Împrumut contractat de către administratorul special. Caracterul real al contractului de împrumut.

Sentinţă civilă 5 din 30.01.2019


Împrumut contractat de către administratorul special. Caracterul real al contractului de împrumut. Dovada încheierii valabile a contractului de împrumut a fost făcută corect prin ordinele de plată necontestate depuse la dosar, acestea dovedind virarea banilor către împrumutat. Contractul de împrumut a fost valabil încheiat de către administratorul special al debitoarei insolvente atâta timp cât societăţii nu i se ridicase dreptul de administrare .

 Sentința civilă nr. 5/30.01.2019

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi la data de 30.05.2018 cu nr. …/121/2018, reclamanta SC G SA Galaţi, în contradictoriu cu pârâta SC C SA Galaţi, a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 210.000 lei, cu titlu de împrumut nerestituit. A mai solicitat şi cheltuieli de judecată.

Prin sentința civilă nr. 5/30.01.2019, instanța a admis acţiunea, având ca obiect „pretenţii”, formulată de reclamanta SC G SA în contradictoriu cu pârâta SC C SA şi a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 210.000 lei cu titlu de împrumut nerestituit.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:

Prin contractul nr. …/06.11.2013, reclamanta a acordat un împrumut pârâtei în valoare de 210.000 lei, ce urma a fi restituit într-o perioadă de 36 de luni.

Prin ordinele de plată nr. …/06.11.2013 şi nr. …/07.11.2013 executate în regim de urgenţă, reclamanta a transferat în contul pârâtei suma de 210.000 lei, prin intermediul BRD-GSG – Sucursala Judeţeană Galaţi.

Prin actul adiţional nr. …/22.06.2015 la contractul de împrumut, părţile au convenit ca împrumutul să se restituie începând cu luna iulie 2015, în rate de câte 10.000 lei/lună până la achitarea integrală a împrumutului.

Prin notificarea comunicată cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la data de 22.08.2016, reclamanta a solicitat pârâtei să restituire integral împrumutul în sumă de 210.000 lei, în termen de 15 zile de la comunicare, având în vedere faptul că nu s-a achitat vreo rată lunară stabilită, precum şi dispoziţiile art. 4 din contract referitoare la exigibilitatea contractului în situaţia neplăţii vreunei rate scadente (f.12).

Din înscrisurile depuse nu rezultă faptul că pârâta a restituit vreo sumă de bani reclamantei şi nici faptul că aceasta din urmă ar fi emis vreo factură în valoare de 6.616,65 lei, astfel cum pârâta a precizat prin întâmpinare.

Prin sentinţa civilă nr. …/04.09.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. …/121/2012, printre altele, a fost deschisă procedura generală de insolvenţă a pârâtei C SC C SA.

Prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pârâtei SC C SA din 28.12.2012, a fost desemnat M.E.G. în calitate de administrator special al pârâtei.

În drept

Conform art. 2158 alin.1 C.civil, … împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

Conform art. 2164 alin.1 şi 2 C.civil, ... în lipsa unei stipulaţii contrare, împrumutatul este ţinut să restituie aceeaşi cantitate şi calitate de bunuri pe care a primit-o, oricare ar fi creşterea sau scăderea preţului acestora.

În cazul în care împrumutul poartă asupra unei sume de bani, împrumutatul nu este ţinut să înapoieze decât suma nominală primită, oricare ar fi variaţia valorii acesteia, dacă părţile nu au convenit altfel.

Conform art. 1516 din noul C.civil, …creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei.

Atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în  întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin:

1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligaţiei;

2. să obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligaţii corelative;

3. să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.

În cadrul obligaţiilor care au ca obiect o sumă de bani, executarea în natură este întotdeauna posibilă, creditorul având un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului. De asemenea, creditorul are obligaţia sa dovedească existenţa creanţei, în sarcina debitorului operând o prezumţie de vinovăţie, iar dacă acesta nu dovedeşte îndeplinirea obligaţiei, se prezumă ca nerespectarea acesteia provine din vina sa, urmând a fi astfel obligat la plata de despăgubiri către creditor.

Tribunalul reţine că existenţa creanţei reclamantei rezultă din conţinutul contractului de împrumut şi din ordinele de plată nr. …/06.11.2013 şi nr. …/07.11.2013 executate în regim de urgenţă, prin care reclamanta a transferat în contul pârâtei suma de 210.000 lei, prin intermediul BRD-GSG – Sucursala Judeţeană Galaţi. Prin urmare, creanţa are un caracter cert.

Referitor la condiţia lichidităţii creanţei, tribunalul apreciază că şi aceasta este îndeplinită, întrucât cuantumul sumei pretinse de reclamantă este determinat prin înscrisurile depuse.

În privinţa exigibilităţii creanţei, tribunalul constată că termenul de restituire a sumei de 210.000 lei este împlinit.

Tribunalul apreciază că sunt îndeplinite condiţiile privind caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei.

Cu privire la susţinerile pârâtei referitoare la faptul că nu este certă lichidă şi exigibilă creanţa reclamantei, întrucât în litigii cu alte persoane juridice, instanţele de judecată au apreciat, în ceea ce priveşte contractele de împrumut încheiate cu G.A. SA, E. SA şi A. SA că la dosar nu s-au depus înscrisuri referitoare la remiterea sumelor de bani către pârâtă. Astfel, instanţele de judecată au apreciat că, fiind vorba de contracte reale, acestea nu au fost încheiate în mod valabil şi nu pot reprezenta temeiul înregistrării sumelor în tabelul de creanţe.

În schimb, în prezenta cauză, situaţia juridică este diferită întrucât reclamanta a dovedit virarea banilor prin circuitul bancar, conform ordinelor de plată depuse la dosar.

De asemenea, cu privire la apărarea pârâtei referitoare la faptul că se afla în procedura insolvenţei şi nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 85/2006, tribunalul reţine că prin sentinţa civilă nr. …/04.09.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. …/121/2012, prin care a fost deschisă procedura generală de insolvenţă a pârâtei SC C SA, nu s-a ridicat şi dreptul de administrare al debitoarei. Astfel, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor pârâtei SC C SA din 28.12.2012 şi în temeiul art. 3 pct.26 din Legea nr. 85/2006, administratorul special al pârâtei, M.E.G., a reprezentat-o pe aceasta în mod legal la încheierea contractului de împrumut din data de 06.11.2013 şi la asumarea obligaţiilor convenţionale.

În concluzie, tribunalul va admite cererea şi va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 210.000 lei, cu titlu de împrumut nerestituit.

 Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare.