Comunicare informatii de interes public

Sentinţă civilă 1041 din 26.06.2018


Pe rol judecarea cauzei contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul SD şi pe pârâtul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA IAŞI, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001).

Deliberând asupra cauzei de contencios administrativ deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 26.03.2018, sub nr.de dosar .../99/2018, reclamantul SD a chemat în judecată Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, pentru nesoluţionarea şi necomunicarea, în termenul legal de 30 de zile prevăzut de lege, a răspunsului la cererea sa, înaintată pârâtului la data de 10.01.2018, prin poştă.

În motivare, se arată, în esenţă, că reclamantul a solicitat părţii adverse, la data anterior menţionată, să-i comunice numărul de înregistrare al dosarului înregistrat pe rolul acestui Parchet, ca urmare a declinării, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a competenţei de soluţionare a plângerii penale formulate de reclamant, precum şi data începerii urmăririi penale, date necesare reclamantului pentru a formula contestaţie durată proces, în baza art.488 C.proc.pen.

Faţă de cele expuse anterior, reclamantul apreciază că au fost încălcate prevederile art.21 alin.3 din Constituţia României, art.10 din Legea nr.304/2004 şi art.6 par.1 CEDO.

În concluzie, se solicită obligarea pârâtului la soluţionarea integrală, efectivă şi punctuală a cererii reclamantului şi comunicarea către acesta a răspunsului, cu cheltuieli de judecată.

În drept au fost invocate dispoziţiile legale cuprinse în Constituţia României (art.51 alin.4 şi art.52), Legea nr.544/2001 (art.7 şi art.22), OG nr.27/2002 şi Legea nr.554/2004.

În susţinere au fost ataşate înscrisuri.

Legal înştiinţat, pârâtul Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a formulat şi depus întâmpinare, prin PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI, prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii formulării acţiunii în contencios administrativ, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect.

În motivare se susţine, în ceea ce priveşte inadmisibilitatea acţiunii, că instanţa de contencios administrativ nu poate fi învestită decât cu cenzurarea unui raport juridic de drept administrativ, nu şi a unui raport de drept penal şi procesual penal, mai ales că, pentru cauzele penale, legiuitorul a prevăzut o procedură jurisdicţională distinctă, prevăzută de Codul de procedură penală.

Pe fond se susţine că, la data de 19.03.2018, pârâtul a emis adresa nr.2572/P/2017, prin care i s-a răspuns reclamantului că, la data de 09.02.2017, a fost înregistrat la această unitate dosarul nr.2572/P/2017, ce se află, în prezent, în lucru la procurorul de caz. Acest răspuns a fost comunicat reclamantului la data de 20.03.2018, conform borderoului de expediţie nr.46/20.03.2018. Prin urmare, din adresa de răspuns transpare intenţia legitimă a pârâtului, neexistând nici un refuz în sensul art.2 alin.1 lit.i din Legea nr.554/2004.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.205 alin.2 şi art.411 alin.1 pct.2 teza a doua C.proc.civ.

În susţinere au fost ataşate înscrisuri.

Prin răspunsul la întâmpinare depus la data de 27.04.2018, reclamantul SD a arătat că cererea adresată Parchetului la data de 10.012018 a fost calificată în mod greşit ca plângere penală, iar informaţia privind data începerii urmării penale îi este necesară ca şi condiţie esenţială pentru exercitarea dreptului prevăzut de art.488 alin.1 Cod proc.pen. Mai mult, pârâtul nu i-a comunicat răspunsul în termenul legal de 30 de zile, astfel cum prevede art.7 din Legea nr.544/2001, ci reclamantul a primit un răspuns incomplet după 60 de zile de la solicitare. Prin urmare, se solicită admiterea cererii de chemare în judecată şi obligarea pârâtului la comunicarea, către reclamant, a datei începerii urmăririi penale în dosarul penal nr.2572/P/2017.

La termenul de judecată din data de 12.06.2018, instanţa a încuviinţat, pentru ambele părţi, administrarea probei cu înscrisuri şi a rămas în pronunţare asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, iar, în subsidiar, şi pe fondul cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, se reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin ordonanţa de clasare, disjungere şi declinare a cauzei din data de 01.02.2017, în dosarul nr.357/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (filele 9-13), s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la conduita abuzivă a ofiţerului de poliţie TB şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, ordonanţa fiind comunicată, în baza art.316 alin.1 C.proc.pen., petentului SD.

La data de 10.01.2018, reclamantul SD a înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, prin poştă, o cerere prin care a solicitat să i se comunice dacă la această unitate de parchet este înregistrat un dosar penal ca urmare a disjungerii anterior menţionate şi, în caz afirmativ, data înregistrării dosarului şi data începerii urmăririi penale, precum şi motivul pentru care, până la acea dată, nu a fost citat pentru audiere în calitate de parte vătămată (fila 8).

