000 USD şi acesta a hotărât singur că suma de 20 000 USD i-o va plătii în timp de câţiva ani prin încasarea de 700 USD/luna,  iar pârâtul va încasa suma de 35 000 USD pe loc,  iar ca treaba să fie completă din suma de 20 000 USD a oprit 7 000 USD deoarece această sumă reprezintă  cheltuielile de judecată.

Arată că a fost de acord cu orice ofertă făcută de pârât, interesul era să semneze cele două chitanţe de mână prin care nu face altceva decât să-si recunoască propria mizerie, mizerie ascunsă şi în fata autorităţii lor.

Pentru considerentele arătate a solicitat admiterea acţiunii așa cum a fost formulată.

În dovedirea cererii, a depus la dosar, în copie, chitanța şi factura în cuantum de 1.330.000, adresa nr.569/16.11.2005, autorizaţia de construire nr.58/02.03.1995, certificatul de urbanism 152/19.05.1994, proces verbal de consiliere încheiat la data de 04.03.2007, certificat de moştenitor nr. 122/2003, chitanţa din 17.09.2014, certificat de deces L.F.M., 5 fotografii (filele 14-15 dosar), contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1560, adresa ORC Mehedinţi nr. 6007/2006.

Pârâtul D.M. a formulat întâmpinare  prin care a arătat că toate actele privind proprietatea asupra terenului pe care s-a edificat aceasta construcţie metalică cât şi actele de edificare a acesteia au fost făcute pe numele mamei sale D. E. pe care a moştenit-o așa după cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 122/2003 eliberat de BNP G.V.

Faptul că D. E. este adevărata proprietară rezultă şi din cuprinsul sentinţei comerciale nr. 325/COM/22.06.2007 a Tribunalului Mehedinţi rămasă definitivă prin decizia nr. 36/07.02.2008 a Curţii de Apel Craiova şi irevocabilă prin decizia nr. 3230/04.11.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie. Prin aceste hotărâri judecătoreşti a fost respinsă acţiunea in anularea contractului de vânzare cumpărare nr, 1500/05.06.2003 constatându-se ca transmiterea proprietăţii construcţii metalice către pârâtul L.O.s-a făcut cu respectarea legii.

Prin urmare de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a acestor hotărâri nu a existat o altă posibilitate pentru societatea comercială de a-şi recupera investiţia pentru că respectiva construcţie a fost edificată de SC B. Company SRL, decât printr-o acţiune în pretenţii prescriptibilă in 3 ani.

Această acţiune nu s-a mai făcut pentru că prin procesul verbal de conciliere din 04.03.2007 încheiat de lichidatorul judiciar P. E. în calitate de reprezentant al SC B. Company SRL şi D.M. s-a hotărât să achite contravaloarea investiţiei făcută de societate prin plata sumei de 10.000 USD convenind şi cu acordul reclamantului, că aceasta sumă reprezintă contravaloarea mijlocului fix menţionat.

Acum aceasta societate comercială nu mai există şi prin urmare reclamantul nu are calitate procesuală activă în acest proces el neputând să fie reprezentantul unei persoane juridice inexistente.

Mai mult, prin absurd, daca ar considera că aceasta societate există, atunci procesul verbal mai sus menţionat îi este opozabil şi reclamantului în calitate de persoană fizica neputând pretinde acum că respectiva construcţie valorează mai mult

A invocat lipsa calităţii procesuale active a reclamantului întrucât calitatea de reclamant o putea avea numai societatea comercială în calitate de titular al investiţiei.

A susţinut că a fost de la început de bună credinţa şi după cum afirmă acesta în cuprinsul cererii de chemare în judecată în anul 2003 a încheiat la Notarul Public G.V. o tranzacţie prin care s-a obligat sa-i achite reclamantului suma de 20,000 USD ceea ce a şi făcut conform chitanţelor de mana din 17.09.2014 şi respectiv 03.07.2016 deși putea să nu o facă întrucât conform procesului verbal de conciliere din 04.03.2007 investiţia a fost achitata SC B. Company SRL şi prin urmare nu mai avea nici o obligaţie faţă de reclamant, stabilind expres aceasta în cuprinsul acestui proces verbal. Totuşi şi-a respectat cuvântul şi i-a achitat ceea ce a stabilit prin tranzacţia din 2003.

A mai arătat că reclamantul are alte pretenţii total nejustificate iar după cum se poate observa orice acţiune de acest fel, vizând contravaloarea unor pretenţii pentru respectiva construcţie metalică s-a prescris după anul 2011. Prin urmare, a înţeles să invoce şi prescripţia dreptului la acţiune.

A depus la dosar Sentinţa comerciala nr. 325/COM/22.06.2007 a Tribunalului Mehedinţi, Decizia nr. 36/07.02.2008 a Curţii de Apel Craiova, Decizia nr, 3230/04.11.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie.

Reclamantul C. I., a formulat  răspuns la întâmpinare, prin care a arătat că pârâtul D.M. a fost în eroare când a invocat calitatea de reprezentant al SC B. Company SRL a reclamantului, acţiunea fiind formulată în nume propriu, urmare a efectului legii cât şi în baza art. 237 din Legea 31/1990 conform căruia  „bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerţului revin acţionarilor”.

Pârâtul D.M. confundă autorizaţia de construcţie, autorizaţie ce a fost emisă pe numele H. D. E. (anexa II din acţiune) pentru că la data respectivă legislaţia română nu permitea emiterea unei astfel de autorizaţie de construcţie pe numele unui asociat din cadrul unui contract de asociere, închiriere, etc, aceste autorizaţii de construcție se eliberau doar proprietarului de teren pe care urma să se construiască, cu actele de proprietate.

Pârâtul are ocazia de aceasta data să dovedească cu înscrisuri (facturi, chitanța , etc) ca respectiva construcţie metalică de aproximativ 25 tone {parter ,etaj şi acoperiş) a fost proprietatea mamei acestuia pe care a moștenit-o.

SC B. Company SRL dovedeşte prin înscrisuri proprietatea scheletului metalic, pe de o parte cu factura fiscala şi chitanţa (anexa I din acţiune) iar pe de altă parte cu adresa nr 569/05.11.2005 a executantului lucrării scheletului metalic respectiv SC T. SA, Sucursala Craiova, Şantier Drobeta Turnu Severin în care se menţionează ca beneficiarul lucrări respective este SC B. SRL şi că această societate nu are debite asumându-si toate obligaţiile contractuale conform contractului încheiat cu aceasta sub nr 4/1322/03.11.1994 (anexa II din acţiune).

Pârâtul D.M. a invocat faptul că adevăratul proprietar rezultă şi din cuprinsul sentinţei civile nr 325/COM/22.06.2007 a Tribunalului Mehedinţi rămasă definitivă prin Decizia nr 3230/04.11.2008 a ICCJ.

A mai arătat că obiectul acţiunii dosarului nr 2784/101/2006 (număr în format vechi 6007/2006) al Tribunalului Mehedinţi Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ a fost de nulitate absolută parţială a contractului de vânzare-cumpărare dintre D.M. şi L.F.M. cu privire la teren şi construcţie schelet metalic parter şi etaj în suprafaţa construită de 246,70 mp pe nivel, nicidecum de identificarea proprietarului acestui schelet metalic.

Mai mult, pârâtul D.M. a menţionat în întâmpinare şi de procesul-verbal de conciliere din data de 04.03.2007 încheiat între lichidatorul judiciar E. P. reprezentant al SC B. Company SRL şi el prin care au convenit ca pârâtul să achite suma de 10 000 USD contravaloarea mijlocului fix menţionat (anexa III din acţiune).

Lichidatorul judiciar E. P. la momentul respectiv avea interesul prin mijloacele legale avute să facă încasări în vederea îndestulării masei credale pe de-o parte, iar pe de alta parte de a-şi asigura, acoperi cheltuielile cu aceste demersuri privitoare la salarii deplasări cazării, etc.

Pentru a stabili valoarea reală a scheletului metalic, aceasta va fi stabilită după ce instanţa va da curs punctului 3 din acţiune prin efectuarea unei expertize tehnice şi contabile.

 Referitor la punctual 2 din întâmpinare pârâtul D.M. a invocat buna credinţa prin faptul că în urma încheieri tranzacţiei la Notarul Public G. V. s-a obligat să achite reclamantului C.I. suma de 20 000 USD, lucru care s-a efectuat prin chitanţele de mână în valoare de 10 000 USD şi 3 000 USD din data de 17.08,2014 respectiv 03.07.2016.

Pârâtul D.M. a achitat reclamantului C.I. în două tranşe cele două sume de 10 000 USD şi 3 000 USD ca parte din tranzacţia efectuată la notarul public G.V. respectiv contractul de vânzare-cumpărare teren şi construcţie schelet metalic înregistrata sub nr 1500/05.06.2003,

Pentru considerentele expuse a solicitat admiterea cererii așa cum a fost formulata şi  respingerea apărarea pârâtului ca fiind netemeinică şi nelegală.

Analizând acţiunea instanţa reţine următoarele:

Prin cererea adresată instanţei la data de 22.04.2019 reclamantul a solicitat obligarea pârâţilor la plata sumei de 70.000 euro reprezentând diferenţa de preţ a unei construcţii metalice , aceasta fiind vândută şi neachitată în totalitate, 30.000 euro penalităţi de întârziere şi 300 lei pe zi până la achitarea debitului.

Din cuprinsul acţiunii rezultă că  la data de 30.08.1994 între SC B. SRL şi H.D.E., mama pârâtului D.M. contractul de închiriere a unui teren pentru 20 de ani. Acest aspect nu  a fost contestat de către pârâţi.