Această solicitare a fost primită de pârâtul Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi la data de 12.01.2018, iar la 15.01.2018 s-a dispus, prin rezoluţie, înaintarea la dosar pentru a se răspunde petentului. Pe cale de consecinţă, la 17.01.2018 a fost înregistrată la dosarul nr.2572/P/2017 (fila 33).

La data de 19.03.2018 a fost emisă o adresă către reclamant, în dosarul nr.2572/P/2017, prin care i se aducea la cunoştinţă acestuia, de către prim procurorul PJ Iaşi şi de procurorul de caz că, urmare a cererii adresate acestei unităţi de parchet, că dosarul nr.2572/P/2017, ce a fost disjuns din dosarul nr.357/P/2016 şi în care se efectuează cercetări faţă de numitul TB ş.a., a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi la data de 09.02.2017, iar în prezent se află în lucru la procuror (fila 20). Această adresă a fost comunicată reclamantului la data de 20.03.2018, astfel cum rezultă din borderoul de expediţii nr.46 (fila 21), însă cel mai probabil a fost remisă efectiv reclamantului ulterior învestirii instanţei judecătoreşti cu soluţionarea prezentei acţiuni (reclamantul depunând plicul la poştă, cu scrisoare recomandată, la 21.03.2018 – fila 14 verso).

Se reţine şi faptul că, la data de 20.03.2018, ca urmare a plângerii persoanei vătămate SD, a fost emisă, în dosarul nr.2572/P/2017, ordonanţa de începere a urmăririi penale cu privire la infracţiunile de abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.1 C.pen. şi fals intelectual, prevăzută de art.321 alin.1 C.pen. (fila 32).

În drept, reclamantul SD şi-a întemeiat prezenta acţiune pe dispoziţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Potrivit art.2 alin.1 lit.b din acest act normativ, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Mai mult, conform art.6 alin.1 şi 2, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice fiind obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

De asemenea, în baza art.7 alin.1 din lege, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Nu în ultimul rând, art.22 alin.1 din Legea nr.544/2001 stabileşte că, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7.

Soluţionând cu prioritate, în temeiul art.248 alin.1 C.proc.civ., excepţia inadmisibilităţii acţiunii pe calea contenciosului administrativ, instanţa reţine că, în procesul civil, inadmisibilitatea vizează posibilitatea unei persoane de a-şi apăra dreptul prin acţiune în justiţie, prin pronunţarea unei astfel de soluţii, de constatare a inadmisibilităţii acţiunii, instanţa declarând cererea inacceptabilă şi constatând că nu se poate pronunţa asupra ei.

În ceea ce priveşte cauza de faţă, tribunalul apreciază că în mod corect reprezentanţii pârâtului Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi au susţinut inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ, întemeiată pe prevederile Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, în condiţiile în care reclamantul SD are deschisă o altă cale procedurală pentru a i se comunica informaţiile solicitate cu privire la dosarul penal nr.2572/P/2017, şi anume procedura plângerii împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, reglementată de art.336-341 C.proc.pen.

Astfel, potrivit art.336 alin.1 C.proc.pen., orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime. Această plângere se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală şi se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penală, iar procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea un exemplar al ordonanţei (art.338 C.proc.pen.).

Se mai reţin şi dispoziţiile art.339 alin.1 C.proc.pen., conform cărora plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul şef de secţie al parchetului.

Faţă de toate aceste prevederi legale şi apreciind că în mod corect solicitarea de informaţii comunicată de către reclamant, în calitate de persoană vătămată, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi la data de 10.01.2018 a fost calificată drept plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală (respectiv, împotriva neluării unor măsuri şi a neefectuării de acte de către procuror pentru accelerarea soluţionării plângerii prealabile formulate) în dosarul penal nr.2572/P/2017 al acestei unităţi de parchet, fiind înaintată la dosar şi primind o soluţie în sensul comunicării către petent a adresei din data de 19.03.2018 şi a emiterii, la data de 20.03.2018, a ordonanţei de începere a urmăririi penale.

Prin urmare, în situaţia în care reclamantul era nemulţumit de faptul că nu i s-a răspuns, de către procurorul la care se afla în lucru dosarul penal disjuns din cel al Parchetului de pe lângă Înalta Curte, avea la dispoziţia plângerea reglementată de art.339 alin.1 C.proc.pen., ce contribuie la asigurarea caracterului secret al urmăririi penale, iar nu procedura prevăzută de Legea nr.544/2001, ce, în opinia instanţei de contencios administrativ, nu are incidenţă asupra unui raport de drept procesual penal precum cel invocat în prezentul dosar de către reclamant.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul va admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii, pe care o va respinge ca inadmisibilă în raport de temeiul de drept invocat de reclamant, respectiv Legea nr.544/2001 şi Legea nr.554/2004.

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamantul SD în contradictoriu cu pârâtul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA IAŞI, prin PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI, reprezentat legal prin Procuror General.