La data de 2.03.1995 pe numele numitei H.D.E. a fost emisă autorizaţia de construire nr. 58 pentru executarea unei lucrări – magazin, spaţiu comercial din metal şi sticlă pe str. Cicero nr. 21, anterior fiind emis certificatul de urbanism nr. 152/19.05.1994.(filele 6,7)

Din adresa nr. 569/16.11.2005 emisă de SC T. sucursala Craiova rezultă că beneficiarul lucrării de construcţii metalice a fost SC B. SRL, conform contractului nr. 4/1332/3.11.1994.(fila 5)

La data de 5.07.2002, prin chitanţa nr. 3587937 SC B. SRL a vândut către SC B. Company SRL construcţia metalică de pe str. Cicero nr. 21.(fila 4)

Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 1500/5.06.2003 D.M., moştenitorul lui H.D.E. conform certificatului de moştenitor nr. 122/2003 (fila 11)a vândut lui L.F.M. terenul şi construcţia metalică de pe strada Cicero nr. 21. SC B.Company SRL a solicitat anularea acestui contract, însă acţiunea acestuia a fost respinsă prin s.c. nr. 325/22.06.2007, rămasă irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului. (filele 58-66).

Instanţa reţine, din adresa nr. 805/18.10.2006 emisă de ORC, că faţă de SC B. Company SRL s-a deschis procedura falimentului, fiind numit lichidator judiciar P. E..

După deschiderea acestei proceduri, la dat de 4.03.2007, între SC B. Company SRL şi D.M. s-a încheiat un proces verbal stabilindu-se ca acesta din urmă să achite în contul de faliment al firmei 10.000.000 de dolari reprezentând contravaloarea construcţiei metalice situată pe strada Cicero nr. 21. (fila 8) . Ulterior la data de 17.09.2014 şi la data de 3.07.2016 reclamantul C.I.a primit de la D.M. sumele de 13.000 de dolari şi respectiv  3000 de dolari, ca urmare a tranzacţiei de vânzare cumpărare a construcţiei din anul 2003.(filele 12.13)

Instanţa a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantului, invocată de către pârâtul D.M. prin întâmpinare, urmând a se pronunţa cu prioritate asupra cesteia, în temeiul disp. art. 248 alin. 1 cod proced civ.

Conform disp. art. 36 cod proced civ calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Calitatea procesuală este titlul legal care îndreptăţeşte o parte să fie parte în proces.. De asemenea, prin calitatea procesuală se înţelege interesul îndreptăţit al unei persoane de a cere concursul justiţiei, ce izvorăşte din încălcarea unui drept propriu.

Astfel, calitatea de reclamant într-un proces poate aparţine numai persoanei care pretinde că i-a fost încălcat un drept al său; deci trebuie să existe identitate între persoana reclamantului şi persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecăţii.

Instanţa constată că în cauza de faţă nu există această identitate.

În acest sens se constată că reclamantul, deşi nu a fost parte în contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1500/5.06.2003 încheiat între D.M. şi L.F.M. pentru terenul şi construcţia metalică de pe strada Cicero nr. 21, solicită prin această acţiune să primească o sumă pentru construcţia metalică menţionată în acest contract şi care a fost proprietatea societăţii SC B. Company SRL, el fiind administratorul acestei societăţi. A menţionat că a primit o parte din banii obţinuţi prin vânzarea acestei construcţii de la D.M. , dovadă fiind chitanţele aflate la dosar la filele 12 şi 13.

Instanţa constată că reclamantul nu are calitate procesuală activă în cauză, acesta nefiind proprietarul acestei construcţii, deci nu poate pretinde vreo sumă de bani. Mai mult, firma SC B. Company SRL a intrat în faliment, a fost numit lichidator care se ocupă de activul şi pasivul acestei firme.

Reclamantul a invocat prin răspunsul al întâmpinare, în apărare, faţă de excepţia lipsei calităţii procesual active, dispoziţiile art. 237 din legea nr. 31/1990.

Potrivit disp. art. 237 alin. 13 din  legea nr. 31/1990 „ Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerţului, în condiţiile alin. (8) - (10), le revin acţionarilor/asociaţilor.”

Instanţa reţine însă că reclamantul nu a făcut dovada că societatea a fost radiată, şi mai mult, în cauză a fost numit lichidator judiciar şi nu există nicio dovadă că în patrimoniul societăţii au rămas bunuri care să revină acţionarilor. De altfel, cu privire la construcţia metalică  a fost încheiat un proces verbal în vederea vânzării acesteia pentru acoperirea creditelor societăţii, deci aceasta nu a rămas în patrimoniul societăţii.

Faţă de cele reţinute instanţa nu va mai analiza excepţia prescripţiei invocată de către pârâtul D.M. prin întâmpinare.

În consecinţă, faţă de considerentele expuse, instanţa constată că reclamantul nu are calitate procesual activă de a solicita preţul pentru un imobil care nu îi aparţine, urmând să admită excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantului şi să respingă acţiunea ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesual activă.

În temeiul disp. art. 19 alin. 1 din OUG nr. 51/2008 cheltuielile de judecată în cuantum de 8205 lei reprezentând taxa de timbru de plata căreia  a fost scutit reclamantul, rămân în sarcina statului.

Domenii speta